Økonomiforhandling AS v. Gunnar Olsen mot TV 2

PFU-sak 057/08


SAMMENDRAG:

TV 2s forbrukermagasin «TV 2 hjelper deg» hadde 28. februar 2008 et reportasjeinnslag om gjeldsofferet «Erik» og hans kontakt med rådgivingsfirmaet Økonomiforhandling AS i Bergen. Ifølge programlederen skulle firmaet rydde opp i «Erik»s økonomi, noe det opplyses at han har betalt 17 000 kr. for, men situasjonen hans skal fortsatt være «like ille». «Erik», som heller ikke er bildemessig gjenkjennelig, synes det hele er «juks og bedrageri».

Reporteren (Christian Egedius) skildrer hvordan «Erik» kom i kontakt med Bergen-firmaet som «markedsførte seg som redningen for landets gjeldsofre» og der «daglig leder var jurist og rettshjelper, og lovte deg å spare penger». «Erik» forteller om firmaets faste trekk på 3400 kr. i måneden, og etter et halvt år var altså summen kommet opp i 17 000 kr. «- Jeg har ikke fått en dritt igjen av det jeg har betalt for.»

Ifølge reporteren hadde ikke Økonomiforhandling på dette halvåret kommet lenger enn til å lage et løsningsforslag som ble sendt til kreditorene. «Forslaget falt i dårlig smak hos de «Erik» skyldte penger.» Leder Bengt Scheldt i Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) intervjues, og uttaler seg «sterkt kritisk» om rådgivningsfirmaet: «- De lopper folk for de siste kronene.» Og reporteren fortsetter:

«- Ifølge Gjeldsoffer-Alliansen har medlemmer fra hele landet brukt tusenvis av kroner på Økonomiforhandling, uten resultat. Verst gikk det for en mann i
Hordaland. Han var kunde i et helt år og betalte 32 000 kr. Men likevel endte huset hans en tid senere på tvangssalg. Også Forbrukerrådet har lite til overs for gjeldsrådgivere som tar betalt i månedsvis uten løsning for kunden.»

Reporteren refererer igjen til «Erik», som angivelig råder andre gjeldsofre til ikke å benytte seg av private gjeldsrådgivere. «I hvert fall ikke Økonomiforhandling.» Med henvisning til firmaets daglige leder uttaler «Erik»: «- Jeg syns det er så hjerterått å utnytte mennesker i den situasjonen på den måten han gjør.» Programlederen kommer her inn:

«- Hva sier daglig leder Gunnar Olsen i Økonomiforhandling til påstanden om at han utnytter gjeldsofre? Og hvorfor fikk han ikke til noen løsning for Erik? Vi dro til Bergen.»

Reporteren leter etter Økonomiforhandlings kontor, siden «skiltingen er dårlig på Nøstetorget» «- Gunnar Olsen har sagt han bare vil stille til telefonintervju, men siden vi lager TV, prøver vi å finne ham likevel. Ingen svarer.»

Etter hvert når reporteren Gunnar Olsen på telefon, men Olsen vil ikke svare på spørsmål, idet han henviser til intervjuavtale uken etter.

«- Men noen spørsmål på e-post ville han gjerne besvare. Vi fikk denne firesiders avhandlingen tilbake. Og Olsen, han krevde at alt skulle leses opp. Vi tok ham på ordet, men fremhever det viktigste:»

Her leser en mannsstemme fra e-posten:

«Vi har mottatt deres spørsmål i saken… Vi avtalte en fast pris på kr. 3400, og han aksepterte i avtalen at saken ville ta måneder å behandle… Forslaget kunne blitt ferdig tidligere hvis han ikke hadde misligholdt sin betaling til oss for august og dermed forsinket vårt arbeid med saken… Vi selger ikke vårt arbeid etter hva som blir resultatet av en sak… Vi har som ovenfor nevnt aldri mottatt klage fra klienter, som er sendt til offentlige klageorgan, som for eksempel Forbrukerrådet.»

Til slutt opplyser programlederen: «- Økonomiforhandling vil ikke gi «Erik» tilbake noe av de 17 000 kronene han har betalt. Men «Erik« har altså heldigvis klart å jobbe seg ut av uføret selv.»

KLAGEN:

Klager er Økonomiforhandling AS ved daglig leder Gunnar Olsen. Han betegner innslaget som «tendensiøst» og hevder det har rammet firmaet «på en uetisk måte». Klageren skriver videre:

«Programformen var slik utformet at seerne ble feilinformert og vår rett til forsvar ble ikke ivaretatt på en forsvarlig måte. Desssuten lot TV 2 Bengst Scheldt som er daglig leder i GOA ærekrenke oss for åpen mikrofon.»

«Ved starten av programmet ringte Christian Egedius oss opp og angivelig var dette for å finne frem til vårt kontor, som ligger helt ved vannkanten og vi har utsikt rett på kaien og terminalen til Hurtigruten. (…) Seerne fikk det klare inntrykk at vi ligger nærmest i en bakgate og vanskelig tilgjengelig. (…) Gaten er ikke dårlig skiltet slik det fremgår av tv-programmet. (…) Vi forklarte også veien for ham, og så valgte Egedius å ta opp bare deler av samtalen og opptaket ble gjort uten at vi visste at det ville bli ”teipet”.»

«Vi valgte i utgangspunktet å ikke stille til fjernsynsintervju, men avtalte med reporter Christian Egedius at vi skulle stille til et telefonintervju. (…) Vi stilte ikke til fjernsynsintervju fordi Gunnar Olsen ikke har media erfaring og han er ikke en offentlig person og han ønsker ikke at bilde eller opptak skal publiseres på nettet.»

« Som det fremgikk i telefonsamtalen (gjengitt i innslaget; sekr. anm.) hadde vi på det tidspunkt avtale om et telefonintervju uken etter opptaket, men senere bestemte vi oss for at vi heller ikke kunne stille til et slikt intervju fordi vår rett til forsvar ikke ville bli ivaretatt på en forsvarlig måte.»

«Telefonintervjuet var Gunnar Olsen villig til å ta i utgangspunktet, men da det ble klart at han ikke kunne få en innledning for å belyse problemområdet gjeldsforhandling før spørsmålene ble stilt, ble det umulig å akseptere et slikt intervju og vi valgte å sende et skriftlig tilsvar til TV 2 hjelper deg.»

«I programmet ble så lite av tilsvaret gjengitt at hele programmet fikk en meget skjev fremstilling, og slik vi ser programmet må dette være for å få fremstilt den anonyme klager på en slik måte at vi nærmest hadde utnyttet hans vanskelige økonomiske situasjon.»

«TV 2 Hjelper deg har mottatt oppdragsavtalen som vi har med den anonyme klager og brevet som vi sendte ved oppstart av saken. Avtalen og brevet avklarer viktige momenter som TV 2 Hjelper deg helt unnlot å fremføre [og] som kunne gjort at programmet ble balansert og ikke skadet oss på en utilbørlig måte. TV 2 Hjelper deg har bekreftet at de har dokumentene og har gått igjennom disse.»

Når det gjelder uttalelsene fra lederen av Gjeldsoffer-Alliansen, finner klageren det spesielt kritikkverdig å gjengi disse «når TV 2 Hjelper deg vet at vi ligger i en alvorlig konflikt med organisasjonen.»

Klageren har vedlagt kopier av korrespondanse han mener er relevant for ytterligere belysning av sakens realiteter.

TILSVARSRUNDEN:

TV 2 opplyser innledningsvis:

«Under redaksjonens research ble Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) kontaktet for å høre om de hadde kjennskap til Økonomiforhandling, eventuelt om det var andre private gjeldsrådgivere de hadde fått henvendelser om. GOA fortalte at de hadde fått klart flest
klager på Økonomiforhandling AS. Det nevnes i tillegg at redaksjonen under forarbeidet også var i kontakt med Forbrukerrådet som opplyste at de hadde registrert 9 henvendelser vedrørende klageren de siste årene. (…) Man kontaktet også gjeldsrådgiver i Bergen kommune. Derfra ble det opplyst at man hvert år hadde flere personer innom som hadde forsøkt Økonomiforhandlings tjenester, uten forventet resultat.»

TV 2 tilbakeviser klagerens påstander om at «seerne ble feilinformert» og at innslaget rammet «på en uetisk måte». «Daglig leder/cand. jur. Gunnar Olsen ble kontaktet så tidlig som mandag 11. februar. (Vi minner om at programmet ikke ble sendt før 28. februar). Olsen ble informert om hvem som ringte, om at TV 2 hjelper deg var i ferd med å lage et innslag om Økonomiforhandling og at redaksjonen i den forbindelse ønsket et intervju med ham slik at han fikk kommentere og eventuelt gi tilsvar på de påstandene som det var aktuelt å referere.»

Det bekreftes at klageren i utgangspunktet stilte seg positiv til intervju, men han ville at redaksjonen først skulle sende en e-post med informasjon og spørsmål, hvilket ble gjort samme dag. «Kort tid etter mottar redaksjonen en e-post fra Gunnar Olsen, der det framkommer at han trolig heller vil stille til ”telefonmøte” enn tv-intervju. Senere samme dag sender redaksjonen en ny e-post til Olsen Her foreslås tidspunkt for et intervju, nærmere bestemt 14. februar kl. 12. Ikke unaturlig vektlegges at redaksjonen – som publiserer i fjernsynsformat – ikke ønsker et telefonintervju, men primært et tv-intervju.»

«Tirsdag 12.02 snakker redaksjonen med Olsen på telefon. Det spørres nok en gang om redaksjonen kan få et tv-intervju med ham kommende torsdag. Olsen sier nei, han vil ikke på tv, og at det også blir for kort tid til å forberede seg til et telefonintervju på torsdag.»

«I denne samtalen opplyser redaksjonen at man hadde til hensikt å oppsøke Økonomiforhandlings firmaadresse for konkret å kunne dokumentere at redaksjonen, også ved faktisk oppmøte, hadde forsøkt å sikre hans tilsvarsrett og mulighet til å kommentere saken i et intervju.»

«Påfølgende onsdag ringer redaksjonen igjen til Olsen og forteller at man vil reise til Bergen dagen etter. Det opplyses også, på nytt, at man vil oppsøke hans firmaadresse. Redaksjonen gir ham nok en gang tilbud om å stille til tv-intervju. Dette avslås, men redaksjonen gjør det klart at man vil ringe ham igjen mens man er i Bergen.»

«Cand. jur. Gunnar Olsen gjentok at han – oppsiktsvekkende nok – ikke rakk å sette seg inn i saken til da, men ga også uttrykk for at han mente han kunne svare ”rett over helgen”. Det er etter redaksjonens oppfatning åpenbart tilstrekkelig med tre dager for en profesjonell høyt utdannet, næringsdrivende rådgiver som klageren, til å forberede et intervju i en sak som denne.»

«Torsdag 14.02 reiser teamet som varslet til Bergen for å følge opp saken og tilbudet til Olsen. Mens teamet er på Nøstetorget i Bergen ringer de Olsen, og reporter introduserer seg med sitt navn og opplyser igjen at han jobber i TV 2 hjelper deg. Under denne samtalen spør teamet igjen om han vil komme ut slik at man kan få stilt ham noen spørsmål med kamera tilstede. Olsen takker igjen nei til det han kaller ”filmintervju”, og fremholder at han vil stille til et telefonintervju. TV 2 hjelper deg forsøker også å ringe på Økonomiforhandlings
dørklokke, men får ikke svar. Da døren er åpen går teamet også inn i trappehallen, men stopper der, ettersom Olsen har sagt han skal gi sitt tilsvar i et fullstendig telefonintervju påfølgende uke.»

«Fredag 15.02. er redaksjonen igjen i kontakt med Olsen. I en e-post kl. 13:43 skriver Olsen at han kan stille til intervju (per telefon) på mandag, samt følgende:

”I tillegg til at det må avklares om møtet skal holdes på mandag, må det avtales hvordan møtet skal foregå. Detaljene kan vi ikke ta på mandag fordi vi har mage møter etc. denne dagen. Vi stiller krav om en redegjørelse om sakens bakgrunn, avtalen som er inngått mv. før Dere kan stille de allerede oppgitte spørsmål i saken.”»

«En time senere ringte redaksjonen Olsen for å spørre hva han egentlig mente med ”krav om en redegjørelse”, før redaksjonen skulle få stille sine spørsmål. Olsen svarte at han krevde å få fremført en innledning til og en redegjørelse for saken, og at denne skulle publiseres i innslaget, før redaksjonen fikk stille spørsmål.»

«TV 2 hjelper degs redaksjon verner naturligvis om sin redaksjonelle frihet og rett til selv å redigere sine programmer. Man kunne naturligvis ikke gå med på å la seg detaljstyre av klageren på denne måten. Da dette ble formidlet til Olsen, svarte han overraskende nok med å nekte å stille til telefonintervju. Videre uttalte han at han ville skrive en redegjørelse for saken, og kreve den publisert i programmet.»

Videre opplyser TV 2 at et «tilsvar» fra klageren på fire A4-sider ble mottatt 24. februar, dvs. fire dager før sendingen av innslaget. «Det fremstår som åpenbart at TV 2 hjelper deg må kunne foreta en rimelig redigering at et intervjuobjekts uttalelser. Dette må åpenbart gjøres når en skriftlig redegjørelse fra Økonomiforhandling kommer i en form som her. Et av de redaksjonelle hensyn som må vektlegges er også at klageren gjør det umulig for redaksjonen å stille relevante oppfølgingsspørsmål.»

«Både generelt og spesielt mener redaksjonen at de som nekter å stille til tv-intervju, for så å bryte en avtale om telefonintervju, for så å kreve å få en skriftlig redegjørelse fullstendig publisert, ikke kan kreve en mer omfattende tilsvarsrett enn de som konkret medvirker til belysningen av en sak.»

TV 2 er ellers uenig i at opptak av telefonsamtale med klageren ble gjort «uten at han visste at dette ville kunne blir brukt i innslaget». «Som nevnt var han orientert om at han… nok en gang ville bli spurt om han… ville stille til tv-intervju og at man kom til å stille noen spørsmål på telefon. (…) Olsen var således på forhånd godt kjent med at redaksjonens formål med å oppsøke hans firmaadresse – samt ringe ham mens han var der – var å bruke dette i innslaget. (…) Det kan vanskelig være i strid med god presseskikk å vise at redaksjonen forsøkte å få svar på sine spørsmål i en setting der det faktisk var mulig å kunne gjennomføre et reelt intervju.»

Og til slutt i TV 2s tilsvar: «Det er ikke i strid med god presseskikk å gjengi en interesseorganisasjon som GOAs oppfatning av klagerens drift slik det her ble gjort.»

Også TV 2 har vedlagt utskrifter av e-korrespondanse med klageren.

Klageren anser at «det som blir skjevt og tendensiøst i denne saken, er at TV 2 hjelper deg fremmer klagesaken fra klager (dvs. fra ”Erik”; sekr. anm.) på en slik måte at vi fremstår som et firma som utnytter gjeldsofre. Det motsatte er tilfelle. Hos oss foregår ikke overgrep eller andre useriøse handlinger overfor våre klienter. TV 2 Hjelper deg har heller ikke gjennom sin journalistikk avslørt slike handlinger av oss!»

Videre i tilsvaret går klageren detaljert inn i «Erik»s sak, og hevder at han gjennom hele avtaleperioden med Økonomiforhandling AS ble informert om at «saken var vanskelig og at dersom utenrettslige forhandlinger ikke lykkes burde han søke offentlig gjeldsforhandling». «Personen misligholdte betalingen for våre tjenester, i august, november og desember, og dermed forsinket han saken vesentlig.»

Ifølge klageren var det Scheldt i GOA som formidlet kontakten mellom «Erik» og TV 2 hjelper deg, «og dermed skjerpes kravet om medias aktpågivenhet med hensyn til motivet til formidler og vektleggingen av denne klagers (dvs. ”Erik”; sekr. anm.) etterrettelighet.» «Når TV 2 Hjelper deg dessuten gjøres skriftlig oppmerksom på av oss om en alvorlig rettslig konflikt med Scheldt må motivene til formidler/Scheldt vurderes meget nøye…».

Videre anfører klageren at reporteren «nevnte for oss at han ville komme til Bergen uansett om vi ville stille til intervju fordi han ville filme lokalene og fordi han skulle komme til Bergen i en annen sak. Han nevnte ikke at han ville prøve å kontakte oss på noen måte.»
«TV 2 Hjelper deg skulle ikke avsløre kritikkverdige forhold i denne saken og skjult mikrofon var derfor klart brudd på pressens etiske regler.»

«Grunnen til at [vi] valgte å ikke stille til intervju var at vi hadde begrunnet mistanke om at formen som var valgt for intervjuet ikke kunne belyse saken tilstrekkelig til at vår rett til forsvar ble ivaretatt. Videre har undertegnede ingen erfaring med intervjusituasjoner og vår virksomhet er liten, kun tre ansatte. (…) Kan det være rimelig at en person som aldri har vært i media skal utsettes for en slik journalistikk?»

«Vi var hele tiden klar på at vi kunne stille til telefonintervju, men når TV 2 Hjelper deg fortsatt bare vil stille spørsmålet ”Hvordan kan du ta kr. 17.000,- av et gjeldsoffer”, måtte vi for å ivareta vår rettssikkerhet og gi seerne et balansert bilde av saken kreve en redegjørelse før intervjuet. (…) Når dette ble avvist av hensyn til pressens integritet respekterer vi dette, men da mente vi at en skriftlig redegjørelse måtte være på sin plass. At vi gjør krav på at hele tilsvaret tas med, er naturlig og riktig fra vårt ståsted.»

«Dersom TV 2 Hjelper deg hadde gjengitt hovedinnholdet i vårt tilsvar ville seerne blitt saklig informert, men da hadde heller ikke ”Erik” og Bengt Scheldt fått den gjennomslagskraft som han fikk i programmet. Seerne ble villedet av TV 2 ved at hovedinnholdet ikke ble fremført. (…) Vi godtar selvfølgelig omtale av media, men når formen blir uetisk og fremtrer som et overgrep mot oss, må det være mulighet for eget forsvar.»

Som vedlegg følger utskrift fra nettsidene til Gjeldsoffer-Alliansen, med bl.a. «Oversikt over rådgivere som bør unngås».

TV 2 viser til vedlagt kopi av brev fra Forbrukerombudet, der klagerens firma anmodes om å endre flere punkter i sine standardavtaler. «For ordens skyld» bemerker TV 2 at dette senere er blitt gjort.

Når det gjelder klagerens omtale av kontakten med «Erik» og hans angivelige mislighold av betaling, mener TV 2 beskrivelsen viser «noe av problemet i denne typen avtaleforhold». «Klientene er jo klienter nettopp fordi de som utgangspunkt ikke kan betale for seg…».

«Hva gjelder redaksjonens kontakt med ”Erik” og kravet til ”aktsomhet”, kan ikke TV 2 se at noe kan kritiseres. At Gjeldsoffer-Alliansen er en aktiv interesseorganisasjon for en spesiell gruppes oppfatning/interesser, er redaksjonen naturligvis innforstått med, og kildekritikk er utøvet i lys av dette. Et poeng i så måte er det naturligvis at programmet åpnet for at klageren selv kunne svare, for i alle fall sin virksomhet, noe klageren altså avsto fra.»

TV 2 går igjen i rette med at man skal ha publisert «skjulte opptak», og viser til tidligere redegjørelse for kontakten med klageren før og under TV-teamets besøk i Bergen. «At klageren som daglig leder og profesjonell rettshjelper, ikke ønsker å uttale seg om saken, men tvert om forsøker å hindre at de viktige spørsmålene tas opp, kan ikke bety at TV 2 har opptrådt i strid med god presseskikk.»

«Avslutningsvis nevnes at TV 2 naturligvis ikke har noe med GOAs nettsider å gjøre eller kan holdes ansvarlig for hva som der publiseres.»

Klageren har, etter avsluttet tilsvarsrunde, kommet med et tilleggsbrev og ytterligere vedlegg. Dette som følge av at TV 2 legger fram «nye bevis» sent i prosessen, dvs. brevene fra Forbrukerombudet til Økonomiforhandling AS. Om de nye vedleggene fra klageren heter det:

«Motbevisene som vi fremlegger beviser at vår saksbehandling i saken ”Erik” har vært forsvarlig. At Forbrukerombudet ønsker en endring av våre standardvilkår beviser ikke at vi har drevet kritikkverdig virksomhet.»

«Det er flere brev fra Forbrukerombudet og flere tilsvar fra oss, men etter som det kun ble fremlagt to brev fra TV 2 hjelper deg, vedlegges kun våre tilsvar av 17.03 og 11.04.»

«Som motbevis fremlegger vi også brev sendt til ”Erik” fra oss 17.03.08, etter at saken var behandlet av Tilsynsrådet for Advokatviksomhet som en klagesak fra GOA på vegne av ”Erik”. (…) Tilsynsrådet avsluttet saken uten kritikk av oss for vår saksbehandling. (…) Videre krever vi at avtalen med ”Erik” og startberevet i saken medtas som bevis.»

TV 2 tar det nye materialet fra klageren til etterretning. Siden klageren også viser til Tilsynsrådets behandling av GOA-klagen, uten dokumentasjon, finner TV 2 det riktig å oversende kopi av rådets brev til klageren (…) TV 2 har i det publiserte ikke klandret Økonomiforhandling for å kreve betaling av ”Erik” etter at han muntlig sa opp sin avtale med firmaet. Redaksjonen var klar over at avtaleverket krevde skriftlig oppsigelse…».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et reportasjeinnslag i TV 2s forbrukermagasin «TV 2 hjelper deg», om gjeldsofferet «Erik» og hans kontakt med rådgivningsfirmaet Økonomiforhandling AS i Bergen. I innslaget fokuseres det på at «Erik» har betalt firmaet 17 000 kr., uten at situasjonen hans skal ha endret seg til det bedre. Rådgivingsfirmaet påklager innslaget som tendensiøst og uetisk, idet man mener det var utformet på en slik måte at seerne feilinformeres. Klageren anser dessuten at retten til samtidig imøtegåelse av ærekrenkende utsagn ikke ble forsvarlig ivaretatt.

TV 2 tilbakeviser påstanden om feilinformasjon og at innslaget rammer klageren på en uetisk måte. Etter redaksjonens mening dokumenterer reportasjen at man forsøkte å sikre klagerens imøtegåelsesrett og mulighet til å kommentere saken gjennom å bli intervjuet. Slik TV 2 ser det, ble klageren – som profesjonell og høyt utdannet rådgiver – gitt tilstrekkelig tid til å forberede et slikt intervju. Kanalen kan ikke akseptere at de som nekter å stille opp foran kamera skal kunne kreve å få skriftlige redegjørelser fullstendig publisert.

Pressens Faglige Utvalg anser at «TV 2 hjelper deg» hadde legitime grunner til å sette et kritisk søkelys på klagerens rolle som rådgiver og betalt hjelper for gjeldsofre. Utvalget viser her til Vær Varsom-plakatens punkt 1.5, der det heter: «Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.»

Slik utvalget vurderer innslaget og tilblivelsen av det, handlet redaksjonen helt i tråd med programformens intensjon; dvs. å bistå enkeltindivider ved hjelp av aksepterte journalistiske metoder og med TV-mediets innarbeidede virkemidler.

Etter utvalgets mening har TV 2 gitt klageren en presseetisk akseptabel mulighet til å forklare og forsvare seg. Selv om firmaet uttrykker misnøye med måten dette skjer på, må det fra utvalgets side legges vekt på klagerens åpenbare vegring mot å stille opp til TV-intervju. Utvalget konstaterer at det i innslaget ble gjengitt sentrale punkter i klagerens skriftlige redegjørelse, og mener det ikke kunne påhvile redaksjonen en forpliktelse til å formidle redegjørelsen i sin helhet, slik klageren krevde.

TV 2 har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 27. mai 2008

Hilde Haugsgjerd,
Marit Rein, John Olav Egeland,
Ingeborg Moræus Hanssen, Eva Sannum, Camilla Serck-Hanssen