Ås kommune, v. ordfører Johan Alnes mot TVNorge

PFU-sak 037/01


SAMMENDRAG:
TVNorge sendte 20. november 2000 , i programmet «Brutte løfter», en reportasje som av programlederen ble innledet slik:
« Tenk deg følgende situasjon: I det ene øyeblikket er du frisk og har fremtiden foran deg, men så skjer det plutselig, du får hjerneslag og livet ditt snus opp ned. Dette skjedde Solveig da hun var 30 år gammel. Det er nettopp i slike situasjoner vi regner med å få hjelp av norske myndigheter. Sosial- og helsedepartementet har sagt ettertrykkelig at ingen unge uføre skal bo på syke- eller aldershjem. Men Solveigs hjemkommune, derimot, stuet henne bare bort på gamlehjem. »
Det framgår videre at to år er gått siden den navngitte kvinnen, med tre barn, ble rammet av hjernehinneblødning, og at hun nå har befunnet seg i 18 måneder på « et gamlehjem i Ås kommune ». Både kvinnen selv og hennes bror/verge, intervjues. Av reporteren blir det sagt: « Og hvis makthaverne i Ås kommune får bestemme, ville vi også havne på gamlehjem. For de er faktisk glade for å ha funnet en seng på gamlehjemmet til den unge moren. »
Og videre: «Familien har jobbet iherdig både for å skaffe Solveig en bolig og et skikkelig rehabiliteringsopplegg, men fortsatt har ingenting skjedd.» «Karl-Fredrik Lindegaard ved
Rikshospitalet behandlet Solveig den første tiden etter hjerneblødningen. Og han mener rehabiliteringsfasen nå er helt avgjørende for trebarnsmoren.» Også Lindegaard intervjues, innen reporteren fortsetter:
« Men for Solveig er hver dag uten bedre hjelp et alvorlig tilbakeslag, og verken kommunen eller fylkeskommunen gjør noe, på tross av at familien i over et år nå har hatt advokathjelp for å nå frem. »
Etter intervju med advokaten, sier reporteren videre:
« Stortinget har gjentatte ganger uttalt at unge uføre, slike som Solveig, ikke skal bo på gamlehjem. Dette har ført til at 250 personer er flyttet ut av institusjon, mens Ås kommune på sin side altså har flyttet Solveig Martinsen inn på aldershjem.»
Ifølge programlederen fikk ikke TVNorge lov til å filme omgivelsene ved Åslund alders- og sykehjem, kun Solveig og hennes familie. « Ås kommunes ordfører Johan Per Alnes ville ikke komme til studio i dag og heller ikke stille til intervju, så Solveigs bror og jeg tok turen til Ås kommune og møtte kommunens varaordfører. Han er også leder av helse- og sosialutvalget. »
I samtalen med programlederen og kvinnens bror forklarer varaordfører Dag Guttormsen bl.a. at det « er jo ikke helt korrekt at hun er på alders- og sykehjem, hun er på rehabiliteringsavdelingen, og det er en egen avdeling som egentlig ikke er en del av sykehjemmet. » Konfrontert med opplysninger i et brev fra kommunen til kvinnen, om at hun ble tilbudt « et langtidsopphold på aldersavdelingen », svarer varaordføreren: « – Den er jeg enig i, den er ikke heldig. »
Etter ytterligere diskusjon med varaordføreren, om alders- eller rehabiliteringsavdeling, lover Guttormsen at han skal se nærmere på saken. Han sier seg også enig i at et tilbud om omsorgsbolig for kvinnen burde ha kommet på det tidspunktet det var lovet.
Og programlederen konkluderer så langt:
« Varaordfører Dag Guttormsen lover altså her at Solveig skal få et skriftlig tilbud om omsorgsbolig i løpet av kort tid. Vi i ?Brutte løfter? har i tillegg snakket med fylkesmannen i Akershus, som etter vår henvendelse vil be om en skriftlig redegjørelse fra Ås kommune på hvorfor Solveig er på gamlehjem, og hvis kommunen ikke får fortgang i saken vil også stortingsrepresentant John Alvheim ordne opp. »
Foruten Alvheim er også statssekretær Tore Hagebakken intervjuet til slutt i innslaget. Sistnevnte uttaler bl.a.: «- Slik dette fremstilles, så synes jeg det er grunnlag for at fylkesmannen gjør det han gjør, og det er jo fylkesmann og fylkeslegen som nå er vårt apparat å gå inn [med] når det er grunnlag for det.»
5. februar 2001 fulgte «Brutte løfter»-redaksjonen saken opp, idet programlederen framførte følgende:
« Husker du 32-årige Solveig Martinsen som Ås kommune stuet bort på gamlehjem? Vi i ?Brutte løfter? tok med Solveigs bror til varaordføreren i Ås kommune. Nå er Solveig lovet en ny to-roms leilighet som skal stå klar til 1. august. I tillegg søker kommunen om et lengre opphold ved Cato-sentret i Vestby. Solveig skal også utredes ved Sunnaas sykehus på ny, slik at hun får den rehabilitering hun trenger. »

KLAGEN:
Klager er Ås kommune ved ordfører Johan Alnes, som viser vil Vær Varsom-punktene 4.1 (saklighet og omtanke) og 4.2 (faktiske opplysninger/kommentarer). Det reageres særlig på følgende påstander i «Brutte løfter»-innslaget 20.11.00:
« NN bor på aldershjem, 32 år gammel » , «NN er stuet bort på et gamlehjem», «Familien har jobbet iherdig for å skaffe bolig og rehabilitering. Ingenting har skjedd», «Ås kommune flyttet NN inn på gamlehjem» .
« I programmet ble det ikke gitt korrekt informasjon om kommunens tjenestetilbud til denne gruppen generelt og om NN spesielt. Ås kommune gjorde flere forsøk, innenfor rammen av lovbestemt taushetsplikt, på å gi nødvendig informasjon til TV Juritzen som på vegne av TVNorge sendte programmet. Det viste seg imidlertid svært vanskelig å nå frem med korrekt informasjon. »
I klagen redegjøres det for hva Ås kommune har satset på av tilbud til funksjonshemmede, bl.a. når det gjelder omsorgsboliger. Klageren skriver:
«Under planlegging av de første omsorgsboligene ble fylkeslegen kontaktet for vurdering av om aldershjemsavdelingen kunne benyttes til demente. Fylkeslegen ville ikke anbefale en slik løsning, og anbefalte kommunen å bygge gruppeboliger for demente utenfor syke-hjemmet, og at aldershjemsavdelingen ble omgjort til en korttids- og rehabiliterings-avdeling. Da de første 24 omsorgsboligene sto ferdig ble aldershjemsplassene nedlagt, og avdelingen ble omgjort til korttids- og rehabiliteringsavdeling i tråd med fylkeslegens anbefalinger. »
Videre viser klageren til en «rapport om sykehjemmenes rolle og funksjoner i fremtidens pleie- og omsorgstjenester». «Ås kommune har oppfylt disse kriteriene ved at avdelingen ligger i samme etasje hvor seksjon for medisinsk rehabilitering for barn og voksne har sine kontorer, treningslokaler og kommunal hjelpemiddelsentral. De ordinære sykehjems-postene ligger i 2. etasje i samme bygg. »
Klageren hevder derfor at det « ikke [var] hold i påstanden om at kommunen ?stuet? bort en ung mor på aldershjem uten å gi tilbud om rehabilitering og bolig ». « Vedkommende har vært til ny vurdering ved Sunnaas sykehus, som har konkludert med at den rehabilitering som Ås kommune har ytt har vært god. »
Det vises her til vedlagt kopi av tilsynsrapport fra fylkeslegen. « Fylkeslegens konklusjon er at Ås kommune har tatt ansvar for denne personens rehabiliteringsprosess og gjennomført de tiltak departementet forutsetter .»
«Etter kommunens syn hadde programledelsen rik anledning til å gi et korrekt bilde både av kommunens tjenestetilbud generelt og tilbudet til denne brukeren spesielt.» «Kommunen vil videre hevde at det i denne spesielle saken burde vært utvist særlig etisk varsomhet av hensyn til familiens mindreårige barn.»

TILSVARSRUNDEN:
TVNorge skriver i sitt tilsvar:
«Både overfor redaksjonen i ?Brutte løfter? og i PFU-klagen har Ås kommune fremholdt at 1) Solveig Karen Martinsen ikke bor på aldershjem og 2) plasseringen er kun ment som et korttidsopphold. Til dette er å bemerke at Åslund fortsatt er et alders- og sykehjem, og at 32 år gamle Solveig Martinsen befinner seg i det samme fellesmiljøet som eldre, pleie-trengende mennesker. »
«I tillegg opplyser Fylkeslegen i Akershus – som har tilsynsansvaret med Åslund alders- og sykehjem – til ?Brutte løfter? at dersom det er snakk om korttidsopphold, skulle dette vært tydelig tidfestet i tildelingsbrevet fra 08.03.99. Slike opplysninger inneholder ikke brevet, som altså har overskriften « Langtidsopphold på aldersavdelingen ».
«Her kan bemerkes at ?Brutte løfter? på eget initiativ fant ut at Helse- og sosialdepartementet har tilbud om fullfinansierte rehabiliteringstilbud til pasienter som Solveig Martinsen. Dette var en ordning verken ordfører, varaordfører eller helse- og sosialsjef i Ås kommune var kjent med – selv om departementet har varslet om tilbudet i rundskriv til samtlige norske kommuner. »
«At Ås kommune i etterkant av ?Brutte løfter?s reportasje har kommet med tilbud om så vel bolig som rehabilitering på Cato Zahl Pedersen-senteret er hyggelig, men endrer ikke redaksjonens utgangspunkt for å belyse saken… I tråd med Vær Varsom-plakaten har også ?Brutte løfter? i etterkant vært nøyaktige med å følge opp viktige vendinger i saken .»
TVNorge viser her til meldingen som inngikk i «Brutte løfter»-sendingen 5. februar. «Noe en skulle tro innklager Ås kommune i hvert fall ikke kan oppfatte som negativ ?reklame?.»
«I klagen hevdes det fra Ås kommune at det har vært svært vanskelig å nå frem med korrekt informasjon overfor Juritzen tv-produksjon, som produserer programmet for TVNorge. Dette er en påstand ?Brutte løfter?-redaksjonen på det aller sterkeste vil tilbakevise. Fra august til november i fjor – en periode på fire måneder – tok redaksjonen 18 ganger telefonisk og fem ganger via mail kontakt med enten ordfører, varaordfører eller helse- og sosialsjef i Ås kommune om saken. Alt dette er loggført. »
Ifølge TVNorge ga ordfører Johan Alnes fra første telefonsamtale «uttrykk for at han ikke hadde brutt noe løfte, og derfor ikke forstod poenget med å stille i studio. Siden har ?Brutte løfter?-redaksjonen i de ovennevnte utallige telefon- og mailhenvendelser tilbudt Alnes en rekke alternative datoer for å stille i studio for å gi kommunens versjon av saken. Dette har vist seg fullstendig umulig. »
« Redaksjonen er av den krystallklare oppfatning at Ås kommune og ordfører Johan Alnes på det tidspunkt reportasjen ble sendt for lengst hadde sagt fra seg sin tilsvarsrett. » «Likevel valgte redaksjonen som en aller siste utvei å reise til kommunehuset på Ås for å intervjue varaordfører Dag Guttormsen. Johan Alnes var fortsatt ikke villig til å kommentere saken.»
«Gjennom å vike fra ?Brutte løfter?s konsept med å debattere temaer i studio og i stedet gjøre et enestående unntak ved å intervjue varaordføreren på hans kontor, mener redaksjonen at Ås kommune fikk en tilsvarsrett de strengt tatt hadde sagt fra seg for lenge siden .»
«Det er heller ikke riktig å hevde at ? lovbestemt taushetsplikt ? har forhindret Ås kommune fra å gi nødvendige kommentarer til saken.» TVNorge opplyser at kvinnens bror/verge «fra første stund» ga muntlig beskjed om at taushetsplikten var opphevet .
«Ås kommune påpeker meget riktig at man i saker av denne karakter bør vise særlig etisk varsomhet av hensyn til familiens mindreårige barn. Det er vi naturligvis veldig opptatt av. Derfor var også ?Brutte løfter? nøye med å innhente samtykke fra barnas far til at de kunne figurere i reportasjen.»
Klageren «er enig i at ingen unge uføre skal bo på sykehjem. Dette er heller ikke tilfelle når det gjelder denne brukeren. »
«I denne konkrete saken ble personen lagt inn til et langtidsopphold for rehabilitering etter hjernehinneblødning. Rehabilitering etter hjerneblødning kan erfaringsmessig ta meget lang tid og korttidsopphold ville ikke være tilstrekkelig. Ved utskriving fra Sunnaas i mars 1999 var det klart at vedkommende ikke kunne tilbakeføres til eget hjem. Familien takket ja til et tilbud om rehabilitering ved Åslund. Dette var et tilbud om rehabilitering og ikke et permanent opphold. »
«Etter anbefaling fra fylkeslegen hadde kommunestyret vedtatt at aldershjemsavdelingen ved Åslund alders- og sykehjem skulle gjøre om til korttids- og rehabiliteringsavdeling. På det tidspunkt hvor vedkommende bruker ble skrevet ut fra Sunnaas var vedtaket ikke iverksatt. Fordi avdelingen på det tidspunkt ikke formelt hadde endret funksjon, brukte man brevark som det sto Åslund alders- og sykehjem på. Selv om omgjøringen til korttids- og rehabiliterings-avdeling ved innskrivingstidspunktet ikke var iverksatt, ble det lagt til rette for dette rehabiliteringstilbudet i forkant.»
«Avdelingen er liten (10 brukere), har store rom med egen kjøkkenseksjon og bad. Kommunestyret opprettet tilstrekkelig med stillinger for å kunne ivareta brukernes behov for rehabilitering og pleie da hun ble innlagt ved avdelingen. Fylkeslegen har i sin tilsyns-rapport nettopp bekreftet at Ås kommune har iverksatt dette på en god måte. »
«Avdelingen ble gjennomført i tråd med fylkeslegens anbefalinger og hjemlet i lov om kommunehelsetjenesten. Navnet på institusjonen er endret til Åslund sykehjem. (…) På bakgrunn av dette er det konkret feil når TVNorge fortsatt påstår at Åslund sykehjem fortsatt er et alders- og sykehjem. »
Klageren tilbakeviser igjen «TVNorges påstand om at Ås kommune ikke har tatt initiativ til et intensivt rehabiliteringsopplegg ved egnet senter». Dessuten hevder klageren at det tilbud kvinnen senere har fått, var del av en plan som hjelpevergen kjente til.
«Det er Ås kommunes oppfatning at TVNorges påstand om at Ås kommune har brutt med sentrale myndigheters målsettinger om at ingen unge skal bo i sykehjem, ikke er korrekt. (…) Dette var også ordførers begrunnelse for ikke å delta i programmet. TVNorge kunne ikke dokumentere hvilke løfter som var brutt. Ås kommune opplevde at journalisten ikke ville godta våre saksopplysninger… ».
«TVNorge viser til at Ås kommune hevdet at ?lovbestemt taushetsplikt? forhindret Ås kommune å gi nødvendige kommentarer til saken. Det korrekte er at ordføreren og varaordføreren ble fritatt fra taushetsplikten – ingen andre. Selv om hjelpevergen fritok disse fra taushetsplikten har de et selvstendig ansvar for ikke å utgi opplysninger, som kan være til skade for den personen det gjelder eller pårørende. »
«Når det gjelder å filme/fotografere i fellesarealene hvor andre brukere oppholder seg, har vi en etisk regel om at dette ikke skal gjøres uten at disse har godkjent dette på forhånd . Det gjelder for alle media og ikke bare TVNorge.»
TVNorge har ikke hatt noe å tilføye.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en reportasje i TVNorges magasin «Brutte løfter», der det blant annet ble hevdet at en 32 år gammel tobarnsmor med hjerneslag var blitt «stuet bort på gamlehjem», uten å få tilbud om rehabilitering og bolig. Ås kommune i Akershus påklager reportasjens framstilling av saken, og opplyser at det på forhånd ble gjort flere forgjeves forsøk på å nå fram til redaksjonen med korrekt informasjon. Klagerne viser til tilsynsrapport fra fylkeslegen, der det konkluderes med at kommunen har tatt ansvar for kvinnens rehabiliteringsprosess og gjennomført de tiltak departementet forutsetter.
TVNorge fastholder at tobarnsmoren befinner seg på et alders- og sykehjem, i fellesmiljø med eldre, pleietrengende mennesker, selv om kommunen hevder at det dreier seg om en korttids- og rehabiliteringsavdeling. Redaksjonen viser dessuten til brev fra kommunen, med overskriften «Langtidsopphold på aldersavdelingen». For øvrig påpeker TVNorge kommuneledelsens motstrebende medvirkning i reportasjen, til tross for en rekke anmodninger.
Pressens Faglige Utvalg mener TVNorge var i sin fulle rett til å sette søkelys på tobarns-morens situasjon, med utgangspunkt i forholdene forut for sendetidspunktet. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 1.5, der det heter: «Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.»
Utvalget viser imidlertid generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, der det heter: «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lengre enn det er dekning for i stoffet.» I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at redaksjonen går langt med formuleringer i sin innledende presentasjon av saken i forhold til kvinnens situasjon og til fortrengsel for nyanser som framkommer senere i reportasjen.
Likevel mener utvalget at det påklagede innslaget samlet framstår som et vesentlig dokument, til belysning av trengende enkeltmenneskers møte med offentlig forvaltning. Berettigelsen av å belyse tobarnsmorens situasjon underbygges av flere intervjuobjekter. Påstand står mot påstand når det gjelder kommunens anstrengelser og vilje til å stille opp i programmet, men utvalget konstaterer at retten til samtidig imøtegåelse er ivaretatt gjennom intervju med varaordføreren.
For øvrig legger utvalget til grunn at TVNorge i et senere «Brutte løfter»-program har fulgt opp saken og opplyst om kommunens tilbud til kvinnen, om bolig og rehabilitering.
TVNorge har ikke brutt god presseskikk.

Fredrikstad, 26. april 2001
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Odd Isungset,
Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen, Trygve Wyller