Senterpartiet/Senterungdommen ved kommunikasjonssjef Christina Søgård mot Radio 3 Bodø

PFU-sak 045/13


SAMMENDRAG:

Radio 3 Bodø hadde onsdag 30. januar 2013 et radioprogram med tittelen «Radiokabinettet». Programmet har en «slentrende» stil, og i studio sitter en programleder, en person som heter Ola Ruus og som går under navnet Futen, og en ikke-navngitt tredjemann. I programmet harselerer de over Senterungdommens leder Sandra Borch. Ruus tar til orde for at det blir skaffet fellingstillatelse for Borch fordi hun vil utrydde ulven. Blant annet sies det om Borch:

«Og er da heller ikke etnisk norsk eller tilhører denne faunaen. I tillegg så er ho verken utrydningstruet eller spesielt egnet for videre reproduksjon. Så jeg foreslår at min fanesak blir denne uka at ho må skytes. Så ho slipper å lide. (…) – Ja, det var jo den første fanesaken til han Ola da. Det du, – jeg kjøper argumentene dine. Det var litt drøyt å skyte ho. Men jeg foreslår at det iverksettes andre tiltak. Ho er jo ikke skapt for dyp snø og sånn, det vet vi jo. Ho er ikke så veldig flink å vade. – Ulven er jo mye bedre tilpasset den norske faunaen enn ho er. – Ho er det. Ho er ikke flink å vade i djupsnø eller elver eller den slags. Det har ingenting å gjøre med at ho er lav av vekst. Det er det at ho har veldig korte bein.»

Utskrift av hele innslaget vedlagt.

KLAGEN:

Klager er Senterpartiet og Senterungdommen, med skriftlig samtykke fra Sandra Borch. I klagen er det vist til flere punkter i Vær Varsom-plakaten som klager mener er overtrådt. Det gjelder punkt 1.5, om å beskytte enkeltpersoner mot overgrep, og at dette også må gjelde overgrep fra pressens side, og til punkt 4.1, om å vektlegge saklighet og omtanke. Dessuten vises det til punkt 4.3, om respekt for personlige og private forhold. «Innledningen handler om norsk rovdyrpolitikk og det er så vidt vi finner saken totalt uvedkommende at Sandra Borch har en genetisk feil.»

FORSØK PÅ MINNELIG ORDNING:

Radio 3 Bodø opplyser at klager har avvist en mulig minnelig løsning.

TILSVARSRUNDEN:

Radio 3. Bodø anfører at programkonseptet er at fire lokale komikere skal kommentere aktuelle problemstillinger med humor og skråblikk, i en stand-up-stil, og at dette var programmets premiere. Radiostasjonens ansvarlige redaktør skriver i sitt tilsvar: «Som ansvarlig redaktør satt jeg på et annet kontor i mediehuset og fulgte den direkte sendingen. Uttalelsene var ikke forhåndsklarert. I en musikalsk pause, umiddelbart etter at utsagnene kom på lufta, grep jeg inn i sendingen. Jeg gikk personlig inn i studio og gjorde oppmerksom på at disse utsagnene var alt for drøye, og resten av sendingen ble fullført innenfor de avtalte rammer.» Det anføres videre at samtlige deltakere har beklaget overfor redaktøren i etterkant.

Etter programmet skjedde følgende; stadig ifølge redaktøren:

* Redaktøren har beklaget personlig til Sandra Borch.
* Ola Ruus har personlig beklaget til Borch.
* Radaktøren har tre ganger beklaget uttalelsen ”på lufta”.
* Det er lagt ut en beklagelse på radiostasjonens nettside.
* Redaktøren er intervjuet om hendelsen i andre medier.
* Innslaget er gjort utilgjengelig på nett.
* Ola Ruus har trukket seg fra programmet.
* Sendingen påfølgende uke ble avlyst.
* Programmet sendes ikke lenger direkte.

Redaktøren avsluttet tilsvaret slik: «Jeg vil legge til at jeg erkjenner at de direktesendte uttalelsene om Sandra Borch er utenfor rekkevidden av det vi ønsker å stå for, som seriøs lokalradio. Når uttalelsene først ble kringkastet har jeg lagt stor vekt på at vi skal lære av dette. Summen av de iverksatte tiltak for ettertiden skal styrke vår etiske plattform. Dette vil også ha min oppmerksomhet fremover.»

Klager har ikke hatt ytterligere kommentarer og tilsvarsrunden ble avsluttet.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et innslag i et samtaleprogram sendt i Radio 3 Bodø i januar 2013. I innslaget ble det harselert over Senterungdommens leder Sandra Borch. En av programdeltakerne mente at Borch burde skytes fordi hun har tatt til orde for at ulven bør utryddes. Det antydes, med hensvisning til at Borch er kortvokst, at hun ikke er tilpasset norsk fauna og ikke egnet for reproduksjon.

Klager er Senterpartiet/Senterungdommen med samtykke fra Sandra Borch. Det anføres at det ikke er utvist tilstrekkelig saklighet og omtanke, og at det ikke er vist respekt for personlige og private forhold. Dessuten vises det i klagen til Vær Varsom-plakatens punkt 1.5 om at det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker mot overgrep fra offentlige myndigheter og private foretak, og at dette også må gjelde pressen selv.

Radio 3 Bodø har beklaget innslaget direkte til Sandra Borch, tre ganger direkte på lufta og på radiostasjonens nettside. Innslaget er dessuten fjernet og personen som kom med uttalelsen har trukket seg fra programmet. Videre er det opplyst at programmet ikke lenger sendes direkte, men i opptak.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis slå fast at det er lang tradisjon for stor takhøyde når det gjelder humor og satire i norsk presse, og at personer i framskutte posisjoner må kunne akseptere å bli utsatt for harselas.

Men i det påklagede tilfellet må imidlertid utvalget uten videre slå fast at Radio 3 Bodø har passert en grense. Utvalget oppfatter at den grovt harselerende måten dette ble gjort på helt åpenbart var i strid med Vær Varsom-plakatens punkt 4.3, der det heter: »Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, rase, nasjonalitet og livssyn. Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende.» Det vises i tillegg til punkt 4.1, om å vise saklighet og omtanke.

Utvalget registrerer at Radio 3 Bodø på flere måter har beklaget det som skjedde og finner grunn til å berømme redaksjonen for å ha tatt hendelsen på alvor. Det opprinnelige overtrampet anses imidlertid som så grovt at det ikke oppveier det opprinnelige overtrampet.

Radio 3 Bodø har brutt god presseskikk.

Fredrikstad 28. mai 2013

Hilde Haugsgjerd
Line Noer Borrevik, Håkon Borud, Øyvind Brigg,
Eva Sannum, Henrik Syse, Georg Apenes

FOR FRAMFØRING I RELEVANT SENDETID:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, mener Radio 3 Bodø brøt god presseskikk da radiostasjonen i et samtaleprogram i januar 2013 omtale lederen for Senterungdommen på en svært krenkende måte. Utvalget har registrert at radiostasjonen har beklaget innslaget på flere måter, også direkte overfor Sandra Borch selv, men finner at dette tross alt ikke oppveier det opprinnelige overtrampet.»