NN mot NRK

PFU-sak 051/15


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Saken gjelder en drapssak i Fredrikstad. Da det ble tatt ut tiltale, ble en nærstående av avdøde sitert på hvem som var involvert i det som ble oppgitt å være et mulig motiv.

Klager er en av de omtalt involverte. Klager mener omtalen er belastende, og ikke basert på faktum. Opplysningen er en udokumentert påstand fra en nærstående av avdøde, mener klager. Det vises spesielt til Vær Varsom-plakatens punkt 4.3, respekt for privatlivet.

NRK på sin side mener at i et oppsiktsvekkende drap i et fredelig lokalsamfunn, må det være riktig å fokusere på motivet når det tas ut tiltale for overlagt – altså et planlagt – drap. I denne saken var det derfor relevant å trekke frem personlige forhold, selv om det kan være belastende for enkelte.

Pressens Faglige Utvalg skal bemerke at i en rettsprosess i en drapssak vil det ofte komme frem nærgående opplysninger. Noen av disse kan være relevante å trekke frem, selv om det føles belastende for nærstående. Presseetikk handler ofte om den vanskelig avveiningen mellom informasjonsbehov og vernehensyn.

I den omtalte saken oppgis et mulig motiv, og utvalget mener at NRK var i sin fulle rett til å omtale motivet. Spørsmålet er om NRK på et så tidlig tidspunkt og med dette kildegrunnlaget burde vært mer varsomme med å utdype motivet og hvem som eventuelt var involvert. Utvalget registrerer at NRK opptrer unødvendig konstaterende.

Selv om NRK verken har identifisert klager eller tiltalte, mener utvalget at i en slik oppsiktsvekkende kriminalsak er det mange i nær bekjentskapskrets som vet hvem den tiltalte, og derigjennom også klager, er.

I denne saken mener utvalget at omtalen blir unødig belastende for klager, spesielt fordi NRK på et slikt kildegrunnlag, og uten å kontrollere opplysningen, angir de eventuelt involverte i et påstått motiv. Utvalget mener NRK skulle opptrådt mer varsomt, jfr. punkt 4.3, «Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv […].».

 

At NRK raskt valgte å fjerne det belastende utsagnet er prisverdig, men ikke tilstrekkelige til å oppveie det presseetisk overtrampet.

 

 

NRK har opptrådt kritikkverdig.

 

Oslo, 28. april 2015

 

Alf Bjarne Johnsen,

Tone Angell Jensen, Alexander Øystå

Liv Ekeberg, Henrik Syse, Reidun Førde