Janne Kausland mot Verdens Gang

PFU-sak 035/06


SAMMENDRAG:

Verdens Gang (VG) hadde fredag 17. februar 2006 som hovedoppslag på førstesiden: «Grethe Kausland (58): Operert for LUNGEKREFT». Samtidig ble instruktør Pål Magnor Kvammen sitert: «Hun har blitt behandlet, og det ser veldig bra ut.» Forsiden brakte også et portrettbilde av Grethe Kausland.

Inne i avisen (side 10) brukte avisen tittelen «Kausland operert for KREFT», sammen med et firespaltet bilde av artisten. Bildeteksten lød:

«STERK PSYKE: Revyartisten Grethe Kausland (58) rapporteres å være i god form etter kreftoperasjonen sist uke. Planleggingen av nye show til sommeren er i full gang.»

Foruten Pål Magnor Kvammen intervjues Dizzie Tunes-medlem Einar Idland, som selv er blitt kreftoperert. Idland har vært Kauslands kollega gjennom 25 år, og uttaler: «- Jeg ønsker henne lykke til. Hun har en sterk psyke, så dette går bra.»

KLAGEN:

Klager er Grethe Kauslands datter, med samtykke fra moren. Klageren viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.3, om å vise respekt for menneskers privatliv, og hun skriver videre:

2.
Sak nr. 035/06

«Min mor lå fremdeles på sykehus etter en kreftoperasjon, da VG tok kontakt med undertegnede. Journalisten ønsket en kommentar i forbindelse med min mors sykdom. Jeg hverken bekreftet sykdommen, eller ytret ønske om at familien på noe tidspunkt ville komme til å uttale seg i forbindelse med min mors sykdom. Flere i den nærmeste familie var ennå ikke informert om sykdomstilfellet, og på dette tidspunkt visste ingen noe om resultatet fra den omfattende operasjonen. Men journalisten fortsatte å ringe dagen etter, og fikk samme avvisende svar: ingen kommentar.»

«Journalisten begynte deretter å ringe rundt til nære venner av familien, som hverken bekreftet diagnosen eller ønsket å uttale seg om den. Senest dagen før oppslaget i VG, anmodet en nær venn av familien om å ikke trykke saken, fordi mange i den nærmeste familie ennå ikke var blitt informert om min mors sykdom. Sjokket ble derfor stort når mine to døtre ble møtt av VGs førsteside på skolen, fredag den 17. februar.»

«Vi trodde ikke at VG, Norges største avis, var villig til å bryte paragrafen som jeg tidligere har henvist til. VG, ved redaktør Helje Solberg, påberoper seg et krav om at hele Norge bør vite hva som feiler ‘Lille Grethe’ når hun avlyser to forestillinger i Horten på grunn av sykdom. Så vidt jeg vet, har ingen krav til innsyn av en legejournal. Offentlig person, eller ikke. VG har ikke rett til å offentliggjøre en diagnose uten tillatelse fra den det gjelder, eller fra den nærmeste familie.»

Vedlagt følger utskrifter av klagerens e-korrespondanse med avisen etter det aktuelle oppslaget.

TILSVARSRUNDEN:

Verdens Gang gjorde i brevs form (02.03.06) forsøk på å komme klageren i møte, men i svarbrev til PFU ble dette avvist. (Kopier vedlagt). I ordinært tilsvar til klagen skriver VG bl.a.:

«La oss innledningsvis medgi at det kan virke prinsipielt vanskelig å argumentere mot en persons ønske om å få beholde en diagnose om egen sykdom for seg selv. Det er en naturlig rett for de fleste av oss. Bare unntaksvis blir et slikt hensyn satt til side. Hvis det i tillegg anmodes spesielt om å utelate slik omtale, må det selvsagt tillegges stor vekt.»

«Vi var, da vi publiserte, ikke gjort kjent med Grethe Kauslands angivelig uttrykte ønske om at hennes sykdom ikke skulle omtales i media. Vi hadde da snakket med flere kilder, også innen hennes nære familie, uten at dette ble kommunisert til oss.»

«Det forhold at Grethe Kausland ulykkeligvis er rammet av og operert for lungekreft har fått store konsekvenser for den folkekjære artistens muligheter til å opptre i rampelyset. Med den største respekt for hennes privatliv mener vi bestemt at en nøktern opplysning om hennes helsetilstand ikke er krenkende, men derimot har stor offentlig interesse i situasjonen som har oppstått. Vi vil mene at hennes publikum har behov for informasjon om varigheten av hennes sykefravær og hva som er årsaken til at hennes kunstnerkarriere foreløpig er avbrutt.»

3.
Sak nr. 035/06

«At Grethe Kausland var blitt syk ble kjent den 27. januar da hun måtte avlyse sin forestilling med Løgnaslaget i Horten. I VG 7. februar brakte vi en mindre nyhetssak om sykdomsforfallet.» (Kopi vedlagt). «Av hensyn til at ikke alle i nærmeste familie var orientert, opplyste vi den gang ikke noe om diagnosen, men Løgnaslagets produsent uttalte håp om at Grethe Kausland skulle bli frisk igjen til nypremieren på showet 21. juli.»

«Han antydet dermed et sykefravær på opptil et halvt år for den populære artisten. Det sa seg selv at dette dreide seg om en alvorlig sykdomstilstand for den ellers så svært aktive Grethe Kausland. Produsenten var åpenbart kjent med hennes diagnose på dette tidspunkt. Kausland ble operert dagen etter.»

«VG brakte den påklagede artikkel 17. februar – tre uker etter at det ble offentlig kjent at Grethe Kausland var blitt syk og ni dager etter hun ble operert. At hennes nærmeste familie da ikke skulle vært informert om hennes diagnose, forekommer oss helt usannsynlig.»

«Vår artikkel 17. februar bygger på samtaler med flere kilder, også kilder som faller inn under begrepet ‘nærmeste familie’. Alle ble informert om at vi kjente Grethe Kauslands diagnose og sykdom og at vi arbeidet for publisering neste dag, men ingen advarte oss mot en slik offentliggjøring.»

«Når det for øvrig gjelder våre journalisters arbeid med saken og kontakt med kilder, henviser vi utvalgets oppmerksomhet på vårt brev til klageren 2. mars. Vi fastholder våre opplysninger i dette brevet om at Grethe Kauslands lungekreft-diagnose var kjent i miljøer langt utenfor familien og i betydelig videre kretser enn klageren synes å være oppmerksom på, særlig etter at Grethe Kausland var innlagt på sykehus.»

«Klageren hevder at en journalist fra VG ringte henne to dager på rad etter Grethe Kauslands operasjon, altså umiddelbart etter 8. februar. Som vi skriver i vårt brev til klageren er disse henvendelsene ukjent for vår redaksjon, og vi bad i brevet om hjelp til å identifisere denne journalisten. Klageren har ikke tatt kontakt med oss om dette heller, og hennes siste brev til PFU bringer oss ikke nærmere noen oppklaring.»

Klageren sier seg «mildt sagt sjokkert» over måten avisen argumenterer på, og skriver:

«Jeg vet ikke hva VG mener med nær familie. Jeg kan bare igjen bekrefte at jeg klart formidlet til journalist, Camilla Bjørn, da hun ringte meg, at vi ikke ønsket omtale av min mors sykdom. Min mor har to barn og tre barnebarn som kan betegnes som nær familie. Jeg er den eneste som er blitt kontaktet, selv om jeg vet at VG prøvde å kontakte min bror på hans arbeidsplass uten hell.»

«VG var ikke den eneste avis som visste om, og ønsket å skrive om min mors diagnose. Men de var den eneste som ikke hadde respekt for familiens ønske om å ikke offentliggjøre saken på et så tidlig tidspunkt. VG er også den eneste avisen som har ringt rundt til vår omgangskrets, i håp om å kunne lage saken likevel.»

4.
Sak nr. 035/06

Klageren er forbauset over at VGs «fraskrivelse av å ikke vite at familien, og ikke minst Grethe Kausland selv, ikke ønsket publisering av hennes sykdom. Og her mener vi at VGs representanter ikke snakker sant. Undertegnede kan bare nok en gang bekrefte at jeg på vegne av min mor ga klart uttrykk for at vi ikke ønsket oppmerksomhet rundt det faktum at hun hadde blitt syk, og at vi heller ikke ønsket å kommentere noe omkring hennes tilstand.»

I tilsvaret vises det igjen også til at en navngitt bekjent av familien skal ha gitt «klar beskjed» om at ikke alle i familien var orientert om Grethe Kauslands helsetilstand. «Min mor ville ikke fortelle om sin tilstand før hun visste mer om resultatene. Fra hun selv ble kjent med diagnosen til hun ble operert, tok det ikke mer enn ca tre uker. VG tar det som en selvfølge at hun ‘måtte’ ha informert alle innen den tid.»

«VG hevder at de ikke bryter Vær Varsom-plakaten fordi opplysningen om Grethe Kauslands sykdom er så nøktern og relevant. Hva er nøkternt? Dersom en offentliggjøring av en diagnose på førstesiden i Norges største avis kan kalles nøkternt, må VG ha misforstått ordets betydning totalt.»

Dessuten anser klageren at «det er viktig å skille mellom offentlig person og kjent person». Klageren «presiserer» derfor at moren er «en kjent person, og ikke en offentlig person som har en offentlig stilling eller verv».

Verdens Gang opplyser at redaksjonen igjen har «gått gjennom alle våre medarbeideres befatning med saken». «Samtlige oppfattet situasjonen dit hen at Grethe Kauslands familie var klar over at sykdommen ble omtalt i VG 17. februar. Vi fastholder de opplysninger vi har gitt om vårt kildetilfang og den informasjon vi innhentet fra Grethes nære omgangskrets 16. februar. Det er synd at klageren ikke tok kontakt med oss denne dagen. I ettertid innser vi at vi burde anstrengt oss ytterligere for å få klageren i tale før vi publiserte.»

«Allerede i vår mail til klageren 17. februar erkjente vi at vi kunne bestrebet oss ytterligere for å forsikre oss om at familien var forhåndsorientert om omtalen, og vi beklager at vi ikke fikk en eksplisitt bekreftelse på at så var tilfelle.»

VG anfører «for ordens skyld» at journalist Camilla Bjørn ikke var involvert i forarbeidet til den påklagede artikkelen. «Det er riktig at hun ble bedt om ikke å skrive noe om Grethe Kauslands sykdom i en samtale med klageren så tidlig som 6. februar, en henstilling som da ble imøtekommet i en liten nyhetsartikkel neste dag.»

«For øvrig må vi si oss uenig i klagerens definisjon av begrepet ‘offentlig person’, som hun snevrer inn til å gjelde personer ansatt i stat og kommune eller med verv i folkevalgte organer. Vi mener at en rekke høyt profilerte skikkelser innen for eksempel idrettsliv, næringsliv og kulturliv i en utvidet journalistisk tolkning må defineres som offentlige personer.»

«På den annen side går det klare grenser for hva slags opplysninger som kan publiseres fra privatsfæren uten direkte eller indirekte samtykke. I denne saken handlet våre medarbeidere i den tro at man var innforstått med at sykdommen ble omtalt, noe som altså viser seg å

5.
Sak nr. 035/06

være feilaktig. Vi ser ikke noe behov for å gå nærmere inn på dette, siden det uansett er avisens ansvar å forvisse seg om at så er tilfelle. På dette punkt har vi altså handlet kritikkverdig, noe vi sterkt vil beklage.»

6.
Sak nr. 035/06

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et førstesideoppslag og en reportasje i Verdens Gang som opplyste at revyartisten Grethe Kausland var operert for lungekreft. Kauslands datter, med samtykke fra moren, påklager at avisen ikke har vist respekt for deres privatliv. Ifølge klageren var flere i nærmeste familie ennå ikke informert om sykdomstilfellet, og ingen visste noe om resultatet av operasjonen. Etter klagerens mening hadde ikke VG rett til å offentliggjøre diagnosen uten tillatelse fra den det gjaldt eller hennes nærmeste.

Verdens Gang hevder at alle involverte medarbeidere oppfattet situasjonen dit hen at familien var klar over at Grethe Kauslands sykdom ville bli omtalt i avisen. I ettertid innser imidlertid redaksjonen at den burde ha anstrengt seg ytterligere for å få en eksplisitt bekreftelse på at de nærmeste var forhåndsorientert. På den annen side kan ikke VG se at en nøktern opplysning om den folkekjære artistens helsetilstand er krenkende, men derimot har stor offentlig interesse.

Pressens Faglige Utvalg mener Verdens Gang hadde legitime grunner til å følge opp saken, etter at det forelå opplysninger om at Grethe Kausland måtte avlyse forestillinger på grunn av sykdom. Likeledes mener utvalget at klagerens mor, som en svært kjent person, måtte være forberedt på ytterligere henvendelser fra pressen ut fra andre kilders nye informasjon om sykdommens alvorsgrad og varighet.

Utvalget mener imidlertid at det i en situasjon som denne, må være et absolutt presseetisk krav at nærmeste familie på forhånd har fått en utvetydig orientering om hva som vil bli publisert. Etter utvalgets mening må det også være god presseskikk å veie familiens synspunkter på en varslet offentliggjøring inn i den endelige redaksjonelle vurderingen.

Selv om innsigelser fra de berørte ikke kan være avgjørende for hvordan pressen skal handle, noterer utvalget seg VGs beklagelse av at man ikke i tilstrekkelig grad fikk forhåndsinformert de nærmeste. Her viser utvalget til Vær Varsom-plakatens punkt 4.3, om bl.a. å vise respekt for menneskers privatliv.

Verdens Gang har brutt god presseskikk.

Oslo, 27. april 2006

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, John Olav Egeland, Sigrun Slapgard,
Siri Bjerke, Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse