032AB/22 - A: Khazem Stein og Bygg ved/Ayman Zeidan Khazem B:Håndverkstjenster v/Fallaha ved Mohamad Ibrahim Fallaha mot Telemarksavisa

PFU-sak 032AB/22


SAMMENDRAG:

Telemarksavisa publiserte en artikkel fredag 13. august 2021 med tittelen «Familien kom hjem til et totalt ødelagt hus og døde kjæledyr: – Ikke mitt problem, sier entreprenøren.»

«SKIEN: Familien Pasa avtalte med entreprenør om renovering innvendig av huset deres før de dro på ni ukers ferie. I den tiden har entreprenøren tatt helt av, mener huseieren. – Han må ha misforstått oppdraget, sier Danny Garmany fra DG Bygg Renovering AS som har kommet for å redde stumpene av eneboligen i Gregorius Dagssons gate i Skien.»  https://www.ta.no/familien-kom-hjem-til-et-totalt-odelagt-hus-og-dode-kjaledyr-ikke-mitt-problem-sier-entreprenoren/s/5-50-1209066

Mandag 16. august ble det publisert en ny artikkel, etter at takstmann Torbjørn Johansen fra Takstingeniør Børre Skui AS var i huset for å gjøre en vurdering. https://www.ta.no/kom-hjem-til-et-totalt-odelagt-hus-hele-huset-ma-rives/s/5-50-1210129

Onsdag 18. august ble det publisert en ny artikkel «Fallaha jobbet i huset som må rives – derfor mener han det ser ut som det gjør» og ingressen:

«SKIEN: Mohamad Ibrahim Fallaha var en av håndverkerne som arbeidet i det mye omtalte huset til familien Pasa. Han mener huseiers påstander er falske. – For noe tull. De har ødelagt!» https://www.ta.no/fallaha-jobbet-i-huset-som-ma-rives-derfor-mener-han-det-ser-ut-som-det-gjor/s/5-50-1211482

 

KLAGEN:

Klager A er Khazem Stein og Bygg v/Ayman Zeidan Khazem.

Han skriver at det avisen skriver er usant.

Klager krever i stedet erstatning fra huseieren, Khaldon Pasa, fordi klager mener det er Pasa som har brutt kontrakten. Pasa hadde ifølge klager gått til avisene og ødelagt firmaets rykte.

Klager mener avisen har skrevet alt det som huseier Pasa sa, og at avisen har trodd på han. Klager hevder huseier snakker usant, og at huseier har lurt avisene som har stolt på det han har fortalt.

Klager reagerer på at Khazem Stein og Bygg beskyldes for dette uten at det foreligger noe dokumentasjon: «Denne saken har ødelagt mitt liv, veldig stor skade i firmaet mitt og veldig stor skade i min helse. Jeg har mye bevis som jeg kan vise.»

Klager mener publiseringen bryter med følgende VVP 3.2.

Klager har i etterkant av publiseringene vist avisene samtalene han har hatt med huseier Pasa, og etter hvert begynte avisene å lytte til klager, og også skrive hans versjon, men klager mener dette ikke er nok.

Videre dekning av saken, ikke innklaget:

29.08: https://www.ta.no/advokat-og-politi-koples-inn-i-oppussingskrangel-denne-saken-har-skadet-meg-mye/s/5-50-1217473
16.09: https://www.ta.no/huseier-truet-med-advokat-og-politi-men-svarer-ikke-pa-om-han-har-anmeldt-eller-hvem-advokaten-er/s/5-50-1228510
20.02: https://www.ta.no/inviterte-advokaten-pa-frokost-fikk-regning-pa-8000-kroner/s/5-50-1314649

Klager B er Håndverkstjenster v/ Fallaha ved Mohamad Ibrahim Fallaha.

Han klager på TAs artikkel fra 18. august 2021, der han er omtalt. Fallaha jobbet for Khazem.

Klager B stiller seg bak klager A, og hevder omtalen som gjelder ham og Khazem er usann. Klager mener avisen har kommet med påstander og beskyldinger uten dokumentasjon, og har skadet hans gode navn og rykte. Klager hevder han har bevis og dokumentasjon, og har tatt kontakt med avisen for å be dem skrive sannheten, men det vil ikke TA, skriver klager.

Klager B mener også at artikkelen bryter med VVP 3.2.

 

TILSVARSRUNDEN:

 Telemarksavisa kan ikke se – på noen måte – å ha brutt Vær Varsom-plakatens bestemmelser.

Til klager A, skriver TA: «Dette er en sak som er dekket på vanlig måte. Klager fikk rikelig anledning til å svare på anklagene.» TA viser til klager As samtidig imøtegåelse som er publisert i artikkelen.

Til klager B, skriver TA: «Dette er en klassisk «påstand-mot-påstand»-sak. Det viktige er at begge parter har fått komme til med sitt syn på saken. TA har også vært i kontakt med takstmann Torbjørn Johansen fra Takstingeniør Børre Skui AS som var i huset for en vurdering. Han, som fagmann, var klar: «Huset er totalskadet. Det eneste av verdi igjen er etasjeskiller og taket. Resten er ramponert og ødelagt».

TA kan ikke på noen måte se å ha brutt VVP 3.2.

 

Klager A svarer, og klager B stiller seg bak klager As svar: «Hei som jeg har sagt før. De vil ikke skrive sannheten. […] Jeg har mange tekstmeldinger fra første kontakt med huseier og frem til siste dag, der han gikk ut i avisen. I disse samtaler ligger sannheten. En stor del av de er på arabisk språk, men vi har oversatt de. Jeg har også mye bilder som dere kan se på og velge i.» Se vedlegg av husbilder og korrespondanse.

Klagers advokat har ettersendt en kommentar til klagen og et notat fra takstmann, samt tidligere bilder av hus og sms/chat-korrespondanse. Se vedlegg.

Advokaten skriver: «Bakgrunnen for at Khazem Stein og Bygg påtok seg oppdraget med å totalrenovere Gregorius Dagssans gate 117 var at Khazems kone var venninne med Aziz Sundes Jamal som eier eiendommen sammen med Khaldon Pasa. I tiden før den muntlige avtalen ble inngått var det jevnlig kontakt mellom dem vedrørende eiendommen.

Bilag 1: Kopi av sms-korrespondanse fra 08.06.21 til 31.07.21. Adv. peker på sms/chatt mellom partene; at huseier ønsket huset totalt endret, og at de måtte tømme huset. 4/7 er avtalen i orden. 19/7 er det kontakt fordi klager ikke får kontakt med huseier, og 31/7 utveksles flere sms’er pga. manglende betaling.

Advokaten skriver: «For ordens opplyses det at en muntlig avtale om totalrenovering utfylles av NS8405 som i hovedsak er en kodifisering av ulovfestet entrepriserett. Det er mao ikke opp til partene å utfylle den muntlige avtalen med sine subjektive oppfatninger av hva som er avtalt.»

Videre vises det til de påklagede publiseringene i Varden og TA (se parallell sak, 033/22).

Advokaten hevder at «de innklagede artiklene gir uttrykk for at arbeidet som er utført har gjort uopprettelig skade på bygget gjennom å referere fagfolk engasjert av Khaldon Pasa». I kontrast til klagerne som «under hele prosessen fremholdt at arbeidet er fagmessig utført».

Advokaten har på vegne av klagerne innhentet en uttalelse fra en bygningsingeniør som « er en svært erfaren takstmann med bred erfaring, også som fagkyndig meddommer i domstolene», skriver klagers advokat.

Bilag 2: Notat vedrørende utførte arbeider Gregorius Dagssons gate. Adv. peker på: «Vedlagte bilder viser bygningens tilstand en måned etter at firmaet avsluttet sitt arbeid. Som det fremgår av disse bildene er det ikke fjernet noe av bærekonstruksjonen, eller innvendig drager i yttertaket. Det er kun fjernet to stendere i deleveggen i garasjen. Dette er forhold som ikke medførte at det var fare for bygningen ville rase sammen. […] Det rivearbeidet som ble utført av Khazem var helt nødvendig. Dette fremgår av de tegningene som huseier sendte til Skien kommune, og som viser hvordan boligen så ut før og som den skal se ut nå ombyggingen er ferdig.»

Advokat på vegne av klagerne avslutter: «Ved å gjengi uttalelser fra fagfolk engasjert av huseier uten å kontrollere at opplysningene som gis er korrekte har både Varden og TA brutt VVP 3.2.»

 

Telemarksavisa hadde ingen ytterligere kommentarer.

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder tre artikler i Telemarksavisa (TA), der en huseier beskylder et byggefirma for å ha ødelagt huset hans. Ifølge huseier har byggefirmaet bedrevet hærverk og svindel i stedet for å pusse det opp som avtalt. Han hevder også å ha kontaktet politiet. Byggefirmaet avviser all kritikk.

Klagerne er byggefirmaets leder og en av firmaets håndverkere. De mener TA har ødelagt deres gode navn og rykte, og at de har mistet alle jobber etter avisas omtale. De mener det publiserte er usant, og reagerer på at avisa har trodd på huseier og stolt på det han har fortalt. Klagerne anfører brudd på Vær Varsom-plakatens (VVPs) punkt 3.2, som gjelder kildekritikk og kontroll av opplysninger. Klagerne har etter hvert skaffet et notat fra en takstmann, som ifølge dem underbygger at det publiserte er feil.

Telemarksavisa avviser brudd på god presseskikk. Det anføres at dette er en sak som er dekket på vanlig måte, og at klager fikk rikelig med anledning til å svare på anklagene. Dette er en klassisk «påstand-mot-påstand»-sak, skriver TA som viser til at TA også intervjuet en takstmann som var i huset for å gi en vurdering.

 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) vil innledningsvis understreke at PFU ikke gjør egne undersøkelser for å finne ut av faktum i den konkrete boligsaken. PFU vurderer det journalistiske håndverket; om Vær Varsom-plakatens krav til kildekritikk og kontroll av opplysninger er oppfylt. PFU understreker videre at utvalget forholder seg til hva som var kjent, eller burde vært kjent, på publiseringstidspunktet, og ikke informasjon som kommer frem i ettertid.

PFU vil også understreke at det er opp til mediene å avgjøre hva som er journalistisk interessant å omtale. Slik PFU ser det, hadde denne saken offentlig interesse, men utvalget mener det er store svakheter i den første publiseringen.

Det er ingen tvil om at de påklagede artiklene rammer klagerne, og klagernes virksomheter, hardt. Huseier kommer med svært sterke anklager, som støttes opp av bildemateriale og fagfolk som huseier har kontaktet. Den som blir anklaget må få anledning til å komme til orde og belyse sin side av saken, og det var derfor påkrevd at TA også kontaktet motparten.
PFU konstaterer at TA gjorde det.

Med hensyn til VVP 3.2, om kravene til kildekritikk og opplysningskontroll, så holder det imidlertid ikke nødvendigvis bare å referere hva en part sier og la motparten kort avvise anklagene. Det kan innfri kravet til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14, men sterke og rammende beskyldninger må også underlegges en kildekritisk tilnærming og opplysningskontroll.

PFU mener at TA i dette tilfellet skulle gjort flere undersøkelser av fakta før publisering og tatt større forbehold i fremstillingen. Utvalget minner også om at mediene ikke bare skal sitere kilder, men at det også må stilles kritiske spørsmål til kildene. Utvalget viser her til det grunnleggende prinsippet i all journalistikk om at mediene skal tilstrebe kildebredde, være kildekritiske og kontrollere at opplysninger er korrekte, jf. VVP 3.2.

PFU merker seg at saken ble mer nyansert i den videre dekningen, men mener dette ikke veier opp for den mangelfulle kildekritiske tilnærmingen i den første artikkelen.

 

Telemarksavisa har brutt god presseskikk på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten.

 

Oslo, 22. juni 2022

Anne Weider Aasen,
Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge, Nina Hernes,
Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Ingrid Rosendorf Joys