Notar Eiendom Bryggen AS (v. adv. Lars A. Albertsen) mot Bergensavisen

PFU-sak 065/08


SAMMENDRAG:

Bergensavisen brakte lørdag 23. februar 2008 et førstesideoppslag med tittelen «Turbomeglernes NEDTUR». Oppslaget besto av et stort bilde av fem personer foran noen biler, og under bildet var undertittelen «…for nå må de flytte hit» plassert. Fra undertittelen gikk det en pil til et mindre bilde av et bygg. Under bildet ble det henvist til «SIDE 4 OG 5».

Selve artikkelen inne i avisen gikk altså over to sider og var illustrert med de to samme bildene som på førstesiden. Hovedbildet var merket med arkivfoto, og under bildet sto det:

«GLISENE BORTE: For to år siden poserte eiendomsmeglerne ved Notar-kontoret i Bryggen 15 sammen med den prangende bilparken sin. Nå flytter turbomeglerne til en betydelig billigere adresse under Smørs-broen i Jon Smørs gate.»

Artikkelens tittel, «MOT TRANGERE KÅR», var satt med store typer over hovedbildet, og i dette bildets høyre hjørne var undertittelen «Festen over for turbomeglerne» satt inn. I artikkelens ingress sto det:

«De glade dagene ser ut til å være over for turbomeglerne fra Notar-kontoret på Bryggen. Om kort tid flytter de til et betraktelig mindre fasjonabelt strøk…»

Videre, i brødteksten, het det:

«Notar ønsker ikke å si noe om grunnen til at de flytter ut fra de lukrative lokalene på Bryggen. Men BA kjenner til at det er registrert fire inkassosaker på Notar Eiendom AS.
Huseieren som Notar leier hos i Bryggen 15 sier imidlertid til BA at de aldri har opplevd betalingsproblemer med leietakerne. – De har alltid vært meget punktlige i så henseende, sier Terje Olsen i B. Friele & Sønner AS til BA.
Notar Bryggen ønsker heller ikke å si noe om resultatutviklingen i 2007.»

I fortsettelsen fokuseres det på at det har vært flere konkurser blant eiendomsmeglere i Bergen den siste tiden, og opplysninger og uttalelser fra Kredittilsynet og Norsk Eiendomsmeglerforbund blir gjengitt.

I en undersak med tittelen «Også trått marked for de store eiendomsmeglerne» omtales tregheten på boligmarkedet, og lederen for Bjørgvin eiendom blir intervjuet.

Oppslaget var for øvrig utstyrt med en tabell som viser resultat før skatt for et utvalg meglerselskaper, deriblant Notar eiendom Bergen sør.

KLAGEN:

Klager er Notar Eiendom Bryggen AS via advokat. Klageren mener Bergensavisen har brutt punkt 3.2 (kontroll av opplysninger), 3.3 (premiss), 4.1 (saklighet og omtanke), 4.4 (dekning for titler), 4.10 og 4.12 (bildebruk) i Vær Varsom-plakaten.

Klageren skriver: «BA (…) bygget sin reportasje på feilaktig opplysning som avisen har måttet være kjent med var uriktig. Slik Notar Eiendom Bryggen AS vurderer saken står ikke BAs oppslag på noen måte i rimelig forhold til det dokumenterbare faktagrunnlaget. Notar mener derfor at avisen har gått uakseptabelt langt i sin mistenkeliggjøring av selskapets økonomiske forhold.»

Klager viser til BAs påstand om at det er registrert fire inkassosaker på Notar Eiendom Bryggen AS, og anfører: «Det som rent faktisk var registrert på Notar Eiendom Bryggen AS på det aktuelle tidspunktet var 2 inkassosaker og 2 frivillige pantstillelser». Klageren påpeker også at «det samlede utestående beløpet ikke var høyere enn kr. 12 841,-». (Klageren har vedlagt kopi fra CreditInform som dokumentasjon.)

Det bemerkes at dersom BA hadde undersøkt videre, ville avisen «ha oppdaget at den ene saken var fullt oppgjort og den andre bestridt». Dessuten mener klageren BA må «være vel kjent med at registrerte krav (…) ikke trenger å bety at det foreligger betalingsvansker som medfører at foretak må flytte». I lys av dette mener klageren at BA heller ikke har dekning for titlene i oppslaget, og påpeker at titlene er slutninger basert på den feilaktige påstanden om at det skal være «registret fire inkassosaker på Notar».

Klageren reagerer også på at BA bruker «hele avisens forside, samt nesten to fulle sider inni avisen, på en overskrift og et bilde av Notaransatte» når «artikkelens innhold i all hovedsak berører bransjen generelt og ikke Notar Eiendom Bryggen AS». Klageren mener BA slik har skapt en «indirekte mistenkeliggjøring av Notar», og finner at presentasjonen både er usaklig og lite omtenksom. I denne sammenheng innvender klageren også at det ut fra bildebruken ikke kan være noen tvil om hvilke «turbomeglere» BA omtaler, og klageren påpeker at BA har brukt et to år gammelt bilde.
Klageren skriver: «Kun 2 av de avbildede personene har tilknytning til det aktuelle foretaket. (…) To av personene er eiere av andre Notarkontorer. En av personene er i permisjon. Bruken av bildet får da en urettmessig konsekvens for personer og foretak som overhodet ikke har noe med artikkelen og [sic] gjøre. (…) Bildet har ei heller noen som helst naturlig sammenheng med det som er artikkelens hovedinnhold. Nemlig det tråe eiendomsmarkedet i landet generelt sett.»

Klageren vedgår at BA kontaktet Notar Eiendom Bryggen AS før publisering og spurte om flyttingen, fire inkassosaker og årsregnskapet for 2007, men at man ikke avga kommentarer fordi Notars toppledelse har «vedtatt minimalisert dialog med journalister i Bergensavisen». I tillegg bemerker klageren at de endelige tallene for årsregnskapet ikke forelå på det aktuelle tidspunktet. Når det gjelder inkassosakene, skal Notar imidlertid ha uttalt at antallet ikke var korrekt, at det finnes naturlige forklaringer på det hele, samt at Notar ville undersøke saken og ta kontakt med BA igjen mandag (25.02.2008, sekr.anm.).

Klageren anfører likevel at Notar ikke ble «gjort kjent med at journalisten stiller spørsmål om adresseendring fordi avisen mener å ha kunnskap og informasjon som fastslår at Notar Bryggen har økonomiske problemer», og mener derfor premissene var uklare og dermed i strid med punkt 3.3 i Vær Varsom-plakaten.

TILSVARSRUNDEN:

Bergensavisen (BA) avviser å ha handlet i strid med Vær Varsom-plakaten.

BA forklarer at den innklagede artikkelen handler om «dårligere økonomiske resultater for eiendomsmeglerbransjen», og at temaet illustreres «med at Notar Bryggen – kjent og profilert for sine gode resultater – synes å oppleve dårligere inntjening». BA anfører også: «I omtalen av Notar Bryggen pekes det på at virksomheten skal flytte fra Bryggen til Jon Smørs gate (…), en adresse som åpenbart fremstår langt mindre attraktiv (…) Når en virksomhet som kaller seg Notar Bryggen flytter fra nettopp Bryggen til Jon Smørs gate, er forklaringen rimeligvis at virksomheten ikke lenger finner det økonomisk forsvarlig/hensiktsmessig å drive med utgangspunkt i de presumptivt dyrere lokalene på Bryggen».

BA innvender at klageren verken bestrider at virksomheten skal flytte eller at det er registrert inkassosaker på den, og viser til vedlagte dokumentasjon hvor det fremgår «at Notar Bryggen per 31. mars 2008 har foretatt to pantsettelser, og at selskapet har to pågående inkassosaker rettet mot seg med et samlet krav på kr. 79 180,- ».

Avisen anfører også at saken bygger på en pålitelig kilde: «Som grunnlag for artikkelen benyttet journalisten seg av tjenesten Ravninfo (www.ravninfo.no) som er en meget solid og anerkjent database for firmaopplysninger (…) På det tidspunkt reportasjen ble publisert, fremgikk det av Ravninfo at det var registrert fire inkassosaker på Notar Bryggen.»

BA understreker i tillegg at klageren fikk muligheten til å kommentere opplysningene, og avviser at Notar Bryggen gjennom sin medierådgiver informerte om at antallet inkassosaker var feil eller at det måtte tas andre forbehold. Da klagerens medierådgiver kontaktet BA i etterkant av publiseringen, skal BA ha gitt uttrykk for at klageren «selvsagt skulle få benytte tilsvarsretten hvis oppfatningen var at fremstillingen i reportasjen var gal eller upresis». Klageren skal imidlertid ikke ha benyttet seg av tilbudet.

I lys av at det foregående avviser BA også påstanden om at premissene var uklare, og avisen påpeker: «Det må ha vært åpenbart for en profesjonell medierådgiver at spørsmålene fra journalisten knyttet seg til en reportasje om flyttingen til nye lokaler og bakgrunnen for dette. Det er vanskelig å se hva som med rimelighet kan forventes utover dette.»

Hva angår tittelbruken på førstesiden, anfører BA: «Overskriften er selvforklarende ved at det fremgår hva som etter avisens oppfatning er bakgrunnen for at man kan tale om nedturen – primært flyttingen til lokaler av dårligere standard. Artikkelen utdyper bakgrunnen for overskriften ved å vise til registrerte inkassosaker. Valget av turbomegler må forstås i lys av måten Notar Bryggen selv har valgt å fremstå i media». Avisen henviser her
til tidligere oppslag i media (vedlagt klagen), og bemerker: «Notars virksomhet på Bryggen i Bergen har tydelig søkt medias søkelys og daglig leder Christer Vikebø synes ikke å ha hatt innvendinger mot betegnelsen ”turbomegler”». Avisen mener også den har dekning for de resterende titlene.

BA poengterer at «det fremgår eksplisitt av billedteksten at det er tale om et to år gammelt fotografi» og at «fotografiet på ingen måte gjengir private forhold eller detaljer», samt at Notar-meglerne var med på å iscenesette bildet, og dermed må «akseptere at fotografiet vil kunne bli benyttet som ledd i annen og beslektet omtale av Notars virksomhet på Bryggen». I tillegg anføres det at bildet «ble viden kjent som et symbol på Notars virksomhet i Bergensområde [sic] og som sådan et diskusjonstema».

Avisen mener artikkelen er balansert og saklig, og påpeker at det ikke er noe i artikkelen «som kan forlede leseren til å tro at Notar Bryggen vil gå konkurs. Tvert imot er reportasjen balansert og omtaler også forhold som tilsier at Notar Bryggen er en god betaler». Det innvendes dessuten at om noe skulle være feilaktig eller misvisende, burde klageren brukt sin tilsvarsrett.

Klager avviser BAs påstand om at Notar Eiendom Bryggen AS har søkt å profilere seg gjennom media, og påpeker at BA heller ikke har dokumentert dette: «Tvert i mot er det kun vist til en artikkel som er trykket for om lag 2 ½ år siden.»

Klager anfører at faktum er at man «har valgt å ikke profilere seg i Bergensavisen eller andre lokale aviser», og at artikkelen BA henviser til (publisert 12.01.2006), ble «framprovosert av BA» da avisen «meddelte at det ville bli publisert en ”negativ” artikkel om bilparken til meglerne. Om man derimot stilte opp (…) ville det bli laget en ”artig sak” om hvilke biler meglerne kjørte».

I sistnevnte sammenheng opplyser klager også at det var «avtalt at bildet kun skulle kunne benyttes til slikt formål», og klager avviser at meglerne har «vært med å arrangere det aktuelle bildet». Klager mener «bildet sammenstilt med overskriftene klart fremstiller personene og bedriften på en negativ måte».

Klager registrerer også at BA «ikke har fremlagt dokumenter som er datert før artikkelen ble trykket». Kredittopplysningene BA viser til i sitt tilsvar, er innhentet «en måned etter at artikkelen stod på trykk», og rapporten vedlagt tilsvaret «baserer seg (…) på regnskapsåret 2005, altså regnskapsåret før det var drift i selskapet».

Når det gjelder BAs påstander om årsaken til klagers flytting, merker klageren seg at BA finner «”rimeligvise forklaringer” omkring selskapets økonomi», og klageren mener at avisens fortolkninger «således [blir] fullstendig uriktig». Klageren opplyser at det korrekte er at virksomheten etablerer «3 meglerkontorer i Bergen sentrum istedenfor ett». Klager anfører også at det heller ikke er korrekt, slik BA hevder, at man ikke tok noen forbehold da BA tok kontakt i forkant av publiseringen.

Det anføres at BAs tilsvar «tilkjennegir at det er innklagedes oppfatning som kommer til uttrykk på forsiden», og klageren påpeker: «At huseier uttaler at klager er en god betaler velger innklagede å se bort i fra ved sine slutninger».

Klageren fastholder også at premissene var uklare og skriver: «I dette tilfellet skulle innklagede kort og greit ha meddelt at Bergensavisen vurderte å lage en artikkel om at Notar Eiendom Bryggen AS måtte flytte som følge av dårligere inntjening og økonomiske problemer.»

På denne bakgrunn mener klageren at BA har brutt god presseskikk og «basert sin artikkel (…) på lite kvalifisert gjetning».

Bergensavisen (BA) påpeker at selv om klager ikke velger å profilere seg i media, kan selskapet likevel «betraktes som en medieprofilert virksomhet». BA viser også til at man finner «atskilling presseomtale» på Notar Bryggen ved søk på Internett, og anfører at klager også «må være forberedt (…) på omtale som ikke er entydig positiv».

Når det gjelder hovedbildet som ble benyttet i den innklagede artikkelen, opplyser BA at det «ble tatt etter samtykke fra alle» de avbildede meglere i 2006, samt at ingen ble «overtalt til å være med (…) på misvisende premisser». BA anfører også: «Samtlige av de fem avbildede personene arbeider eller har inntil nylig arbeidet for Notars virksomhet på Bryggen i Bergen.»

Hva angår dokumentasjonen som ble vedlagt det første tilsvaret, anfører BA at denne «viser at Notar Bryggen var og er et selskap med betalingsanmerkninger og utestående inkassosaker».

BA avviser også «at det ble reist innsigelser mot at det skulle foreligge fire inkassosaker», og påpeker at «det var ingen plausibel grunn for journalisten og Bergensavisen for å utelate en slik (eventuell) innsigelse i reportasjen».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klager er Notar Eiendom Bryggen AS via advokat. Klageren reagerer på at Bergensavisen (BA) fokuserer så sterkt på Notar Bryggen i dekningen av et trått boligmarked, og mener avisen mistenkeliggjør Notars økonomiske forhold og trekker slutninger på grunnlag av feilaktige opplysninger. Klageren mener også at BA ikke har dekning for titlene, og at sammenstillingen av bilder og titler rammer de avbildede på en urimelig måte; hovedbildet er to år gammelt og kun to av de avbildede er tilknyttet Notar Bryggen. Klageren vedgår å ha blitt kontaktet av BA i forkant av publiseringen, men mener premissene var uklare.

Bergensavisen (BA) avviser å ha begått presseetiske overtramp, og forklarer at Notar Bryggen er benyttet for å illustrere temaet i artikkelen. BA mener også det er interessant når en virksomhet som kaller seg Notar Bryggen, flytter fra nettopp Bryggen. Avisen anfører at klageren heller ikke nekter for at virksomheten skal flytte eller at den er registrert med inkassossaker. Det påpekes at forhold som tilsier at klageren er en god betaler, også omtales, samt at klageren ble kontaktet i forkant av artikkelen. Hva angår hovedbildet, innvender BA at dette er merket arkivfoto, og at de avbildede var tilknyttet Notar Bryggen inntil nylig.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at begge parter opplyser at det har vært kontakt i forkant av publiseringen, og at kontakten gjaldt spørsmål om flytteplanene og klagerens økonomi. Utvalget merker seg imidlertid at påstand står mot påstand når det gjelder detaljene i hva som ble opplyst i samtalen. Utvalget vil i denne sammenheng på generelt grunnlag minne om punkt 3.3 i Vær Varsom-plakaten, hvor det heter: «Det er god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og ellers i forhold til kilder og kontakter.»

Videre merker utvalget seg at begge parter også har dokumentert at det foreligger pantstillelser og inkassosaker knyttet til klageren, selv om partene oppgir ulike tall; både totalt utestående beløp og antall inkassosaker er forskjellig. Men utvalget verken vil eller skal mene noe om hva som er korrekt i dette spørsmålet.

De sentrale presseetiske problemstillingene saken reiser, er imidlertid hvorvidt Bergensavisen har lagt tilstrekkelig vekt på saklighet og omtanke i presentasjonen, særlig med hensyn til de avbildede personene, og om avisen har dekning for titlene som er benyttet. Utvalget er enig med klageren i at presentasjonen innebærer at de avbildede personene blir identifisert som «turbomeglerne», som nå opplever en «nedtur» og «trangere kår» ettersom virksomheten skal flytte til mindre attraktive lokaler. Etter utvalgets mening, er tittelbruken tendensiøs, men likevel innenfor det presseetisk akseptable.

Slik utvalget ser det, er imidlertid bildebruken mer problematisk ettersom tre av de fem avbildede personene ikke er tilknyttet den omtalte virksomheten. Selv om oppslagbildet inne i avisen er merket arkivfoto, mener utvalget at Bergensavisen skulle ha forsikret seg om at de avbildede representerte Notar Eiendom Bryggen. Det vises her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.10, der det heter: «Vær varsom med bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige», samt til punkt 4.12, som presiserer at de samme aktsomhetskrav gjelder for bilder som for skriftlig og muntlig framstilling.

Bergensavisen har brutt god presseskikk.

Oslo, 27. mai 2008

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Marit Rein, John Olav Egeland,
Ingeborg Moræus Hanssen, Eva Sannum, Camilla Serck-Hanssen