Norges Eiendomsmeglerforbund, v. direktør Finn Tveter mot NRK

PFU-sak 056/10


SAMMENDRAG:

NRKs forbrukerprogram FBI (Forbrukerinspektørene) brukte hele sin sending onsdag 10. mars 2010 på boligomsetning. Innslagene dreide seg om meglernes prissetting, om muligheten til å selge bolig selv uten hjelp av megler, og forholdet mellom takstmann og megler.

I en forhåndsannonsering en uke tidligere, onsdag 3. mars, het det ved avslutningen av programmet:

«Skittent spill og juks er uglesett i idretten, men utbredt i kampen om norske boligkunder. Hvordan eiendomsmeglere lurer oss, får du vite neste uke. Nå har takstmenn fått nok og avslører jukset.»

I programmet 10. mars gjentas påstandene om at meglere ber takstmenn lyve om feil og mangler ved boliger som skal selges. Det vises til en undersøkelse som NRK har foretatt. Det ble sendt et spørreskjema til 1200 takstmenn, hvorav 620 besvarte henvendelsen. I innslaget refereres det til at nesten halvparten av de som svarte på undersøkelsen opplyste at de hadde opplevd å bli presset av megler

I innslaget intervjues en takstmann som forteller at han er blitt bedt om å beskrive råte på en annen og mindre alvorlig måte. Programlederen sier: «At meglarar ber takstmenn lyge om feil og skjule sannheten, er utbredt. Og påstandane hans er drøye. Men etter 15 år i bransjen har han mange slike eksempel. Meglarane ber han og kollegane hans om å bløffe.»

Senere i innslaget heter det fra programleder: « – Når nesten en av to norske takstmenn seier at dei blir pressa til å bløffe om feila dei finn, er det grunn til å ta det på alvor. For konsekvensane, dei rammer deg.»

Etter innslaget er det en studiosamtale der lederen for Norges Takseringsforbund og lederen for Norges Eiendomsmeglerforbund deltar. Takseringsforbunds-lederen mener innslaget gir et korrekt bilde av situasjonen, at takstmenn opplever et press fra meglerne. Melgerforbunds-lederen synes det er beklagelig at takstmenn opplever press, men mener dette er blåst opp. Han viser til at det finnes gode og dårlige meglere, på samme måte som det finnes gode og dårlige journalister. Han understreker videre at dette ikke betyr at «hele meglerbransjen påvirker takstbransjen».

I et nytt innslag handler det om å selge boligen sin selv, uten hjelp av megler. I programmet intervjues en boligselger, Harald Helle, som eksempel på en som har gjennomført egensalg.

Samme dag som programmet ble sendt, ble det publisert en nettartikkel på nrk.no med overskriften «Én av to takstmenn bedt om å lyve». Ingress:

«Eiendomsmeglere presser takstmenn for å lyve om feil og mangler. Én av to norske takstmenn har blitt bedt om å skjule sannheten for boligkjøperne. Se eksemplene her.»

Om den omtalte spørreundersøkelsen heter det i nettartikkelen:

«NRK Forbrukerinspektørene har kontaktet 1200 takstmenn landet over. Nesten halvparten av de som har svart på undersøkelsen, forteller at megler har bedt dem om å utelate og lyve om funn i sine rapporter.»

Tittelen på artikkelen ble påfølgende dag endret til «Meglere ber takstmenn lyve».

KLAGEN:

Klager er Norges Eiendomsmeglerforbund v. forbundets direktør. Klager viser til at det framkommer påstande om at «eiendomsmeglere lurer norske boligkunder og presser takstmenn til å lyve og skjule sannheten i sine tilstandsrapporter». Forbundet mener påstandene er så alvorlige at de rammer tilliten til hele eiendomsmeglerbransjen, og publiseringen av dem er i strid med god presseskikk.

Det vises til forhåndannonseringen: «Skittent spill og juks er uglesett i idretten, men utbredt i kampen om norske boligkunder. Hvordan eiendomsmeglere lurer oss får du vite neste uke. Nå har takstmenn fått nok og avslører jukset.»

Videre til formuleringer i selve programmet:

«At meglere ber takstmenn lyve om feil og skjule sannheten er utbredt.»
”Meglere ber han og kollegaene hans om å bløffe.»

I klagebrevet heter det: «FBI hevder altså som et utbredt faktum at meglere generelt ber takstmenn lyve og bløffe for å skjule alvorlige feil og mangler ved boliger som skal selges.»

Det vises videre til NRKs undersøkelse, i e-brev til 1200 takstmenn hvorav 620 svarte, der ett av spørsmålene var: «Har du opplevd at megleren har forsøkt å påvirke deg til å skrive en ”snillere” eller ”strengere” takst?»

Klageren mener spørsmålet er meget upresist og uegnet som underlag for en påstand «om at meglere ber takstmenn lyve og skjule alvorlige feil.» Det vises til at det ikke er gitt noen tidsbegrensning, det er uklart hva som ligger i spørsmålet og at det ikke er tatt hensyn til at meglere har en lovpålagt kontrollfunksjon «som nettopp vil kunne munne ut i at takstmann kan føle seg påvirket av megler.

Det reageres også på at NRK bruker undersøkelsen som underlag for å hevde at en av to takstmenn opplever at de blir presset av megler.

Videre følger en sekvens i programmet om egensalg av boliger, uten bruk av megler. I dette innslaget deltar det en person (Harald Helle) som forteller hvordan han har gjort dette. Klager skriver: «FBI har imidlertid unnlatt å opplyse seerne om at Helle slett ikke er en vanlig forbruker, men at han tvert imot lever av å kjøpe og selge boliger. I et intervju i magasinet Memo nr. 19 for 2006 (vedlagt; sekr. anm.) opplyser han å ha utdannelse som eiendomsmegler og omtaler seg selv som ”bolighai”. Med denne kunnskapen om Helle fremstår det som ren parodi når FBI presenterer den samme mannen som en helt vanlig forbruker som synes det er lekende lett å selge sin egen bolig så lenge han fulgte de ti rådene fra Forbrukerrådet.» Klageren mener NRKs kildevalg er problematisk når de framstiller «bolighaien Helle» som en vanlig forbruker.

Om nettartikkelen, som ble publisert samme dag som programmet ble sendt, viser klager til at påstandene i programmet også gjentas der. Om undersøkelsen som danner grunnlag for påstanden om at «en av to takstmenn bedt om å lyve» heter det i klagen:

«Som allerede påvist, kan man ikke utlede noe slikt fra undersøkelsen. Av de 620 takstmenn som besvarte undersøkelsen har 43,2 % (269 personer) svart at de har opplevd at megleren har forsøkt å påvirke vedkommende til å skrive en ”snillere” eller ”strengere” takst. Av dette lar det seg ikke gjøre å utlede påstanden om at én av to takstmenn er bedt om å lyve eller skjule sannheten. Det er derfor en ren omskriving av sakens faktum når NRK hevder at 43,2 prosent av takstmennene i undersøkelsen forteller at megler har bedt dem om å utelate og lyve om funn i sine rapporter.»

Sekretariatet har vært i kontakt med Norges Takseringsforbund angående undersøkelsen. Forbundets leder opplyser at undersøkelsen er gjort av NRK uten medvirkning fra forbundet utover at man har overlatt sitt komplette medlemsregister til NRK. Forbundets leder anslår at mellom 800 og 1000 takstmenn takserer boliger, og at det er grunn til å anta at de som har svart på undersøkelsen (620 svar), driver boligtakst. På spørsmålet «Har du opplevd at megleren har forsøkt å påvirke deg til å skrive en ”snillere” eller ”strengere” takst?» fordelte svarere fra de 620 seg slik (se bilag 1 i klagen):

1. Aldri skjedd (44.8 prosent)
2. Ja, en gang (12.3 prosent)
3. Flere ganger (31.1 prosent)
4. Annet, spesifiser her (14.7 prosent)

(Fordi noen av de som svarte ”annet” også besvarte et av de andre alternativene, blir totalen over 100).

TILSVARSRUNDEN:

NRK avviser klagen. Om undersøkelsen anføres det at den er gjennomført elektronisk (Questback), at at svarprosenten (620 av 1200) betegnes som god av fagfolk. Det opplyses at professor Ottar Hellevik ved UiO har gjennomgått den i ettertid og at han har opplyst til NRK at «det er liten grunn til å tvile på at resultatene avspeiler oppfatningen blant norske takstmenn».

Etter å ha gitt en omfattende begrunnelse for at man mener det var grunnlag for påstandene basert på undersøkelsen (en av to takstmenn), anføres det fra NRKs side:

«Vi registrerer at meglerbransjens representant opplever funnene våre som alvorlige for meglerstanden. Det kan likevel ikke bety at vi skal unnlate å fortelle om funnene. Videre registrerer vi at meglerbransjen ikke avviser at utilbørlig press skjer, men at det er ”enkeltpersoner” som bryter bransjens etikk eller regler. Dermed er det ikke et bransjeproblem. Undersøkelsen avdekker at problemer er av større omfang enn ”enkeltpersoner”, og at takstbransjen både i undersøkelsen og etter undersøkelsen omtaler funnene som et kjent bransjeproblem.»

NRK viser også til at de anonyme uttalelsene som det ble vist til i reportasjen, stammer fra og er representative for hva som ble avgitt av kommentarer i undersøkelsen. Videre vises det til at lederne både for Norges Takseringsforbund og NITO, som sammen representerer de fleste takstfolk, sier at undersøkelsen er i tråd med det inntrykket de sitter med.

Med hensyn til forhåndsannonseringen en uke før programmet, er NRK enig i at denne var hard, «men ikke for hard». NRK mener «retten til samtidig imøtegåelse slår inn når selve programmet går, og den retten har både FBI og øvrige sendinger i NRK lagt til rette for». Det vises til at klager ble kontaktet seks dager før publisering, for at det skulle gis god tid til forberedelse. Det vises til at lederen for meglerforbundet fikk rikelig tid i programmet til å imøtegå påstandene. Videre deltok han også i andre programmer i TV og radio samt på nett med egen video.

Når det gjelder kildebruken i sekvensen om egensalg av bolig, innser NRK at kilden har en noe annen bakgrunn enn det man var kjent med på sendetidspunktet. NRK beklager at kildens bakgrunn ikke var godt nok klarlagt på forhånd, men mener det ikke har betydning for de forhold klager har klaget inn.

Klager er overrasket over NRK mangel på ydmykhet overfor sitt journalistiske arbeid, men at man i tilsvaret tvert imot forsterker «de alvorlige, men grunnløse påstandene som har utløst klagen». Om undersøkelsen gjentas det fra klagers side at den ikke kan danne grunnlag for påstanden om at en av to takstmenn opplever uakseptabelt press fra meglere. Det vises nok en gang til at meglerne har en kontrolloppgave som takstmenn kan oppleve som forsøk på påvirkning, «men dette er en påvirkningsplikt megler er pålagt av lovgiver, og altså ikke noe megler kan eller skal kritiseres for. Med tanke på at meglere har en kontrollfunksjon i 120.000 – 140.000 salg gjennom året, er det åpenbart at en del av de kontrollerte takstmenn vil være misfornøyd med å bli korrigert».

Klager mener videre at NRKs bruk av de selvstendige kommentarene fra takstmennene er tvilsom, i og med at spørsmålet kommentarene er gitt til, gir rom for tolkning.
I tilsvaret anfører Norges Eiendomsmeglerforbund videre at det synes som om NRK ikke har utvist tilstrekkelig kildekritikk. Dette fordi meglerbransjen og takstbransjen står mot hverandre i forhold til et nylig fremmet lovforslag om at det skal bli obligatorisk å innhente boligsalgsrapport uavhengig av megler. «I forhold til dette lovforslaget har både NTF (Takseringsforbundet; sekr. anm.) og dets medlemmer en sterk interesse i å fremstille utilbørlig meglerpåvirkning som et generelt og omfattende samfunnsproblem.»

Klager mener videre, angående forhåndsannonseringen, at NRKs tilsvar forsterker det pressetiske overtrampet. Det vises til at NRK skriver følgende:

«Vi vurderer det slik at undersøkelsen vitner om direkte oppfordring til en handling som kan føre familier som er i ferd med å gjennomføre sine livs viktigste investeringer ut i alvorlig økonomisk uføre. Oppfordringen gjøres for å egen vinnings hensikt, og kan dersom den følges gi megler økonomisk gevinst på bekostning av boligkjøper. På denne bakgrunn virker ordbruken hard, men ikke for hard.»

Eiendomsmeglerforbundet mener dette er en oppsiktsvekkende uttalelse fra NRKs side basert på den omtalte undersøkelsen. «I realiteten beskylder faktisk NRK i tilsvaret hele meglerbransjen for strafferettslig bedrageri, ved at meglerne forsettlig og i uberettiget vinnings hensikt fremkaller en villfarelse som forleder boligkjøperen til en handling som volder tap eller fare for tap for ham.» Klageren mener ellers NRK bagatelliserer betydningen av forhåndsannonseringen, og gjentar at man skulle fått anledning til samtidig imøtegåelse av denne.

Klageren gjentar ellers anførslene fra klagebrevet angående nettartikkelen og kildebruken i sekvensen om egensalg av bolig.

Klageren har i separat brev til sekretariatet oversendt kopi av et brev fra Norges Takseringsforbund og NITO Takst til Justis- og politidepartementet, der det vises til NRKs undersøkelse. I brevet brukes følgende formulering: «På spørsmål fra NRK har 43.3 prosent av takstmennene svart at de har opplevd at megleren har forsøkt å påvirke dem i arbeidet med å sette en takst. 31.1 prosent oppgir at dette har skjedd flere ganger.»

Eiendomsmeglerforbundet anfører at dette med all tydelighet viser at «takstbransjen bruker de uholdbare konklusjonene som ble trukket i NRKs undersøkelse», og at det viser at NRK ukritisk har deltatt som mikrofonstativ i et politisk spill.

NRK anfører i sitt siste tilsvar at undersøkelsen er korrekt gjennomført og at den er kvalitetssikret av kompetanse på området. Dessuten vises det til at funnene er ubestridt og gjenkjennelig for takstbransjen. «Heller ikke NEF (klageren; sekr. anm.) bestrider at denne type påvirkning foregår, men de avviser altså omfanget.

Angående klagerens anførsel om lovpålagt kontrollfunksjon, hevder NRK at det er all grunn til å tro at faglærte takstmenn kjenner til og er innforstått med meglernes lovpålagte påvirkningsplikt.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et program i NRKs Forbrukerinspektørene (FBI) som omhandlet boligomsetning. I en sekvens ble fokus satt på forholdet mellom takstfolk og meglere. Det ble hevdet at meglerne legger press på takstmenn for å få en gunstig takst, og at takstmenn blir bedt om å bløffe og lyve om feil de finner. Bakgrunnen for påstandene er en undersøkelse blant norske takstmenn, i regi av NRK selv. Klagen omfatter i tillegg kildebruk i en annen sekvens i programmet, samt forhånds- og nettomtale.

Klageren, Norges Eiendomsmeglerforbund, mener NRK har opptrådt i strid med flere punkter i Vær Varsom-plakaten. Det primære i klagen er imidlertid bruken av undersøkelsen blant takstmenn. Klageren mener at det ikke kan leses ut av denne at en av to takstmenn opplever at de er blitt bedt om, eller presset til, å bløffe eller lyve. Det anføres at publiseringen av påstanden, både i forhåndsomtale, på nett og i selve programmet, har påført meglerbransjen stor skade. Klager mener i tillegg at kildebruken i en annen sekvens, om egensalg av bolig, var kritikkverdig. Dessuten mener klager at forhåndsannonseringen, en uke før sending, utløste en rett til samtidig imøtegåelse.

NRK avviser klagen på alle punkter. Når det gjelder klagens hovedanførsel, om bruken av funn i NRKs spørreundersøkelse hos landets meglere, vises det til at denne er kvalitetssikret både før og etter publisering. Det anføres at det ikke er grunn til å tvile på at en svarprosent på 43 gir et korrekt bilde av hele bransjens syn på spørsmålet. Videre hevdes det fra NRKs side at det er presedens i PFU for å ikke kreve samtidig imøtegåelse i forbindelse med forhåndsannonseringer. Når det gjelder kildebruken i sekvensen om egensalg av boliger, tar NRK en smule selvkritikk, men mener den ikke var i strid med god presseskikk.

Pressens Faglige Utvalg vil nok en gang, på generelt grunnlag, minne om at det er en av pressens viktige oppgaver å stille seg i forbrukerens sted, og derfra rette et kritisk søkelys mot ulike tjenester fra både offentlige og private institusjoner. NRKs FBI er et program som nettopp har en slik oppgave, og NRK var i sin fulle rett til å omtale et problematisk forhold mellom meglerbransjen og takstfolk. Dette er da heller ikke bestridt av klageren.

Klagens kjernepunkt er formuleringer i programmet som på ulik måte hevder at nesten halvparten av takstmenn tilknyttet Norges Takseringsforbund og NITO Takst har opplevd å bli presset av meglere til å lyve om eller ufarliggjøre feil de har funnet i boliger. Slik utvalget ser det, har NRK viderebrakt grove påstander som utvilsomt rammer meglerbransjen på en negativ måte. Men etter utvalgets mening har NRK godtgjort at undersøkelsen, som danner grunnlag for påstandene, er gjennomført på en akseptabel måte, og at det i hovedsak er dekning for påstandene. Det kunne naturligvis vært ønskelig, sett både fra klagerens og andres ståsted, at det ble tatt noen forbehold med hensyn til påpekte svakheter i materialet, men disse er etter utvalgets mening ikke av en karakter som gjør at materialet er direkte misvisende. Utvalget vil ellers legge stor vekt på at klageren fikk komme til orde både samtidig i programmet og i andre sammenhenger med sin imøtegåelse.

Utvalget noterer seg ellers NRKs selvkritikk med hensyn til kildebruken i sekvensen om egensalg av bolig. Utvalget er enig i at kildevalget ikke er ideelt for å belyse at en vanlig forbruker kan utføre flere av oppgavene meglere normalt gjør, og mener at man med fordel kunne ha utøvd mer kildekritikk her.

Utvalget registrer at takseringsforbundet kan ha hatt en fordel av at FBI-programmet ble sendt på et tidspunkt da partene i konflikten begge ønsket å påvirke en lovendring. Men utvalget kan ikke se at kildebruken i den sammenheng strider mot de pressetiske normene.

Med hensyn til forhåndsannonseringen en uke før sending, vil utvalget generelt advare mot bruk av sterkt konstaterende uttalelser som normalt ville utløse retten til samtidig imøtegåelse.

På dette punkt har NRK opptrådt kritikkverdig.

Oslo, 22. juni 2010

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, John Olav Egeland, Halldis Nergård,
Camilla Serck-Hanssen, Henrik Syse, Ingeborg Moræus Hanssen

FOR FRAMFØRING I RELEVANT SENDETID:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, mener NRK på ett punkt opptrådte kritikkverdig i forbindelse med et FBI-program om boligomsetning. I forhåndsannonseringen, en uke før sending, ble det rettet sterke beskyldninger mot meglerbransjen. I sin uttalelse advarer PFU mot bruk av sterkt konstaterende formuleringer som i programsammenheng normalt ville utløse retten til samtidig imøtegåelse.»