Andøy Industriutleiebygg, v. styreleder Leif A. Iversen mot Andøyposten

PFU-sak 060/01


SAMMENDRAG:
Andøyposten brakte lørdag 3. desember 2001 en reportasje på sin førsteside med tittelen «BAS er konkurs» . I ingressen står det:
«BAS Fiskeredskap etablerte seg på Andenes i april 1996. Bedriften vokste gradvis, man investerte og utvidet staben etter hvert som ordrene kom inn. Alt så ut til å blomstre. Etter at kommunen lot industriutleiebygget i havna få private eiere fikk selskapet ifølge Arve Cruickshank vanskelige driftsvilkår. ?Vi kan ikke leve med den stadige husleieøkningen, sa gründeren til Andøyposten for kort tid siden. Han fikk rett. Konkursen markerer slutten på BAS-eventyret på Andenes.»
I teksten går det fram at «mye av årsaken til konkursen ligger etter alt å dømme i driftsvilkårene ? som endret seg etter at nye eiere overtok det tidligere kommunalt eide industriutleiebygget hvor bedriften hadde sine produksjonslokaler». Det framgår at det har vært en langvarig konflikt om husleia.
» Cruickshank mente de private eierne av industriutleiebygget kun tenkte profitt. ?Regnskapet for industriutleiebygget viser at eierselskapet går med et voldsomt overskudd. At overskuddet er stort er slett ikke rart, for husleia har økt radikalt siden dagens eiere overtok bygget».
«Det kan meget vel hende at flere elementer enn radikale husleieøkninger er årsaken til dette, men resultatet er at mange arbeidsplasser har gått tapt».
Videre framgår det at avisen ikke har lyktes med å få kommentarer fra BAS.
Andøyposten fulgte opp saken 9. januar med tittelen «BAS tynget av gjeld» , og i ingressen står det:
«Drifta av BAS Fiskeredskap AS på Andenes gikk med overskudd. Men stor gjeld og dertil store finanskostander har vært tyngende for selskapet. Det viser regnskapene frem til og med 1999. I styrets årsberetning for 1999 mener man at grunnlaget for videre drift er til stede, og peker på det pene overskudd i de to første månedene av 2000».
I teksten går det blant annet fram at det neppe er «husleien alene [som er] årsaken til konkursen». «Det som imidlertid har skapt problemer for BAS er mye gjeld». «Slår man sammen de to underskuddårene, hadde BAS et udekket tap på 843.276 kroner. Egenkapitalen i selskapet var lik aksjekapitalen på 970.000 kroner og var nesten tapt».

KLAGEN:
Klageren , Andøy Industriutleiebygg, reagerer på at oppslaget indikerer at konkursen er en følge av høy husleie. «Vårt selskap føler seg urettmessig ?uthengt? gjennom oppslaget». «Påstanden er meningsløs og oppslaget settes på trykk uten å gjennomføre nødvendige undersøkelser om den reelle årsak til konkursen. Avisen unnlater også å kontakte vårt selskap». Klageren påpeker at firmaets regnskaper er tilgjengelige, og at det der framgår at selskapet «har en betydelig gjeldsbyrde og store tap på fordringer».
«Vårt selskap kritiserer Andøyposten for at vårt selskap ikke ble kontaktet og eventuelt fikk uttale seg før artikkelen ble publisert». Klageren viser til flere punkter i Vær Varsom-plakaten som hevdes å være brutt.

TILSVARSRUNDEN:
Andøyposten viser til at styreformann Leif A. Iversen i Andøy Industriutleiebygg tok kontakt med redaksjonen etter oppslaget, og at han da ble tilbudt å komme til orde med sitt syn på saken. «Dette tilbudet ble avslått».
Andøyposten mener at uttalelsene fra Arve Cruickshank «ikke er av en slik karakter at tilsvar var påkrevd. Videre så har Andøyposten gjort nærmere undersøkelser rundt årsaken til konkursen, noe som ble gjort i en artikkel trykket 9. januar». Avisen påpeker at det i konkursberetningen trekkes fram at «høy husleie og store utestående fordringer» var de to viktigste årsakene til konkursen.
Andøyposten anfører at det «ville vært ønskelig om artikkelen hadde inneholdt kommentarer fra utleieren. Det ville vært bedre journalistikk. Vi mener på den annen side at det ikke er et pressetisk brudd ikke å innhente utleiers kommentarer til hvordan leietakeren forklarer sin konkurs. Vær Varsom-plakaten forlanger samtidig imøtegåelse i de tilfeller der noen utsettes for ?sterke beskyldninger?. Formuleringen forutsetter at det også finnes ?svake beskyldninger? som ikke krever samtidig imøtegåelse. Vi mener den konkurs-rammede bedriftens forklaring av sin konkurs ikke kan sies å nå over terskelen for ?sterke beskyldninger?. Forklaringen innebærer en subjektiv forståelse hos leietaker, basert på kjente fakta om husleieøkninger. Disse fakta (husleieøkninger) har vært tema som har vært belyst flere ganger av Andøyposten de seneste årene, og hvor også utleier har kommet til orde».
Andøyposten viser til to tidligere PFU-uttalelser, der det er «konstatert at ?sterke beskyldninger? har en nedre terskel». (Sak. 159/96 og 157/00).
Klageren mener at «Andøyposten hadde plikt på seg til å foreta undersøkende journalistikk før et så graverende oppslag. Vi påholder fortsatt at Andøyposten gjorde brudd på god presseskikk og ?Vær Varsom-plakaten? med sitt oppslag på 1. side lørdag 30.12.00».
Klageren påpeker at selskapet hadde investert betydelige midler i utleiebygget. «Prosjektet omfattet 2 byggetrinn med totalt investering på ca. kr. 1.600.000», og «BAS kunne dermed ta i bruk lokaliteter som var optimalt skreddersydd for selskapets virksomhet». «BAS flyttet inn vinteren 1996 [?] med leieareal på 585 kvm. Arealet økte til 1138 kvm i løpet av 1997. Husleien i perioden økte fra kr. 100.000 kr. til kr. 336.000 pr. 01.01.98» . Det påpekes at leieprisen pr. 31.12.98 var på 295 kr. pr. kvm. «I flg kontrakt ble leien øket som følge av vekst i konsumprisindeks og utgjorde pr. 01.01.00 kr. 314,00 pr. kvm.». Videre vises det til at leieprisen anses som moderat av Nordmegler. «Som det framgår av ovenstående er det ukorrekt at husleien har økt radikalt ?siden dagens eiere? overtok og at selskapet går med voldsomt overskudd».

Andøyposten påpeker at klagerens beskrivelse viser «at BAS Fiskeredskap AS fikk doblet sitt leieareal fra oppstarten i 1996 til i 1997. Samtidig tredoblet husleien seg frem til 1. januar 1998. Husleien har økt etter dette også». Redaktøren mener «fortsatt at daglig leder og styreformann i BAS må kunne gi en forklaring på firmaets konkurs uten at det automatisk skal utløse tilsvarsretten». «Mitt syn er fortsatt at uttalelsene fra Arve Cruickshank i BAS Fiskeredskap AS ikke er av en slik karakter at tilsvar var påkrevd».
Videre hevder avisens redaktør at det er grunnlag for å hevde at husleien var for høy. «For selv om kvadratmeterprisen ikke er særlig høy, må man hele tiden se på de betingelsene som rådet da BAS flyttet inn i bygget».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en førstesidereportasje i Andøyposten, der et utleiefirma oppgis som hovedårsak til en bedrifts konkurs. Klageren, det omtalte utleieselskapet, reagerer på at det tillegges skylden for konkursen, og avviser påstanden som meningsløs. Klageren reagerer på at hans selskap ikke ble kontaktet for samtidig kommentar, og mener avisen ikke har foretatt de nødvendige undersøkelser om den reelle årsak til konkursen.
Andøyposten mener at den konkursrammede bedriftens omtale av klageren ikke var av en slik art at samtidig imøtegåelse var påkrevd. Redaksjonen viser til at klageren ble tilbudt å komme med et tilsvar da han tok kontakt med redaksjonen etter oppslaget, men at tilbudet ble avvist. Andøyposten anfører at det var grunnlag for å hevde at husleien var for høy, men at avisen i en oppfølgende reportasje også påviste andre årsaker til konkursen.
Pressens Faglige Utvalg mener Andøyposten var i sin fulle rett til å omtale konkursen og den mulige bakgrunnen for denne, og noterer seg at avisen i en senere og oppfølgende artikkel oppgir høy gjeld og utestående fordringer som hovedårsaken til konkursen.
Utvalget konstaterer at hovedårsaken til konkursen tilskrives klagerens økning av husleien. På denne bakgrunn mener utvalget at klageren samtidig skulle fått besvart anklagene som ble rettet mot selskapet. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, der det blant annet heter: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger».
Andøyposten har brutt god presseskikk.

Oslo, 22. mai 2001
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, Odd Isungset,
Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen, Marvin Wiseth