Sigmund Fostad mot Opdalingen

PFU-sak 054/03


SAMMENDRAG:
Opdalingen brakte tirsdag 24. desember 2002 en reportasje med tittelen «Granli truer med søksmål» . I ingressen står det:

«Oppdal kommune må innen tirsdag 7. januar 2003 bekrefte at tildelingen av fastlegehjemmel og tilsynsstilling for Eva Therese Granli opprettholdes med tiltredelse 1.2.03. Dersom kommunen ikke avgir bekreftelse som angitt, vil Granli gå til domstolene og kreve kjennelse om midlertidig forføyning. Dersom bekreftelse foreligger vil det ikke bli fremmet krav om erstatning».

I teksten går det fram at Granli ble ansatt av rådmannen, og at en annen søker påklaget vedtaket, «men klagenemnda avviste klagen». Etter en interpellasjon fra en kommunestyre-politiker i sakens anledning, vedtok kommunestyret å ta saken opp på ny. I teksten refereres det til et brev fra Granlis advokat, Arvid Paulsen, til kommunen, hvor det påpekes at kommunestyrevedtaket ikke er hjemlet, «hvilket kommunestyret plikter ut fra forvaltningslovens paragraf 25, skriver Paulsen».

Videre uttaler Paulsen at «dersom kommunen skulle trekke vedtaket om tildeling av fastlegehjemmel, vil det således medføre betydelige kostnader og tap, som vil bli krevd dekket av Oppdal kommune, sier Paulsen. Det vil bety beløp i millionklassen».

Det vises også til at ordføreren har en belæring før behandlingen av saken. Ordføreren uttalte seg på bakgrunn av et brev fra kommuneadvokaten. «Her står det at dersom kommunestyret har oppnevnt klagenemnd for en bestemt type saker, betyr det at det er
vedkommende klagenemnd som er klageinstans, og ikke kommunestyret som sådan?Denne belæringen ga flertallet i kommunestyret blaffen i».

Tirsdag 7. januar 2003 brakte Opdalingen et førstesideoppslag om saken, med tittelen «Ulovlig vedtak i kommunestyret: Full retrett i legesak». I henvisningsteksten står det:

«Oppdal kommunestyres vedtak i siste møte før jul om å oppheve et vedtak om tildeling av ledig avtalehjemmel som fastlege, var ulovlig. Det ble da valgt fem kommunestyrerepresentanter til å foreta nye intervjuer i tilsettingssaken, samt å legge fram innstilling til ny ansettelse. Denne gruppen har nå anbefalt at deres mandat frafalles, og at det innkalles til ekstraordinært kommunestyremøte».

Inne i avisen er hovedtittelen «Kommuneadvokat John J. Stamnæs: Ulovlig av kommunestyret», og undertittelen «Legesaken opp i ekstraordinært kommunestyremøte». I ingressen står det:

Den ekstra oppnevnte kontrollgruppa fra siste kommunestyremøte frafaller sitt mandat. Etter en interpellasjon fra Kirsti Welander (SV) ville et stort flertall i kommunestyret overprøve en avvist klage i klagenemnda. Det gjaldt legesaken der Eva T. Granli fikk en legestilling på bekostning av Kristin T. Killingberg. Kommuneadvokat John J. Stamnes sa at kommunestyret opptrådte ulovlig. Derfor blir det ekstraordinært kommunestyremøte. Den oppnevnte kontrollgruppa gjør full retrett».

I saken går det fram at opplysningene som fikk kontrollgruppa til å snu, var kjent for kommunestyret da de gjorde sitt vedtak før jul. Avisen siterer et skriv fra kommuneadvokat
John J. Stamnæs. «-I og med at klagebehandlingen er ferdig ved klagenemndas avgjørelse, må interpellasjonssystemet ikke brukes slik at det innføres en ekstra klagerunde ved at interpellasjonen gjøres så detaljert at det egentlig innebærer en ny klagebehandling, skriver Stamnæs».

Videre framgår det at «ordføreren hadde en belæring om Stamnæs sine juridiske vurderinger, men flertallet i kommunestyret, 21 ? 4, brydde seg ikke om det». Opdalingen skriver at også kontrollgruppen i sine sakspapirer viser til vurderinger fra Stamnæs, «som skriver at kommunestyret heller ikke kan gi instrukser som griper inn i behandlingen av konkrete saker».

I en undersak med tittelen «Rådmann Oddbjørn Ressem: ?Har gjort riktig valg» , uttaler rådmannen at denne saken «kan føre til et beklagelig fokus på politikerne. De burde ha hørt på ordførerens belæring i siste kommunestyremøte».

Tirsdag 14. januar følges saken opp under tittelen «Legesaken opp onsdag». I ingressen går det fram at kommunestyret i Oppdal har gitt instrukser som griper inn i behandlingen av konkrete saker, og at vedtaket derfor «kan bli et ugyldig vedtak» . I teksten går det fram at det nå er opp til kommunestyret om de vil oppheve vedtalet fra møtet før jul. Gruppa som ble nedsatt har frafalt sitt mandat, men det er fremdeles muligheter for å bringe saken videre. Skulle flertallet i kommunestyret opprettholde sitt vedtak fra forrige møte, vil saka bli sendt Fylkesmannen for lovlighetskontroll».

Under undertittelen «-Det skal mye til for å overprøve klagenemnda» , uttaler en jurist (Steinar Dalbakk) i Kommunaldepartementet seg om saken. Han uttaler at det er en generell regel om at vedtak i klagenemnda «ikke skal overprøves av kommunestyret».

Torsdag 23. januar omtales saken igjen, og nå under tittelen «Kommunen tapte legesaken». Bakgrunnen for oppslaget er Sør-Trøndelag Tingretts kjennelse i ansettelsessaken. I ingressen står det blant annet: «-Eva Terese Granli gis rett til å tiltre fastlegehjemmel og deltidsstilling som tilsynslege i Oppdal kommune fra 1. februar i år. Oppdal kommune dømmes til å betale saksomkostninger på 35.850 kroner. Slik lyder kjennelsen fra Sør-Trøndelag Tingrett». Opdalingen skriver videre at «dersom Fylkesmannen i sin lovlighetskontroll nå avviser flertallsvedtaket i kommunestyret, er det grunn til å stille spørsmål om behandlingen av denne saken. Flertallet i kommunestyret og enkelte media har vist en slagside i sine meninger. Nå kan slaget komme rett i fleisen på dem».

Torsdag 6. februar er Opdalingens førstesideoppslag «Fylkesmannens lovlighetskontroll: Kommunestyrets vedtak oppheves». I henvisningsteksten står det:

«Legesaken er endelig avgjort. Fylkesmannen har opphevet kommunestyrets vedtak som opphevet rådmannens tildeling av fastlegehjemmel og ansettelse av tilsynslege ved helsesenteret. Rådmannens vedtak er etter dette rettskraftig og kan ikke påklages».

Inne i avisen er tittelen «Fylkesmannen om flertallet i kommunestyret: -Ugyldig vedtak i saken» . I ingressen står det:

«-Kommunestyret i Oppdal har gjort et ugyldig vedtak. Rådmannens tildeling av ledig avtalehjemmel som fastlege og tilsetting som tilsynslege er rettskraftig. Fylkesmannen sitt vedtak er endelig og kan ikke påklages, sier fylkesmann Kåre Gjønnes i lovlighetskontrollen av kommunestyrets vedtak».

Det framgår videre av Fylkesmannens uttalelse at kommunestyrets vedtak ikke er hjemlet, og at begrunnelsen er mangelfull.

KLAGEN:
Klageren, kommunsetyremedlem Sigmund Fostad, mener Opdalingen i sin dekning av saken «stempler flere lokalpolitikere som lovbrytere». Klageren mener politikere må tåle debatt og kritikk, «men når dette baseres på en dramatisk ubalanse i kildegrunnlaget, kombinert med faktafeil (som ikke blir korrigert) og sammensausing av kommentarer og nyhetsreportasje, bærer det galt av sted». Videre orienterer klageren om bakgrunnen for saken, og anfører at kommunestyret «vedtok å oppheve rådmannens tildeling/tilsetting på bakgrunn av at de trekker rådmannens utøvelse av skjønn i tvil, og ville ha saken
gjennomgått på nytt for å få klarhet i mulig inhabilitet og mulige saksbehandlingsfeil. En politikergruppe ble nedsatt for å ta prosessen med tilsettingen/tildelingen på nytt».

Klageren mener Opdalingen har gjort seg til «redskap for en side, og viker ikke tilbake for å trykke direkte feilaktige påstander for å forsterke det politiske presset og kjøret». Klageren kan ikke se at Opdalingen hadde dekning for å hevde at kommunen sto overfor et millionsøksmål i sin omtale av saken 24. desember 2002.

I avisens omtale 7. januar viser klageren til påstanden om ulovlig vedtak i kommunestyret. «Problemet i dette tilfellet er imidlertid at Opdalingen ikke har dekning for påstandene. De er ikke fremsatt av kommuneadvokaten verken muntlig eller skriftlig?hele artikkelen er basert på en feilaktig tolkning av et notat fra kommuneadvokaten (det samme som ordføreren leste opp for kommunestyret 18. des.), der han redegjør for at kommunestyret ikke kan instruere eller gripe inn i klagenemndas behandling av en sak».

Klageren mener kommuneadvokaten valgte ikke å korrigere det feilaktige oppslaget, fordi «han ikke ville bli gjort til aktør i denne debatten. Til Adresseavisen 9. januar bekrefter kommuneadvokaten at han verken har sagt eller skrevet noe som helst om at kommunestyret kan ha gjort noe ulovlig».

Når det gjelder Opdalingens oppslag 14. januar , påpeker klageren at avisen ikke har grunnlag for påstanden om at saken kan ende med et «søksmål i millionklassen mot Oppdal kommune. Påstanden har ingen kilder. Det blir heller ikke på annen måte vist at et søksmål i millionklassen er aktuelt».

«I samme sak er påstandene om ulovlig vedtak nyansert på denne måten: Derfor gjorde trolig kommunestyret i Oppdal i det som kan bli et ugyldig vedtak da de overprøvde klagenemnda sin avvisning i ansettelse av fastlege. Det kategoriske er nå trolig og kan, det ulovlige er nyansert til ugyldig».

«23. januar er vedtaket igjen ?ulovlig? : Flertallet i kommunestyret har i følge kjennelsen gjort ulovlig vedtak, heter det i ingressen» . Klageren reagerer også på det som han opplever som personlige sleivspark, og viser til følgende sitat: «dersom Fylkesmannen i sin lovlighetskontroll nå avviser flertallsvedtaket i kommunestyret, er det grunn til å stille spørsmål om behandlingen av denne saken. Flertallet i kommunestyret og enkelte media har vist en slagside i sine meninger. Nå kan slaget komme rett i fleisen på dem». Klageren legger til at det i denne saken er «umulig å skille fra hverandre hva som er sitater fra tingrettens kjennelse og hva som er journalistens egne vurderinger».

Klageren mener også at oppslaget 6. februar, med tittelen «Fylkesmannens lovlighetskontroll: Kommunestyrets vedtak oppheves» , ikke skiller godt nok mellom Fylkesmannens og journalistens vurderinger. Blant annet trekkes følgende sitat fram: «Etter en interpellasjon fra Kirsti Welander, magefølelser fra enkelte representanter, synsing, solid korridorpolitikk, iver etter å ta rådmann Oddbjørn Ressem, og med nedsetting av ei ekstragruppe som skulle se på legsesaken, vedtok flertallet i kommunestyret å overprøve vedtaket i klagenemnda».

Klageren mener også at Opdalingen har et for ensidig kildegrunnlag, og «kun fokuserer på
at kommunestyret mister hode og gjorde et vedtak basert på følelser og ikke fakta (jfr. artikkel 23. januar)». Avslutningsvis gjentar klageren at «beskyldinger om ulovligheter er
over grensen. Det gjør dekningen enda verre når en slik grunnløs påstand forsterkes ved at man blander kommentarer og reportasje og bevisst unnlater å få frem andre sider ved saken gjennom et svært ensidig kildevalg».

TILSVARSRUNDEN:
Opdalingen konstaterer at verken klageren eller andre kommunestyrerepresentanter som har vært med på å behandle denne saken, har tatt kontakt med Opdalingen for å forsøke å få korrigert opplysninger som er gitt, eller for å komme med sitt syn gjennom innlegg i avisa».

Når det gjelder klagerens påstand om at «hele artikkelen er basert på en feilaktig tolkning av et notat fra kommuneadvokaten», hevder Opdalingen at det er klageren som feiltolker. «Juridisk rådgiver i kommunaldepartementet, Steinar Dalbakk, har samme fortolkning som kommunens advokat, Stamnæs».

Redaktøren mener også at avisen har dekning for å hevde at kommunen kunne få millionsøksmål mot seg dersom vedtaket ble opprettholdt. Redaktøren viser til at legen og hennes mann hadde solgt huset og sagt opp sine jobber for å flytte til Oppdal, og at kvinnens advokat hadde varslet kommunen om at erstatning ville bli krevd.

Opdalingen avviser kritikken av avisens dekning av Fylkesmannens legalitetskontroll. «Det er her interessant å konstatere at Fostad ikke er særlig interessert i å få fram fylkesmannens hovedkonklusjon, nemlig det faktum at kommunestyrets vedtak fra 18.12.02 er ugyldig på grunn av mangler både ved den prosessuelle kompetansen og den materielle kompetansen. Kommunestyret var den 18.12 altså ikke i stand til å gjøre et korrekt vedtak, til tross for at
jurist og tidligere rådmann Sigmund Fostad var blant representantene i salen».

Klageren konstaterer at redaktøren ikke «tilbakeviser at avisas oppslag 7. januar mangler faktisk dekning», og påpeker igjen at kommuneadvokaten ikke skriver at «kommunestyret opptrådte ulovlig. Klageren viser til at kommuneadvokaten kun gjør det klart at «kommunestyret ikke kan gripe inn i klagebehandlingen der det er opprettet særskilt klagenemnd». Videre påpekes det at kommuneadvokaten «ikke uttalte ett eneste ord om kommunestyrets vedtak 18.12. Sannheten er også at Opdalingens journalist ikke snakket med Stamnæs».

Klageren etterlyser også redaktørens redegjørelse for spørsmålet om «blanding av faktiske opplysninger/nyhetsreportasje og kommentar». Når det gjelder tilsvarsretten, mener klageren at «det er selvsagt redaktøren som har ansvaret for hva som kommer på trykk i Opdalingen, ikke leserne».

Opdalingen har ingen ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder flere kritiske nyhetsartikler i Opdalingen i forbindelse med at kommunestyret vedtok å overprøve en ansettelse rådmannen hadde gjort og klagenemnda godkjent. Reportasjene handler i hovedsak om hvorvidt kommunestyret hadde anledning til å gjøre et slikt vedtak. Klageren, en kommunestyrepolitiker, reagerer på at avisen kaller vedtaket for ulovlig, og mener avisen har feiltolket kommuneadvokatens betenkning om dette. Etter klagerens syn stempler Opdalingen en rekke lokalpolitikere som lovbrytere. Klageren mener også at nyhetsreportasjene er ensidige i sin kildebruk og ubalanserte i sin framstilling. Videre hevder klageren at avisen blander kommentarer og faktaopplysning på en uheldig måte.

Opdalingen viser til at verken klageren eller andre kommunestyrerepresentanter har tatt kontakt med avisen for å korrigere opplysninger eller svare på kritikken. Redaktøren mener avisen har dekning for sin omtale, og avviser at redaksjonen har feiltolket notatet fra kommuneadvokaten. Opdalingen viser også til Fylkesmannens legalitetskontroll, der det framkommer «som et faktum at kommunestyrets vedtak er ugyldig».

Pressens Faglige Utvalg mener Opdalingen var i sin fulle rett til å sette søkelyset på kommunestyrets vedtak om å oppheve rådmannens ansettelse av en lege. Utvalget vil imidlertid på generelt grunnlag vise til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, der det heter: «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lengre enn det er dekning for i stoffet».

Utvalget mener Opdalingen går langt når den fastslår at vedtaket er ulovlig ut fra kommuneadvokatens notat. Likevel anser utvalget at bruken av begrepet «ulovlig» i denne sammenhengen er innenfor det presseetisk akseptable. Utvalget legger her vekt på at kommunestyrets oppnevnte kontrollgruppe i ansettelsessaken selv mener vedtaket kan være i strid med kommune- og forvaltningsloven, og derfor foreslår vedtaket opphevet. Utvalget noterer seg også at verken kommuneadvokaten eller representanter fra kommunestyret har kontaktet avisen for korrigering eller innlegg.

Når det gjelder anklagene om at avisen blander fakta og egne kommentarer i sin dekning av saken, mener utvalget at reportasjene i hovedsak holder seg til nøkterne gjengivelser av faktiske forhold. Slik utvalget ser det, går det klart nok fram hva som er fakta og hva som er avisens ytringer i saken.

Etter en samlet vurdering finner utvalget at Opdalingen ikke har brutt god presseskikk.

Oslo, 17. juni 2003
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, Odd Isungset,
Ingeborg Moræus Hanssen, Jan Vincents Johannessen, Camilla Serck-Hanssen