Nordisk Institutt for Scene og Studio AS (NISS) v. adm. dir. Jørgen H.V. Gjerdrum mot TV 2

PFU-sak 056/09


SAMMENDRAG:

TV 2 (tv2.no) brakte 7. januar 2009 en nettartikkel med tittelen «Hele klassen sluttet i protest» og ellers dette innholdet:

«Midt i skoleåret sa samtlige elever i 3. klasse på skuespillerutdanningen på NISS takk for seg.

De åtte elevene hevder at de ikke har fått den utdannelsen de har betalt for. – I administrasjonen går ting tregt, vi får dårlige svar og ingen ting blir planlagt, sier tillitsvalgt for klassen, Tora Rommetveit Bækkevold, til NRK Østlandssendingen.

Tillitsbrudd (mellomtittel)

Allerede i februar før skoleåret begynte, fikk ledelsen ved NISS (Nordisk Institutt for Scene og Studio) vite at lånekassefinansieringen ville falle bort fra og med høsten av. Elevene ble derimot ikke gjort oppmerksom på dette før i juni.

Rommetveit Bækkevold mener dette er et stort tillitsbrudd fra skolens side, og påpeker at det har ført til reaksjoner fra klassen.

Etter å ha diskutert problemstillingen, ble elevene og skoleledelsen enig om alternativ finansiering, og en reduksjon i skoleavgiften på 20 tusen kroner. Samtidig ble elevene lovet at de skulle få en utdanning som tilsvarer det tidligere elever har fått. Dette løftet mener de ikke er innfridd, og de valgte dermed å slutte.

Stiller seg uforstående (mellomtittel)

Nå vil de søke økonomisk erstatning for det halve året som er gjennomført. Administrerende direktør ved NISS, Jørgen Gjerdrum, forstår ikke kritikken.

– Hvis de ikke er fornøyd med det faglige innholdet, så stiller vi oss uforstående til det. Det har vært gjennomført slik det skulle etter planen, og slik det har blitt gjennomført tidligere, sier han.

– Vi har gitt dem en pakke på finansiering som de har akseptert. Den mener vi er veldig god, og vi har strukket oss langt etter bortfallet av Lånekassefinansieringen. Jeg kan ikke se at vi kunne gjort noe annerledes.»

Artikkelen inneholdt ellers en lenke til samme dags NRK-nettside som det ble sitert fra.

23. januar ble artikkelen oppdatert ved at de tre avsnittene under siste mellomtittel ble erstattet med disse:

«I en mail til TV2nyhetene.no, skriver administrerende direktør på NISS, Jørgen Gjerdrum følgende: – NISS har strukket seg så langt som absolutt mulig i forhold til situasjonen med lånekassefinansiering. Da dette ble gjort kjent gjorde vi alt vi kunne for å finne den beste løsningen for studentene og studiets tredjeårs påbygning. Etter flere møter med de involverte studentene ble vi enige om en gunstig finansieringspakke.

Faglig leder på skuespillerutdanningen på NISS, Bente Lavik, mener kritikken fra studentene er lite konkret når det gjelder mangler ved utdanningen.

– Å opprettholde tredje år på skuespillerutdanningen med samme høye faglige kvalitet har vært det viktigste for oss, og det har vi fått til. På den andre siden registreres det at noen av studentene i denne saken ikke har tatt imot alle tilbudene på skolen, og har derfor ikke utnyttet fullt ut de mulighetene som studiet gir, skriver hun.»

Som en «hale» til artikkelen ble det for øvrig opplyst: «NISS har i etterkant sendt en e-post til TV 2 hvor de forsvarer seg ytterligere. Les hele tilsvaret her.»

KLAGEN:

Klager er NISS ved adm. dir. Jørgen H.V. Gjerdrum, som mener den opprinnelige artikkelen 7. januar utsatte skolen for «et angrep som har påført og påfører oss stor skade». «I artikkelen slapp NISS ikke til med imøtegåelse av den alvorligste anklagen som TV2.no rettet mot skolen, nemlig at NISS hadde holdt tilbake informasjon om bortfall av mulighet for lånefinansierting for studentene.»

«TV 2’s opplysning om at NISS alt i februar visste at muligheten for lånekassefinansiering ville falle bort, var feil. Videre var beskyldningen om tilbakeholdelse av informasjon om dette til juni, feil. Det var også inntrykket som ble skapt av at studentene først etter at de hadde begynt på prosjektet fikk vite at de ikke kunne lånefinansiere dette. TV2.no baserte seg kun på studentenes/NRK.no’s versjon om at informasjon var blitt tilbakeholdt, og sjekket ikke med NISS om dette var riktig.»

«NISS ved informasjonsrådgiver Ingalill Sandal sendte tilsvar til TV2.no i e-post den 07.01.2009 (vedlegg 3). Dette tilsvaret valgte TV2.no å ikke legge ut i nettavisen eller på annen måte gjøre noe med.»

«NISS gjorde i e-post (vedlegg 4, 5 og 6) den 21.01.2009 TV2.no oppmerksom på at påstanden om at ledelsen allerede i februar visste at lånekassefinansieringen ville falle bort fra høsten av, men unnlot å informere studentene om dette før i juni, var feil. Det fremgikk også av vårt brev (vedlegg 5) og tilsvar (vedlegg 6) at inntrykket som ble skapt av at studentene først etter at de hadde begynt på prosjektet fikk vite at de ikke kunne lånekassefinansiere dette, var feil. Redaksjonen har imidlertid ikke gjort noe for selv å rette opp og beklage disse feilene.»

Her viser klageren til en tidligere PFU-uttalelse, der utvalget påpekte at det ikke er presseetisk akseptabelt å overlate til klageren å korrigere faktiske feil gjennom et leserinnlegg, siden innlegget uansett vil bli oppfattet som et partsinnlegg.

Ut fra påpekningene ovenfor, mener klageren at TV 2 har handlet i strid med Vær Varsom-punktene 3.2, om kildekritikk og kontroll av opplysninger, punkt 4.13, om rettelser og beklagelser, punkt 4.14, om samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger, og 4.15, om tilsvarsretten i etterkant.

Videre finner klageren det «presseetisk uholdbart av TV2.no å basere seg på uttalelser gjengitt i et annet presseorgan for derved å gi et skinn av at den angrepne part er blitt sluppet til orde. Her viser klageren til at PFU tidligere har understreket at «den enkelte redaksjon har et selvstendig ansvar, også når det siteres fra andre medier», og at «det finnes ingen unnskyldning for den som bringer videre gale opplysninger uten å ha brukt alle rimelige kontrollmuligheter».

Og klageren konkluderer så langt: «En rimelig kontrollmulighet her ville vært å konfrontere NISS med informasjonen om at NISS hadde tilbakeholdt informasjon, men så skjedde altså ikke.»

Deretter forklarer klageren detaljert «hvorfor det tok tid før studentene fikk informasjonen om bortfall av mulighet for lånekassefinansiering». «Dessverre gikk det først opp for oss et stykke ut på våren 2008 at det tredje året ved skuespillerutdanningen ikke var omfattet av de vanlige godkjenningene (Privatskoleloven)…». «Det stod med andre ord ikke på NISS sin vilje, men på at den nye ledelsen brukte tid på å oppdage at prosjektåret ved skuespillerutdanningen ikke kunne lånekassefinansieres fra høsten 2008 av.»

Klageren «vil videre understreke at informasjon om bortfall av lånekassefinansiering ble gitt ved opptaksprosessens avslutning, og før studieplasser ble tilbudt og kontrakter var undertegnet«. «Samtlige som tegnet bindende kontrakt med skolen var altså klar over og hadde akseptert dette da de signerte kontrakten. Ingen ble således tatt opp i den tro at man ville kunne lånekassefinansiere prosjektåret. Dette kom ikke frem i TV2.no’s første versjon av saken.»

TILSVARSRUNDEN:

TV 2 har notert seg at klageren, i den oppdaterte versjonen av NRKs opprinnelige nettartikkel (utskrift vedlagt) selv skriver følgende om bortfallet av lånekassefinansieringen: «Faktum er at vi ved en feil ikke fikk videreformidlet denne informasjonen til studentene før mot slutten av vårsemesteret».

«Klageren mener, slik vi oppfatter klagen, at det ikke kom frem i den første versjonen, at informasjon om bortfall av lånefinansieringen ble gitt ved opptaksprosessens avslutning, og før studieplasser ble tilbudt og kontrakter var undertegnet. TV 2 peker først på at notisen angir at elevene ble gjort oppmerksom på dette i juni. Juni ligger naturligvis foran det påfølgende skoleår.»

«Som det fremgår hevder ikke TV 2s notis at NISS hadde ”holdt tilbake”eller ”tilbakeholdt”. (…) Notisen opplyste om (det av NISS bekreftede faktum) at elevene ikke ble gjort oppmerksom på dette (dvs. lånebortfallet; sekr. anm.) da situasjonen oppsto.»

«At man i den innledende notisen som viser til NRKs oppslag, også siterer det tilsvar som der er avgitt, kan vi heller ikke se er kritiserbart. For øvrig gjengis adm. dir. Gjerdrums kommentarer i den opprinnelige artikkel i all hovedsak i notisen, i tillegg kunne man fra notisen gå direkte til den opprinnelige kilde.»

«Det må også understrekes at det i henvendelsen levert av NISS 7. januar (vedlegg 3 til klagen; sekr. anm.) faktisk ikke er gjort noen bemerkninger eller kommet noe informasjon knyttet til når NISS fikk informasjon fra Lånekassen og når elevene fikk denne informasjonen. Det bekreftes også i klagen… at dette først ble tatt opp den 21. januar med TV 2.»

«Dernest pekes det på at mailen (fra NISS 7. januar; sekr. anm.) i sin form, fremstår som et ønske om innspill, tilsynelatende på bakgrunn av et innslag i NRKs program ”Kulturnytt” samme dag. Det er naturlig å oppfatte dette som et innspill i diskusjoner omkring klagers virksomhet og ikke noe krav om beriktigelse eller tilsvar konkret knyttet til den notisen som ble publisert på tv2.no.»

«Redaksjonen tok imidlertid likevel skritt i saken uten ugrunnet opphold, og en redigert versjon av tilsvaret ble publisert på tv2.no den 8. januar. I klagen påstår klagerne at endringer i notisen først kom inn den 23. januar. Dette er således ikke korrekt.»

«Allerede den 8. på bakgrunn av henvendelsen den 7. kl. 15.11. – som journalisten først fikk kunnskap om på morgenen den 8. – ble artikkelen endret. På dette tidspunkt ble artikkelen således publisert med tekst slik det fremstår i klagens vedlegg 2. Her er tilsvar på bakgrunn av de opplysninger som ble gitt til TV 2 tatt inn. (Den link som viser til den innsendte
e-post; ”NISS har i etterkant sendt en e-post til TV 2 hvor de forsvarer seg ytterligere. Les hele tilsvaret her”, ble altså lagt inn den 23. januar).»

«Hva gjelder situasjonen fra 21. januar (14 dager etter publiseringen av den opprinnelige notis) vises også til at klager her ba om at tilsvaret ”så snart som mulig legges inn på TV2.no på samme menyside som artikkelen” og at ”tilsvaret legges inn som hale til den opprinnelige artikkel”. Notisen var da allerede supplert som beskrevet ovenfor. Man gjennomgikk dette på nytt. Det aktuelle tilsvaret ble deretter publisert gjennom at man – i tråd med det direktør Gjerdrum kommuniserte – la en link til dette i artikkelen. Vi oppfatter ikke at det er reist innvendinger til denne siden av behandlingen.»

«Klageren mener øyensynlig at TV 2 i tillegg til å følge klagerens anmodninger, skulle ”rette opp og beklage feilene”. Dette bygger på en utlegning av den opprinnelige notis som TV 2 vanskelig kan slutte seg til. Slik TV 2 oppfatter saken, er det ikke kommunisert annet enn de faktiske forhold; at NISS ved en feil ikke fikk videreformidlet informasjonen om at lånekassefinansieringen ville falle bort.»

Klageren fastholder at TV 2-artikkelen 7. januar vanskelig kunne leses og forstås «på annen måte enn at NISS bevisst har tilbakeholdt viktig informasjon for studentene i fem måneder». «Mellomtittelen ”Tillitsbrudd” (uten sitatstrek eller anførselstegn) taler også sitt tydelige språk.»

Etter klagerens mening er det derfor «en fordreining av sakens fakta» når TV 2 i sitt tilsvar hevder at man «ikke [har] kommunisert annet enn de faktiske forhold». «I ’Hele klassen sluttet i protest’ nevnte TV 2 aldri at det var en feil som gjorde at informasjonen ikke ble videreformidlet. TV 2 skrev at NISS-ledelsen fikk vite om forholdet i februar, men ikke informerte studentene om det før i juni. Hvis ikke dette er en beskyldning om tilbakeholdelse av informasjon i fem måneder, hva er det da?»

Klageren medgir at NISS-ledelsen kan kritiseres for at man i februar ikke var klar over bortfallet av lånekassefinansieringen, siden det da hadde vært «teknisk mulig» å finne det ut. «Men dette er noe ganske annet enn bevisst å holde vesentlig informasjon tilbake for studentene i fem måneder. (…) Hadde beskyldningen om tilbakeholdelse av informasjon vært riktig, ville studentenes talskvinne Tora Rommetveit Bækkevold hatt rett i at dette var ”et tillitsbrudd fra skolens side”.»

«Etter den første av uttalelsene til studentenes talskvinne oppgis det at denne er hentet fra NRK. Sammen med lenken til NRK.no som fulgte umiddelbart etter denne uttalelsen, er dette det eneste som indikerer at artikkelen er en videreformidling av NRKs artikkel. Etter de refererte uttalelsene til undertegnede oppgis det eksempelvis ikke at også disse er hentet fra NRK. Det fortoner seg derfor som om TV 2-journalisten har intervjuet undertegnede, og ’Hele klasseen sluttet i protest’ fremstår som en sak TV 2 har arbeidet selvstendig med.»

Slik klageren ser det, prøver TV 2 dessuten å rettferdiggjøre den opprinnelige artikkelen «ved å vise til NRK’s publisering av tilsvarende sak og lenking til denne». Klageren henviser imidlertid til en tidligere PFU-sak, der utvalget ikke aksepterte at slik lenking skulle frita redaksjonen fra plikten til å la en angrepet part samtidig få imøtegå beskyldninger.

For øvrig påpeker klageren at det av artikkelen som fortsatt ligger ute på TV 2s nettsider, stadig framgår «at NISS ventet fem måneder med å formidle viktig informasjon til studentene». «Artikkelen fortsetter således å skade NISS.»

TV 2 hevder fortsatt at det var dekning for opplysningene i den opprinnelige artikkelen, og merker seg i den sammenheng klagerens anførsel om at NISS kan «kritiseres for at vi ikke visste det i februar siden det var teknisk mulig for oss å finne det ut». Her viser TV 2 dessuten til det brev Statens Lånekasse sendte til lærestedene i februar 2008 angående lånevilkårene fra høsten av, og der viktigheten av å informere elevene ble understreket. «Man hadde således grunnlag for å vurdere egen studieordning opp mot de krav som kom.»

«Klageren hevder gjentatte ganger at de ”ikke ble klar over bortfallet av muligheten for lånefinansiering før et stykke ut på våren 2008”. Man må kunne reise spørsmål om hva dette betyr konkret. At personer i skoleledelsen eller administrasjonen ikke subjektivt oppfattet situasjonen kan vanskelig endre realiteten hvis informasjon var tilgjengelig for eller endog fantes i skolens administrasjon.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Nordisk Institutt for Scene og Studio (NISS) påklager at TV 2 på sine nettsider (tv2.no) brakte en nyhetsartikkel med en alvorlig anklage om at skolen hadde holdt tilbake informasjon om bortfall av lånekassefinansiering for elevene.

Skolens administrerende direktør reagerer på at redaksjonen utelukkende baserte seg på elevenes versjon, hentet fra NRKs nettsider, og ikke sjekket med NISS om påstanden var riktig. Dermed anser klageren at TV 2 også har unnlatt å etterkomme det presseetiske kravet om å gi den angrepne part rett til samtidig imøtegåelse. Klageren finner det uholdbart når TV 2 nøyer seg med å gjengi uttalelser han ga til NRK, for å gi et skinn av at anklagen er forelagt ham. Det klages dessuten over at TV 2 ikke selv rettet og beklaget den feilaktige framstillingen da redaksjonen ble gjort oppmerksom på den.

TV 2 avviser at det i den påklagede nettartikkelen er brukt uttrykk som «holdt tilbake» eller «tilbakeholdt» når det gjaldt informasjonen til elevene. For øvrig finner TV 2 det bekreftet også fra klagerens side at elevene ikke ble gjort oppmerksom på bortfallet av lån på det tidspunkt brev om dette forelå fra Statens Lånekasse. TV 2 tilbakeviser også at det fra redaksjonens side ikke ble gjort grep for å imøtekomme klagerens ønske om presisering. Dertil ble lenke senere lagt til et tilsvar der klageren ytterligere får forsvare seg. Ut over dette kan ikke TV 2 se hva man skulle ha rettet og beklaget.

Pressens Faglige Utvalg mener TV 2 var i sin fulle rett til å omtale konflikten som hadde oppstått mellom elever og ledelse ved skolen. Det måtte også være legitimt å formidle den oppfatning elevene hadde av ledelsens rolle når det gjaldt noe så viktig som studiefinansieringen.

Videre finner utvalget at redaksjonen på akseptabel måte har fulgt opp saken, etter at NISS-ledelsen tok kontakt og fremla opplysninger som var egnet til å korrigere helhetsbildet. Utvalget viser her til at den opprinnelige artikkelen allerede neste dag ble utvidet med tilleggskommentarer fra NISS, og senere gitt en lenke til klagerens eget tilsvar.

Selv om det ikke eksplisitt hevdes at NISS-ledelsen bevisst unnlot å orientere elevene, må utvalget likevel gi klageren medhold i at formuleringene som brukes, er egnet til å skape et slikt inntrykk. Utvalget konstaterer at TV 2 på forhånd ikke tok kontakt med klageren for å kontrollere saksframstillingen, men nøyde seg med å gjengi uttalelser han hadde gitt til NRK. Særlig skulle klageren fått anledning til samtidig å forklare den forsinkede informasjonen til elevene om lånebortfallet, noe som i første omgang heller ikke var gjort i NRK-omtalen som det ble sitert fra.

Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, om kildekritikk og kontroll av opplysninger, og til punkt 4.14, der det blant annet heter: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.»

TV 2 har brutt god presseskikk.

Oslo, 23. juni 2009

Hilde Haugsgjerd,
Halldis Nergård, Hans-Christian Vadseth,,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Henrik Syse