NN mot Rana Blad

PFU-sak 061/05 og 062/05


SAMMENDRAG:
Rana Blad og Helgeland Arbeiderblad brakte 8. januar 2005 , i sitt felles lørdagsbilag «HELG», en featurereportasje med tittelen » Med SORGEN tett på «, med bakgrunn i flombølgekatastrofen 2. juledag. Bilagets førsteside var dekket av et fargebilde som viste en enslig hvit kiste med blomster foran et kirkealter. På et kransebånd kunne » Takk for alle gode minner » leses. Henvisningsteksten til de to reportasjesidene i bilaget lød:

» Tragedien i Sørøst-Asia har rystet en hel verden. Heller ikke vi på Helgeland ble skånet for tap av menneskeliv. Ingen unngår døden. Men når den rammer, raser verden sammen. Vi har møtt mennesker som har vært tett på sorgen – hver på sin måte. »

Et mindre fargebilde av den samme kisten som på førstesiden ble brukt inne i bilaget, her med teksten:

» SORG: Ingen skånes for sorg når vi mister en av våre kjære. Noen tap kommer man ikke over, men det går an å lære å leve med sorgen. »

Ingen av bildene med kisten var merket som illustrasjonsfoto.

I artikkelen intervjues en kvinne som var på nært hold av Torghattenulykken i 1988 og senere mistet sin datter. Det framgår at kvinnen har skrevet bok for å komme igjennom sorgen. Også en representant for et begravelsesbyrå og en prest er intervjuet.

KLAGEN:
Klageren , NN, skriver: «Bildene er av min mors kiste og blomster i forbindelse med hennes begravelse 2 dager før. Ingen i familien ble spurt først, vi fikk bare et kjempe sjokk når vi så bildene i helgebilaget. Sorgen ble større og vondere. »

Det framgår at klageren i etterkant har snakket med begge avisene. Ifølge klagen mente Rana Blad at man «ikke hadde gjort noe galt, for hun som ble intervjuet trodde det var greit». Helgeland Arbeiderblad skal ha beklaget at klageren og hennes familie ikke ble spurt på forhånd. Ifølge klageren lovet vedkommende som hun snakket med i Helgeland Arbeiderblad at man skulle undersøke saken og gi meg tilbakemelding. Så skal imidlertid ikke ha skjedd.

TILSVARSRUNDEN:
Rana Blad og Helgeland Arbeiderblad avga felles tilsvar, der det opplyses at redaktør Kirsti Nielsen i Rana Blad har vært i telefonkontakt med klageren på vegne av begge aviser. » I samtalen beklaget vi at vår bildebruk hadde påført henne og familien større sorg. Vi viste til intensjonen med reportasjen, at vi hadde begravelsesbyråets aksept for å ta bildene og at vi hadde vært påpasselige med å fjerne navn på båndene på blomsterdekorasjonene.»

Det bekreftes i tilsvaret at klageren, kort tid etter at bildene sto på trykk, var i kontakt med nyhetsredaktørene i begge aviser. De to redaktørene skal også ha beklaget «at bildene hadde påført de pårørende ytterligere sorg». Klageren ble samtidig orientert om begravelsesbyråets godkjennelse av fotograferingen.

Redaktør Nielsens senere samtale med klageren førte ikke til noen løsning i minnelighet. «Klageren ønsket at PFU skulle behandle klagen da hun mente avisene hadde begått et etisk overtramp ved ikke å få tillatelse til å bruke bildene hos de pårørende. Vi mener at vi, ved å få tillatelse til ta bildene hos begravelsesbyrået, gjorde det vi skal gjøre i slike tilfeller. »

Tilsvaret avsluttes imidlertid slik: «Skulle vi komme opp i lignende situasjoner ved en senere anledning, vil vi imidlertid forsikre oss om at pårørendes aksept er innhentet fordi vi ønsker å ta hensyn til mennesker i sorg og ikke gjøre situasjonen tyngre for dem enn den allerede er. Vi vet at det kan være vanskelig å unngå enkelte ganger, uansett hvor hensynsfull man er, men som lokalaviser strekker vi oss langt i slike situasjoner.»

Klageren finner det «feil» når redaktør Kirsti Nielsen beklager og samtidig sier at avisene ikke har gjort noe galt. «Hun la all skyld på begravelsesbyrået.» Derimot skal nyhetsredaktøren i Helgeland Arbeiderblad «klart» ha sagt «at det var avisa sitt ansvar å spørre pårørende, ikke begravelsesbyrået». Klageren «syns det er leit at ikke Rana Blad har samme mening». » Siste avsnitt i brevet fra avisene var et ønske jeg uttrykte i samtalen med Kirsti Nielsen. »

Rana Blad og Helgeland Arbeiderblad har ikke hatt noe å tilføye angående realitetene i saken, men «vil gjerne understreke at vårt tidligere svar var gitt i fellesskap og at vi følgelig har sammenfallende synspunkter i saken».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Rana Blad og Helgeland Arbeiderblad brakte i januar 2005, i sitt felles lørdagsbilag, en featurereportasje om sorgreaksjoner på bakgrunn av flodbølgekatastrofen i Asia. Som oppslag på bilagets forside og i selve reportasjen, ble det brukt illustrasjonsbilder av en blomstersmykket kiste foran et kirkealter. Klageren gjenkjente morens båre fra begravelsen to dager tidligere, og mener redaksjonen på forhånd skulle ha innhentet tillatelse til bildebruken fra familien. Ifølge klagen kom bildene som et sjokk som gjorde sorgen større og vondere.

Rana Blad og Helgeland Arbeiderblad opplyser at man, i senere kontakt med klageren, har beklaget å ha påført henne og familien større sorg. Redaksjonene viser imidlertid til at begravelsesbyrået hadde gitt sin tillatelse til fotografering, og at bildene ble anonymisert. De to avisene er likevel enige om at man i lignende tilfeller i framtiden vil forsikre seg om pårørendes aksept.

Pressens Faglige Utvalg kan forstå klagerens overraskelse over å finne bildene av morens båre i avisbilaget, uten noen form for forvarsel. På den annen side antar utvalget at redaksjonene handlet i god tro, etter å ha innhentet godkjennelse til fotografering fra begravelsesbyrået og ved å fjerne navn på kransebånd.

Samtidig konstaterer utvalget at avisene i etterkant innser sitt selvstendige ansvar for å varsle og innhente pårørendes tillatelse i situasjoner som berører mennesker i sorg. I det påklagede tilfellet burde dette ha vært tatt hensyn til, siden bildet var hentet fra en begravelse som fant sted bare to dager tidligere og som ikke hadde offentlig interesse. Utvalget vil også påpeke det ansvar som påhviler redaksjoner når man bruker et slikt bilde til å illustrere en artikkel om sorg generelt.

Her viser utvalget til Vær Varsom-plakatens punkt 4.6, der det blant annet heter: «Vis hensyn overfor mennesker i sorg eller ubalanse.»

Rana Blad og Helgeland Arbeiderblad har opptrådt kritikkverdig.

Oslo, 21. juni 2005
Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, John Olav Egeland, Sigrun Slapgard,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Trygve Wyller