Ann-Magrit Austenå mot Nettavisen

PFU-sak 063/02


SAMMENDRAG:
Nettavisen brakte 17. mars 2002 en artikkel med tittelen « Åpenhjertig: Sven O. Høiby snakker ut om forholdet til Mette-Marit ». I ingressen het det:
« KRISTIANSAND (Nettavisen): Under festmiddagen i Kristiansand vekslet ikke Mette-Marit og faren Sven O. Høiby et eneste ord. Til Nettavisen sier Høiby at datteren ikke liker stilen hans. Les det åpenhjertige intervjuet her. »
Av artikkelen framgikk det videre: «I et følelsesladet møte med pressen snakket en bitter Sven O. Høiby om hvordan han har mistet kontakten med datteren Mette-Marit etter bryllupet.» «Han har en sigarett i den ene hånden og en konjakk i den andre hånden.»
Under mellomtittelen « – Marius bør ble prins » het det mot slutten av artikkelen:
« Men Sven O. har fortsatt kontakt med barnebarnet, lille Marius (4).
– Jeg har jo vært sammen med ham et par ganger. Jeg synes Marius var blitt mystisk mye østlending sist jeg så ham, spøker Høiby, som gjerne ser at barnebarnet bevarer sørlendingen i seg.
– Mange trykker Marius til sitt bryst på grunn av hans store sjarm, men han har faktisk like mye sjarm inni seg. Jeg har ti banebarn, men han tar kaka altså, sier Høiby.
Han mener barnebarnet bør få en prinsetittel, noe han sier han har tenkt mye på.
– Jeg tenkte å skrive en kronikk om dette. Han burde få en prinsetittel, men uten portefølje. Man kan jo lure på hva som er best for ham, hvis han får søsken etter hvert, som får automatisk prins- og prinsessetitler. Han får ingenting.
– Kanskje han vil bli et mobbeoffer i skolen, spekulerte Høiby om dattersønnen, men var likevel svært glad for Marius? gode oppdragere.
– Han vil likevel få en trygg oppdragelse. Han har fått en enorm kontakt med kronprins Haakon, og han er en fabelaktig oppdrager.
KLAGEN:
Klageren , nestleder Ann-Magrit Austenå i Norsk Journalistlag, betegner sin henvendelse til PFU som et «personlig initiativ». Hun skriver:
«Kronprinsesse Mette-Marits far, Sven O. Høiby, har i flere medier blitt intervjuet om sitt forhold til kronprinsparet og kronprinsessens sønn, Marius. (?) Både Se og Hør, Nettavisen og VG har i disse sakene brutt med Vær Varsom-plakatens barneparagraf ? paragraf 4.8. (?) Videre er det i disse sakene grunnlag for en vurdering fra PFU om de nevnte redaksjoner også har brutt med paragrafene 3.9 og 4.1. I alle sakene har redaksjonene brukt Høibys sterke følelser omkring helt private forhold og en vanskelig familie-situasjon. »
«Høiby uttaler seg som morfar, at hans barnebarn Marius uten en prinsetittel ? i forhold til framtidige kongelige halvsøsken ? ? kanskje kan bli et mobbeoffer i skolen ?. Slike utsagn burde gi redaksjonene grunnlag nok for å stille spørsmålstegn ved om Høiby ? jfr. VVp 3.9 ? er ?klar over virkningen av sine uttalelser? .»
«Situasjonen for Marius er at han ikke er en kongelig person, men at hans mor har giftet seg til en kongelig tittel. Dette gjør ikke Marius til en offentlig person. Det er ikke godt for noen fireåring å bli gjort til gjenstand for offentlig spekulasjon om et mulig potensiale som mobbeoffer i skolen. Om kort tid kan Marius selv lese det som skrives om ham. Det er heller ikke å vise hensyn til en fireåring å gjøre ham til gjenstand for offentlig spekulasjon omkring hans posisjon og rolle i en mulig framtidig familiesituasjon med yngre halvsøsken.»
« Nettavisen og VG har her handlet stikk i strid med kjernen i VVp 4.8; nemlig å sette hensynet til barnet, og hvilke konsekvenser medieomtale kan få for barnet, først i alle sammenhenger der barn omtales. »
«Der Høiby ikke er voksen nok til å la være å spekulere offentlig på bekostning av sitt barnebarn, må redaksjonene ? i dette tilfellet Nettavisen og VG ? ta det ansvaret å verne Marius mot de konsekvenser hans morfars spekulasjoner og offentliggjøring av familieforhold kan få for barnet.»
Klageren understreker til slutt at «barnets selvstendige integritet og pressens selvstendige plikt til å ta hensyn til barnet, må i Norge i 2002 også gjelde et barn som har en mor som har giftet seg til en kongelig tittel».

TILSVARSRUNDEN:
Nettavisen konstaterer at klagen tar «som utgangspunkt at Marius ikke er en offentlig person, eller av offentlig interesse. Dette er vi grunnleggende uenig i. Kongefamilien har i betydelig grad bidratt til å tildele Marius en offentlig rolle. Han er vår kommende konges stesønn. Kronprinsparet har selv bidratt til at hans nåværende og fremtidige rolle er et tema. Hvorvidt Austenå mener at det bør være avgjørende for Nettavisen at Slottet ikke har gitt ham en formell tittel, er i denne sammenheng mindre viktig.»
«Intervjuet handlet i all hovedsak om forholdet til datteren. I ett avsnitt mot slutten gir Høiby uttrykk for sine tanker rundt barnebarnets fremtid. Vi har vanskelig for å forstå at dette er et så stort etisk problem at saken skal opp i PFU. Slik vi ser det, har vi utøvd det skjønn som VVP pålegger oss.»
«Klager hevder videre at vi må ta ansvar for å verne Marius mot Høibys uttalelser. At vi ikke skal kunne omtale bestefarens tanker rundt fremtiden til Marius, er vanskelig å ta seriøst. En debatt om den nye ?barneparagrafen? er nødvendig og prinsipielt viktig. Men en debatt som tar utgangspunkt i artikkelen ? Sven O. Høiby snakker ut om forholdet til Mette-Marit ? ser vi ingen grunn til å engasjere oss ytterligere i.»
« Ann-Magrit Austenå har med sin klage bidratt til å sette ytterligere fokus på forholdene rundt Marius. At hun bruker kronprinsessens sønn som en prøveklut, smaker av et ønske om å få oppmerksomhet rundt en paragraf hun selv bidro til å revidere som representant for Norsk Journalistlag .»
Klageren fastholder at de uttalelser fra Sven O. Høiby som Nettavisen valgte å publisere om dattersønnen Marius, er i strid med «barneparagrafen» i Vær Varsom-plakaten. Selv om Marius nå er « et fullverdig medlem av den kongelige familie ?, kan ikke klageren se at dette gjør ham kongelig. « Kronprinsparet har heller aldri gjort noe annet enn å understreke at Marius ikke har noen offisiell rolle i kongefamilien . At han likevel vil delta i en del offentlige sammenhenger, sammen med sin mor eller andre medlemmer av kongefamilien, er en annen sak.»
«Det foreligger ingen brennbare, uavklarte konstitusjonelle spørsmål eller en situasjon som rettferdiggjør en offentlig diskusjon omkring en femårings framtidige private livssituasjon. Tvert imot er den offentlige situasjonen for Marius avklart og han har den samme rett som alle andre barn til beskyttelse mot medieomtale av sitt private liv. Det er derfor ikke å vise hensyn til konsekvensene for barnet, når Nettavisen gjør det til en offentlig sak at morfaren frykter at Marius uten prinsetittel skal bli mobbeoffer på skolen. »
Nettavisen har ikke kommet med ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en reportasje Nettavisen laget i tilknytning til Sørlandets 100-årsjubileum og kronprinsparets besøk i landsdelen. Ved den avsluttende festmiddagen i Kristiansand var også kronprinsesse Mette-Marits far, Sven O. Høiby, til stede og uttalte seg «åpenhjertig» til journalister om den manglende kontakten med datteren etter kronprinsbryllupet. Mot slutten av artikkelen gjengir Nettavisen også Høibys uttalelser om forholdet til dattersønnen Marius. Blant annet mener Høiby at barnebarnet bør få en prinsetittel, uten portefølje, for ikke å risikere å bli et mobbeoffer i skolen.
Norsk Journalistlags nestleder, Ann-Magrit Austenå, påklager på «personlig initiativ» det hun primært mener er Nettavisens brudd på Vær Varsom-plakatens «barneparagraf», ved at redaksjonen formidler Høibys følelser omkring helt private forhold og en vanskelig familiesituasjon. Det legges til grunn for klagen at Marius ikke er noen offentlig person. Etter klagerens mening må det legges vekt på at kronprinsessens sønn ? som ethvert annet barn ? har krav på det vern Vær Varsom-plakatens punkt 4.8 er ment å gi mot å gjøre barn til gjenstand for offentlighet gjennom publisering av partsinnlegg i familietvister. Klageren ber i tillegg Pressens Faglige Utvalg vurdere om Vær Varsom-plakatens punkt 3.9 og 4.1 er overtrådt. Slottet har ingen innvendinger mot klagebehandling.
Nettavisen sier seg grunnleggende uenig med klageren, idet kongefamilien selv i betydelig grad har bidratt til å tildele Marius en offentlig rolle. Videre påpeker Nettavisen at intervjuet med Høiby i hovedsak omhandler forholdet til datteren, og det først er i et avsnitt mot slutten av artikkelen han gir uttrykk for sine tanker rundt barnebarnets framtid. For øvrig mener Nettavisen at klageren selv har bidratt til å bringe Marius i offentlighetens lys, ved å gjøre ham til prøveklut for den nye «barneparagrafen».
Pressens Faglige Utvalg viser generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 4.8, der det bl.a. heter: «Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medie-omtalen kan få for barnet.» Utvalget vil sterkt understreke at dette hensyn må gjøres gjeldende uansett barnets rang og stand, og uavhengig av om barnet skal kunne regnes som en offentlig person. Med bakgrunn i intensjonene som ligger til grunn for Vær Varsom-plakatens punkt 4.8, påhviler det redaksjonene et særlig og selvstendig ansvar å gjennomtenke alle mulige skadelige følger for barnet ved slik publisering.
Utvalget finner det dessuten riktig å påpeke at redaksjonene har det samme selvstendige ansvar knyttet til gjengivelse av uttalelser fra mennesker som åpenbart er preget av sine følelsesmessige reaksjoner, og særlig når dette gjelder familiære og private forhold. Når det gjelder Nettavisens artikkel, merker utvalget seg at redaksjonen selv karakteriserer møtet med Høiby som «følelsesladet» og opplyser at alkohol var med i bildet.
Som følge av det kongelige ekteskapet konstaterer utvalget at Marius er blitt medlem av den mest offentlige familie i landet. Slik utvalget ser det, innebærer dette at Marius må regne med offentlig oppmerksomhet rundt sin person. Etter utvalgets mening kan derfor ikke fortolkningen av Vær Varsom-plakatens punkt 4.8 gjøres så vid at enhver omtale av private forhold rundt Marius vil innebære et presseetisk overtramp. I det påklagede tilfellet kan ikke utvalget se at gjengivelsen av de uttalelser kronprinsessens far kommer med, er av en slik art at de rammer Marius på en presseetisk uakseptabel måte.
Nettavisen har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 18. juni 2002
Thor Woje,
John Olav Egeland, Gro Holm, Odd Isungset,
Jan Vincents Johannessen, Marvin Wiseth, Trygve Wyller