Nils Axel Nissen mot TV 2

PFU-sak 055/02


SAMMENDRAG:

TV 2 brakte onsdag 20. mars 2002, i programmet Absolutt Underholdning, et innslag i forbindelse med en forskers kritikk av NRK-serien Borettslaget. I innslaget går det fram at forskeren, førsteamanuensis Nils Axel Nissen, mener Borettslaget driver homo-hets.

Programlederen sier i sin introduksjon til innslaget at «kritikken mot norsk TV-humor fortsetter og nå rammer den også Robert Stoltenberg. Kjønnsforsker Nils Axel Nissen beskylder Stoltenberg for å hetse homofile og nøre opp under gamle homo-fordommer».

I innslaget uttaler journalisten at Nissen «har selv skrevet bok om de homofiles stilling i samfunnet. Han er selv homofil og han mener Robert Stoltenberg hetser de homofile med rollefiguren Yngve Freiholt».

Vedlagt følger utskrift fra innslaget.

KLAGEN:

Klageren , Nils Axel Nissen, viser til at TV 2 kontaktet ham for et intervju på bakgrunn av hans innlegg i VG om karakterene i ?Borettslaget? tirsdag 19. mars og VGs oppfølging av hans synspunkter i en reportasje dagen etter, onsdag 20. mars. Klageren reagerer på «TV 2s gjentatte og feilaktige påstand om at jeg har beskyldt Robert Stoltenberg for å hetse
homofile «. Det vises til programlederens intro til reportasjen, der det innannonseres: «Robert Stoltenberg beskyldt for å hetse homofile. Latterlig, sier de homofile selv». Videre påpeker klageren at det i den skriftlige og visuelle innledningsvignetten til saken står: «HOMO-HETS I BORETTSLAGET». Klageren viser også til tre andre eksempler.

«Jeg gjentar med all mulig tydelighet: Jeg har aldri beskyldt Robert Stoltenberg for å hetse homofile i noen av mine uttalelser om ?Borettslaget? og spesifikt finnes det ingen dekning for denne påstand i de uttalelser jeg kommer med i Absolutt Underholdning. Å hevde at en parodifigur kan være egnet til å bekrefte våre fordommer om homofile, slik jeg har hevdet, er som de fleste vil forstå noe ganske annet enn å beskylde skaperen av denne figuren for å hetse homofile. Å hetse er et meget sterkt uttrykk for ?ondsinnet og usaklig agitasjon rettet mot noe(n)? (Bokmålsordboken)?.Jeg kan ikke la slike beviselig falske fremstillinger av mine synspunkter bli stående uimotsagt».

TILSVARSRUNDEN:

TV 2 avviser å ha handlet i strid med god presseskikk. «Slik TV 2 oppfatter klagen er den bygget på at TV 2 har brakt ut en påstand om at dr. art., førsteamanuensis Nils Axel Nissen ?har beskyldt Robert Stoltenberg for å hetse homofile?». TV 2 mener at innslaget må sees i den sammenheng det framstår. «Det dreier seg , som man vil se, om en lett humoristisk diskusjon knyttet til de uttalelser dr. art. førsteamanuensis Nils Axel Nissen har fremkommet med i mediene. Bruken av hetse-begrepet fremstår dels som en karakteristikk bygget på et publisert grunnlag, støttet av de uttalelser klageren gir til vår reporter forut for intervjuet, se nedenfor. Dels tar formen og den vendingen ordene faller mye av det negative ut av begrepet».

TV 2 peker på at klageren har uttalt blant annet følgende:

«Og det tror jeg er noe av det verste, at homser blir veldig ofte konfrontert med den utrolige negativiteten det er til feminine menn i denne kulturen. Og det er jo en fordom! Og da er det jeg mener at Yngve, han får oss ikke lenger fra den fordommen, men han bekrefter den».

Og videre:

«Det er nemlig én ting å gjøre narr av fordommer. Det skal all god satire gjøre. Det er noe ganske annet å bruke fordommer til å gjøre narr. Den magiske grensen mellom å avsløre holdninger og bekrefte dem er det vanskelig å trekke i ?Borettslaget?».

TV 2 mener at når klageren går ut på den måten han gjorde «og reiser en diskusjon i mediene og det offentlige rom om seriens behandling av homofile, må han akseptere at hans utspill karakteriseres på folkelig vis og diskuteres, også at det settes noe på spissen i et underholdningspreget innslag. Etter TV 2s vurdering er innslaget helhetlig sett, dekkende for hva dr. art. førsteamanuensis Nils Axel Nissen faktisk kommuniserer».

Klageren anfører at når «TV 2 gjentatte ganger fremsetter en påstand om at jeg hevder Robert Stoltenberg hetser homofile, må de kunne fremskaffe konkrete bevis på at jeg har
sagt dette. Det har de ikke kunnet gjøre, av den enkle årsak at jeg aldri har hevdet at Stoltenberg hetser homofile. Jeg har ikke hevdet det, fordi jeg ikke mener det».

Klageren går ikke god for uttalelsene som TV 2 har gjengitt i sitt tilsvar, men viser til at «heller ikke i noen av de påståtte uttalelsene fra forhåndsintervjuet hevder jeg at Robert Stoltenberg hetser homofile». Klageren kan heller ikke se at TV 2 kan «unnskylde seg med henvisninger til at dette er ?en lett humoristisk diskusjon?, at undertegnede må ?akseptere at hans utspill karakteriseres på folkelig vis? og ?at det settes noe på spissen i et underholdningspreget innslag?, slik man gjør i tilsvarsbrevet. Det er både frekt og useriøst å avfeie min klage på denne måten».

TV 2 synes klagen bærer «mer preg av klagers behov for å distansere seg fra egne uttalelser og tidligere innvendinger mot Borettslaget-serien, enn fundamentert i et presseetisk grunnlag?Som det fremgår av vårt første tilsvar, særlig på side 2, ble bakgrunnen og vinklingen beskrevet, det ble gitt tilbud om påsyn av de strekkene som reporteren mente kom til å bli benyttet og disse ble uttrykkelig angitt før redigeringen startet. Videre er det TV 2s oppfatning at beskrivelsen i innslaget er dekkende for realitetene i det dr. art. førsteamanuensis Nils Axel Nissen ga uttrykk for».

Etter TV 2s syn bør programmets art og karakter tillegges vekt ved vurderingen i utvalget. «Likeså må det ved vurderingen legges vekt på den stilling og posisjon dr. art. førsteamanuensis Nils Axel Nissen har. Det er imidlertid TV 2s oppfatning at dette bør tillegges vekt i stikk motsatt retning av hva klageren antyder avslutningsvis i sitt brev».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et innslag i TV 2s program Absolutt Underholdning der en forsker angivelig skal ha ment at en karakter i NRK-serien Borettslaget hetser homofile. Klageren, den omtalte forskeren, dr. art. førsteamanuensis Nils Axel Nissen, avviser at han har uttalt dette, og hevder at hans synspunkter er forvrengt. Etter klagerens syn finnes det ikke dekning for hetse-påstanden i de uttalelsene han har kommet med. Klageren viser til at det han har sagt er at den aktuelle parodifiguren i Borettslaget kan være egnet til å bekrefte våre fordommer mot homofile.

TV 2 mener innslaget må sees i den sammenheng det framstår, og at det dreier seg om en lett humoristisk diskusjon knyttet til de uttalelser klageren har kommet med i mediene.
TV 2 mener å ha dekning for bruken av hetse-begrepet, og viser til leserinnlegg av og intervju med klageren. Kanalen mener det også må legges vekt på den stilling og posisjon klageren har som forsker ved Universitetet i Oslo, og anfører at programmets form og måten uttrykket er brukt på, tar det negative ut av begrepet.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at det er klageren som har tatt initiativet til debatten om Borettslagets homofile karakter, og at han stiller seg kritisk til de fordommer han mener parodifiguren bekrefter.

Etter utvalgets mening måtte klageren, i kraft av sin posisjon, regne med reaksjoner på sitt utspill. Selv om begrepet ?hets? kan gi et misvisende inntrykk av klagerens synspunkter, anser utvalget at begrepet må kunne passere innenfor det som er presseetisk akseptabelt. Utvalget legger vekt på at klageren får presisert sin kritikk i TV 2s Absolutt Underholdning, og at det der klart framgår at han mener den omtalte karakterens rolle er negativ for homofile.

TV 2 har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 23. mai 2002
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Gro Holm,
Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen