Norsk Lektorlag, ved leder Truls Sevje mot Skolefokus

PFU-sak 059/99


SAMMENDRAG:
Skolefokus brakte i sin utgave nummer 5/1999 et innlegg under vignetten «organisasjonsaktuelt». Innlegget er av Anders Folkestad, leder i Lærerforbundet, og har tittelen «Lærarforbundet og lektorane». I innlegget tar Folkestad opp konflikten mellom Lærerforbundet og en utbrytergruppe av lektorer . Folkestad hevder at denne gruppen har startet en kampanje mot Lærerforbundet, og skriver:
«Undergravingskampanjen er vidareført og forsterka etter at grupperinga urettmessig tok til å bruke namnet «Norsk Lektorlag». Det blir formidla «informasjon» som inneheld usanne og feilaktige påstandar om Lærarforbundet og AF».
I innlegget går det fram at Folkestad synes det er greit å uttrykke opposisjon og misnøye , «men å ty til stadig desinformasjon og usanningar er uakseptabelt». Han viser til en rekke påstander fra «Norsk Lektorlag» som han konkluderer med er usanne. «Det blir t.d. påstått at Lærarforbundet (og AF) i tariffoppgjer krev like kronetillegg, og ikkje prosenttillegg, at Lærarforbundet ikkje har prioritert lektorane i krava sine, at Lærarforbundet ikkje går inn for at utdanninga skal lønne seg, og at Lærarforbundet går inn for svakare krav til undervisningskompetanse. Dette er usant!».
Folkestad opplever at det er «samling» bak kravene som er problemet, og hevder å ha sett «mange forsøk på å splitte og svekke organisasjonane» de siste årene. «Det har gong på gong blitt sagt at det er like før «Norsk Lektorlag» blir medlem i Akademikerne.(..) Det står att å sjå!».
KLAGEN:
Klageren, Norsk Lektorlag ved leder Truls Sevje, reagerer på innlegget fra Folkestad, og særlig på Læreforbundets beskyldninger om at Norsk Lektorlag kommer med » usanne og feilaktige påstandar om Lærarforbundet og AF». Klageren anfører at organisasjonen blir «avvist når vi ber om å få komme med et tilsvar på denne artikkelen. Argumentet er det samme som forrige gang vi ble nektet å komme med et dementi, nemlig den forestående rettssaken om navnet «Norsk Lektorlag».
Klagerne mener de har en tilsvarsrett når de blir angrepet i et fagblad eller en avis. «I dette tilfellet er det selveste lederen i Lærerforbundet som angriper Norsk Lektorlag. At vi nektes tilsvar mener vi er et brudd på god presseskikk og presseetikk».
TILSVARSRUNDEN:
Skolefokus anfører at «Navnestriden mellom Norsk Lektorlag og Lærerforbundet skal behandles i Ytre Follo Herredsrett i juni d.å. Skolefokus ønsker i utgangspunktet ikke å omtale navnesaken før rettsapparatet har kommet med sin kjennelse».
Men Skolefokus innrømmer, etter å ha «finlest» innlegget til Folkestad, at «det fremmes sterke påstander, som Norsk Lektorlag v/Sevje, i henhold til redaktørplakatens prinsipper, bør få svare på» . Bladet tilbyr klageren et forlik «ved at han får svare på innlegget i Skolefokus, og at vi etter det ikke omtaler saken før rettsapparatet har avsagt sin kjennelse».
Norsk Lektorlag avviser Skolefokus? forslag til minnelig ordning, og anfører: «Vi regner med at vi til stadighet vil bli angrepet i Skolefokus, og at det vil være uholdbart at vi hver gang vi mener vi bør ha inn et tilsvar må kontakte PFU for å minne Skolefokus om hva som er god presseskikk» . Videre hevder klageren at tilbudet gikk ut på å «få inn et tilsvar til artikkelen av Folkestad, dersom vi trakk vår klage til PFU tilbake» .
Sekretariatet gjorde Skolefokus oppmerksom på at forsøket på å komme til en minnelige ordningen ikke førte fram, og ba om ordinært tilsvar.
Skolefokus viser igjen til at bladet ikke ønsker å omtale «navnestriden» før rettsapparatet har kommet med sin kjennelse. Bladet opprettholder sitt tilbud om at klageren kan svare på påstandene, men konstaterer at «siden Sevje ikke ønsker dette forliket må vi bare imøtese behandlingen fra Pressens Faglige Utvalg».
Norsk Lektorlag skriver i sitt tilsvar at de opprettholder sin klage, og at de ikke har ytterligere kommentarer.
Skolefokus konstaterer i sin siste kommentar at klagen opprettholdes. Bladet anfører at Skolefokus, «som er et medlemsblad for Lærerforbundet», trykte innlegget til Folkestad «som tok til motmæle mot en del påstander fra Sevje, bl.a. om at Lærerforbundet ikke ivaretar lektorenes interesser». Det framgår at Lærerforbundet «har registrert merkevarenavnet «Norsk Lektorlag», og navnestriden kommer opp i rettsapparatet i juni».
Skolefokus gjentar at bladet ikke ønsker å omtale navnestriden, «eller starte debatt om den før den har vært behandlet av rettsapparatet». Men bladet anfører at Sevje «burde få svare på» en del av påstandene i den innklagede artikkelen. Skolefokus konstaterer at «Sevje ikke ønsker å benytte sin tilsvarsrett», og imøteser PFUs behandling av saken.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder et innlegg i Skolefokus, der Lærerforbundets leder fremsetter flere påstander om Norsk Lektorlag, blant annet at navnet urettmessig er tatt i bruk. Klageren, Norsk Lektorlag, reagerer på at laget ble nektet å svare på påstandene. Klageren godtar ikke bladets «kompromisstilbud», om å få inn et tilsvar mot at klagen trekkes, og begrunner det med at det vil være uholdbart å måtte kontakte PFU hver gang en slik situasjon oppstår.
Skolefokus anfører at bladet ikke vil omtale «navnestriden» før rettsapparatet har kommet med sin kjennelse. Bladet medgir imidlertid at det innklagede innlegget omfatter til dels sterke påstander om organisasjonen som blir kalt Norsk Lektorlag. Skolefokus opplyser at bladet har tilbudt Norsk Lektorlag plass til et tilsvar, men at klageren ikke har akseptert dette.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at Skolefokus har tilbudt klageren å komme med et tilsvar, mot at klagen trekkes, og at redaksjonen i ettertid medgir at klageren burde ha fått komme til orde med et tilsvar allerede i første omgang.
Utvalget mener at påstandene i det påklagede innlegget er så sterke at den angrepne part snarest mulig burde ha fått slippe til med sitt tilsvar. Skolefokus kan ikke nekte å ta inn tilsvar som omhandler navnestriden, så lenge klageren angripes nettopp på dette området. Utvalget viser til Vær Varsom- plakatens punkt 4.15, der det blant annet heter: «De som utsettes for angrep skal snarest mulig få adgang til tilsvar, med mindre angrep og kritikk inngår som ledd i en løpende meningsutveksling».
Skolefokus har brutt god presseskikk.
Oslo, 22. juni 1999
Sven Egil Omdal,
Odd Isungset, Catharina Jacobsen, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Brit Fougner, Jan Vincents Johannessen