Ahmad Youssef El Youssef v. adv. Arne Meltvedt mot Memo

PFU-sak 065/06


SAMMENDRAG:
Ukemagasinet Memo brakte i sin aller første utgave, torsdag 16. mars 2006, et forsidebilde i form av et portrett av en enkeltperson. Bildet dekker hele forsiden, personen er åpenbart agiterende og har en knyttet hånd. I bildet var det innfelt følgende tekst:

» – Frykter sosial bombe
– Innvandring er vår tids største politiske utfordring, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.»

Den samme forsiden var gjengitt på side fire som en faksimile i lite format. Selve reportasjen gikk over åtte sider og hadde som inngangstittel «- Vår største utfordring», som et sitat fra Bjarne Håkon Hanssen. Vignetten på de åtte sidene var «Frykten for Islam».

KLAGEN:
Klageren er den avbildede personen. Via sin advokat anfører han at bildet ble tatt under en lovlig demonstrasjon i Oslo 11. februar 2006, «men er av MEMO benyttet som en illustrasjon i forbindelse med en reportasje om vårt lands innvandringsproblemer, jfr. billedteksten: «Frykter sosial bombe».

Videre i klagebrevet:

«El Youssef har ikke på noe tidspunkt opptrådt på en måte som kan rettferdiggjøre en slik billedbruk. Han opplever presentasjonen av ham som en potensiell voldsmann som ytterst krenkende og vil be om at redaktørens billedbruk blir vurdert ut fra pressens etiske normer.

I klagen vises det også til at Memos redaktør var intervjuet i VG om det påklagede forholdet, og at hun der uttalte at bildebruken var riktig, og følgelig ikke å beklage.

TILSVARSRUNDEN:
Memo avviser klagen, og anfører at klagerens advokat ikke har presisert hvilke punkter i Vær Varsom-plakaten som skal være brutt. Det opplyses videre at bildet ble tatt av en fotograf fra Dagbladet «under en islamist-demonstrasjon på Karl Johans gate i Oslo 11. februar 2006. (…) Det ble kjøpt fra Dagbladets åpne fotoarkiv og ble i arkivet ledsaget av en tekst som også beskrev formålet med demonstrasjonen: «Løgn i mediene og en ytringsfrihet som har gått for langt.»

Det vises til at demonstrasjonen var en sentral del av vinterens karikaturstrid og at den vakte stor oppmerksomhet i mediene. Det anføres også at Bjarne Håkon Hanssen omtaler demonstrasjoner «av denne art» i reportasjen inne i bladet, og at den konkrete demonstrasjonen ble omtalt i et intervju med forfatteren Al-Kubaisi.

Memo anfører at «(D)eltagerne i en demonstrasjon må akseptere at bildene publiseres i saker der demonstrasjonen er relevant. Deltagerne kan ikke selv bestemme at publisiteten bare skal gjelde sitt eget budskap bak demonstrasjonen. Når demonstrasjonen illustrerer en mislykket integreringspolitikk, og demonstrasjonen endog skaper engstelse i Norge, så er dette en relevant ramme for omtale av innvandring.»

Memo avviser påstanden i klagen om at klageren er framstilt som en potensiell voldsmann, og viser til at dette verken er hevdet eller antydet.

Til slutt i tilsvaret anføres det at det ikke kan være slik at de presseetiske reglene skal forby bruk av et rettmessig bilde fra en offentlig demonstrasjon, til relevant illustrasjon av en sak av stor allmenn interesse.

Klageren, fortsatt via sin advokat, viser i sitt tilsvar til punktene 4.10, 4.11 og 4.12 i Vær Varsom-plakaten. Punkt 4.10 maner til forsiktighet ved bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige, 4.11 omhandler bildets troverdighet og bildemanipulering, mens 4.12 understreker at de samme aktsomhetskrav som gjelder skriftlig og muntlig framstilling, også gjelder for bilder.

Klageren anfører at forsiden «billedmessig dramatisk knytter (klageren) til faren for «sosial bombe» som følge av vårt lands innvandringspolitikk. «Sosial bombe» måtte av bladets lesere oppfattes som noe eksplosivt og voldelig, en oppfatning bladet også inviterer til i sideartikkelen «Det kinkige manifest» på s. 31: «Vi frykter at dette kan gå galt og ende i en borgerkrig, sier Anfindsen om den nåværende innvandringspolitikken.»

Memo anfører i sitt siste tilsvar til at klagerens advokat knytter Bjarne Håkon Hanssens utsagn på førstesiden til et sitat fra en statistiker, Anfindsen, i en tilstøtende artikkel inne i bladet. «Statistikeren mener at ukontrollert innvandring kan ende i borgerkrig, og uttrykker seg slik sett atskillig skarpere enn ministeren. Det blir vanskelig fremover for pressen å finne bilder til å illustrere artikler hvis bildene skal gi dekning for ethvert synspunkt som ytres i artikkelen eller i tilstøtende artikler.» Det vises til at Anfindsens utsagn ikke er referert på forsiden, ikke er framhevet i teksten og imøtegått i reportasjen.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klageren, via advokat, mener Memo brøt god presseskikk da bladet brukte et portrettbilde av ham på første side i sin første utgave. Bildet, som var tatt under en lovlig demonstrasjon i Oslo, viste klageren i en agiterende situasjon. Bildet ble brukt i forbindelse med en omfattende reportasje om innvandringsspørsmål. Tittelen » – Frykter sosial bombe» var innfelt i bildet. Klageren mener han dermed blir framstilt som en potensiell voldsmann.

Memo avviser klagen og anfører at bildet både er tatt og brukt i en relevant sammenheng. Bladet mener deltakere i en demonstrasjon må akseptere at bilder fra denne blir publisert når demonstrasjonen er relevant i forhold til reportasjens tema. Bladet mener også at deltakerne i demonstrasjonen ikke selv kan bestemme når slike bilder kan publiseres.

Pressens Faglige Utvalg viser på generelt grunnlag til pressens informasjonsoppgaver og retten til å informere om det som skjer i samfunnet, slik det er formulert i Vær Varsom-plakatens første kapittel. Å viderebringe bilder fra en omfattende demonstrasjon i landets hovedstad er utvilsomt en slik informasjonsoppgave for pressen.

I det påklagede tilfellet har Memo imidlertid brukt et bilde fra demonstrasjonen som en illustrasjon til et annet og langt mer omfattende forhold. Vær Varsom-plakatens punkt 4.10 maner til forsiktighet med bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige, og utvalget mener Memo i den konkrete saken ikke har utvist tilstrekkelig varsomhet. Utvalget legger her særlig vekt på at det ikke noen steder i bladet er opplyst om i hvilken sammenheng klageren ble fotografert.

Utvalget vil videre vise til Vær Varsom-plaktens punkt 4.12, der det heter: «For bruk av bilder gjelder de samme aktsomhetskrav som for skriftlig og muntlig fremstilling.» Utvalget mener Memo burde ha forstått at å fokusere på en enkeltperson i mengden, og koble vedkommende direkte opp mot en tittel der arbeids- og inkluderingsministeren frykter en sosial bombe, ville være å utvise manglende saklighet og omtanke. Det vises her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.1.

Memo har brutt god presseskikk.

Oslo, 30. mai 2006
Odd Isungset,
John Olav Egeland, Sigrun Slapgard,
Ingeborg Moræus Hanssen, Eva Sannum, Henrik Syse