(NN) mot Trønder-Avisa

PFU-sak 046/16


SAMMENDRAG:
Trønder-Avisa publiserte fredag 28. (nett) og 29. (papir) januar 2016 en artikkel med tittelen «Tar tak i narkoproblem» I en stikktittel het det: «Narkotika på skolen. Elever ved Frosta skole har brukt, solgt og oppbevart narkotika på skolen».
Ingress:
«Hele Frosta» er i beredskap etter at det nylig ble avdekket bruk, salg og oppbevaring av narkotika på skolen

Artikkelen dreier seg i all hovedsak om hvordan skolen, kommunen og politiet arbeider for å begrense narkoproblemet i skolemiljøet.

Det fremgår av artikkelen at de involverte elevene har erkjent de faktiske forholdene.
KLAGEN:

Klager er mor til en av de elevene. Hun opplyser at hennes mindreårige sønn fikk besøk av politiet hjemme på kveldstid på grunn av mistanke om at han har røyket hasj. I en pipe ble det funnet 0.1 gram. Gutten har tilstått. Hun opplyser at det er snakk om to gutter og at også den andre har tilstått. Det hun reagerer på er at guttene, gjennom den påklagede artikkelen, blir stemplet som narkotikaselgere, som er noe helt annet. Hun reagerer også på at både Trønder-Avisa og lokalavisa Frostingen har slått dette stort opp, men at Frostingen senere har beklaget. Klagen er derfor kun rettet mot Trønder-Avisa.

I klagen heter det: «I stedet for må sjekke de faktiske forholdene med politiet og rette opp i saken skjer det ingenting. Vi mener at før man trykker en slik artikkel som kan være svært skadelig for enkeltpersoner i ei lita bygd så bør de være så seriøse at de først kontrollerer at det de skriver er sant-

Hun viser også til at hun har vært i kontakt med Trønder-Avisa om saken uten å å oppnå noen dialog.
FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram. Vedlagt finnes kopi av e-post korrespondansen mellom partene.
TILSVARSRUNDEN:

Trønder-Avisa avviser klagen. Avisen viser til at man bevisst valgte å tone ned omtalen av den konkrete hendelsen, men heller fokusere på tiltakene for å hindre mer bruk av narkotika. Det anføres at man helt bevisst unnlot å bringe noe som kunne identifisere ungdommene, blant annet med å unnlate å opplyse hvor mange det gjeldt.

I sin oppsummering av tilsvaret skriver avisens ansvarlige redaktør:
«Klager mener vi viderebringer feilaktige opplysninger. Det har ikke lyktes oss å få bekreftet at denne påstanden medfører riktighet.

Klager mener vi burde tatt kontakt med politiet slik at politiet kunne avkreftet innholdet i historien. Vi kontaktet politiet, noe som klart fremkommer av saken, uten at politiet på noe vis avkreftet opplysningene. Dette har heller ikke skjedd i ettertid.

Klager skriver i mail til undertegnede at vi burde kontaktet ledelsen i kommunen, til tross for at det fremkommer klart i saken at dette var gjort.

Klager hevder hun gjentatte ganger har forsøkt å komme i dialog med redaksjonen i sakens anledning. Det har dessverre ikke lyktes meg å finne ut hvem hun har snakket med, til tross for at jeg internt har bedt vedkommende melde seg.»
Klageren anfører at «det som er saken er at rektor har informert Trønderavisa på en slik måte at det fremstilles som om at dette har vært en aksjon på skolen. Ut i fra artikkelen leser man at guttene har innrømmet de faktiske forhold i politiavhør. LES. Bruk, salg og oppbevaring på skolen. Saken er den at politiet hadde en aksjon hjemme, privat hos disse guttene. De har ikke brukt, oppbevart eller solgt på skolen. Da dette ble kjent gikk rektor ut med en sms til foreldrene ved skolen, samt at han tar kontakt med den lokale avisa Frostingen, og Trønderavisa. Han jeg snakket med hos Trønderavisa sa at de hadde blitt kontaktet av rektor, mens rektor sier Trønderavisa kontaktet dem.»
Sammen med tilsvaret fra klageren har far til gutten også lagt ved et notat. Han skriver blant annet: «De (les: avisen) har misforstått innholdet i klagen. Her (er) hva det dreier seg om:
Avisa går ut med informasjon om at det har vært bruk, oppbevaring og salg av narkotika på skolen. Fakta er: det ble ransaket hjemme hos 2 gutter, hos en ble det funnet noe. Begge har innrømmet forholdene, og har senere inngått ruskontrakt med politiet (uten skolens medvirkning). Rektor går ut med feilaktig informasjon til både lokalbefolkningen og media. At reporter tror på rektor og rådmannen er helt ok.

Når media i ettertid blir opplyst om faktafeil i saken (som lett kan sjekkes ved å ta en telefon til etterforskningslederen i denne saken) og velger å la være å rette opp er det ikke rart at vi som foreldre klager på den.» (Fars notat er vedlagt.)
Trønder-Avisa viser til at «redaksjonen har forholdt seg til informasjon fra skolens rektor og rådmannen, som bekreftet vår historie. Jeg (ansv. red.) registrerer at (klageren) gjentar at Trønder-Avisa burde sjekket fakta. Etter min mening ble dette oppfylt da vi ringte rådmannen i Frosta og intervjuet ham.»

Avisen viser til at det er fulgt vanlig framgangsmåte: «I slike saker og på et slik tidspunkt, hvor det ikke er kjent om noen er siktet, er det lensmann/politistasjonssjef som kontaktes og som svarer for politiet. I den grad lensmann/politistasjonssjef mener at andre i politiet skal kommentere saken, er det vanlig praksis at vi får beskjed om dette. Det skjedde ikke i dette tilfellet – lensmann Stigen valgte å svare selv, men gjorde dette på et overordnet nivå. Dette er ikke uvanlig når det er snakk om mindreårige.»

Angående påstandene om faktiske feil i artikkelen skriver avisen i sitt tilsvar:

«Dette føler jeg ikke berører vår dekning i vesentlig grad. Det fremmes en rekke påstander om hva som sies å være faktiske forhold. Som det framgår av vår nyhetssak, som er grunnlag for klagen, var den svært lite konkret når det gjaldt de mindreårige saken faktisk dreier seg om. Slik jeg tolker det ønsker (far) at Trønder-Avisa skal gå langt mer i detalj om hva saken handler om. Det er min mening at dette ville vært uriktig, nettopp tatt i betraktning at vi snakker om mindreårige. Det kan for alt jeg vet være riktig at det er unøyaktigheter i noen av opplysningene vi fikk fra rektor og rådmann, men jeg mener det ville påført de aktuelle barna langt større belastning om vi skulle gått i detalj om at det er funnet narkotika på bopel og at de har innrømmet misbruk. Trønder-Avisa har så langt mulig valgt å fjerne søkelyset fra barna – blant annet ved at vi ikke engang har omtalt hvor mange det dreier seg om, langt mindre at de har utenlandsk bakgrunn. Å knytte oppbevaring og misbruk av narkotika til eventuell rassia på bopel i et lite lokalsamfunn, ville etter min mening bidratt til identifisering.»

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nyhetsartikkel i Trønder-Avisa om hvilke tiltak som var igangsatt ved en skole i Nord-Trøndelag «etter at det nylig ble avdekket bruk, salg og oppbevaring av narkotika på skolen».

Klager er mor til en av to elever det dreier seg om. Hun klager over at avisen har brakt feilaktige opplysninger fordi saken ikke har noe med skolen å gjøre, at et lite volum hasj (0.1 gram) ble funnet hjemme hos sønnen og at han ikke har solgt narkotika.

Trønder-Avisa avviser klagen og viser til at artikkelen handler om hvilke tiltak skole og samfunn for øvrig har satt i gang for å hindre ytterligere spredning av narkotika. Avisen viser til sine kilder – skole, rådmann og lokalt politi – med hensyn til faktiske opplysninger, og mener også at avisen har vært tilbakeholden med detaljer for å unngå å identifisere de to elevene.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis vektlegge at det utvilsomt er pressens oppgave å opplyse om større og mindre rusproblemer i mediets nærområde. Slik sett måtte Trønder-Avisa være i sin rett til å omtale både at det var avdekket slike forhold, og hva skole og samfunn ellers hadde igangsatt av tiltak, slik den innklagede artikkelen gjør.

Utvalget vil videre slå fast at klager og innklaget har ulike framstillinger av fakta. Mens avisen i ingressen fastslår det var avdekket bruk, salg og oppbevaring på skolen, anfører klager at det er snakk om funn av 0.1 gram hasj hjemme hos sønnen. Ettersom Trønder-Avisa har kilder for sine opplysninger, mener utvalget at avisen har oppfylt Vær Varsom-plakatens krav i punkt 3.2 om kontroll av fakta. Utvalget vil dessuten legge vekt på at artikkelen er svært lite spesifikk om de faktiske forholdene og at avisen ikke har identifisert eller knyttet noen elever til de kritikkverdige forholdene.
Trønder-Avisa ikke har brutt god presseskikk.
Oslo 24. mai 2016

Alf Bjarne Johnsen,
Alexandra Beverfjord, Tone A. Jensen, Øyvind Brigg,
Eva Sannum, Erik Schjenken