Samarbeidsutvalget ved Dal skole v. leder Kristin Diaz Valdés mot Akershus Amtstidende

PFU-sak 044/05


SAMMENDRAG:
Akershus Amtidende (Amta) hadde tirsdag 8. februar 2005 et oppslag over hele sin første side med tittelen « – Dal skole for dårlig». Henvisningen hadde følgende tekst:

« – Elevene ved Dal skole får ikke den nødvendige opplæringen de har krav på, tordner Kristin V. Arøe Waaler, mor til en av elevene ved skolen. Ufaglærte lærere, for få lærere, sammenslåtte klassetrinn og mobbing av både elever, foreldre og lærere over flere år er blant punktene Waaler nå ber kommunen rydde opp i.»

Inne i avisen var det et lengre intervju med Waaler, under tittelen « – Dal skole bryter loven». Intervjuet inneholdt kraftig kritikk av skolen, og Waaler mener at skolens leder bør « overlate roret til andre ». I tillegg var det kommenterer både fra skolens leder og fra rådmannen i Frogn kommune. Det framgår av artikkelen at den nevnte Arøe Waaler har sendt en klage til Frogn kommune og at dette er den direkte bakgrunnen for intervjuet.

Ingressen hadde tilnærmet samme innhold som henvisningen. Videre i teksten:

«Ufaglærte lærere, for få lærere, sammenslåtte klassetrinn og mobbing av både elever, foreldre og lærere over flere år, er blant punktene Waaler nå ber kommunen rydde opp i. Nå vil hun ikke lenger være stilltiende tilskuer til hvordan hun opplever forholdene på Dal skole. Etter å ha forsøkt å få ledelsen i Frogn kommune, enhetsleder Leif Ansgar Andersen inkludert, i tale flere ganger, er nå begeret fullt for moren. Enhetsleder Andersen er også blant de som får kraftig kritikk for sin måte å lede Dal skole på. Waaler mener det nå er på tide at han overlater roret til andre.»

Videre utdrag fra artikkelen:

«- Det har skjedd mye ved Dal skole gjennom flere år som er høyst kritikkverdig. Det har florert med rykter om miljøet ved skolen i flere år, grumsete ting som jeg ikke engang vil si høyt, sier moren.»

«- Vi mistet to utdannede lærere i fjor som hadde meget høy kompetanse og stor pedagogisk innsikt, fordi enhetslederen bestemte seg for å spare lønnsutgiftene og bruke disse på ufaglært personell.»

«Ved skolen forekommer det uro, stygg språkføring og ikke trygge rammer. Den mest uoppdragne og tøffe vinner all oppmerksomhet, sier Waaler, og henviser til brudd på opplæringslovens ordensreglement. Mobbing er også et stort problem hun mener må taes på alvor. ? Det forekommer, og har forekommet, mobbing av elever, foreldre og lærere ved Dal skole over flere år, hevder hun, og sier at hun snakker på vegne av flere foreldre.»

Den intervjuede kvinne opplyser i artikkelen at hun har trukket seg fra FAU (foreldreutvalget) ved skolen. Hun hevder at dagens FAU ikke tar opp saker foreldrene er opptatt av og at de er mest opptatt av å tekkes enhetslederen (skolens leder; sekr. anm). Hun hevder også at barna på Dal skole henger etter faglig sett, og at « skolen står på stedet hvil ».

I en underartikkel, med tittelen « – Waaler mangler innsikt », var den omtalte enhentslederen intervjuet. Det heter blant annet i intervjuet:

«Enhetsleder Leif Ansgar Andersen mener Kristin V. Arøe Waaler mangler objektiv innsikt i den totale situasjonen ved Dal skole. ? Hun mangler innsikt både i forhold til realitetene med få-delte skoler, lærerressursene og budsjettsituasjonen, sier Andersen. Han har imidlertid til hensikt å gi Waaler en punktvis tilbakemelding på brevet han har mottatt, og er ikke fremmed for at enkelte ting er moden for endring også ved Dal skole.»

Andersen opplyser at brevet blir tatt på alvor og at skolen kan si seg enig i noen av tingene Waaler tar opp. Det gjelder blant annet lærersituasjonen. Videre mener han påstandene om mobbing «ikke (er) veldig dokumentert» og mener saken burde vært fremmet gjennom foreldrerådet, ikke gjennom media. Han opplyser videre at han ikke tar påstanden om at forholdene blir bedre ved skolen om han slutter, særlig alvorlig. På spørsmål om hvordan han tror forholdene ved skolen vil bli etter denne kritikken, svarer Andersen:

«- Det er hennes oppfatning, men jeg tror hun tar feil på en del områder. Men alle kan ha behov for en utblåsing, så jeg tror faktisk samarbeidet kan bli bedre etter dette.»

I en mindre underartikkel opplyser kommunens rådmann at man er i løpende dialog med skolen om forholdene.

Påfølgende dag, onsdag 9. februar 2005 , hadde avisen en lederartikkel om temaet, med tittelen «Striden på Dal skole» . Her tar avisen til orde for å ta kritikken på alvor. Avisen har imidlertid ikke noen tro på at skolens leder bør fjernes. Lederartikkelen avsluttes slik:

«Nå har Waaler kastet hansken. Den bør definitivt tas opp av den som skal ta opp slike hansker. Er noen av påstandene fra Waaler sanne, og det mener vi de må være, bør hele saken heises til et annet nivå, og kanskje bør man få inn folk i skolens ledelse, og i Foreldreutvalg, som har som eneste mål å rydde vekk det som går på person og ikke sak. Kanskje det i realiteten dreier seg om problemer som lar seg lett løse hvis urokråkene må fly sin vei.»

KLAGEN:
Klager er Samarbeidsutvalget ved Dal skole (SU). Skolens leder, kalt enhetsleder i den påklagede artikkelen, har gitt sitt skriftlige samtykke til klagebehandlingen.

I klagebrevet henvises det innledningsvis til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, om rett til samtidig imøtegåelse av sterke beskyldninger. Det anføres at «enhetsleder ved Dal skole ble oppringt for kommentar 07.02.05, men ble bare referert på et par spørsmål om hvorvidt skolen har et mobbeproblem og om skolen ville være tjent med hans avgang». Det vises til at artikkelen inneholder en rekke sterke påstander som krever grundige undersøkelser og at enhetslederen ikke fikk tilstrekkelig tid til å sette seg inn i hva saken handlet om, og ikke informert om alle temaene i oppslaget. «Vi legger også vekt på at han ikke visste, på det tidspunktet han ble intervjuet, at Amta kom til å referere langt flere av brevets påstander enn dem han ble spurt om å kommentere.», heter det i klagen. Det pekes også på at det framkommer sterke beskyldninger mot FAU, men at ingen i foreldreutvalget ble kontaktet.

I klagen blir avisen også kritisert for manglende kildekritikk, blant annet ved å hevde at man i redaksjonen var kjent med kildens (Waalers) rolle, og at hun ikke er representativ for foreldrene ved skolen.

Når det gjelder lederartikkelen i Amta påfølgende dag, vises det til at avisens redaktør var kjent med reaksjonene på artikkelen før han skrev lederkommentaren. Det heter i klagebrevet: «Likevel nører han ytterligere opp under temaet og tar også selv stilling i saken. I siste avsnitt, tredje setning, uttrykker han at noen av hennes (Waaler) påstander må være sanne. Det er SUs oppfatning at han her velger side i saken, fortsatt uten at inneholdet er kommentert av foreldrenes demokratisk valgte organ FAU». Klageren mener avisens redaktør langt på vei har skapt en konflikt, som i realiteten ikke eksisterer.

TILSVARSRUNDEN:
Akershus Amtstidende peker på at konflikten ved Dal skole er reell og har foregått over lengre tid. Videre anføres det i avisens tilsvar at den har flere kilder for opplysningene i saken, ikke bare den intervjuede kvinnen (Waaler).

Når det gjelder intervjuet med skolen leder, Leif Ansgar Andersen, heter det i tilsvaret: «Men i sitt tilsvar samme dag som Waaler-saken sto på trykk, var han mer opptatt av å fortelle om hvor lite innsyn Waaler hadde i saken, enn å korrigere hva Waaler hadde sagt som var feil. Andersen ønsket heller ikke å kommentere alle punktene i brevet fra Waaler, som også han var mottaker av, av den grunn at han ikke hadde satt seg inn i alle.»

Avisen viser også til at man i etterkant fikk flere leserinnlegg, også fra personer som støttet Waalers synspunkter, og mener ellers at både barn og foreldre ved skolen må tåle at det framføres kritikk av forholdene. Amta anfører dessuten at en av avisens oppgaver er å være aktiv i samfunnsdebatten og bringe kritikkverdige forhold til torgs. Til slutt i tilsvaret heter det: «FAU (skal være SU; sekr. anm.) mener tydeligvis at Amta kun er ute etter å skade Dal skole. Dette er selvfølgelig heller ikke riktig. Denne saken har ulmet lenge før den kom på trykk, noe også reaksjonene og debattnivået har vist i ettertid.»

Klagerne peker i sitt tilsvar på at det har vært avholdt et møte med avisens redaktør og at klagebehandlingen ble stilt i bero i en måned, slik at avisen skulle få anledning til å «rette opp de åpenbart ukorrekte og unyanserte fremstillingene som var kommet frem i saken», men at det ikke i løpet av denne tiden hadde kommet en eneste artikkel.

Det anføres at Amtas redaktør, i sitt tilsvar, unnlater å kommentere flere viktige punkter i klagen, men i stedet bringer inn nye påstander. Klagerne peker også på at en kilde avisen har oppgitt, ikke har relevans i saken.

Akershus Amtstidende gjentar i sitt siste tilsvar at skolens leder i intervjuet var «lite interessert i å korrrigere hva Waaler hadde sagt som var feil, da vi kontaktet han for samtidig imøtegåelse av kritikken fra Waaler». Redaktøren stiller seg videre undrende til klagernes påstand om at han i sitt første tilsvar kom med nye påstander i saken, og understreker ellers at «(D)ersom man er bekymret for barna og hva de leser, burde man kanskje forsøke å bli ferdig med saken. Flere av leserinnleggene var trist lesing for barn når det pågikk som verst. Disse var skrevet av de samme foreldrene som er bekymret for hva barn leser».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagerne, Samarbeidsutvalget ved Dal skole (SU) i Frogn, mener Akershus Amtstidende (Amta) brøt god presseskikk da avisen i et stort oppslag viderebrakte en mors kritikk av forholdene ved skolen. Klagerne mener at selv om skolens leder var intervjuet i samme oppslag, fikk han ikke full anledning til å imøtegå kritikken. Dessuten mener klagerne at avisen ikke har utvist tilstrekkelig kildekritikk ved å bringe påstander fra en kilde som ikke er representativ for foreldrene. Klagerne er også kritisk til en lederartikkel i Amta påfølgende dag.

Akershus Amtstidende anfører at det dreier seg om en reell, og gammel, konflikt det må være legitimt å omtale. Med hensyn til intervjuet med skolens leder, anfører avisen at han ikke ønsket å kommentere annet enn noen få punkter, og heller ville bruke intervjuet til å anklage kritikeren for manglende kunnskap. Når det gjelder påstandene i artikkelen, viser avisen til at den har flere kilder for opplysningene enn den intervjuede moren.

Pressens Faglige Utvalg viser innledningsvis til Vær Varsom-plakatens punkt 1.2, som understreker at det er pressens oppgave å fremme debatt og samfunnskritikk. Det samme punktet peker også på ansvaret for at ulike syn kommer til uttrykk. Samtidig viser utvalget også til punkt 1.4, om pressens rett til å avdekke kritikkverdige forhold.

Når det gjelder den påklagede artikkelen, har Akershus Amtsidende etter utvalgets mening etterlevd intensjonene i disse punktene, ved å viderebringe sterk kritikk av en offentlig skole. Utvalget har ingen problemer med å forstå klagernes reaksjon på oppslaget, men er av den mening at avisen gjennom sin omtale har fylt kravene som stilles i pressens etiske normer.

Selv som partene har noe ulik framstilling av hvilke muligheter skolens leder hadde til å kommentere kritikken som framkom i artikkelen, viser utvalget til at han avslo å gi slike kommentarer til flere av påstandene, og at han i selve artikkelen viste til at dette var ytringer han ville svare på direkte til den intervjuede moren.

Utvalget kan heller ikke se at den påklagede lederartikkelen bryter med de presseetiske normene.

Akershus Amtstidende har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 30. august 2005
Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, John Olav Egeland, Sigrun Slapgard,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Trygve Wyller