Rektor Torgeir Dag Krange mot Akershus Amtstidende

PFU-sak 042/05


SAMMENDRAG:
Akershus Amtstidene (Amta) hadde torsdag 24. februar 2005 en artikkel på side ni over fem spalter med tittel «Bryter den nye skoleloven» . Ingressen gikk slik:

«Rektor Dag Krange ved Alværn Ungdomsskole bryter skoleloven. Det private bibelselskapet Gideon deler ut bibler til elevene, uten å informere foreldrene.»

Videre i teksten:

«Rektor Dag Krange ved Alværn ungdomsskole beklager at skolen ikke har fulgt loven om å informere foreldrene. ? Da har vi dessverre forsømt denne regelen. Vi skal rette opp feilen umiddelbart etter skoleferien, innrømmer Dag Krange.

Skolen som forkynningsfri sone (mellomtittel)
Dag Krange kjenner heller ikke til innholdet på hjemmesidene til Gideon, der det står: «Alle har syndet og står uten ære for gud» (Romerbrevet 3:22). ? Da har jeg dessverre ikke gjort hjemmeleksen min godt nok her. Gaven fra Gideon skal ikke bære preg av forkynning, dette skal jeg sjekke etter ferien, konkluderer Dag Krange.»

Senere i artikkelen:

«- Foreldrene må informeres på forhånd før en eventuell utdeling av religiøse skrifter kan skje, slik at de får muligheten til å be om fritak, sier Cathrine Børnes (underdirektør i Regelverkseksjonen i Utdannings- og forskningsdepartementet). Hun sier det er viktig at reglene for fritaksretten blir fulgt. ? Det er rektor ved den enkelte skole som bestemmer om religiøse skrifter skal være et supplement til læremidler i KRL-faget, sier Cathrine Børnes. ? Hvis reglene blir brutt er det alvorlig og fylkesmannen kan gi pålegg om å endre praksis. Kommunen har også et spesielt ansvar for at disse reglene blir fulgt, avslutter Børnes.»

Artikkelen var signert Terje Lundefaret, som er avisens ansvarlige redaktør.

Tirsdag 1. mars brakte Akershus Amtstidende følgende notis:

«AMTA PRESISERER

En artikkel om at det blir utlevert bibler til elevene på Alværn ungdomsskole, ble kreditert Amta-redaktør Terje Lundefaret som artikkelforfatter. Dette er feil. Saken var skrevet av frilanser Andrè Clark Utvik. Vi beklager feilen.»

KLAGEN:
Klager er den omtalte rektoren ved Alværn ungdomsskole. Han skriver:

«Klage på redaktør Terje Lundefaret for urettmessig å henge meg, rektor Torgeir Dag Krange, ut som lovbryter i et stor presseoppslag i Akershus Amtstidene, (og) for å nekte å ta inn et leserinnlegg der jeg gir min versjon av hendelsesforløpet.

Videre heter det i klagebrevet:

«Etter å ha mottatt mitt ønske om innlegg på mail mandag 28. februar, ønsker han (redaktøren; sekr. anm.) ikke lenger å stå som ansvarlig for artikkelen. Fem dager etter at artikkelen er skrevet tar han inn en kort presisering der han legger ansvaret over på frilanser Andrè Clark Utvik. Dette tar han telefonisk kontakt med meg om ? sannsynligvis for å få meg til å frafalle leserinnlegget. Men, dette forandrer ikke sakens realiteter. Det er uansett Terje Lundefaret som er ansvarlig redaktør. Jeg mener jeg på bakgrunn av artikkelen har rett på tilsvar ? og ser fram til en snarlig behandling av saken.»

Klageren har, som et vedlegg til klagen, oversendt leserinnlegget som avisens redaktør har avslått å sette på trykk. Leserinnlegget, som hadde tittel «Redaktør Terje Lundefaret ? en løgner», er delvis en gjennomgang av hendelsesforløpet før publiseringen av den innklagede artikkelen. Klageren peker i innlegget på at han befant seg på fjellet og at han derfor ikke hadde muligheter til å kontrollere påstander fra journalisten. Videre heter det i leserinnlegget:

«- Vel hjemme ble jeg med fete overskrifter konfrontert med at jeg er lovbryter ? ført i pennen av selveste redaktøren. Hva slags journalistikk er dette, Terje Lundefaret? Utvik (journalisten; sekr. anm.) klarte å oppspore meg på fjellet. Deg har jeg aldri hørt noe fra. Sjekker du aldri kilder? Har du ikke noe forhold til «Vær-varsom-plakaten»?»
Det pekes videre i innlegget på at avisens kilde Cathrine Børnes kun har uttalt seg på generelt grunnlag, og at vurderingen av skolens håndtering ville ligge under Fylkesmannen. Klageren skriver videre at en navngitt kilde hos Fylkesmannen hadde ment at han hadde håndtert saken korrekt. Videre skriver han:

«Så til det alvorlige: Du (redaktøren; sekr. anm.) fremstiller meg som en lovbryter overfor elever, lærere og foresatte. Dette føyer seg inn i rekken av episoder, som etter min mening viser hva avisens redaksjonelle linje står for.» Til slutt skriver han at det er han, i motsetning til hva avisen skrev i ingressen i den innklagede artikkelen, som ga elevene et tilbud om bibler, ikke det private bibelselskapet Gideon.

Klageren har også vedlagt avslaget redaktøren i Akershus Amtstidende ga på ønsket om å få leserinnlegget på trykk:

«Til Torgeir Dag Krange. Siden du ikke vil snakke med meg på telefonen, sender jeg denne meilen. Siden det ikke var jeg som skrev artikkelen (frilanseren som skrev den vil ringe deg og beriktige dette) kommer ikke ditt leserinnlegg på trykk i den formen det har. Du kan selvfølgelig mene hva du vil om meg, det vi har skrevet og om Amta, men meg som artikkelforfatter må du luke ut. Mvh. Terje Lundefaret.»

TILSVARSRUNDEN:
Akershus Amtstidene avviser klagen og hevder å ha dekning for innholdet i den innklagede artikkelen. Det pekes på at journalisten presenterte seg som journalist med oppdrag fra Amta. At han nådde klageren mens han var på fjellet, kan etter avisens mening ikke ha betydning i denne sammenhengen. Redaktøren opplyser at han har gått i sporene til journalisten og fått bekreftet fra de samme kildene at opplysningene er korrekte. Kilden hos Fylkesmannen opplyser ifølge redaktøren at «det å gi ut bibler kan være et tolkningsspørsmål når det gjelder elever over 15 år, ikke for dem under. De elevene som fikk bibler av rektor Krange, og hvis foreldre har klaget, er 13 år.» Redaktøren opplyser videre at han har fått bekreftet at rektor Krange personlig har vært i klassen og delt ut bibler og at foreldrene ikke har hørt noe fra skolen om dette, slik skolen er lovpålagt å gjøre. «Etter mitt skjønn har ikke rektor ved Alværn Ungdomsskole fulgt skoleloven i denne saken, og dermed har Amta belegg for å trykke artikkelen.»

Når det gjelder det avviste leserinnlegget, opplyser avisens redaktør at hans byline kom på alle artiklene denne perioden på grunn av en omlegging i datasystemet. Man måtte gå inn og endre dette manuelt for hver enkelt artikkel, og ved en glipp skjedde ikke dette for den innklagede artikkelen.

Videre:

«Dermed ble jeg stående som artikkelforfatter, og ikke frilanser Andrè Clark Utne, som hadde skrevet artikkelen. For å presisere dette, skrev jeg en liten notis, og tok kontakt med Krange (klageren; red. anm.) på telefon for å si ifra at han måtte redigere leserinnlegget, og ta bort der han skriver at jeg er artikkelforfatter. Dette ville han ikke høre på, men kastet på røret. Da sendte jeg ham en e-post (ref. over) der jeg forklarer at han selvfølgelig kan få leserinnlegg på trykk, men ikke med meg som artikkelforfatter.»

Senere i tilsvaret:

«Når det gjelder kritikk av Amta, er vi svært åpne, noe vi har fått gode tilbakemeldinger fra våre lesere på, men vi har en regel om at ingen journalisters navn skal nevnes. Selv om vi gjorde en feil da min byline kom på trykk i den angjeldende sak, har jeg valgt å stoppe innlegget og be om at Krange kritiserer Amta og ikke lager et poeng av bylinen. Gjør han det er alt i orden, selv om jeg selvfølgelig ikke deler Kranges karakteristikker av Amta som lokalavis.»

Klageren gjentar i sitt tilsvar at han ble oppringt på hytta i vinterferien og at han ikke hadde noen muligheter til å kontrollere påstander fra journalisten. Videre gjentar han at kilden hos Fylkesmannen har bekreftet at skolens praksis når det gjelder utdeling av bibler, er akseptabel og at kilden hadde godkjent teksten i det avviste leserinnlegget.

Han påpeker igjen at han innestår for hver eneste linje i leserinnlegget og at han ber om at det tas inn i sin helhet.

Avisen gjentar i sitt siste tilsvar at journalisten presenterte seg som journalist på oppdrag fra Amta. Videre fastholder avisen å ha dekning for påstandene i artikkelen. Det påpekes også at klageren fikk anledning til samtidig imøtegåelse, i og med at han ble kontaktet og intervjuet i den samme artikkelen. Til slutt gjentar avisen at klageren når som helst kan få leserinnlegget på trykk om han fjerner den delen «der han presenterer meg (redaktøren; sekr. anm.) som artikkelforfatter i og med at dette faktisk er feil.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en nyhetsartikkel i Akershus Amtstidende med en påstand om at rektoren ved Alværn ungdomsskole på Nesodden bryter skoleloven når han deler ut bibler i klassene. Klagen gjelder i tillegg at avisen nektet å ta inn et tilsvar til artikkelen. Tilsvaret inneholdt et personlig angrep på avisens redaktør, som også hadde sin byline på artikkelen.

Akershus Amtstidende avviser klagen og anfører at avisen hadde dekning for sin påstand om brudd på skoleloven, blant annet med henvisning til en navngitt departementskilde. Når det gjelder tilsvaret, viser avisen til at redaktøren ikke hadde skrevet artikkelen, og at byline hadde kommet som følge av en omlegging av datasystemet i redaksjonen. Dessuten har avisen et prinsipp om ikke å sette på trykk leserbrev som inneholder angrep på enkeltmedarbeidere. Tilsvaret vil imidlertid bli akseptert om personangrepet fjernes.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis understreke at Akershus Amtstidende var i sin fulle rett til å belyse spørsmålsstillinger knyttet til praksisen med utdeling av bibler ved Alværn ungdomsskole. Dette er heller ikke bestridt av klageren. Klagen gjelder imidlertid om avisen hadde tilstrekkelig grunnlag til å kunne hevde, både i tittel og ingress, at skolen og skolens rektor, gjennom sin praksis brøt med skolenes lovverk. Utvalget konstaterer at partene her har ulike syn, noe som også er bakgrunnen for klagerens sterke anklager mot avisen.

Utvalget har videre det syn at artikkelen, gjennom sine sterke påstander om lovbrudd, åpenbart utløste en rett til tilsvar, noe avisen har sagt seg enig i. Spørsmålet blir så om avisens avvisning kan begrunnes presseetisk. Utvalget har med undring registrert at avisen praktiserer et prinsipp om å ikke gi plass for kritikk av navngitte medarbeidere i egne spalter. Selv om Akershus Amtstidendes ansvarlige redaktør altså ikke var artikkelens forfatter, er han uomtvistelig ansvarlig for hva som kommer på trykk. Selv om klageren fikk komme samtidig til orde i den innklagede artikkelen, mener utvalget avisen burde ha vist langt større imøtekommenhet med hensyn til å gi klageren spalteplass for tilsvaret, kombinert med en opplysning om hvem som var den opprinnelige artikkelens forfatter.

Det vises her til VærVarsom-plakatens punkt 4.15, der det heter: «De som utsettes for angrep skal snarest mulig få adgang til tilsvar, med mindre angrep og kritikk inngår som ledd i en løpende meningsutveksling. Tilsvar skal ikke utstyres med redaksjonell, polemisk replikk. Ha som krav at tilsvaret er av rimelig omfang, holder seg til saken og har en anstendig form.»
På dette punkt har Akershus Amtstidende brutt god presseskikk.
Oslo, 26. april 2005
Hilde Haugsgjerd,
Sigrun Slapgard, Merethe Ekanger,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Trygve Wyller