Surrogatiforeningen ved Kari Lise Svaleng mot Verdens Gang

PFU-sak 032/13


SAMMENDRAG:

***

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en forside av VG Helg som viser to nyfødte barn og tittelen «Menneskehandel?». Inne i magasinet er det en større reportasje om par som har skaffet seg barn ved hjelp av surrogati. Selve forsiden ble også lagt ut på VG Helgs Facebook-side.

Klager er Surrogatiforeningen, som mener Verdens Gang ikke har tatt hensyn til konsekvensene en slik forside kan få for barna. Det vises til kombinasjonen tekst og bilde, og hvilke stigma avisen setter barna i. Klager opplyser at å knytte ordet menneskehandel til allerede eksisterende barn, er noe av det foreningen ønsker seg minst av i surrogatidebatten. Det vises også til publiseringen av forsiden på Facebook. Det presiseres at det kun er forsiden som innklages, da klager mener reportasjen ellers er positiv og fin.

Verdens Gang (VG) mener forsiden og reportasjen er milevis unna et brudd på god presseskikk. VG hevder det er lite sannsynlig at et bilde av to nyfødte barn vil fungere som identitetsmarkør. Videre vises det til den åpenhet foreldrene til barna fronter, og at barnas opphav vil være en del av deres utvikling uavhengig av den påklagede forsiden. Det vises ellers til den pågående surrogatidebatten, og VG mener et begrep som menneskehandel er å betrakte som et kjernebegrep. Det vises ellers til at avisen ikke konstaterer, men stiller et spørsmål. VG opplyser også at artikkelen ikke er publisert på nett og at forsiden heller ikke er søkbar på Facebook.

Pressens Faglige Utvalg viser generelt til barns selvstendige rettsvern i mediene, jmf. Vær Varsom-plakatens punkt 4.8: «Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet.» Utvalget understreker at dette hensynet gjelder selv om foreldrene har samtykket til eksponeringen. Med bakgrunn i intensjonene som ligger til grunn for dette punktet, påhviler det redaksjonene et selvstendig ansvar å tenke gjennom mulige skadelige følger medieomtalen kan ha for barnet i alle tilfeller hvor foreldre og/eller barn identifiseres.

Utvalget konstaterer at klagen gjelder forsiden, ikke reportasjen ellers. På generelt grunnlag vil utvalget minne om at mediene må utvise stor varsomhet når det gjelder å knytte kontroversielle tema og begrep til bilder og/eller omtale av barn. At barn kobles til et begrep som menneskehandel, er kraftfullt, og utvalget kan forstå at klager reagerer. Samtidig merker utvalget seg at avisen ikke opptrer konstaterende, men spørrende, og at dette er et begrep som er godt kjent i den pågående debatten.

I det påklagede tilfellet blir spørsmålet hvilke framtidige konsekvenser dette oppslaget vil kunne få for barna, da oppslaget neppe kan sies å ha konsekvenser for barna nå. Etter utvalget mening vil ikke barna, på grunnlag av forsiden, kunne gjenkjennes i fremtiden. Det vises til at de to nyfødte barna er uten spesielle kjennetegn, og at det kun er fornavnene som benyttes. Av de ovenfor nevnte årsaker finner ikke utvalget grunnlag for å hevde at publiseringen er i strid med punkt 4.8.

Verdens Gang har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 25. juni 2013

Hilde Haugsgjerd
Line Noer Borrevik, Øyvind Brigg
Alexandra Beverfjord, Henrik Syse, Reidun Førde