Studentenes Landsforbund v. leder Njål Bele mot TV Vest

PFU-sak 034/05


SAMMENDRAG:
TV Vest hadde mandag 31. januar 2005 en nyhetsreportasje om studentorganisasjonenes verving av medlemmer ved det nye universitetet i Stavanger. To personer var intervjuet i reportasjen, Kjetil Clemetsen, NSU-tilhenger og representant for Studentparlamentet, og Maria Larine Aasen Svendsrud, representant for Studentorganisasjonen i Stavanger (StOr) og StL-tilhenger. Reportasjen gikk slik:

Intro:
«Studentenes Landsforbund (StL; sekr. anm.) driver en uetisk smørekampanje for å holde på stavangerstudentene. Dette mener demokratisk valgte studenter som i morgen skal avgjøre hvilken av de to studentorganisasjonene som Universitetet i Stavanger skal tilhøre. De ser ikke blidt på StL sitt tilbud om gratis hytteturer til Oslo.»

Kjetil:
«Det er dumt hvis denne smørekampanjen skal være argument for å stemme verken det ene eller det andre.».

Maria:
«Det finnes ingen smørekampanje, Kjetil.»

Speak:
«Avgjørelsen som skulle tas i forrige uke ble utsatt fordi studentene manglet tilstrekkelig informasjon om de to alternativene. I løpet av denne tenkeperioden har StL forsøkt å bestikke studentpolitikerne, mener tilhengerne av den andre studentorganisasjonen, NSU.»

Kjetil:
«Det kan virke som om slaget er utsatt og nå må vi gjøre noe for å overbevise NSU-tilhengerne om at StL, og da kjører man i gang med gratisturer til StL.»

Maria:
«Foran hver eneste gang det er møter eller kurs eller konferanser som vi er invitert til, så ringer jeg alltid personlig rundt til både parlamentsmedlemmer og fakultetsmedlemmer og sier at nå er det mulighet for å melde seg på. Det er ikke noe strategisk, i så fall så ville dere antakeligvis sett på det som masete.»

Speak:
«Dragkampen om de 7500 studentene ved det nybakte Universitetet i Stavanger dreier seg blant annet om penger. Flere medlemmer betyr økt innflytelse og bedre økonomi for studentorganisasjonene. Dette skaper engasjement.

Kjetil:
«Jeg kan ikke huske en viktigere sak vi har hatt oppe i parlamentet. Det er klart det blir engasjement og følelsesladd. Og det synes jeg er kjempekjekt. Det er godt at studentene viser litt jern.»

Maria:
«Ja, det er jeg helt enig i.»

KLAGEN:
Klager er Studentenes Landsforbund (StL), som mener reportasjen bryter med flere punkter i pressens Vær Varsom-plakat. Klageren peker på at det i introen ble hevdet at «StL har invitert medlemmer av studentparlamentet ved Universitetet i Stavanger på hyttetur.» Ifølge klageren arrangerer organisasjonen ikke hytteturer, og har heller ikke planer om det.

Videre klages det over det klagerne kaller «farget ordbruk». Det vises til formuleringer som «uetisk smørekampanje» og «har StL forsøkt å bestikke studentpolitikerne». Til tross for at uttrykkene er tillagt «tilhengere av NSU», mener klageren det er journalisten som har valgt å bruke ord som «smøre» og «bestikke».

Klageren anfører også at det ikke er gitt anledning til samtidig imøtegåelse. «Til tross for at det blir fremstilt to sider av saken i reportasjen er ikke StL kontaktet. Maria Karine Aasen Svendsrud er leder av StOr, ikke StL. Det er ikke henne det henvises til når man prater om invitasjonen til den angivelige «smøreturen».» Det pekes på at TV Vest ikke har sjekket om beskyldningene om smøretur har hold i virkeligheten.

Klageren opplyser videre at TV Vest ikke var mottakelig for tilsvar. Umiddelbart ble det, ifølge klageren, gjort en henvendelse til tv-kanalen om at reportasjen inneholdt feilaktige opplysninger, men svaret var at man hadde «dekning for alt de hadde gjort. «StL møtte ingen vilje til å se nærmere på saken, og eventuelt rette opp feil. I stedet valgte TV Vest å fortsette å sende reportasjen i reprise i 24 timer.»

FORSØK PÅ MINNELIG ORDNING:
Det framgår av klagen at det har vært kontakt mellom klageren og TV Vest før klagen ble sendt PFU. Også etter at klagen ble sendt, men før tilsvarsrunden kom i gang, var det kontakt i den forstand at TV Vest vedgikk en feil i introen. Det heter i et e-brev fra TV Vest til klageren:

«TV Vest vedgår at det ikke var dekning for å bruke betegnelsen «gratis hytteturer» i introen til innslaget om valg av studentunion 31. januar i år. Vi forstår at Studentenes Landsforbund reagerer på framstillingen, og har følgende forslag til løsning:

I første ordinære sending, etter tilbakemelding på denne epost, opplyser vi våre seere om at det i saken ikke var dekning for beskyldninger om smøring ved tilbud om gratis hytteturer.»

Klageren valge imidlertid å opprettholde klagen fordi TV Vest bare ville dementere «ett av de momentene vi baserer klagen på».

TILSVARSRUNDEN:
TV Vest s tilsvar er i realiteten kun et svar på et brev fra sekretariatet, der det ble bedt om en foreløpig orientering. TV Vest bekrefter i all hovedsak klagerens framstilling av hendelsesforløpet, også at det ikke var dekning for siste setning i introen og tilbudet om en korrigering.

Klageren opprettholder klagen og peker på at korrigeringen aldri ble sendt. Klageren mener TV Vest bevisst har unnlatt å korrigere feilen tv-stasjonen selv har innrømmet å ha begått. Videre peker klageren på at påstandene om uetisk smørekampanje og bestikkelse av tillitsvalgte studenter kunne blitt avklart om journalisten hadde tatt kontakt med klageren. Det avvises samtidig at den intervjuede representanten for StOr representerte klageren og at TV Vest dermed ikke har oppfylt kravet i Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, om rett til samtidig imøtegåelse.

TV Vest peker på at det innklagede innslaget ble bygget opp som en debatt mellom to parter. Den ene representanten var tilhenger av medlemskap i NSU, den andre var tilhenger av StL (klageren; sekr. anm.). Videre heter det: «Generelt vil TV Vest anføre at en slik debatt mellom representanter for to studentorganisasjoner er å ligne med politiske ordskrifter. Det er alminnelig at aktørene i slike sammenhenger må akseptere større takhøyde for ord og karakteristikker, noe begge på slutten av innslaget uttrykker enighet om.»

«TV Vest fikk i tillegg et klart inntrykk av at de to medvirkende var å regne som representanter for de respektive organisasjonene og at de således kunne uttale seg på deres vegne som tillitsvalgte.»

TV-kanalen innrømmer i sitt tilsvar at «(N)år det gjelder tiden som gikk fra innslaget ble sendt til tilbudet om beriktigelse ble framsatt, er TV Vest enig i at det gikk alt for lang tid. Beriktigelsen burde vært sendt ved første anledning.» Samtidig mener tv-kanalen at klageren ga uklare signaler om hva man egentlig ønsket når det gjaldt beriktigelse. Til slutt i tilsvaret heter det:

«TV Vest mener i tillegg vi burde hatt sterkere kildebelegg i innslaget – ikke nødvendigvis fra de berørte organisasjonene, som vi fastholder fikk muligheten til å si det de mener gjennom sine tillitsvalgte, men ved å lete fram eksempler på at «smøring» virkelig hadde funnet sted.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en nyhetsreportasje i TV Vest om hvilken studentorganisasjon studentene ved det nye universitetet i Stavanger skulle knytte seg til. Klageren, Studentenes Landsforbund (StL), mener innslaget brøt med god presseskikk på flere punkter, blant annet ved at det ble framsatt påstand om at de drev en smørekampanje for å sikre seg stemmer, og at de ikke fikk anledning til å komme samtidig til orde med sine synspunkter.

TV Vest innrømmer å ikke ha dekning for påstanden om smøring, men avviser at klageren ikke fikk komme samtidig til orde, i og med at en representant for Studentorganisasjonen i Stavanger forsvarte StL. TV Vest innser at en beriktigelse burde kommet raskt, men viser til at klageren ga uklare signaler om hva man ønsket i så måte.

Pressens Faglige Utvalg mener TV Vest var i sin fulle rett til å sette journalistisk søkelys på «kampen» om studentene ved det nye universitetet. Dette er da heller ikke bestridt av klageren.

Utvalget registrerer videre at partene har ulike syn på om den ene representanten for studentene som deltok i debatten talte klagers sak, men konstaterer at hun i alle fall bidro til å balansere inntrykket av at klager drev med en smørekampanje for å sikre seg stemmer.

Med hensyn til påstandene i reportasjen om smørekampanje og bestikkelse, konstaterer utvalget at disse framsettes av TV Vest med svært tynt kildegrunnlag. TV-kanalen har også selv i ettertid innsett dette, og også innrømmet at de burde vært mer aktive med hensyn til å korrigere disse påstandene. Utvalget viser her til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, der det blant annet heter: «Vær kritisk i valg av kilder og kontroller at opplysninger som gis er korrekte» og til punkt 4.13, der det heter «Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.»

TV Vest har brutt god presseskikk.

Oslo, 26. april 2005
Hilde Haugsgjerd,
Sigrun Slapgard, Merethe Ekanger,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Trygve Wyller

FOR FRAMFØRING I RELEVANT SENDETID:
«Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, mener TV Vest brøt god presseskikk i et nyhetsinnslag sendt i januar i år. Innslaget dreide seg om hvilken organisasjon studentene ved Universitetet i Stavanger skulle slutte seg til. Studentenes Landforbund fikk medhold i sin klage til PFU, om at TV Vest ikke hadde tilstrekkelig kildegrunnlag til å framsette påstander om at organisasjonen drev med smørekampanje og bestikkelser for å sikre seg studentstemmer. PFU mener dessuten at TV Vest i ettertid ikke gjorde nok for å rette opp de feilaktige påstandene.»