["873"] mot Dagsavisen

PFU-sak 042/15


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder totalt fire nettartikler som inngikk i Dagsavisen Fremtidens (DF) kritiske dekning av festivalen Sommerbris gjennom høsten 2014. Klagen omfatter også publisering av artikler på DFs Facebook-profil og dertil hørende leserkommentarer.

Klager er festivalsjefen for Sommerbris. Han stiller spørsmål ved DFs agenda for dekningen og antyder vennskap mellom redaksjonsmedlem og aktører som lå i interessekonflikt med klager. Videre er han kritisk til at DF skrev om økonomiske krav mot klager, og sammenligner dette med torpedovirksomhet. Endelig mener klager at enkelte kommentarer om ham i trådene på DFs Facebook-side, var ren mobbing. Klager viser ikke til konkrete punkter i Vær Varsom-plakaten.

Dagsavisen Fremtiden avviser brudd på god presseskikk og mener at redaksjonen var i sin fulle rett til å sette et kritisk søkelys på klager og hans festival. Videre avviser DF klagers påstander om vennskap og skjulte agendaer. Redaksjonen fremholder at den baserte seg på et bredt kildegrunnlag da den omtalte konflikter knyttet til Sommerbris. Videre anfører DF at avisen tok språklige forbehold da den omtalte tvistede krav. Hva angår Facebook-kommentarene oppgir DF at avisen fjernet en kommentar etter ønske fra klager, og at redaksjonen ba leserne om å forholde seg saklige.

 

Pressens Faglige Utvalg vil først slå fast at Dagsavisen Fremtiden var i sin fulle rett til å omtale konfliktene som oppsto i kjølvannet av Sommerbris 2014. Det må sies å være av berettiget allmenn interesse hvorvidt festivalaktører kan tilby profesjonelle rammer for et arrangement, ikke minst i tilfeller der festivalen skal avvikles på kommunalt område.

Utvalget følger ikke klagers resonnement om at medieomtale av tvistede krav kan sammenlignes med torpedovirksomhet. Det sentrale sett i et presseetisk perspektiv er om mediet tar de nødvendige språklige forbehold ved slik omtale, og om det tydelig fremgår at kravene er nettopp tvistet, slik utvalget mener at DF gjør når avisen viderebringer drikkevareleverandørens kritikk av klager. Påstanden om at klager hadde stukket penger i egen lomme, er en sterk beskyldning. Det er derfor avgjørende at klager fikk samtidig imøtegåelse på godt synlig plass. At partene skulle møtes i Forliksrådet, var så langt utvalget kan se, en faktaopplysning som DF måtte kunne bringe.

Like klare forbehold tok ikke DF da avisen omtalte artistenes krav mot klager. Da het det blant annet «Skylder fortsatt artister penger» i tittelen. Samtidig registrerer PFU at klager i samme artikkel oppga at han holdt tilbake noe av betalingen til artistene «av rettmessige grunner». I sum mener utvalget at DFs fremstilling av tvisten var tilstrekkelig balansert. Klager bidro heller ikke innledningsvis til å belyse konflikten ytterligere.

PFU forstår at klager opplevde det belastende at lesere kom med kritiske utsagn om ham på DFs Facebook-side. Men utvalget oppfatter utsagnene mer som negative karakteristikker og meningsytringer enn som beskyldninger av faktuell art. PFU har tidligere lagt listen høyt for å felle skarpe karakteristikker og meningsytringer i kommentarfeltene. DF kunne ha moderert kommentarfeltet noe strammere, men utvalget kan ikke se at noen av kommentarene innebar et brudd på god presseskikk.

Dagsavisen Fremtiden har ikke brutt god presseskikk.

 

Oslo, 26. mai 2015

Alf Bjarne Johnsen,

Kirsti Husby, Frode Hansen, Øyvind Brigg

Reidun Førde, Amal Aden, Henrik Syse