Polarvakt AS, v. daglig leder Kjell Sverre Jakobsen mot Avisa Nordland

PFU-sak 059/11


SAMMENDRAG:

Avisa Nordland (AN) hadde fredag 10. september 2010 et førstesideoppslag med tittelen «Beskylder varaordføreren for å leie ut BRANNFELLER». Tittelen var lagt over et bilde av et hus, og i henvisningsteksten sto det:

«Brannmann Torbjørn Taraldsvik ble rystet da han skulle hjelpe sin 16-årige sønn å flytte inn i huset som eies av varaordføreren i Fauske. Han karakteriserer forholdene som ulovlige og huset som en brannfelle.»

Selve artikkelen hadde tittelen «– Leier ut brannfeller» og var illustrert med blant annet et bilde som viste et større utsnitt av huset som også var avbildet på førstesiden. I bildeteksten opplyste AN:

«Brannsikkerhet. I de to øverste etasjene leier Polarvakt ut i alt fem hybler. Nå er brannsikkerheten i utleieenhetene blitt en sak for tilsynsmyndighetene etter at brannmann Torbjørn Taraldsvik slo alarm.»

Brannmannen som står bak klagen på hybelhuset, uttaler blant annet:

«– Jeg har sett mye gjennom mine 30 år i brannvesenet, men dette hybelhuset har ingen ting som minner om brannsikkerhet, sier Taraldsvik.»

Videre fremgikk det også:

«Da Taraldsvik tok dette opp med huseier Jakobsen for å få ting utbedret, ble han møt[t] med en oppsigelse med fem dagers varsel.»

«Det er varaordførerens selskap Polarvakt Eiendom som leier ut hyblene som ligger over butikken i Rådhusgata. Til sammen er det fem boenheter i gården.»

«Polarvakt Eiendom as er et selskap eid av Fauskes varaordfører Kjell Sverre Jakobsen. Selskapet er eid av Polarvakt Holding og omsatte i 2009 for 404.000 kroner. Selskapets aksjer er delt likt mellom Kjell Sverre Jakobsen og kona Jorunn Jakobsen.»

I en underartikkel med tittelen «– Hyblene våre er svært trygge», avviste Kjell Sverre Jakobsen påstanden om at hyblene er brannfeller. Han uttalte blant annet:

«– Taraldsvik påpekte mange ting her. Blant annet ville han ha brannstiger ned fra hvert rom. Til og med fra kjøkkenet som ligger i utgangspartiet. Da kan han jo aldri legge seg inn på et hotell[.]»

Både varaordføreren og brannmannen var avbildet, og i ytterligere en underartikkel med tittelen «– Har mottatt klagen», bekreftet Salten Brann at de har mottatt Taraldsviks klage og at denne vil bli oversendt kommunen for behandling.

KLAGEN:

Klager er Polarvakt AS ved daglig leder Kjell Sverre Jakobsen, som mener Avisa Nordland har brutt flere punkter i Vær Varsom-plakaten: 4.1 (saklighet og omtanke), 4.4 (tittelbruk), 4.12 (bildebruk), 4.13 (rettelse) og 4.14 (samtidig imøtegåelse).

Klager anfører: «Bygget er avbildet på nesten hele førstesiden, og det fremkommer ikke i bildeteksten [mener henvisningsteksten, sekr. anm.] om hvilket firma dette gjelder. Ettersom det er Polarvakt’s logo som fremstår på bildet kan det derfor se ut som om det er Polarvakt som har stått for utleievirksomheten. DETTE ER FEIL.» Videre påpeker klager at det i bildeteksten til oppslagsbildet i selve artikkelen, blir slått fast at det er Polarvakt som leier ut hybler, noe som altså er feil. I klagers øyne har AN derfor hengt ut «et firma som overhodet ikke har noe med saken å gjøre». Klager tilføyer også: «Det er heller ikke hybler i den delen av bygget som det her vises til, her er det Polarvakt AS som har kontorer og møterom.»

Klager forklarer at firmaet Polarvakt AS er et sikkerhetsselskap som selger sikkerhetstjenester, og han påpeker at det påklagede oppslaget svekker selskapets tillit. Ifølge klager har han også mottatt reaksjoner fra publikum som bekrefter dette.

Med hensyn til kontakten med redaksjonen, opplyser klager at han ble oppringt av journalisten dagen før publisering, og at han da informerte journalisten om at det er Polarvakt Eiendom AS som eier huset, samt hvem som er daglig leder. Klager bemerker: «Artikkelen bekrefter at han [journalisten] kjente til eierforholdet (inne i artikkelen står det Polarvakt Eiendom), men til tross for dette henger han ut Polarvakt AS[.]»

Avslutningsvis i klagen konkluderer klager: «Det kan umulig være slik at et firma, me[d] dets ansatte, skal kunne bli gjort til ”syndebukk” i en sak de ikke engang er part i.»

TILSVARSRUNDEN:

Avisa Nordland påpeker i sitt tilsvar at avisa er innklaget for samme artikkel av Polarvakt Eiendom AS ved daglig leder Jorun Jakobsen (sak 014/11). Redaksjonen opplyser i denne sammenheng blant annet om Kjell Sverre Jakobsens roller i de to selskapene – Polarvakt AS og Polarvakt Eiendom AS. Sistnevnte eier han sammen med Jorun Jakobsen, hans kone og klager i den parallelle saken (sak 014/11). AN anfører: «Ettersom klagernes ankepunkter er de samme – og gjelder samme artikkel – henviser jeg av den grunn til min tidligere argumentasjon fremmet i tilsvarsrundene i sak 014/11.»

I tilsvarsrunden i den parallelle klagesaken påpeker AN at den påklagede artikkelen er den første «i en serie artikler i AN som til slutt endte med at [Jorun Jakobsens] og varaordførerens selskap ble bøtelagt av kommunen for ulovlig utleie av de omtalte hyblene». (Alle artikler er vedlagt, sekr. anm.)

Med hensyn til hvem som utgjør ledelsen i Polarvakt Eiendom AS, forklarer AN at «Kjell Sverre Jakobsen er styreleder i Polarvakt Eiendom AS», og at han eier 50 prosent av selskapet Polarvakt Holding AS «som igjen eier Polarvakt Eiendom AS». Dessuten: «På Brønnøysundsregistrenes nettsider sto han på dette tidspunkt oppført som daglig leder i Polarvakt Eiendom AS. Da redaksjonen kontaktet Brønnøysund-registrene 10. september, for å forsikre oss om at den oppgitte informasjonen var oppdatert, fikk vi bekreftet at det ikke var mottatt noe varsel om endring av daglig ledelse i selskapet.»

Slik AN ser det, er også kritikken i artikkelen «adressert til Kjell Sverre Jakobsen, basert på kombinasjonen av rollene som bedriftseier, utleier og varaordfører». Hovedkilden, Taraldsvik, skal dessuten også bare ha vært i kontakt med Kjell Sverre Jakobsen «som representant for Polarvakt Eiendom i forbindelse med sønnens leie av hybel». Etter avisas mening kommenterte Kjell Sverre Jakobsen også saken fullt ut, da ANs journalist tok kontakt, og avisa anfører: «Etter at intervjuet var avsluttet[,] ba han journalisten kontakte Jorun Jakobsen. Ettersom han hadde kommentert og avvist påstandene grundig, på vegne av seg selv og sitt firma, fant vi det ikke relevant å kontakte henne i etterkant. Premissene for intervjuet var avklart.» For øvrig legger AN til at verken Kjell Sverre Jakobsen eller Jorun Jakobsen ville uttale seg da redaksjonen fulgte opp saken 11. september og skrev at hybel-utleien var ulovlig. Avisa påpeker imidlertid at det i de vedlagte, senere publiserte artiklene, fremgår at Kjell Sverre Jakobsen «er den som har uttalt seg på vegne av selskapet».

AN anfører: «Det er åpenbart at Kjell Sverre Jakobsens rolle som varaordfører er av stor betydning i denne saken (…) Som maktmenneske og som kommunens nest fremste tillitsvalgte er det av stor betydning at han selv følger de regler og lover han som sentral politiker er med å vedta og forvalte. (…) Vår vurdering var at KS Jakobsen forsøkte å unndra seg søkelyset, og sitt spesielle ansvar som varaordfører, ved å skyve kona foran seg. (…) Tilsvaret [AN mener trolig imøtegåelsesretten, sekr. anm.] er løpende ivaretatt fra vår side. Hovedproblemet er ekteparet Jakobsens manglende vilje til å gi tilsvar. De to er blitt sitert på det lille de ønsker å si. Det gjelder bl.a. kritikken mot Avisa Nordland som er blitt publisert hver gang den er framsatt.»

Når det gjelder kildekritikken, forklarer AN at redaksjonen før publisering «gjorde en grundig intern vurdering av [avisas] hovedkilde». Blant annet kontaktet redaksjonen andre som beskrev kilden som «en troverdig og seriøs brannmann, med stor erfaring». AN skal også ha vurdert kildens eventuelle motiver. Dessuten påpeker avisa at saken på publiseringstidspunktet allerede var blitt en del av den kommunale saksbehandlingen.

Hva gjelder bildebruken, påpeker AN at bygget er avbildet både i front (førstesideoppslaget) og på baksiden (artikkelen). Avisa anfører: «Det er verdt å merke seg at bildet fra baksiden viser den ene av hyblene som ligger i tredje etasje (røstet mot øst), og at det av den grunn er relevant å vise bygget fra begge sider. Det er også relevant å vise hele bygget i forhold til saken. Fordi man ikke på forhånd kan vite hvilke vinduer som evt må brukes som rømningsvei – og på hvilken side av bygget hybelboere evt må evakueres. Etter at KS Jakobsen gjorde oss oppmerksom på at de fleste hyblene ligger vendt mot byggets forside har vi tatt hensyn til det i den videre dekningen, hvor bare denne delen av fasaden er gjengitt.»

Avslutningsvis i det første tilsvaret minner AN om pressens samfunnsrolle, som innebærer en rett til å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold, samt å beskytte enkeltmennesker og grupper mot blant annet forsømmelser fra både offentlige og private. Slik redaksjonen ser det, har AN i det påklagede tilfellet jobbet i henhold til samfunnsoppdraget.

I det andre tilsvaret i den parallelle klagesaken (sak 014/11), påpeker ANs redaktør kort: «Etter at jeg sendte mitt første tilsvar kom saken opp til politisk behandling i planutvalget. Et samlet planutvalg avviste rådmannens forslag om å ilegge PE et gebyr på 10 000 kroner for hybelutleie i ikke-godkjente lokaler i tre år. Saken er gitt god plass i avisa 16.2. Denne gang ønsker også Jorun Jakobsen å uttale seg til oss. ”Klart jeg er lettet. Jeg var spent før møtet, men hadde et håp om å slippe boten”, sier hun blant annet.» (Artikkelen er vedlagt, sekr. anm.)

Klager anfører: «Det er beklagelig [og] trist å se at redaktør Jan-E[i]rik Hanssen ikke makter å se forskjell på to helt forskjellige selskaper (…) Enda verre er det å se at redaktøren lyver i sitt tilsvar til PFU.»

Klager forklarer at de to selskapene er helt forskjellige rettssubjekter; Polarvakt Eiendom AS er et eiendomsselskap som driver utleie av bygningsmasse, mens Polarvakt AS er et vaktselskap som selger og leverer vakttjenester og sikkerhetsutstyr.

Videre avviser klager at selskapet eller noen andre av hans selskaper er blitt bøtelagt, slik AN skriver i tilsvaret, og klager mener derfor redaktøren lyver. Klager opplyser også at politiet – ved dets årlige kontroller – aldri har avdekket noen kritikkverdige forhold hos Polarvakt AS.

Med hensyn til momentet i ANs tilsvar om forholdet mellom liv og lære, skriver klager: «En redaktør i en avis innehar også stor makt, makt gjennom det trykte ord. Jeg ønsker ikke å kommentere dette punktet mer enn at her er det av redaktøren selv som avdekker seg selv i manglende forståelse mellom viktigheten av å fremsette sannheter, og i stedet fremsetter usannheter og unøyaktigheter ved å henge ut firma som ikke har noe med saken å gjøre.»

Avisa Nordland har etter dette ikke hatt mer å tilføye i saken.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et førstesideoppslag og en artikkel i Avisa Nordland (AN) om at et selskap eid av varaordføreren, leier ut «brannfeller».

Klager er varaordføreren og daglig leder i vaktselskapet Polarvakt AS, som har kontorer i huset som er avbildet i det påklagede oppslaget og omtalt som en «brannfelle». Klager anfører at det er feil at Polarvakt AS leier ut hybler i huset, slik bildet og bildeteksten i oppslaget gir inntrykk av. Slik klager ser det, er vaktselskapet av den grunn hengt ut i avisa. Klager opplyser at han ble oppringt av AN om saken, og at han da fortalte at det var Polarvakt Eiendom AS som leier ut hybler i huset. Han skal også ha bedt journalisten kontakte eiendomsselskapets daglige leder, som for øvrig er varaordførerens kone.

Avisa Nordland opplyser at varaordføreren ifølge Brønnøysundregistrene var daglig leder i eiendomsselskapet da artikkelen ble publisert, samt at han er styreleder i selskapet og eier 50 prosent av Polarvakt Holding AS, som igjen eier Polarvakt Eiendom AS. Etter ANs mening er kritikken i artikkelen også rettet mot varaordføreren. AN mener dessuten at varaordføreren kommenterte saken fullt ut da journalisten tok kontakt, og at imøtegåelsesretten dermed er ivaretatt. Slik AN ser det, er i tillegg klagers rolle som varaordfører av betydning i saken, og avisa anfører at den her har jobbet i henhold til sitt samfunnsoppdrag. For øvrig kan AN ikke se at avisas kildekritikk eller bildebruk skulle være i strid med de presseetiske normene.

Pressens Faglige Utvalg merker seg at anklagen som er gjengitt i førstesideoppslaget, er rettet mot varaordføreren. Dette innebærer at han utvilsomt måtte få komme til orde i artikkelen, slik han også har gjort. Videre noterer utvalget seg at anklagene er fremsatt som påstander, ikke som fakta, og at AN også opplyser hvordan det offentlige systemet behandler saken videre. I denne sammenheng fastslår utvalget at det altså ikke trekkes noen konklusjoner om at huset virkelig er en «brannfelle». Dette forblir en påstand.

Når det er sagt, skal den som utsettes for påstander i form av sterke beskyldninger av faktisk art, få anledning til å imøtegå slike, noe varaordføreren altså har fått anledning til. Det presseetiske spørsmålet er imidlertid om han var den rette å kontakte.

Utvalget konstaterer at varaordføreren var eiendomsselskapets tidligere daglige leder, og at opplysningen AN hentet fra Brønnøysundregistrene tilsa at han også var det på publiseringstidspunktet. Etter utvalgets mening kunne avisa med fordel også tatt kontakt med nåværende daglig leder, ettersom varaordføreren ba journalisten kontakte henne. Men i lys av at anklagene er rettet mot varaordføreren, at han uttalte seg, sto oppført som daglig leder i Brønnøysundregistrene, og dessuten er eiendomsselskapets styreleder og også har eierinteresser i selskapet, mener utvalget at imøtegåelsesretten er tilstrekkelig ivaretatt i denne sammenheng.

Med hensyn til anførte feil, merker utvalget seg at bildeteksten til artikkelens hovedbilde er upresis, idet det står at Polarvakt AS leier ut hybler i det avbildede huset. I realiteten er det Polarvakt Eiendom AS som er utleier, noe som også fremgår av brødteksten. Selv om utvalget vil mane pressen til å være presise i sine fremstillinger, mener utvalget at dette likevel må anses for å være innenfor det presseetisk akseptable.

Avisa Nordland har ikke brutt god presseskikk.

Fredrikstad, 24. mai 2011

Hilde Haugsgjerd,
John Olav Egeland, Marit Rein, Øyvind Brigg,
Henrik Syse, Camilla Serck-Hanssen, Georg Apenes