Harald Pharo mot TVNorge

PFU-sak 046/04


SAMMENDRAG:
TVNorge sendte søndag 22. februar 2004 en episodepromo for programmet «Oslo Lufthavn» , der det blant annet vises en kort sekvens av en rumensk kvinne som blir nektet innreisetillatelse til Norge. Søndag 29. februar sendes programmet i sin helhet, hvor man møter flere av de som arbeider på Oslo Lufthavn i sitt daglige virke. Den rumenske kvinnens møte med grensevokterne har en dominerende plass i programmet. Det framgår med all tydelighet at kvinnen er svært fortvilet over at hun ikke slippes inn i landet, og at hun er i Norge for å besøke sine barnebarn som er syke. Videre navngis datteren og hennes mann når grensevaktene forsøker å rope dem opp over høytaleranlegget. Det opplyses at kvinnen ikke får treffe sin datter eller barnebarn før hun blir sendt hjem igjen.

Kvinnen er sladdet i programmet, mens hun ikke er sladdet i den korte epiosodepromoen.

KLAGEN:
Klageren, Harald Pharo på vegne av seg selv og sin svigermor, viser til at «min rumenske svigermor er en av de personene som ufrivillig er blitt vist frem på norske TV-skjermer to søndager på rad. Hun ble for ett år siden stoppet av politiet og nektet innreise til Norge?TVNorge presenterer min svigermor som en rumensk kvinne med papirer fra UDI som ikke stemmer med visumreglene i Norge. TVNorges fremstilling av svigermors angivelige papirer er riv ruskende gal; hun hadde ingen papirer fra UDI da hun ankom Norge, men vi lar det ligge.

Det som opprører oss er at filmen som viser svigermor er så lite sladdet at folk som har truffet henne, umiddelbart gjenkjente henne på TV-filmen. Det er plassert en liten sladd i ansiktet, men ikke stor nok til at hun er gjort ukjennelig. I dagene før de to episodene
ble vist, kjørte TVNorge pause-?snutter? med reklame for kommende programmer. I disse dagene ble vi oppringt av naboer og kjente som hadde sett svigermor på TV lenge før programmet ble vist ?Til vår store forbauselse ble min kone og jeg også trukket inn i programmet da politiet roper oss opp gjennom calling-systemet på Gardermoen?Jeg må si det var sjokkartet å bli trukket inn i dette programmet uten å være kontaktet på forhånd, og jeg kan ikke skjønne at det kan være tillatt.»

Klageren kom deretter tilbake med ett nytt brev, før TVNorge kom med sitt tilsvar. Her blir det opplyst at TVNorge har kontaktet klageren for å søke en minnelig ordning. Videre oppsummerer klageren hva samtalen med fjernsynskanalen gikk ut på, og hevder at «min svigermor følte seg ille berørt over filmingen og ba om (på rumensk) at filmteamet skulle slutte å filme henne, men til ingen nytte.» Klageren påpeker også at det ikke er korrekt som TVNorge opplyser, at de ikke fikk møte «datteren eller barnebarnet før hun reiste.»

TILSVARSRUNDEN:
TVNorge er av «den oppfatning at det ikke ble foretatt urettmessigheter overfor Harald Pharo/hans kone eller hans svigermor i forbindelse opptak og visning av programmet.»
Innledningsvis påpeker TVNorge at serien har til hensikt å dokumentere Gardermoen som et samfunn og vise hendelser fra dagliglivet for dem som har sitt virke der. «Programserien viser således innslag fra en rekke ulike forhold, herunder saker som den påklagede, der TVNORGE blant annet viste innslag knyttet til praksis ved behandling av søknader om oppholdstillatelse fra personer utenfor Schengen-området. » TVNorge viser til at kanalen er gitt tilnærmet «ubegrenset tillatelse fra Tollvesenet og Romerrike Politikammer til å filme i det offentlige rom. TVNORGE har også fått tillatelse fra OSL til fritt å bevege seg i de fleste områder.»

TVNorge hevder at fjernsynteamet på forhånd gjorde den rumenske kvinnen oppmerksom på at det ville bli gjort opptak av henne, «blant annet ved tydelig å fremvise kamera, samt at tv-teamet forklarte hvor de kom fra. TV-teamet opplevde kommunikasjonen som litt problematisk da vedkommende ikke snakket engelsk, men fikk en klar forståelse av at den rumenske kvinnen ikke motsatte seg opptak.
Det vises blant annet til at hun ikke på noe tidspunkt gav uttrykk for at hun mislikte at det ble foretatt opptak av hendelsen, eller på annen måte uttrykte sjenanse eller tilbakeholdenhet overfor TV-teamet. Det vises også til at heller ingen av de tilstedeværende fra det offentlige hadde innvendinger mot at det ble gjort opptak.»

Etter TVNorges syn framstår ikke innslaget som ble presentert på kanalen som negativt for den rumenske kvinnens sak. «Både politi og grensekontrollør gav tydelig til kjenne sympati og forståelse for vedkommendes situasjon. Programmet etterlater således et inntrykk av et noe «kaldt og kyniske system» som ikke tillot henne få møte datteren før hun igjen måtte forlate landet. På denne bakgrunn kan TVNORGE ikke se at innslaget kan ha skadet, eller virket negativt overfor Pharos svigermor.»

Videre påpeker kanalen at kvinnen er anonymisert i programmet. «Dette i tillegg til at TVNORGE mente å ha fått tilstrekkelig samtykke, at saken hennes var positivt vinklet, og at vedkommende uansett ikke ville bli gjenkjent av norske tv-seere.»

«For helhets skyld opplyses at sladdingen var ikke foretatt i en av annonseringene, (teaserne, episodepromoene) i forkant av førstegangsvisningen av programmet. TVNORGE foretok imidlertid meget raskt en omredigering av nevnte annonsering i forbindelse med andre gangs visning. Dette ble foretatt som følge av at det i reportasjen om Pharos svigermor også ble gjort opptak der en representant for politiet nevner Harald Pharos navn.
Endelig opplyses det at i reprisesendingen ble sekvensen der Harald Pharo og hans kones navn nevnes, anonymisert ved at navnet ble ?bipet? ut.»

Videre anfører kanalen:
«TVNORGE ser at Harald Pharos navn også kunne vært fjernet i den første visningen. Vi beklager at de interne rutinene i TVNORGE i dette tilfelle kunne ha vært bedre. Vi mener likevel at det ikke er foretatt noe urettmessig overfor Harald Pharo eller hans kone da de interne rutiner i TVNORGE jevnt over legger strengere normer til grunn enn de som følger av regler og retningslinjer på området. Vi fastholder derfor at visningene, slik de ble foretatt, er i tråd med de retningslinjer som gjelder i slike saker, og med Vær Varsomplakaten.»

Klageren viser til at hans svigermor opplevde møtet med «TV-teamet på en helt annen måte enn det Gjelseth beskriver (informasjonssjefen i TVN; sekr. anm.). «Da vi senere på natten møtte min svigermor fortalte hun at hun var blitt filmet av politiet, og at politiet senere hadde kroppsvisitert henne. Begge deler opplevde hun som både ubehagelig og krenkende. Mens filmingen pågikk sa hun 2 ganger høyt og tydelig til TV-folkene: ?Hvorfor filmer dere meg. Hva galt har jeg gjort??» Videre viser klageren til at hans svigermor er oppvokst i en diktaturstat, og at det spiller inn på hvordan hun opplevde situasjonen og at hun var redd for represalier. «Min svigermor var helt skrekkslagen over å bli filmet av politiet på Gardermoen.»

«Min svigermor, min kone og undertegnende så TV-filmen sammen da den ble vist første gang. Vi opplevde det alle som krenkende å se svigermor gråte på TV, og TV-folkene dvelte ved hennes gråt vel vitende om at slikt gir seertall.»

Klageren har vedlagt en erklæring fra sin svigermor, oversatt til norsk, der det framgår at hun spurte hvorfor hun ble filmet. «Jeg ble veldig redd, jeg forsto ikke hva som var problemet. Jeg forklarte dem at jeg var syk, med hjerteproblemer og diabetes, men de forsto med ikke og holdt meg uten vann og mat?Jeg gjør oppmerksom på at politiet ikke hadde min tillatelse til å filme meg.»
TVNorge viser til sin tidligere redegjørelse, og konstaterer at det er ulike oppfatninger rundt de faktiske omstendighetene. Kanalen mener at «i den grad det var mulig ble premissene for opptak klargjort for Ghita Artion? Vi presiserer dog at de angjeldende innslagene ikke omhandler straffbare forhold. Derimot mener TVNorge blant annet å ha satt søkelyset på et tragisk fenomen ved den restriktive politikken som føres overfor statsborgere i enkelte land ved innreise til Norge. I den forbindelse oppleves innslagene å være gitt den aktsomhet og omtanke som er påkrevet.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en episodepromo og et innslag i forbindelse med TVNorges dokusåpe «Oslo Lufthavn». I programmet følges en sladdet rumensk kvinne som nektes adgang til landet for å besøke sin datter og svigersønn. Kvinnen er ikke sladdet i episodepromoen. Klageren, kvinnens svigersønn, reagerer på at hans svigermor, uten samtykke og mot sin vilje, er filmet og presentert i programmet uten tilstrekkelig anonymisering. Klageren påpeker at hans rumensktalende svigermor trodde det var politiet som filmet, og videre at hun på grunn av språkproblemer ikke fikk svar på hvorfor. Klageren reagerer også på at både han og hans kone ble trukket inn i innslaget ved at navnene deres ble eksponert.

TVNorge avviser at det ble foretatt urettmessigheter overfor klageren eller hans svigermor i forbindelse med opptaket og visningen av programmet, og presiserer at innslaget ikke omhandler straffbare forhold. Kanalen hevder den rumenske kvinnen ble gjort oppmerksom på at det ville bli gjort opptak av henne og at hun ikke motsatte seg dette. TVNorge innrømmer imidlertid at det var kommunikasjonsproblemer mellom partene fordi hun kun snakket rumensk. Etter TVNorges syn er kvinnen tilstrekkelig anonymisert, og kanalen kan uansett ikke se at hun ville blitt gjenkjent av norske tv-seere. TVNorge viser til at den usladdede episodepromoen med kvinnen senere ble sladdet, og at navnene på datteren og svigersønnen ble ?bipet? ut i repriseprogrammet.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at påstand står mot påstand om hvorvidt premissene for opptak var klargjort, og videre at det var kommunikasjonsproblemer mellom partene.

Utvalget vil understreke at det er redaksjonens ansvar å sørge for at premissene blir klargjort overfor medvirkende, slik det framgår av Vær Varsom-plakatens punkt 3.3. Dette må i særlig grad gjelde når man velger å følge vanlige mennesker som er havnet i situasjoner de ikke råder over, og hvor hensikten er å lage underholdning av deres historier. I det påklagede tilfellet finner utvalget at premissene ikke var tilstrekkelig klargjort i forkant og heller ikke forsøkt avklart i etterkant.

Utvalget kan heller ikke se at den forsøksvise anonymiseringen av kvinnen endrer kravet til aksept fra henne eller hennes navngitte slektninger. Her legger utvalget vekt på at TVNorge har publisert nærgående personlige uttrykk og private opplysninger fra en sfære hvor pressen ikke har et legitimt krav på innsyn uten samtykke fra de involverte.

TVNorge har brutt god presseskikk.
Oslo, 22. juni 2004
Thor Woje,
Kathrine Aspaas, John Olav Egeland, Sigrun Slapgard,
Ingeborg Moræus Hanssen, Jan Vincents Johannessen, Henrik Syse

FOR FRAMFØRING I RELEVANT SENDETID:
«Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, har behandlet en klage mot TVNorges program «Oslo Lufthavn» etter at en rumensk kvinne mot sin vilje ble filmet da hun kom til landet for å besøke sin familie.

Utvalget vil understreke at det er redaksjonens ansvar å sørge for at premissene for opptak blir klargjort overfor medvirkende, slik det framgår av Vær Varsom-plakaten. Dette må i særlig grad gjelde når man velger å sende nærgående personlige uttrykk og private opplysninger fra en sfære hvor pressen ikke har et legitimt krav på innsyn uten samtykke fra de involverte. TVNorge har brutt god presseskikk.»