Madland & Wara mot Kapital

PFU-sak 050/03


SAMMENDRAG:
Kapital brakte i sitt nummer 1/2003 en nyhetsartikkel med hovedtittelen «- Sjofel plan» og stikktittelen «Finance Credit-topper ville bruke Madland & Wara til journalistkjøp».

Den usignerte «Kapital-Inside»-artikkelen hadde følgende ordlyd:

» Det ser ut til at man har utarbeidet en sjofel plan for å få Kapital-journalisten til å slutte å grave i Finance Credit, sier statsadvokat Morten Eriksen i Økokrim.
Økokrim etterforsker PR-rådgiverne Ole Madland og Tor Mikkel Wara, investorene (NN) og (XX), samt Finance Credit-sjefene Trond Kristoffersen og Torgeir Stensrud for å bytte en journalistansettelse mot et anselig pengebeløp.
Økokrim har informasjon som tyder på at PR-byrået Madland & Wara var villig til å ta imot rundt én million kroner for å tilby en brysom Kapital-journalist stilling som PR-rådgiver. Gjennom mellommennene (NN) og (XX)skulle de «Kapital-forfulgte» Finance Credit-sjefene betale Madland
& Wara for denne tjenesten.
Økokrim har i tillegg indikasjoner på at inkassoselskapet skulle betale videre lønn til Kapital-journalisten hvis PR-rådgiverne lyktes i å hente ham fra Hegnar Media.

Journalisten, Bjørn Olav Jahr, hadde i mer enn et års tid skrevet kritisk om verdien av fordringene i Finance Credit og om selskapets regnskapsførsel. En headhunter kontaktet Jahr umiddelbart etter artikkelen «Finance Credit over-modne for inkasso: Utfor stupet». Journalisten sa ja til å møte de to PR-rådgiverne som angivelig var interessert i å ansette ham.
Etter to uker mottok Jahr et tilbud pr. e-mail fra Madland, som sa han ville ha svar «omgående». Tilbudet sammenfalt med en ny, krass artikkel om Finance Credit fra Jahr: «Nordlandsbankens verste engasjement: Råtne Finance Credit». Artikkelen fikk ingen umiddelbare konsekvenser (ingen kursreaksjon i Nord-landsbanken), og det var tilsynelatende fremdeles attraktivt for Finance Credit å fjerne journalisten fra sporene.
Samme dag som hastverkstilbudet ble oversendt, overførte nemlig Finance Credit 86.000 pund til Green Media Insight. Økokrim har grunn til å tro at beløpet skulle videreføres fra Green Media Insight til Madland & Wara.
Det obskure, lille selskapet var representert ved (XX), i Norge mest profilert som en av de nye investorene i Økonomisk Rapport . Medie-investoren hans i ØR, (NN), ser ut til å ha vært med på å utforme avtalen om pengetransaksjonen. Han skal i lengre tid hatt tett kontakt med Finance Credit.
Jahr takket nei til jobbtilbudet, og Økokrim arbeider med å avdekke hva som skulle skje med pengebeløpet på nær én million kroner hvis Madland & Wara ikke lyktes med å få journalisten til å slutte i Kapital. Før journalisten takket nei, hadde (NN) fått en tredjedel av aksjene i PR-byrået.
Ifølge Økokrim er det i hovedsak Kristoffersen og Madland som har korrespondert om muligheten til å få den brysomme journalisten fjernet fra jobben som skribent i Kapital. Spesialetterforsker Erik Østenheden i Økokrim tok Jahr inn til vitneavhør rett over nyttår, men har ikke anledning til å kommentere resten av etterforskningen.
Kapital er ikke kjent med hvilke lovbrudd partene som etterforskes eventuelt kan siktes for. En siktelse av PR-rådgiverne Ole Madland og Tor Mikkel Wara vil ikke bare være slutten på visa for byrået deres, som i 2001 haltet økonomisk. Det vil likeledes se svært uheldig ut for de nye ØR-investorene. »

KLAGEN:
Klageren , Madland & Wara, mener avisen har brutt presseetikkens krav om samtidig imøtegåelse. Klageren skriver at » Kapital gjorde ikke på noe tidspunkt forsøk på å inn-hente kommentarer fra selskapet Madland & Wara før artikkelen stod på trykk. Påstandene som fremsettes er så alvorlige for selskapet og personene, at det burde vært innhentet samtidig kommentar. Kapital tok seg tid til å innhente kommentar fra Øko-krim, men ikke fra Madland & Wara .»

Klageren understreker at når Kapital utkommer hver 14. dag, styrkes kravet til å innhente den angrepne parts kommentarer. Det henvises i denne sammenheng til PFU-sakene
174/93, 106/94 og 118/01.

På bakgrunn av PFU-sak 174/93, hevder også klageren at det må stilles særlige krav til varsomhet at Kapital selv er part i saken.

» Madland & Wara vil i tillegg bemerke at når saken først kom på trykk i Kapital, valgte Madland & Wara å umiddelbart kommentere saken i dagspressen for å nå ut med sitt standpunkt «, skriver klageren videre.

Klageren legger til at » [n]år Madland & Wara ble frikjent av Økokrim, valgte selskapet å sende en pressemelding til Kapital (og øvrig presse/media), samtidig med Økokrims pressemelding om at de ikke fant grunnlag for straffeforfølgning. »

» Kapital viderebrakte verken Madland & Wara eller Økokrims pressemelding ? eller tok kontakt på noen måte. Kapital valgte imidlertid å kommentere henleggelsen i en leder
28. februar, hvor redaktøren polemiserer mot frifinnelsen «, fortsetter klageren.

Madland & Wara viser også til at Økokrim hevder at de i den påklagede artikkelen er gjengitt på en måte som det ikke er dekning for.

TILSVARSRUNDEN:
Kapital bestrider at den innklagede artikkelen har et slikt innhold eller er blitt til på en slik måte at Vær Varsom-plakaten er overtrådt. » Kapital var i sin fulle rett til å fokusere på de alvorlige og oppsiktsvekkende forhold som fremkom i forbindelse med Økokrims etter-forskning av Madland & Wara. Artikkelen bygger i hovedsak på opplysninger fra Øko-krim, som det selvsagt ikke var grunn til å betvile. Økokrims påstander ble presentert på en saklig og nøktern måte som klageren må tåle, og det kommer klart frem i artikkelen at opplysningene stammer fra Økokrim «, skriver Kapital. Bladet legger til at saken må sees i lys av den langvarige og brede pressedekningen knyttet til Finance Credit AS.

Kapital viser til at det ble » lagt en overordnet publiseringsstrategi for Hegnar Media AS? medier, slik at saken skulle publiseres i både Finansavisen, Kapital og Hegnar Online samtidig. Det kan stilles spørsmål om gjengivelsen av de faktiske opplysninger fra Øko-krim innebærer «sterke beskyldninger» etter Vær Varsom-plakatens punkt 4.14. Madland & Wara ble likevel gitt adgang til samtidig imøtegåelse, kanalisert gjennom Finansavisen. Finansavisen trykket den 16. januar 2003, samme dag som Kapital nr.1/2003 kom ut, en nærmest identisk sak. [?] »

» Her kommer Madland & Wara til orde i en egen artikkel trykket samme dag som nyheten om jobbtilbudet til Kapital-journalisten kom ut. Kapital og Finansavisen er to separate medier, men begge trykkes i samme mediehus og har i stor grad en overlappende leserkrets. Kapitals kjernelesere ville således få artikkelen om Madland & Wara samt Madland & Waras imøtegåelse i Finansavisen eller på Hegnar Online samme dag. Klager har således fått komme til orde på en rimelig måte «, skriver Kapital.

Bladet trekker videre frem at klager ikke har påvist faktiske feil i artikkelen, og at saken senere «har levd sitt eget liv» også i en rekke andre medier.

Kapital understreker at Madland & Wara i dagene da nyheten ble avslørt, var » svært tause og ønsket ikke å kommentere saken utover at det ikke var gjort noe ulovlig. Tvert imot valgte Madland & Wara selv taushet og nektelse av å svare på spørsmål som strategi over-for pressen som ønsket kommentarer i saken. »

«Vi har å gjøre med en profesjonell part som har informasjonsstrategi som virksomhet, og som tok et svært bevisst valg med hensyn til selvpålagt taushet i denne saken «, skriver Kapital.

Bladet viser til at Madland & Wara først da Økokrim hadde valgt å henlegge saken
7. februar 2003, valgte å sende ut en pressemelding til samtlige medier som kommenterte saken.

» Madland og Wara har ikke på noe tidspunkt tatt kontakt med Kapital eller benyttet seg av sin tilsvarsrett, og sendte først inn sin klage på Kapital rett før klagefristen for PFU på
3 måneder er utløpt. Hvordan Madland & Wara nå i ettertid kan klage Kapital inn for PFU for angivelig brudd på retten til samtidig imøtegåelse, når Madland & Waras egen strategi var taushet, er helt uforståelig for Kapital, og fremtrer nærmest som et siste skudd for å rette opp den skade Madland & Wara selv har påført sitt omdømme «, poengterer Kapital.

Vedrørende klagerens påstand om at det må stilles særlige krav til varsomhet når Kapital selv er part i saken, anfører bladet at » [u]tover at det var en journalist i Kapital som ble forsøkt ansatt hos klager, er ikke Kapital «part i saken». »

Kapital legger til at selv om det ikke har betydning for saken, er det ikke korrekt at Madland & Wara ble frikjent av Økokrim, slik det anføres i klagen. Det vises til at det i presse-meldingen fra Økokrim uttales at det ikke finnes grunnlag for å straffeforfølge forholdet.

Når det gjelder klagerens påstand om at Kapital skal ha gjengitt Økokrim på en måte som det ikke er dekning for, understreker Kapital at denne anførselen ikke stammer fra Økokrim, » men er basert på innholdet i brevet fra Madland & Waras egen advokat. Man vil måtte gå ut fra at Økokrim selv ville ha tatt affære dersom Økokrim mente seg feilaktig gjengitt i Kapital. Dette har Økokrim ikke gjort. Tvert imot har journalist Bjørn-Olav Jahr fått be-kreftet fra Økokrim at det aldri var tvil om at han ble forsøkt kjøpt opp. Videre var det statsadvokat Morten Eriksen i Økokrim som omtalte Madland & Waras forsøk på å ansette Bjørn Olav Jahr som en «sjofel plan». »

Klageren har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en artikkel i Kapital om den såkalte Finance Credit-saken, der det blant annet fremkommer at Økokrim skal ha informasjon som tyder på at pr-byrået Madland & Wara var villig til å ta imot én million kroner for å tilby en «brysom» Kapital-journalist stilling som pr-rådgiver. Klageren, Madland & Wara, mener oppslaget bryter med presseetikkens krav om samtidig imøtegåelse. Det anføres at bladet ikke på noe tidspunkt gjorde forsøk på å innhente kommentarer fra selskapet.

Kapital avviser klagen, og understreker at oppslaget i hovedsak bygger på opplysninger fra Økokrim. Bladet stiller spørsmål om gjengivelsen av de faktiske opplysningene fra politiet innebærer sterke beskyldninger, men trekker likevel frem at klageren ble gitt rikelig adgang til samtidig imøtegåelse i Finansavisen. Likeledes understrekes det at klageren ikke på noe tidspunkt har tatt kontakt med Kapital eller benyttet seg av sin tilsvarsrett.

Pressens Faglige Utvalg mener Kapital var i sin fulle rett til å sette søkelys på saken, og konstaterer at bladet har synliggjort sitt kildegrunnlag.

Utvalget vil imidlertid vise til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, som understreker at når det fremsettes sterke beskyldninger i pressen, skal de som utsettes for disse, så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Ikke minst er dette viktig i periodiske publikasjoner hvor det går lang tid før den angrepne part har anledning til å forsvare seg.

I det påklagede tilfellet mener utvalget at de beskyldningene som formidles, er av så sterk og ensidig karakter, at de ikke burde ha fremkommet uten at klagerne var kontaktet og gitt mulighet til samtidig kommentar. Etter utvalgets oppfatning blir dette ytterligere kritikk-verdig ved at omtalen gjelder en sak der bladet selv er innblandet. Utvalget mener det ikke kan tillegges vekt at klageren slapp til med sin versjon av saken i Finansavisen.

Kapital har brutt god presseskikk.

Oslo, 26. august 2003
Thor Woje,
John Olav Egeland , Odd Isungset, Sigrun Slapgard,
Grete Faremo, Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen