Stein Lillevolden mot Klassekampen

PFU-sak 039/02


SAMMENDRAG:
Klassekampen hadde torsdag 28. februar 2002 som hovedoppslag på førstesiden: « Professor Thomas Mathiesen advarer: TERROR-LOVENE RAMMER LILLEVOLDEN ».
Henvisningsteksten lød:
« SEKS ÅR: Stein Lillevolden (bildet) og de andre aktivistene som planlegger aksjoner mot Verdensbankens møte i Oslo i juni ville ha blitt rammet av regjeringens nye terrorlovforslag. – Selv om de aldri setter planene ut i livet, risikerer de etter det gjeldende lovforslaget seks års fengsel, sier Thomas Mathiesen. »
Intervjuet med professor Thomas Mathiesen dekket en hel side inne i avisen, under tittelen « -Dropp terror-lovene, Dørum! ». Mathiesen går detaljert igjennom hva han mener lovforslaget vil innebære, og under mellomtittelen « Verdensbank-aksjoner » het det:
« Etter definisjonen i Justisdepartementets terrorlovforslag er anslag mot en internasjonal organisasjons strukturer å anse som terrorisme. Møtevirksomheten i Verdensbanken er en grunnleggende struktur i organisasjonen.
– Betyr det at de som planlegger aksjoner mot Verdensbankens møte i Oslo i juni gjør seg skyldige i terrorisme ifølge den foreslåtte definisjonen?
– Det var et godt eksempel, sier Mathiesen, og forklarer: – Dersom noen, på ?gutterommet?, vurderer blokade av møtet med sikte på å hindre at møtet gjennomføres, så risikerer de etter det gjeldende lovforslaget seks års fengsel. Selv om de aldri setter planene ut i livet. »
Som illustrasjon inngikk et bilde av fem personer, deriblant Stein Lillevolden. Bildeteksten stilte spørsmålet » Terrorister? » og det het dessuten at de fem » fortalte i Klassekampen 18. februar at de planlegger å aksjonere mot Verdensbanken i Oslo i juni «.

KLAGEN:
Klageren , Stein Lillevolden, betegner Klassekampens førstesideoppslag som « spekulativt ». Han hevder at det har « utløst frykt og unødig bekymring hos mine nærmeste » ved at hans person er brukt « som illustrasjon til egne og andres antagelser om mulige fremtidige hendelser ».
«Bakgrunnen til Klassekampens oppslag er et tvers igjennom sobert intervju med professor Thomas Mathiesen om Justisdepartementets forslag til ny terrorlov. Intervjuet er helt saklig i spørsmål og svar, og ingen steder blir min person brakt inn . Men det gjør forsiden av avisen til de grader! »
Det framgår at klageren har vært i kontakt med Klassekampens redaksjon som følge av oppslaget. «Bakgrunnen for å bringe mitt navn inn er, ifølge avisen, at en rekke personer, meg inkludert, en uke tidligere i et intervju har gjort oppmerksom på at Verdensbankens ABCDE-komité skal avholde et møte i Oslo i løpet av sommeren, og at dette måtte være en riktig anledning å markere kritikk av Verdensbankens rolle i den skjeve globale fordeling.»
Klageren kan imidlertid ikke se at der er «noe saklig grunnlag for et slikt sensasjons-oppslag verken i intervjuet med Mathiesen eller med det tidligere intervjuet med meg og andre om Verdensbanken . Jeg kan heller ikke se at det er det som er hovedproblemet med den nye terrorloven at det muligens er Lillevolden som skulle bli arrestert…».
«Jeg har tidligere erfart at norsk presse har spilt en svært aktiv rolle for å få meg utpekt og dømt for oppvigleri, og Klassekampens oppslag denne gangen ligner mye på tilsvarende selvoppfyllende profetier VG og Aftenposten bedrev i 1987. Derfor blir Klassekampens oppslag ekstra urovekkende for mine pårørende, fordi disse tidligere har opplevd at pressekampanjer fungerer godt til å få handling fra politiets side, selv på sviktende grunnlag. »
«Til tross for at Klassekampen ikke hadde meg som siktemål for oppslaget, skaper forsiden mer interesse for mine potensielle handlinger og eventuelle straff, enn den loven de ønsker å kritisere – en lov som ikke engang er vedtatt – men oppslaget får neppe politikere til å skifte mening ved å vise til faren for å ramme akkurat meg og likesinnede …»
Hvis klageren skulle få medhold i PFU, ber han om at Klassekampen beklager oppslaget.
Klassekampen s redaktør, Jon Michelet, hevder det er med «litt forundring» avisen har mottatt klagen. Det vises til vedlagte kopier av e-post-brevveksling avisen har hatt med klageren. «Vi oppfattet det slik at Stein Lillevolden ønsket en diskusjon – og eventuelt en selvransakelse fra redaksjonens side – og ikke en offentlig beklagelse.»
Videre opplyser Klassekampen at «professor Thomas Mathiesen, som i likhet med Lillevolden følte avisa gikk for langt i personifisering i denne saken, fikk umiddelbart på et innlegg om saken da han ba om det. Dette sto på trykk lørdag 9. mars.» (Kopi vedlagt).
Redaktøren bekrefter klagerens opplysning om at avisen hadde tatt utgangspunkt i sitt eget førstesideoppslag ti dager tidligere, «med en gruppe aktivister som fortalte at de ville mobilisere mot Verdensbankens møte i Oslo. En av aktivistene var Stein Lillevolden, som ble avbildet på avisens forside som representant for initiativtakerne. » (Kopier vedlagt).
«Da Thomas Mathiesen uttalte at de som planla aksjoner mot Verdensbankens møte ville ha blitt rammet av det nye lovforslaget, mener vi det var en akseptabel konkretisering å vise til Lillevolden som en av disse aksjonistene… En avis må kunne tillate seg denne formen for konkretisering for å illustrere poenget i en sak .»
«Vi kan heller ikke se at Stein Lillevolden blir rammet spesielt av dette oppslaget. Klasse-kampen har dekket denne saken omfattende etter 11. september og det er åpenbart for våre lesere at denne forsidesaken viser hvor hårreisende vidt terrorlovforslaget rammer, og ikke er en del av noen klappjakt på Lillevolden ».
Klassekampen kan derfor ikke se at sammenligningen med hva andre aviser tidligere har gjort, er relevant. «Vi har likevel en god del forståelse for at Stein Lillevolden er lei av hele tiden å bli trukket fram, og vi har også overfor ham beklaget at vi i for liten grad tok dette med i vurderingen da vi laget forsideoppslaget .»

Klageren skriver i sitt tilsvar om avisens «avsløring» av e-brevvekslingen med ham, blant annet med klagerens skepsis til PFU. Han hevder at «poenget var bare å sparke Klasse-kampen såpass på skinneleggen at de begynner å se på sine latterlige forsider og utilbørlige spissing av problemstillinger».
«I forhold til Jon Michelets argumentasjon i sitt tilsvar kan jeg ikke være annet enn mildt hoderystende. (…) Derfor opprettholder jeg min klage til PFU – til tross for Michelets ?avsløring? av min manglende ærbødighet overfor organet.»
For øvrig opplyser klageren at han fire-fem dager etter Klassekampens oppslag 18. februar, om flyttingen av Verdensbankens møte til Oslo, fikk innkalling til fem måneders soning i Oslo Fengsel, «med start lagt nettopp til det tidspunkt Verdensbankmøtet skal være – en forsering av soningskøen som langt overgår Fremskrittspartiets planer om flytende fangehull.»
Klassekampen har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder et førstesideoppslag i Klassekampen, der avisen i tittelen opplyste at «Professor Thomas Mathiesen advarer: Terror-lovene rammer Lillevolden». Av henvisningsteksten framgikk det at Stein Lillevolden er en av flere aktivister som planlegger aksjoner mot Verdensbankens møte i Oslo sommeren 2002. Lillevolden, som også var avbildet, påklager «sensasjonsoppslaget», siden han overhodet ikke var nevnt i intervjuet med professoren inne i avisen. Klageren kan heller ikke se at det var noe saklig grunnlag for oppslaget i et tidligere intervju med han og andre om Verdensbankens møte.
Klassekampen mener det var en akseptabel konkretisering å vise til Lillevolden som en av aksjonistene som kan bli rammet, hvis Justisdepartementets forslag til en ny terrorlov skulle bli vedtatt. Etter Klassekampens mening må en avis kunne tillate seg denne formen for konkretisering for å illustrere poenget i en sak. Ifølge avisen var formålet med førsteside-oppslaget å vise «hvor hårreisende vidt» terrorlovforslaget rammer, og ikke å drive noen klappjakt på Lillevolden.
Pressens Faglige Utvalg mener avisen hadde dekning for å fokusere på klageren som den mest markante av de fem navngitte personene som en drøy uke tidligere sto fram i Klasse-kampen og fortalte at de planlegger aksjoner mot Verdensbankens møte i Oslo. Utvalget registrerer at avisen på samme innside som intervjuet med professoren, bringer et bilde av klageren og de øvrige «aksjonistene», samtidig som planene deres omtales i bildeteksten. I intervjuet stilles det dessuten spørsmål angående «de som planlegger aksjoner».
På den annen side konstaterer utvalget at klagerens navn ikke forekommer i innside-artikkelen som er basert på intervjuet med professoren. Like fullt framstår førsteside-oppslaget som om det skulle være et sitat hentet fra intervjuet. Her viser utvalget til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, der det blant annet heter: «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lengre enn det er dekning for i stoffet.»
På dette punkt har Klassekampen opptrådt kritikkverdig.

Oslo, 23. april 2002
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Odd Isungset,
Ingeborg Moræus Hanssen, Jan Vincents Johannessen, Marvin Wiseth