Fremskrittspartiet v. leder Carl I. Hagen mot Dagsavisen

PFU-sak 032/99


SAMMENDRAG:
Dagsavisen hadde torsdag 4. februar 1999 en helsides nyhetsreportasje basert på en pressekonferanse arrangert av Fremskrittspartiet. Under tittelen » Hagens nye våpen – Tidligere toppbyråkrat utreder strenge innvandrerkrav » het det bl.a., i tilknytning til bilde fra pressekonferansen:
» Her er Carl I. Hagens nye våpen i innvandringsdebatten: Ståle Urbye, toppbyråkrat i Justisdepartementet gjennom 10 år, har hoppet av og er nå ansatt som utreder i Fremskrittspartiet. Ståle Urbye er også formann i Røyken Frp. På denne måten er Carl I. Hagen i ferd med å få realisert sin drøm om egen utredningskapasitet i Fremskrittspartiet. Nå skal det produseres dokumentasjon bak den ekstreme innvandringspolitikken. »
Under mellomtittelen » Kunnskapstester » het det dessuten:
» Frps utreder anbefaler en rekke endringer i Lov om norsk riksborgarrett. Dette går på: Krav om dobling av botiden i Norge – fra fem til ti år. Krav om å beherske norsk, skriftlig og muntlig, og at søkeren skal ha kunnskaper om norske samfunnsforhold, herunder demokrati og verdigrunnlag. Det skal avlegges erklæringer om plettfri vandel både i Norge og i tidligere land. Sosialhjelp kan ikke vært mottatt siste fem år. Statsborgerskapet skal kunne tilbakekalles ved lovbrudd og statsborgerskapet skal koste 10 000 kroner. »
Som ytterligere en illustrasjon brakte Dagsavisen en «faksimile» av en dokumentside merket » Eksamen «. Under overskriftene » Kan du bli norsk? » og » Frem-skrittspartiets eksamen for norsk statsborgerskap » var følgende fem spørsmål satt opp:
» 1. Gjør rede for hvem som lager lovene i Norge?
2. Hvilken makt og hvilke oppgaver er det regjeringen har i forhold tl Stortinget?
3. Hvilken rolle har domstolene i Norge?
4. Drøft alle sider ved maktfordelingsprinsippet?
5. Hvordan er forholdet mellom religion/religionsutøvelse og lovgivningen i Norge?
I illustrasjonsteksten til «faksimilen» het det:
» Carl I. Hagen og Frp-utreder Ståle Urbye ga i går noen stikkord for hva slags spørsmål søkere av statsborgerskap i Norge bør kunne besvare. På bakgrunn av disse stikkordene har Dagsavisen laget spørsmål og fått dem ned på papiret. »
Av en underartikkel, med tittelen » Professorens fasit: – Her blir det grisgrendt! «, framgikk det at «Dagsavisen har latt professor i statsvitenskap, Trond Nordby, gjennomgå Hagen-testen». Avisen gengir professorens svar på de fem spørsmålene og lar ham kommentere sitt eget resultat.

Fredag 5. februar brakte Dagsavisen, på ledersiden, en kommentarartikkel av politisk redaktør Arne Strand. Under tittelen » Hagen er i gang igjen – Nå vil han reise en norsk mur mot innvandrerminoritetene » het det i et avsnitt:
» Det siste utspillet fra fra Hagen mot innvandrerne er at det skal bli mye vanskeligere og dyrere å oppnå norsk statsborgerskap. Så vanskelig skal det bli å besvare spørsmålene Frp mener kvalifiserer til statsborgerskap, at de fleste av Frps velgere og medlemmer antakelig ikke ville klare å besvare Frps spørsmål til ?statsborgerskap-prøven?. »

KLAGEN:
Klager er Fremskrittspartiets leder, Carl I. Hagen, på vegne av partiet. Han skriver innledningsvis:
«Etter mange år med et relativt nært forhold til norsk presse, både på godt og vondt, er jeg nå for første gang kommet til at jeg vil forelegge noen problemstillinger for Pressens Faglige Utvalg som av mine bekjente i pressen omtaler som et godt utvalg og som begrunnelse for at vi ikke trenger noen offentlige ombud eller tilsynsorgan for å sikre en kvalitativ god presse.»
Klageren mener å ha «merket en stadig utglidning», og med «utglidning» mener han at » pressen fordreier, forfalsker, fortier, omskriver og vinkler synspunktene og opplysningene slik at leserne får et fullstendig falskt og fordreid inntrykk av det budskap som var grunnlaget for politikeren .»
Her gjør klageren «for ordens skyld» oppmerksom på at det er reportasjer og intervjuer, og ikke kommentarartikler, han har i tankene. «Mitt anliggende med denne klage er å søke en avklaring på om det i det hele tatt eksisterer noen grense for pressens rett til å forfalske, fordreie og forvrenge i sine reportasjer og intervjuer eller noen regler for også journalisters plikt til å undersøke faktagrunnlaget før de mest drepende kommentarer basert på et forfalsket og løgnaktig grunnlag kan presenteres for leserne.»
Angående den foreliggende klagesaken skriver Hagen:
» Dagen etter bragte Dagsavisen et forfalsket, fordreid og misvisende oppslag fra pressekonferansen. I dette ble det påstått at FrP hadde utarbeidet en eksamen i samfunnsforståelse med i alt 5 konkret spørsmål. Disse var journalist Kristian Skards eget påfunn, selv om de ble hentet fra temaområder Urbye og jeg hadde antydet som mulige grunnlag for de relevante myndigheter å vurdere. Disse spørsmål laget av Dagsavisen ble så presentert for Professor Trond Nordbye som FrP?s spørsmål og han ble lurt til å kommentere disse som om de var laget av FrP, noe de selvsagt ikke var. »
Og klageren stiller spørsmålet: «Står en avis fritt til å forfalske, fordreie og forvrenge fakta og synspunkter som presenteres på en pressekonferanse i regi av et politisk parti?»
Under overskriften «Kommentarvirksomheten i avisene» heter det videre i klagen:
» Nå imidlertid opplever jeg at den forfalskede og feilaktige reportasje i Dagsavisen brukes som grunnlag for negative og sterkt fordømmende og kritiske kommentarer, uten at noen av kommentatorene har tatt seg bryet med en telefon til meg for å sjekke at påstanden om en såkalt FrP-test er korrekt. »
Klageren viser her til vedlagt kopi av et innlegg Ståle Urbye sendte Dagsavisen, og som kom på trykk 9. februar. Hagen skriver:
» Vårt innlegg til Dagsavisen med korrigeringer ble innlevert bare noen timer etter at den første forfalskede og feilaktige reportasjen kom på trykk, men ble ikke trykket dagen etter, idet avisen på tross av bedre vitende fortsatte med en ny reportasje basert på det forfalskede og feilaktige grunnlag den selv hadde skapt og som den visste var feil etter å ha mottatt vår korrigeringsartikkel. »
Her viser klageren til redaktør Arne Strands kommentarartikkel 5. februar, og han anfører:
«Kommentator- og lederjournalistenes mangel på å sjekke faktagrunnlaget for sine kommentarer og lederartikler er nå etter hvert slik jeg ser [det] blitt et alvorlig samfunnsproblem fordi publikum danner seg meninger basert på forfalskede og feilaktige
premisser for ofte.» (…) «For å skrive en negativ kommentar basert på en slik forståelse må derfor enten være som følge av dumhet eller som følge av bevisst vond vilje eller partipolitiske formål.»
Klageren avslutter med å stille ytterligere et spørsmål:
» Er det noen aktsomhets- og faktaundersøkelseskrav for kommentatorer og lederskribenter i norsk presse eller står de fritt til å skrive kritiske og fordømmende kommentarer basert på et grunnlag de vet eller burde vite var forfalsket og feilaktig? »

TILSVARSRUNDEN:
Dagsavisen , ved redaktør Arne Strand, skriver bl.a. i sitt tilsvar:
«Vår dekning av Frps pressekonferanse er dekkende for det som skjedde på konferansen. Under pressekonferansen ba TV2s medarbeider om å få eksempler på den type spørsmål Frp vil stille innvandrere for at disse skal være kvalifiserte for norsk statsborgerskap. Frps representanter ga slike eksempler i stikkords form: 1. Hvem lager lovene? 2. Hvilken makt regjeringen har. 3. Domstolene. 4. Maktfordelingsprinsippet. 5. Forholdet mellom religion og lover. På bakgrunn av disse stikkordene formulerte Dagsavisen spørsmålene slik vi antok de ville lyde i Frps ?eksamen?.»
Og avisen fortsetter: «At det er Dagsavisen som har formulert spørsmålene ut fra de stikkordene Frp kom med på pressekonferansen, ble det redegjort for i artikkelen.» Avisen viser dessuten til illustrasjonsteksten, der det framgikk at «Dagsavisen [har] laget spørsmål og fått dem ned på papiret».
Etter redaktørens mening er «vår dekning av og vinkling på Frps pressekonferanse, ikke brudd på god presseskikk.» «Min kommentarartikkel på side 2 i Dagsavisen 5/2 omhandler Fremskrittspartiets innvandrings- og kriminalpolitikk fra 80-tallet til i dag. I et avsnitt er også Frps ?eksamen? berørt. Jeg vil uten videre hevde at min kommentar ligger milevidt innenfor grensene for ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet i et demokrati som det norske. »
Redaktøren opplyser for øvrig at «samme dag som min kommentarartikkel sto på trykk, ble jeg oppringt av Carl I. Hagen som ba om at et tilsvar fra Ståle Urbye til vår dekning av pressekonferansen ble inntatt i avisen.» «Jeg lovet at tilsvaret skulle bli trykt på framtrednde plass i avisa, på vår debattside på side 2, ved første praktiske anledning som viste seg å være tirsdag 9. februar. Samtidig oppfordret jeg Hagen til å skrive en artikkel som svar på min kommentar. Hagen takket for tilbudet, men benyttet seg ikke av det. »
Dagsavisen mener med dette å ha «gjort sitt beste for å oppfylle Vær Varsom-plakatens bestemmelser om imøtegåelse- og tilsvarsrett.»

Klageren bekrefter at klagen, foruten Dagsavisen, også gjelder Aftenposten, Dagbladet og Nationen, «da det i alle disse organer er tatt inn kommentarartikler uten at det fremkommer at grunnlaget for kommentaren var oppkonstruert av Dagsavisen og ikke var utformet av Fremskrittspartiet.»
For øvrig finner klageren det bekreftet at Dagsavisen selv laget «de konkrete spørsmålene som på et helt feilaktig og falsk grunnlag ble presentert som Frps eksamen.» » Det er korrekt at under den såkalte faksimilen av ?eksamensoppgaven? ble det nevnt at det var Dagsavisen som laget spørsmålene, men denne opplysning sto ikke på den faksimilen som veldig mange så på som en selvstendig del av oppslaget og hvor det nettopp sto omtalt som ?Fremskrittspartiets eksamen for norsk statsborgerskap?.
Klageren mener det feilaktige inntrykket av «eksamensoppgaven» bekreftes av at så vel andre avisers kommentatorer som Dagsavisens egen omtalte den som om den skulle være Fremskrittspartiets. «Når en dreven redaktør med lang erfaring fra å være nøyaktig overfor å lese avisoppslag som redaktør Arne Strand til [de] grader hefter seg opp i og baserer seg på at det er Frp som har utformet disse spørsmålene så anser vi våre anklager for å være fullstendig bevist».

Dagsavisen har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klageren, Fremskrittspartiets leder Carl I. Hagen, mener Dagsavisen brøt god presseskikk da den, etter en pressekonferanse partiet arrangerte, konstruerte en «eksamensoppgave» for innvandrere som søker norsk statsborgerskap. Klageren anser at avisen på uakseptabel måte skapte inntrykk av at spørsmålene var laget av Fremskrittspartiet. Etter klagerens mening bekreftes og forsterkes overtrampet ved at Dagsavisen, på kommentarplass dagen etter, omtaler «eksamensoppgaven» som om FrP var ansvarlig for den. Klageren etterlyser en undersøkelsesplikt også for kommentatorer og lederskribenter.
Dagsavisen tilbakeviser klagen på alle punkter og påpeker at spørsmålene i avisens «eksamensoppgave» var basert på stikkord som framkom under den omtalte presse- konferansen. Ifølge avisens tilsvar ble spørsmålene formulert slik man antok at Frem-skrittspartiet ville ha gjort det. Dagsavisen viser for øvrig til at det av illustrasjonsteksten framgikk at redaksjonen hadde laget spørsmålene. Når det gjelder den påklagede kommentarartikkelen, anser avisen at denne ligger klart innenfor grensene for ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet.

Pressens Faglige Utvalg mener Dagsavisen var i sin fulle rett til å sette søkelys på hva Fremskrittspartiets innspill i innvandringspolitikken i praksis kunne komme til å innebære for søkere av norsk statsborgerskap.
Når det gjelder den påklagede kommentarartikkelen, finner utvalget at denne i hovedsak bygger på den kjensgjerning at det under partiets pressekonferanse ble fremlagt forslag om å avkreve innvandrere betydelig kunnskap om norske samfunnsforhold. Selv om det også på leder- og kommentarplass må stilles krav om at opplysninger som gis er korrekte, kan ikke utvalget se at Dagsavisens kommentator har brukt formuleringer som det ikke var dekning for i de faktiske forhold.
Derimot mener utvalget at avisen på en langt bedre måte skulle ha synliggjort for leserne at den såkalte «eksamensoppgaven» var avisens egen og ikke Fremskrittspartiets. Selv om spørsmålene i den konstruerte oppgaven ikke var vesensforskjellige fra de stikkord som framkom på pressekonferansen, anser utvalget at måten presentasjonen skjedde på, gjennom et fiktivt dokument, var egnet til å skape et feilaktig inntrykk.

På dette punkt har Dagsavisen opptrådt kritikkverdig.
Oslo, 27. mai 1999
Sven Egil Omdal,
Odd Isungset, Astrid Kolbjørnsen, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Brit Fougner, Jan Vincents Johannessen