Helge Veum mot Singel

PFU-sak 032/09


SAMMENDRAG:

Singel brakte i nr. 3-4 2008 utdrag fra et rundskriv som ELs hovedstyre noen måneder tidligere hadde sendt medlemmene, i kjølvannet av forbundets ekstraordinære landsmøte i juni. «Etter forslag ble det sittende hovedstyret kastet (med 21 mot 9 stemmer). Reidun Kvien, Berit Plowman, Kari Maria Klepper og Helge Veum samt 8 øvrige stemmeberettigede delegater… forlot landsmøtet samlet før valg av nytt styre.»

Etter utdragene fra rundskrivet, undertegnet av det nye hovedstyrets leder Marie Synnes,
het det videre bl.a.:

«Hovedstyrets arbeidsutvalg, i møte 20.11. d.å., ble enig om å supplere opplysningene med følgende:

For første gang i ELs vel 50-årige historie holdt organisasjonen ekstraordinært landsmøte. Årsaken var slett takling av saker innen hovedstyre og sekretariat; press og trusler – og en uro som forplantet seg fra sentralt, til lokale ledd. Et mindretall innen hovedstyret påpekte gang på gang alvorlige saksbehandlingsfeil og metoder uten at noe ble tatt til følge. Uthenging av navngitte personer i Singel, sjikane i rundskriv og brev gjorde at hovedstyrets mindretall aksjonerte.»

Denne tilføyelsen var undertegnet av arbeidsutvalgets tre medlemmer: Marie Synnes, Embjørg Haugen og Aino Thorp.

KLAGEN:

Klager er tidligere hovedstyremedlem Helge Veum, som innledningsvis opplyser at EL «i lengre tid» har vært uten daglig leder, og derfor blir hovedstyret de ansattes nærmeste overordnede». «Jeg reagerer sterkt på at Marie Synnes, Embjørg Haugen og Aino Thorp gjennomfører personalbehandling i Singels spalter.»

Klageren sikter særlig til følgende setning i arbeidsutvalgets tillegg: «Årsaken var slett takling av saker innen hovedstyre og sekretariat; press og trusler – og en uro som forplantet seg fra sentralt, til lokale ledd.» Etter klagerens mening er påstandene i dette utsagnet «sterke, udokumenterte og bryter med moderne personalbehandling».

«Intet er dokumentert eller verifisert. Artikkelen minner sterkt om en ”svertekampanje”, uten at det gis anledning til å komme med motinnlegg. Særlig ille anser jeg det er at også våre ansatte i sekretariatet blir utsatt for denne respektløse omtalen i medlemsbladet. Det hele toppet seg ved at redaktøren for bladet er fjernet fra sin stilling.»

«Det er ingen grunn til å skjule at det er sterke motsetninger mellom grupperinger i EL. Dette blir ekstra ille sett i forhold til at Marie Synnes et co ”kupper” både organisasjon og medlemsblad. Singel blir et maktmiddel for Synnes, og det gjør det derfor ekstra beklagelig at hun nekter å trykke artikler fra medlemmer som stiller spørsmål ved hvordan organisasjonen drives.»

Klageren har ettersendt kopi av det tilsvar til arbeidsutvalgets artikkel som han innen leveringsfristen sendte bladets ansvarlige, med henblikk på å få det med i Singel nr. 1/09. At innlegget ikke ble tatt inn, ser klageren som brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.15, om tilsvarretten for den/de som utsettes for angrep. Sin egen tilsvarsrett begrunner klageren med medlemskapet i hovedstyret som ble kastet på det ekstraordinære landsmøtet sommeren 2008.

«Flere jeg har snakket med reagerer på innholdet i Singel, og opplever at vi ikke blir hørt, samt trakassering i medlemsbladet. For eksempel sender EL avd. Bergen, nest største avdeling i EL, ut brev til avdelinger, da de ikke får spalteplass i medlemsbladet vårt. Vedlegger brev fra Bergen som dokumentasjon.»

TILSVARSRUNDEN:

Singels nåværende hovedstyre, som har overtatt redaktøransvaret, har ikke motsatt seg klagebehandlling i PFU. Det opplyses at «stillingen som redaktør/informasjonsrådgiver i EL ble besluttet avviklet og arbeidstakeren som hadde stillingen ble oppsagt i august i fjor».

Dessuten gjør hovedstyreleder Marie Synnes det i bladets tilsvar klart at kontakt med klageren for å diskutere en minnelig ordning, er uaktuelt. «Forholdet mellom EL og klageren er av en slik art at hovedstyret ser dette som helt urealistisk. I klagen av 19.3. d.å. kaller klageren det nåværende lovlige valgte hovedstyre i EL et ”kuppstyre”.»

Om selve klagegrunnlaget heter det videre:

«Det aktuelle innlegget fra Hovedstyrets arbeidsutvalg i EL, gjelder en kommentar til tidligere informasjon knyttet til turbulensen omkring det ekstraordinære landsmøtet i EL, som ble gjennomført i fjor sommer. I det aktuelle innlegget i ”Singel” nr. 3-4, 2008, nevnes ingen navn. Man har ikke krenket enkeltpersoner, heller ikke klagerens navn er nevnt.»

«For øvrig bemerkes at klageren selv, i mange og ulike sammenhenger, har valgt å eksponere seg i striden som har oppstått i tiden etter valget av nytt hovedstyre, jf. det ekstraordinære landsmøtet i fjor sommer. Om klageren sitt engasjement kunne vi anført mye, men dette lar vi ligge. (Men klageren er ikke alene om å føle seg krenket).»

«Det opplyses at klageren er ekskludert som medlem i EL, i samsvar med EL sine vedtekter. Hovedstyrets eksklusjonsvedtak ble meddelt klageren i brev av 19,12.2008. Til PFU’s orientering vedlegges kopi av brevet.»

«Slik EL’s Hovedstyre ser det har man innenfor redaktøransvaret, ingen plikt til å la klageren fremme sine synspunkter i ”Singel”. Det vises til realitetene i det som arbeidsutvalget i EL har skrevet i det aktuelle innlegget i ”Singel” nr. 3-4, 2008, og våre anførsler om dette, jf. ovenfor, og at klageren ikke lenger er medlem i EL. Vi kan følgelig ikke se hvilke punkter (etiske normer) i Vær Varsom-plakaten redajsonen i ”Singel” i tilfelle bryter ved ikke å innta den aktuelle artikkelen fra klageren.»

Singel henviser for øvrig til et vedlagt rundskriv som klageren, sammen med andre medlemmer av det tidligere hovedstyret, sendte til ELs avdelinger og medlemmer i september 2008. Etter Singels mening viser dette at klageren «virkelig har fått uttalt seg» og «hvordan Helge Veum faktisk opererer».

Klageren fastholder at Marie Synnes har «kuppet» organisasjonen, og viser til vedlagt brev med krav fra fire EL-avdelinger i februar 2009 om et nytt ekstraordinært landsmøte. «I tillegg bruker hun medlemsbladet Singel til å komme med usanne og udokumenterte påstander om sekretariatet og lovlig valgt hovedstyre av 2007. Jeg ber selvsagt ikke PFU ta stilling til konflikten i EL. Det er likevel trist å oppleve at hennes tilsvar følger opp ”svertekampanjen” som fremkommer i påklaget artikkel i Singel.»

«Marie Synnes poengterer at jeg er ekskludert som medlem i EL, og derfor ikke er berettiget tilsvar i Singel. Velger derfor å vedlegge brev jeg har sendt EL, hvor jeg ber om et møte med leder i EL avd. Oslo… for å oppklare eventuelle misforståelser. Henvendelsen er ikke besvart. Vedlegger også begrunnelsen for eksklusjonen (varsel) som er udatert. (…) Det er særlig bekymringsfullt at et kuppstyre velger å ekskludere et medlem i et lovlig valgt hovedstyre, i en interesseorganisasjon for enkeltmennesket.»

«Synnes påpeker at jeg i klagen trekker inn oppsigelsen av redaktør/informasjonsrådgiver, noe jeg etter sigende ikke har noen lovlig interesse eller rolle i. Det er å bemerke at sekretariatets sammensetning er hjemlet i organisasjonens vedtekter. Det var ikke tema på landsmøtet i 2007 at sekretariatet skulle omorganiseres og at redaktør/ informasjonsrådgiver skulle sies opp. (…) Som lovlig valgt hovedstyrerepresentant innehar jeg funksjon som arbeidsgiver.»

«Jeg registrerer at Marie Synnes hevder at det aktuelle innlegget jeg har påklaget, gjelder en kommentar til tidligere informasjon knyttet til turbulensen omkring det ekstraordinære landsmøtet i EL (hvor en enstemmig dagsorden fra hovedstyret ble forkastet). Det er å presisere at ingen kritiske kommentarer er tatt inn i medlemsbladet etter det ekstraordinære landsmøtet, selv om flere avdelingsledere har sendt artikler og kommentarer til medlemsbladet.»

«Synnes opplyser at også at det ikke nevnes navn. Det er å bemerke at ELs sekretariat består av 3-4 ansatte, personer som er kjent ved navn både i medlemsblad og på ELs hjemmeside, www.ensliges.no. Disse er derfor lett identifiserbare. Det er også å bemerke at på samme side som den påklagede artikkelen står, Singel 3-4, s. 13 orienterer Marie Synnes om det ekstraordinære landsmøtet hvor hun ved navn[s] nevnelse omtaler de hun kritiserer i påklaget artikkel.»

Singel (ved Marie Synnes) «kan ikke se at det er grunnlag for å hevde, slik klageren påstår, at han har vært utsatt for angrep i den aktuelle informasjonen fra arbeidsutvalget». Singel-redaksjonen kan derfor heller ikke se at Vær Varsom-plakatens punkt 4.15 er brutt.

«Omfanget og innholdet i klagerens skriv som han krever inntatt i bladet Singel, kan, etter redaksjonen sin vurdering, uansett ikke sies å oppfylle de krav som pkt. 4.15 stiller for å pålegge redaksjonen å innta dette skrivet. Omfanget og innholdet av klagerens skriv står følgelig uansett ikke i rimelig forhold til det han påstår er kritikkverdig mot ham.»

«Klageren har brukt mange andre arenaer for å sverte navngitte personer i EL. Vi må bare ta til etterretning at klageren fremmer påstander om at han er personlig angrepet i den aktuelle informasjonen som er grunnlaget for klagen.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder refusjonen av et leserinnlegg i bladet Singel, som utgis av Ensliges Landsforbund (EL). Klageren er tidligere hovedstyremedlem i forbundet, og mener han har tilsvarsrett i forhold til en artikkel der det nye hovedstyrets arbeidsutvalg kom med det han betegner som sterke, udokumenterte påstander. Ifølge klageren er Singel blitt et maktmiddel for den nåværende EL-ledelsen, idet den nekter å publisere innlegg fra medlemmer som stiller spørsmål ved driften av forbundet.

ELs sittende hovedstyre, som har det redaksjonelle ansvaret for Singel, viser til at klageren er et ekskludert medlem som har kalt forbundsledelsen for et «kuppstyre». Redaksjonen kan uansett ikke se at artikkelen som klageren mener utløser tilsvarsrett, har et innhold som krenker enkeltpersoner.

Pressens Faglige Utvalg finner det i utgangspunktet problematisk at ledelsen av et forbund også skal sitte med redaksjonelt ansvar, selv om det i dette tilfellet dreier seg om et tilnærmet rent medlemsblad. Utvalget noterer seg i denne sammenheng at Singel tidligere har hatt en egen ansvarlig redaktør, som av det nye hovedstyret ble oppsagt. Til grunn for vurderingen av denne saken legger utvalget imidlertid at EL-ledelsen mener å redigere Singel i henhold til Vær Varsom-plakaten og ikke har motsatt seg klagebehandling i PFU.

Når det så gjelder det faktiske klagegrunnlaget, er det etter utvalgets mening diskutabelt om innholdet i arbeidsutvalgets artikkel er av en art som automatisk utløser tilsvarsrett i henhold til Vær Varsom-plakatens punkt 4.15 for klageren eller andre som måtte mene seg berørt. Selv om det dreier seg om konkrete anklager, konstaterer utvalget at de ikke retter seg mot navngitte enkeltpersoner.

På den annen side finner utvalget det godtgjort at så vel klageren som andre tidligere hovedstyremedlemmer tilhører et miljø der «alle kjenner alle», og dermed er lett identifiserbare for bladets lesere. Dessuten må arbeidsutvalgets artikkel betraktes som et subjektivt partsinnlegg, i en organisasjonsstrid der det vil være ulike oppfatninger om anklagenes berettigelse. Etter utvalgets mening burde Singel derfor ha utvist en større imøtekommenhet overfor klageren. Dette særlig sett på bakgrunn av at hovedstyrets arbeidsutvalg samtidig står redaksjonelt ansvarlig, med et presseetisk krav på seg om å la ulike syn komme til uttrykk.

Singel har opptrådt kritikkverdig.

Oslo, 23. juni 2009

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Halldis Nergård, Hans-Christian Vadseth,,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Henrik Syse