PRESS ? Redd Barna Ungdom v. leder Bjarne Kristoffersen mot Verdens Gang

PFU-sak 060/03


SAMMENDRAG:
VG Nett la 16. april 2003 ut en serie på i alt åtte fotos som viste hardt skadede barn under Irak-krigen. Under vignetten » Bildespesial » og tittelen » Barneofrene i Irak » ble hvert av de skadede barna i bildetekstene presentert med navn og historiene deres ble kort skildret. Bildene ble introdusert på en egen nettside med vignetten » VG Nett FOTO «, sammen med pekere til en rekke andre «Bildespesial»-serier, blant dem » Solbrillemoter «. Serien med de krigsskadede barna sto for øvrig på trykk i Verdens Gang samme dag, og VG Nett hadde også peker til nettversjonen av avisreportasjen med tittelen » Roper på hjelp «.

KLAGEN:
Klageren , organisasjonen PRESS ? Redd Barna Ungdom ved leder Bjarne Kristoffersen, » reagerer sterkt på måten VG bruker bilder av sterkt skadede barn, både i avisens papir-utgave og på avisens internettsider . PRESS ? Redd Barna Ungdom har forståelse for at mediene ønsker å underbygge sine artikler med bildemateriale som viser situasjonens brutalitet, men har ingen forståelse for avisens behov for å bruke utallige bilder av skadde barn i avisen.»

«VGs bruk av en, såkalt, bildespesial på sitt nettsted er særdeles grov og viser at det er svært viktig å sette spørsmål ved pressens bildebruk på dagsorden. Det at bildene blir lagt på samlesiden for bildeserier sammen med bilder som viser vårens solbrillemoter, gjør at de blir fremstilt som underholdning. »

«En slik fremstilling ville aldri funnet sted dersom saken gjaldt barn som var blitt utsatt for ulykker i Norge. Det er av stor viktighet at den norske pressen også er sitt etiske ansvar bevisst ved fremstilling av mennesker generelt og barn spesielt, også når en rapporterer fra
utlandet. PRESS ? Redd Barna Ungdom ber om en prinsipiell vurdering av bruk av bilder av barn som er skadet i krig.»

TILSVARSRUNDEN: VG Nett s redaktør anfører at «den svakeste, og til enhver tid alltid totalt uskyldige part i en konflikt mellom voksne, er barn. Særlig langtrekkende konsekvenser for barns liv, helbred og fremtidsutsikter har væpnet konflikt. Å opplyse om og dokumentere dette er en av pressens viktigste oppgaver? «.

Redaktøren kan derfor ikke forstå klagernes reaksjon på VG Netts bildebruk, og spesielt ikke karakteristikken av antallet bilder som «utallige». » En skal ha helt usedvanlig begrenset kunnskap i aritmetikk for å betegne åtte som utallige. Enda mer logisk inkonsistent er antagelsen om at det har en ulik etisk dimensjon hvor mange bilder som bringes. Det første bildet i vår billedserie er av den svært omtalte Ali Ismail Abbas ? avfotografert i et utall norske aviser og vist på TV flere ganger. Øyensynlig helt greit for PRESS ? Redd Barna Ungdom, men å bringe bilde av Qutaybah Abdullah og 6 andre barn er uetisk!! »

Likeledes finner redaktøren det uforståelig at klagerne reagerer på at bildeserien med Irak-barna ble introdusert sammen med bl.a. en bildeserie som viste «Solbrillemoter». «Det er og vil forbli VG Netts journalistiske retningslinjer å søke og avspeile at verden er mangfoldig. Å prøve og gi redaktørens soleklare råderett over denne redigeringspolitikken en presse-etisk dimensjon, er så infantilt at det er oppsiktsvekkende selv fra en ungdomsorganisa-sjon. »

«De avbildede irakiske barn har ikke hatt noen som helst negative konsekvenser av at deres tragedie er eksponert på VG Nett. Kanskje har medienes eksponering av overgrepene de er blitt utsatt for, gjort mulighetene for rehabilitering større for noen av dem. Uansett har de dokumentert at krig påfører barn monumental lidelse.»

Klagerne sier de «ville sett på det som en fordel dersom redaktøren oppviste større respekt for klager og PFU som organ, og ønsker med dette ikke videre å kommentere redaktørens ideer om infantilitet og undertegnedes aritmetiske kunnskaper.»

«Gjennom sin billedlige fremstilling av lemlestede barn mister redaktøren noe av det som bør være fokuset for en seriøs avis; å informere om det som skjer i samfunnet på en god måte. Formålet med slik bildebruk er selvsagt å skape oppmerksomhet rundt de som lider aller mest i krig; barna. Det er ingen tvil om at det er både viktig og fornuftig å fremstille
krigens redsler i media, men det må finnes en grense for perversitet, også for Verdens Gangs nettredaksjon. Bakgrunnen for å omtale billedserien på en slik måte er at under-tegnede ikke kan se noen god grunn til å bruke en billedserie i en slik sammenheng.»

«Undertegnedes reaksjon har sitt utspring i at serien legges på VG-netts side over bilde-spesialer, der andre billedserier med antatt underholdningsverdi samles. Hva formålet med en slik fremstilling er, vet nok bare redaktøren. Den første juni lå serien fortsatt på nett, dog med endret forsidetekst.»

» Bildespesialer har de siste årene blitt svært vanlig i nettmedier uten at debatten om grenseoppganger er tatt. Det er heldigvis sjelden en ser stygge overtramp, men idet et slikt tilfelle kommer opp i dagen tyder det på at der er behov for en sterkere avklaring fra PFU. »

VG Nett har intet å tilføye når det gjelder selve klagegrunnlaget, men «for ordens skyld legges ved en utskrift fra bokmålsordlisten for å klargjøre klagerens argumentative nivå når det fremholdes at ? det må finnes en grense for perversitet, også for Verdens Gangs nettredaksjon ?.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en serie på åtte bilder med hardt sårede barn under Irak-krigen, viderebrakt på VG Netts sider. Klagerne, organisasjonen PRESS (Redd Barna Ungdom), kan ha forståelse for mediers ønske om å underbygge reportasjer med bildemateriale som viser situasjonens brutalitet, men mener VG Nett begår et grovt overtramp ved kun å bringe bildene av de skadede barna i en såkalt «bildespesial». Slik klagerne ser det, ville en slik framstilling aldri funnet sted dersom saken gjaldt norske barn som hadde vært utsatt for ulykker. Klagerne reagerer også på at barnebildene ble introdusert sammen med en bildeserie som viste solbrillemoter.

VG Nett betegner klagen som oppsiktvekkende og tilbakeviser den på alle punkter. Redaksjonen viser til at det er en av pressens viktigste oppgaver å opplyse om og dokumentere langtrekkende følger av væpnet konflikt. VG Nett kan ikke se at eksponeringen av Irak-barnas tragedie skulle innebære noen negative konsekvenser for dem. For øvrig finner redaksjonen det uforståelig at klagerne reagerer på introduksjonen av barnebildene sammen med solbrilleserien.

Pressens Faglige Utvalg viser generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 4.8, der det blant annet heter: «Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet.» Utvalget viser generelt også til punkt 4.12, der det heter: «For bruk av bilder gjelder de samme aktsomhetskrav som for skriftlig og muntlig fremstilling.»

I det påklagede tilfellet reises spørsmålet om bildene av de hardt skadede barna i for sterk grad er løsrevet fra en reportasjemessig sammenheng som bedre ville vært egnet til å forklare og forsvare bildebruken. Etter utvalgets mening må bildeserien sees i lys av den parallelle dekningen av Irak-krigen så vel av VG Nett selv som av øvrige medier, herunder de avis- og TV-reportasjer der de samme Irak-barna ble eksponert. Ut fra dette kan ikke utvalget se at den innklagede nettredaksjonen har opptrådt presseetisk uakseptabelt ved å presentere bildene i form av en løpende serie.

Når det gjelder introduksjonen av barnebildene på en samleside med henvisninger til andre bildeserier med karakter av underholdning, anser utvalget at dette må aksepteres på linje med hvordan ulike saker presenteres på førstesidene i trykt presse.

VG Nett har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 26. august 2003
Thor Woje,
John Olav Egeland , Odd Isungset, Sigrun Slapgard,
Grete Faremo, Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen