NN mot Nye Troms

PFU-sak 052/00


SAMMENDRAG:
Avisen Nye Troms hadde 25. januar 2000 et oppslag over fire spalter med tittelen «Rettsak om jordsalg i Balsfjord «. I ingressen heter det:
«For to år sia skrev to karer på vestsida Balsfjorden kjøpekontrakt på en landbrukseiendom. I ettertid har imidlertid selgeren angret seg. Han vil heller selge til en annen bonde, og idag møtes partene i Nord-Troms herredsrett.»
Lengre ute i artikkelen, under mellomtittelen » Ikke fulle fem? «, heter det i første avsnitt:
«Selgeren mener å kunne heve kjøpet fordi han mener han på det tidspunktet han avtalte salget ikke var ved sine fulle fem. Han mener en åndelig svekkelse gjorde at han foretok seg noe han egentlig ikke ønsket. Derfor krever han kjøpekontrakten tilsidesatt.»
To dager senere, 27. januar 2000 , hadde avisen en ny artikkel om samme sak, over tre spalter med tittelen » Ble forlikt om eiendom «. Ingressen lød:
«Etter en halv dag i Nord-Troms herredsrett ble de to partene fra Balsfjord forlikt om salget av en eiendom. Salget gjennomføres i henhold til kjøpekontrakten, og selgeren trekker sin anke på den allerede gitte konsesjonen».
Siste avsnitt i artikkelen har mellomtittel » Var tilregnelig «, og der heter det:
«Nye Troms beklager ellers at saksøkeren i forrige avis ble fremstilt som om han ikke var ved sine fulle fem da han undertegnet kontrakten. Mannen var derimot deprimert på grunn av private forhold, og dette var ett av momentene for å prøve å få omstøtt eiendomssalget. Hans advokat Håkon Elvenes sier hovedårsaken til at det ble rettsak var at selve kontrakten var uklar med tanke på hvordan oppgjøret skulle skje. Dette ble også klarlagt i forliket.»

KLAGEN:
Klager er den omtalte selgeren. Han viser først til at hverken han eller hans advokat ble kontaktet før den første artikkelen kom på trykk. Klageren mener at begge artiklene er ensidige og delvis uriktige. Det er særlig påstandene om at han «ikke var ved sine fulle fem» og at han var åndelig svekket, han reagerer på. Han viser til at dette ikke står i sakspapirene i forbindelse med rettssaken og at det dessuten er uriktig.
«Disse påstandene har vært en belastning både for meg og mine nærmeste. Det må også i denne sammenheng nevnes at vi bor på et lite sted der de fleste leserne skjønner hvem dette gjelder.»
Videre opplyser klageren at både han, hans søster og hans advokat var i kontakt med redaktøren i Nye Troms for å be om en beklagelse. Den kom også, og om den skriver klageren:
«Den neste artikkelen inneholder riktignok en liten setning med en beklagelse av at jeg ble fremstilt som om jeg ikke var ved mine fulle fem. Påstanden om åndelig svekkelse er ikke kommentert. Jeg synes beklagelsen var svært spak i forhold til de grove påstandene.»
Klageren viser ellers til at han oppfatter begge artiklene som ubalanserte, at hans motpart i den omtalte rettssaken har kommet mer til orde enn han. Han avslutter klagen slik:
«Jeg mener redaktøren (i Nye Troms; sekr. anm.) her ikke har vist ansvar for at ulike syn skal komme til uttrykk, han har ikke vært kritisk til sine kilder og kontrollert at opplysningene er korrekte, ikke har gjort klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er partsopplysninger. Slik har han påført meg og mine nærmeste unødige belastninger.»

TILSVARSRUNDEN:
Nye Troms peker i sitt tilsvar på at klageren, etter at den første artikkelen sto på trykk, var i kontakt med avisens redaktør. Det samme var klagerens søster og hans advokat. Beklagelsen i den andre artikkelen ble utformet i samråd med advokaten. Avisen skriver videre at man ikke kan glatte over det som var et viktig poeng med rettssaken, nemlig at klageren var betydelig deprimert på det tidspunktet kjøpekontrakten ble undertegnet. Videre skriver avisen:
«Om en slik depresjon dekker beskrivelsen «fulle fem» og «åndelig svekkelse» kan nok diskuteres, men i den andre artikkelen mener jeg beklagelsen skal være fullgod. (NN) er heller ikke identifisert»(…..) Med beklagelsen Nye Troms trykte kan jeg ikke se at Nye Troms har påført (NN) unødige belastninger. Depresjonen er ikke framhevet verken i tittel eller ingress. Den kommer fram i mellomtittel langt ute i artikkelen, på tilsvarende plass er den beklaget i neste avis. Men det er ei belastning i seg selv å gå til rettsak mot noen, og den belastninga blir normalt ikke noe mindre når saka også omtales i media. Her vant attpåtil ikke saksøkeren (klageren; sekr. anm.) fram»
Klageren bekrefter at han fikk opplest beklagelsen over telefon før den kom på trykk, men at han hadde forventet at den skulle fremstå «litt større» på trykk. Han avslutter tilsvaret slik:
«Jeg håper virkelig ikke det er slik at man kan skrive så ukritisk og mene at alt er i orden bare man har kommet med en liten beklagelse.»

Nye Troms gjentar i sist siste tilsvar at beklagelsen står i stil med skrifttypene i og plasseringa av den opprinnelige artikkelen.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klageren mener Nye Troms brøt god presseskikk da avisen i forbindelse med en rettssak om en eiendomshandel omtalte ham, anonymt, som «ikke ved sine fulle fem» og «åndelig svekket» ved inngåelsen av kjøpekontrakten.
Nye Troms mener at selv om utrykkene nok kan diskuteres, hadde avisen dekning for realitetene i saken, slik de framsto i sakspapirene foran rettssaken. Avisen beklaget også bruken av ett av uttrykkene i neste avis, etter å ha konferert både med klageren og hans advokat.

Pressens Faglige Utvalg kan forstå at klageren reagerte på avisens bruk av karakteristikker i forbindelse med omtalen av den kommende rettssaken klageren var involvert i. Utvalget mener imidlertid at den raske beklagelsen, som ble utformet i samråd med klageren, og den relativt beskjedne presentasjonen av saken, samt at det ikke er brukt navn, tilsier at skadevirkningene totalt sett er begrenset.

Nye Troms har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 23. mai 2000
Sven Egil Omdal,
Catharina Jacobsen, Odd Isungset, Kari Saastad,
Helen Bjørnøy, Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen