NN mot Telemarksavisa

PFU-sak 033/08


SAMMENDRAG:

Telemarksavisa (TA) hadde onsdag 23.januar 2008 en artikkel både i papirutgaven og på nett med tittelen «Var hallik for kona». Videre i teksten:
«(NN), som drev plateselskapet Showtime Records og var agent for artistene Heidi Hauge, Liv Marit Vedvik og Jenny Jensen, er dømt for å ha medvirket til konas prostitusjonsvirksomhet.
Publisert  23.01.2008 – 02:00 Oppdatert 23.01.2008 – 09:26
Agder Lagmannsrett, med lagdommer Ivar Danielsen som administrator, har dømt (NN) til fengsel i ett år etter hallikparagrafen og de økonomiske forholdene han ble dømt for i tingretten. I Nedre Telemark tingrett ble han dømt til ti måneders fengsel for de andre forholdene. Han ble der, mot tingrettsdommerens stemme, frifunnet for å ha medvirket til, eller fremmet som det heter i loven, konas prostitusjonsvirksomhet på reiser rundt omkring i landet.
– URIMELIG (mellomtittel)
Det har ikke lyktes TA å komme i kontakt med (NN) i Thailand, der han oppholder seg for tiden. Tirsdag ble han imidlertid gjort kjent med dommen via sin forsvarer, advokat Jan Erik Granmo. Via sin advokat har (NN) denne korte kommentaren til dommen:
– Jeg synes dommen er urimelig.»
Artikkelen var illustrert med et større foto av (NN).

Tirsdag 29. januar brakte så avisen et innlegg signert (NN), med tittelen «(NN)s dom». I innlegget anfører han at han «aldri har blitt dømt som hallik for eks-kona». Han skriver at han ble frikjent i tingretten etter hallikparagrafen, men tapte i lagmannsretten, der han ble dømt for å ha gjort det lettere for eks-kona å prostituere seg. Han viser til at han ikke fikk fengselsstraff for halliksaken. «Dette er en vesentlig og meget stor forskjell på hvordan TA vinklet dommen.»

KLAGEN:

Klager er omtalte (NN). I klagebrevet, sendt på e-post fra Filippinene, heter det blant annet:

«I TA saa slaar de opp paa foerste side med arkiv bilde av meg og headline som «Var hallik
for kona» og under bildet «mafialignende bilde som var gammelt og ulik slik jeg ser ut paa
mye nyere bilde TA har tatt av meg senest ved 2 annledninger i fjor» skrev TA «Tidligere
platedirektoer (NN) er doemt til ett aars fengsel for hallikvirksomhet og flere brudd
paa regnsskapsloven». Saa foelger en artikkel der de starter med at «A.(NN) har i lagmannsretten blitt doemt til ett aar etter halikkparagrafen og de okonomiske forholdene han ble doemt for i tingretten. Det har ikke lykkes TA og komme i kontakt med A.(NN) i Thailand der han oppholder seg for tiden».  
 
Dette blir for mye for meg og min naere familie og jeg kontaktet redaktoer O.Mellingsen (Mellingen; sekr. anm.) i TA paa dette og fikk null forstaaelse eller respons paa at TA har traakket over streken og omtalt en dom saa feilaktig som de har gjort ved denne annledningen og fikk kun ett innlegg der jeg kunne presisere hva jeg mente om denne dommen som TA har vridd paa slik det passer dem.
 
Jeg mener at TA paa foerste side boer beklage med store bokstaver hvor feilaktig det
er mulig aa beskrive en saa alvolig sak/dom. TA skriver «Var halikk for kona» . Jeg kan ikke se at det staar noe sted i dommen og det er meget saarende og bli omtalt paa en slik maate for meg og min familie og TA vet meget godt at jeg har skolebarn ogsaa.
 
TA skriver under bilde og i artikkel der de fronter dommen slik at folk skal tro at jeg fikk ett
aar for halikkvirksomhet og jeg fikk ikke noe noen tilleggsdom for halikkvirksomhet og jeg
kan ikke lese dette noe sted i dommen. TA finner ett bilde som skal matche deres artikkel og drar fram ett av de styggeste bildene der jeg ser passe mafiaktig ut og at bildet er av eldre aargang sjoel om TA har nye bilder knyttet opp mot samme sak i tingretten men ser at det er viktig at bildet matcher deres hallik artikkel.»

TILSVARSRUNDEN:

Telemarksavisa hevder i sitt tilsvar å ha full dekning for tittelbruken. «Straffeutmålingen i Lagmannsretten er en ”samlet sett”-utmåling, der han blant annet – enstemmig – ble dømt etter hallikparagrafen. Og uansett opphever Lagmannsrettens dom det som måtte ha funnet sted i Tingretten. TA har altså full dekning for tittelen «Var hallik for kona».

Med hensyn til bildebruken anfører avisen at arkivbildet ble brukt fordi klageren ikke møtte i retten. Avisen mener også at det ikke dreier seg om et bilde som framstiller klageren negativt. «Bildet ble i sin tid tatt i samarbeid med (NN), og er av identifiserende karakter – men uten elementer som skal sette ham i et dårlig lys.». Avisen beklager ellers upresisheten i angivelsen av klagerens oppholdssted, Thailand i stedet for Filippinene, men kan ikke se at dette er en vesentlig feil i forhold til klagen.

Klageren anfører i sitt tilsvar at han blir forbannet på avisen når det hevdes at den har full dekning for tittelen ”Var hallik for kona”. «Overskriften er unoedvendig da dette ikke blir spesifisert/omtalt noe sted i dommen og at Lagmannsretten opphever dommen i tingretten og kjoerer en samlet dom forsvarer ikke TA’s headline og omtale der de fokuserer på halikkdommen. Forsto på min advokat at jeg ikke fikk tilleggsstraff paa denne halikksaken.»

Om bildebruken heter det i tilsvaret: «Dette er saa stygt at jeg finner ikke ord og jeg paastaar hardnakket at dette er ett bilde som er brukt for aa illstruere hvordan en hallik ser ut.»

Klageren anfører til slutt i sitt tilsvar at han «måtte krangle vel og lenge» med TAs redaktør før han fikk komme til orde med sitt tilsvar, og at det tok fem dager før det kom på trykk.

Telemarksavisa viser til den beskjeden klageren fikk med hensyn til tilsvar:

«Selvfølgelig skal du kunne få på trykk din presiering av dette. Om du klarer å formulere deg litt kort, skal vi gi det glimrende plass – side 2 eller 3 – i avisen. Om du insisterer på omfattende lengde slik det du har sendt, skal vi også få det på trykk, men da blir det på vanlig leserbrevplass. Ha en fin dag!»

Ut over dette har ikke avisen hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder Telemarksavisas omtale av en dom i Agder lagmannsrett der klageren ble dømt til ett års fengsel, blant annet for å ha medvirket til sin daværende ektefelles prostitusjonsvirksomhet. Han mener tittelen «Var hallik for kona» er misvisende fordi han ble frikjent for påstanden om dette i Tingretten, og fordi ordet hallik ikke er nevnt i domsutskriften. Klageren mener videre at avisen bevisst har brakt et foto av ham «for å vise hvordan en hallik ser ut».

Telemarksavisa avviser klagen. Det anføres fra avisens side at klageren ble dømt etter den såkalte hallikparagrafen og at det derfor måtte være akseptabelt å bruke den påklagede tittelen. Det vises dessuten til at dommen i Lagmannsretten opphever dommen i lavere rettsinstans. Med hensyn til bildebruken kan ikke avisen se at denne var i strid med de presseetiske normene. I tillegg anfører avisen at klageren fikk anledning til tilsvar da han ba om det.

Pressens Faglige Utvalg viser til at omtale av rettssaker og -avgjørelser er en del av pressens arbeidsområde, og at slik omtale selvsagt også er omfattet av de presseetiske normene, slik de er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

I det påklagede tilfellet er klageren dømt i Lagmannsretten etter Straffelovens § 202, i dagligomtale kalt «hallikparagrafen», for øvrig i tråd med hva mindretallet mente i Tingretten. Etter utvalgets mening hadde Telemarksavisa derfor dekning for å hevde at klageren dermed var dømt for å ha vært «hallik for kona». Slik utvalget ser det, kan det ikke være avgjørende om ordet hallik, som klageren reagerer på, ikke er brukt i domsutskriften, som omtalen bygger på.

Utvalget kan heller ikke se at Telemarksavisas bruk av et arkivbilde av klageren var i strid med normene for god presseskikk. Det vektlegges her at bildet var tydelig merket «arkivfoto».

Telemarksavisa har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 31. mars 2008

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Halldis Nergård, Ellen Arnstad,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse