Luftfartsverket Region Troms, v. regiondirektør Hans Børre Joakimsen mot Dagbladet

PFU-sak 066/01


SAMMENDRAG:
Dagbladet brakte søndag 11. mars 2001 en reportasje med tittelen «Fly med 230 passasjerer avbrøt landing i går: -Sekunder fra krasj» . Tittelteksten er skilt av to bilder av to menn, og i billedteksten står det:
«Dramatisk: -Vi var kanskje 20 meter over bakken og langt inne på rullebanen da piloten gav gass oppover igjen, forteller John Arntzen. Han var passasjer ombord, sammen med blant andre Per Helge Aas».
I ingressen står det:
«Ved 16.10-tida i går ettermiddag måtte et Spanair charterfly med 230 passasjerer ombord avbryte landingen på Tromsø lufthavn. Årsak: Et småfly stod på rullebanen. Bakkemannskap fra SAS som så episoden hevder det bare var sekunder unna et sammenstøt mellom flyene».
I teksten går det fram at flere av passasjerene satt med hodet mellom bena, og at hendelsen ble opplevd som dramatisk. «-Vi var jo så å si helt nede på rullebanen, kanskje 10-20 meter over bakken. Det var en del som skreik da nesa brått pekte oppover igjen, sier Magne Stenberg».
«Flygelederne er av en helt annen oppfatning enn passasjerene: -Småflyet landet først og brukte litt lengre tid på å taxe av banen enn det vi først regnet med. Vi ga derfor chartermaskinen beskjed om å avbryte landingen og ta en runde til. Vi ser ikke noe dramatisk i dette, opplyser vakthavende flygeleder, Halvar Myrseth. Han ser ingen grunn til å skrive noen rapport etter hendelsen. Bakkemannskapet fra SAS, som fulgte landingen, beskriver situasjonen noe annerledes».
En SAS-ansatt sier at flyet ikke var mer enn 15-20 meter over bakken. «Jeg vil anslå at det bare var sekunder om å gjøre at flyet hadde landet».
«John Arntzen, passasjer, reagerer sterkt på opplysningen om at flygeleder ikke vil skrive rapport om episoden. ?Hvordan i all verden kan charterflyet fått landingstillatelse, når det allerede stod et fly på rullebanen, spør Arntzen».

KLAGEN:
Klageren, Luftfartsverket Region Troms representert ved regiondirektør Hans Børre Joakimsen, mener Dagbladets bruk av overskrift og fremstilling av saken er feil. Klageren hevder at «det som skjedde var en helt udramatisk operasjonell hendelse». Det vises til at charterflyet ble bedt av flygeleder om å avbryte sin innflyging «som følge av at et småfly som landet foran charterflyet brukte lengre tid på å komme seg av rullebanen enn beregnet. Det som skjedde var ikke på noe tidspunkt dramatisk og kan under ingen omstendigheter kalles ?sekunder fra krasj».
Klageren hevder at flygeleder gjorde det han skulle i en slik situasjon. «I stedet for å ?gamble? på at småflyet skulle klare å forlate rullebanen tidsnok, ble charterflyet bedt om å avbryte innflygingen før det var kommet så nær rullebanen at dette kunne utvikle seg til en potensiell farlig hendelse». «Charterflyet var aldri i nærheten av noe krasj».
Klageren mener videre at «det er ganske utrolig at Dagbladet etter å ha fått alle faktaopplysninger fra vakthavende flygeleder og regiondirektør likevel klarer å slå opp saken med overskriften ?Sekunder fra krasj? . Etter vår mening oppnår avisen med en slik fremgangsmåte å trekke våre uttalelser i tvil samt å skremme allmennheten unødig». Videre hevdes det at det ikke framkommer at overskriften, ?-Sekunder fra krasj?, «er en uttalelse fra en person som ikke i det hele tatt har forutsetning for å uttale seg om alvorligheten av hendelsen».
Klageren viser for øvrig til en rekke punkter i Vær Varsom-plakaten som hevdes å være brutt.

TILSVARSRUNDEN:
Dagbladet viser til at avisen, etter tips, kontaktet flere instanser på flyplassen for å finne ut hva som hadde skjedd. «Et øyenvitne ? en ansatt i SAS som ønsket å være anonym, oppfattet den oppståtte situasjonen som svært dramatisk. Reporteren var også i kontakt med flere passasjerer om bord på charterflyet ? som oppfattet hendelsen som faretruende». Dagbladet
Når det gjelder tittelen, anfører Dagbladet at den består av to elementer. «Det ene forteller de faktiske forhold ? nemlig at et fly med 230 passasjerer avbrøt landingen. Det andre elementet er et sitat: -Sekunder fra krasj, som er uttalt av bakkemannskap fra SAS som var øyenvitne til hendelsen. Det beskriver hans opplevelse av situasjonen». Dagbladet mener det ikke er urimelig å legge vekt på opplevelsen til mannskapet, som er vant med å se fly lande og ta av. Videre hevder Dagbladet at det innenfor luftfarten ikke er noe som heter ?nestenulykker?, og erfaringsmessig vet vi at luftfartsmyndighetene vil tone ned hendelser der utfallet er ?lykkelig?».

Klageren antar at den anonyme SAS-ansatte aldri sa at det var sekunder fra krasj. «Det han sa, var at det bare var sekunder om å gjøre at flyet hadde landet (noe som for øvrig heller ikke er korrekt). Det er ene og alene Dagbladet som har forfattet tittelen ?Sekunder fra krasj?, og dette er ikke et sitat!» . Videre anføres det at den anonyme bakkeansatte har som jobb å bære kofferter og klargjøre fly, og absolutt ingen forutsetninger for å uttale seg om den jobben lufttrafikktjenesten gjør. Dette er jo nettopp en av årsakene til at bakkemannskapene ikke har anledning til å uttale seg til pressen i saker som dette». Klageren viser til at kontroll av lufttrafikk er en spesialisert oppgave, og at det for utenforstående kan se farligere ut enn det er.
Klageren påpeker igjen at avbrytningen av innflygingen ble gjort for å forhindre at det skulle oppstå en farlig situasjon. «Småflyet sto aldri stille på rullebanen slik det hevdes i Dagbladets artikkel. Det ?bommet? på den avkjøringen det skulle benytte, og måtte dermed takse flere hundre meter ekstra frem til neste avkjøring. Selv om charterflyet hadde landet, ville rullebanen vært fri for hindringer i det hjulet tok bakken, men da hadde flygelederen måttet ?gamble? på at det ikke skulle skje noe mer uforutsett som for eksempel en motorstopp på småflyet. Dette gjorde han ikke, og nettopp derfor reagerer vi på et oppslag som ?Sekunder fra krasj? når dette ikke engang er i nærheten av sannheten».
Videre anføres det at det fra klagerens side ble opplyst » at charterflyet var ca. 300 fot over bakken da det fikk beskjed om å avbryte innflygingen. Dette er ikke nevnt i artikkelen, mens derimot passasjerers og øyenvitners antagelser om 10-20 meter er tatt med flere ganger. Hadde charterflyet vært så lavt som 10-20 meter, ville det ikke vært mulig å avbryte innflygingen uten at flyet hadde berørt bakken!!».
«Det er ikke så rent lite frustrerende å se at våre opplysinger i Dagbladets artikkel blir totalt nedtonet i forhold til utenforståendes kommentarer, og at Dagbladet i sin kommentar til vår klage nærmest insinuerer at vi har som vane å fordekke nesten-ulykker».

Dagbladet fastholder at ?-Sekunder fra krasj? er et sitat fra et øyenvitne, og leser Luftfartsverkets tilsvar som at det først og fremst handler om at «Luftfartsverket er rystet over at Dagbladet ikke ene og alene la vekt på deres uttalelser i denne saken». Dagbladet anfører at det ikke er pressens oppgave å la ulike ansvarlige myndigheter være de eneste som får komme til orde i ulike sammenhenger. Tvert imot. Pressen skal undersøke en sak fra flere sider, og la ulike involverte personer komme til orde med sitt syn og sin opplevelse. Det ble gjort i denne sak».
PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER
Klagen gjelder en reportasje i Dagbladet, der et charterflys avbrutte innflyging omtales under tittelen » -Sekunder fra krasj». Klageren, Luftfartsverket Region Troms, mener Dagbladets bruk av overskrift og fremstilling av saken er feil. Klageren hevder at avbruddet ikke på noe tidspunkt var dramatisk, og at hendelsen ikke under noen omstendigheter kunne kalles «sekunder fra krasj». Klageren påpeker at avisen har fått alle faktaopplysninger fra vakthavende flygeleder og regiondirektør, men at Dagbladet likevel har valgt å legge vekt på en uttalelse fra en person som ikke har forutsetning for å uttale seg om hendelsens alvorsgrad.
Dagbladet understreker at tittelen er et sitat fra en ansatt fra SASs bakkemannskap som var øyenvitne til hendelsen, og at flere passasjerer avisen snakket med, oppfattet den som faretruende. Dagbladet påpeker at det er pressens oppgave å undersøke en sak fra flere sider, og mener det ikke er urimelig å legge vekt på opplevelsen til bakkemannskapet, som er vant til å se fly lande og ta av. Videre viser redaksjonen til at det klart framkommer at vakthavende flygeleder mente situasjonen var udramatisk.
Pressens Faglige Utvalg mener Dagbladet var i sin fulle rett til å sette søkelys på hendelsen, men viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, der det heter: «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lengre enn det er dekning for i stoffet».
Utvalget kan ikke ta stilling til hvor alvorlig situasjonen med den avbrutte innflygingen var, men konstaterer at verken vakthavende flygeleder eller regiondirektøren anså episoden som dramatisk. Utvalget bemerker også klagerens anførsel om at flyets høyde, da landingen ble avbrutt, var 300 fot, og ikke 10-20 meter som passasjerer og bakkemannskap antok, og at dette var meddelt redaksjonen .
På denne bakgrunn mener utvalget at avisen går langt i sin tittelbruk når den lar sitatet fra en anonym bakkeansatt framstå som konklusjonen på hendelsen. Selv om det framgår at tittelen er et sitat, mener utvalget at påstanden «- Sekunder fra krasj» mangler den nødvendige dekningen i stoffet .
På dette punkt har Dagbladet brutt god pressekikk.

Oslo, 22. mai 2001
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, Odd Isungset,
Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen, Marvin Wiseth