Fedrelandspartiet i Rogaland v. Odd Løschbrandt mot NRK

PFU-sak 031/99


SAMMENDRAG:
NRK Rogaland brakte torsdag 28.januar 1999 flere nyhetsmeldinger og ?innslag om at en 77 år gammel kvinne fra Haugesund hadde bedt om å bli fritatt fra å stå på Fedrelands-partiets liste ved det kommende kommunevalget. Den første meldingen, sendt i nyhets-delen kl. 06.00, lød i sin helhet som følger:
«En kvinne i Haugesund er sannsynligvis den første i fylket som alt har klaget på at
hun er ført opp på en liste til det kommende kommunevalget. 77 år gamle Solveig
Fyllingsnes ber seg strøket av Fedrelandspartiets liste. Personer over 65 år har rett til å
slippe å stå på en valgliste.»
Den samme teksten gjentas i en melding kl. 06.30. Da har man i tillegg tatt med et kort utdrag av et intervju med Solveig Fyllingsnes. Hele intervjuet med kvinnen sendes som innslag kl. 07.00. I innslaget sier reporteren blant annet:
«Like så sikkert som at det er kommunevalg hvert fjerde år, så er det på?n igjen med
folk som til sin forbauselse finner ut at de er tatt med på lister for partier og
grupperinger de bare unntaksvis sympatiserer med. Sånn sett er Solveig Fyllingsnes
et unntak, for hun sympatiserer faktisk med Fedrelandspartiet. Men hun vil slett ikke
stå på listene deres. Dermed er 77 år gamle Solveig Fyllingsnes blitt årets første som
søker seg fritatt fra en listeplass i Haugesund.»
Deretter følger et kort intervju med Solveig Fyllingsnes, som i generelle ordelag sier noe om det å engasjere seg i politikken, samt formannskapssekretær Gudrun Caspersen, som ut-taler seg om kriteriene for å slippe å stå på en valgliste. Reporteren opplyser også at «Ved
forrige valg var det åtte personer som fant seg igjen på partilister de ikke ville stå på, hovedsakelig Fedrelandspartiet og pensjonistpartiutbryteren Willy Brogs sin liste med tittelen «Folkeviljen i Rogaland». To av de som ble ført opp på det høyreorienterte Fedrelandspartiets liste, meldte seg inn i Rød Valgallianse for å komme seg unna.»
Meldingen fra kl. 06.00 gjentas kl. 07.30 og kl. 09.00, mens innslaget fra kl. 06.30 gjentas kl. 08.00. I nyhetssendingen kl. 10.00 er meldingen endret noe. Den lyder nå, i sin helhet:
«En kvinne i Haugesund er sannsynligvis den første i fylket som har klaget fordi hun
frykter å bli ført opp på en partiliste til det kommende kommunevalget. 77 år gamle
Solveig Ellingsen har henvendt seg til Haugesund kommune for å slippe å stå på
Fedrelandspartiets liste. Fedrelandspartiet i Haugesund har foreløpig ikke levert inn
sin liste til kommunevalget.»
Nøyaktig samme melding sendes kl. 11.00, mens det i sendingen kl. 12.00 er foretatt en endring i siste setning, som nå lyder:
«Fedrelandspartiet i Haugesund har foreløpig ikke levert inn noen liste til kommune-
valget.»

KLAGEN:
Klager er Fedrelandspartiet i Rogaland, ved organisatorisk nestformann.
I en meget kortfattet klage vises det til vedlagt kopi av leserbrev fra klageren vedrørende de nevnte radioinnslagene, samt til NRKs «arrogante oppførsel etter at feilen var begått.»
Av leserinnlegget i Stavanger Aftenblad av 13. februar fremgår det at klageren ble «svært forbauset» da han hørte innslagene i NRK Rogaland om morgenen den 28. januar, «ettersom jeg som sekretær i Fedrelands-partiet i Rogaland ikke kjente til at vi skulle levere noen liste i Haugesund.» Klageren kontaktet NRK Rogaland, som da skal ha opplyst at de hadde sine opplysninger fra valgstyret i Haugesund og at man sogar hadde fått tilgang til navnene på listen. Klageren kontaktet deretter sekretæren i valgstyret som, ifølge klageren, skal ha uttalt til ham at NRK Rogaland hadde gått ut med feil informasjon, og at det ikke var levert noen liste fra Fedrelandspartiet.
«Med andre ord: NRK går ut og forteller at en listekandidat har trukket seg fra en liste som ikke finnes! (?) Hvorfor kontaktet ikke NRK Fedrelandspartiet? Vi er å finne i telefonkatalogen», heter det i leserinnlegget. Klageren kommenterer også de «rettede» nyhetsmeldingene kl. 10.00, 11.00 og 12.00 samme dag, og skriver at «Sannheten er at Flp ikke vil stille liste i Haugesund ved kommunevalget til høsten.»

TILSVARSRUNDEN:
NRK Rogaland oppfatter klagen slik at «Det springende punkt er om NRK Rogaland ga
feil opplysninger i spørsmålet om Fedrelandspartiet skulle stille liste eller ikke i Haugesund i år» , et spørsmål som etter NRKs oppfatning «på ingen måte [er] noen hovedsak i vår reportasje».
I tilsvaret redegjøres det for hvordan den påklagede reportasjen kom i stand. Utgangs-punktet var at NRKs reporter fikk tak i brevet fra Solveig Fyllingsnes i kommunens post-journal, og at man deretter dro ut og intervjuet henne. Ifølge tilsvaret skal Fyllingsnes ha bekreftet at hun var blitt spurt av Fedrelandspartiet om å stå på deres liste ved det kommende kommunevalget og at hun først hadde sagt ja, men deretter angret seg. Derfor skrev hun også til valgstyret og ba om å få sitt navn trukket. Med bakgrunn i intervjuet med Fyllingsnes, og intervjuet med sekretæren i valgstyret, «lager vår reporter ei sak om at det nå nærmer seg valg, at noen blir forespurt om å stå på lister, og at det fins regler for plikten til å stå på ei liste.»
NRKs distriktsredaktør skriver videre at «Slik jeg ser det, har NRK ikke sagt at partiet skulle stille liste. På den annen side har vi heller ikke sagt at partiet ikke skulle stille liste. Faktum er at den intervjuede 77-åringen er blitt forespurt av Fedrelandspartiet om å stå på lista og at hun har skrevet til valgstyret om å få slippe å stå på lista.»
NRK innrømmer at formuleringene i de første innslagene kunne tolkes slik at det var levert et listeforslag fra Fedrelandspartiet. Det vises imidlertid til at man fulgte klagerens anmodning om å korrigere dette i de neste meldingene. Dermed mener NRK at man har fulgt Vær Varsom-plakatens punkt 4.13, om å rette feilaktige opplysninger.
Når det gjelder klagerens anførsler i det nevnte leserinnlegget, om at Fedrelandspartiet burde vært kontaktet, skriver NRK at «Det vesentlige er at Løchsbrandts klage ble tatt på alvor umiddelbart, slik at vi kunne gå ut med en presisering.»
Vedlagt tilsvaret følger kopi av Solveig Fyllingsnes? brev til henholdsvis Fedrelandspartiet og valgstyret i Haugesund kommune.

Klageren skriver i sitt tilsvar at «Den naturlige kilden for korrekte opplysninger i denne saken burde selvsagt vært Fedrelandspartiet. NRK Rogaland kontaktet ikke vårt fylkesstyre i det hele tatt.» Enda verre er det, ifølge klageren, at NRK etter anmodning fra ham, «nektet å rette opp feilen og be om unnskyldning», med henvisning til Vær Varsom-plakatens punkt 4.13.
Når det gjelder de faktiske forhold, anfører klageren at Fedrelandspartiet «overhodet ikke [har] hatt til hensikt å stille liste i Haugesund. Hvem som har spurt Solveig Fyllingsnes om å stå på en Flp-liste som ikke finnes vet ikke vi. Fedrelandspartiet er det i hvert fall ikke». (?) Dette kunne NRK Rogaland fått opplyst dersom de hadde brydd seg om Vær Varsom-plakatens punkt 3.2 og kontaktet Fedrelandspartiet.» Klageren har i tillegg vist til VVP punkt 4.1, om saklighet og omtanke.

NRK Rogaland skriver i sitt tilsvar at VVP punkt 4.13 «er den mest vesentlege paragrafen i den saka FLP har reist», og at man på dette punkt har «samme syn» som klageren. NRK bestrider imidlertid at man skulle ha nektet å rette opp feilen. » Sanninga er den motsette: NRK Rogaland gjekk ut med ein korrigert versjon», skriver NRK.

Klageren har, etter avsluttet tilsvarsrunde, sendt et kort brev hvor det understrekes at VVP punkt 3.2 ikke er «mindre vesentlig» enn punkt 4.13.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder flere nyhetsinnslag samme morgen i NRK Rogalands radiosendinger. Innslagene handlet om at en eldre kvinne fra Haugesund hadde bedt om å bli fritatt fra å stå på Fedrelandspartiets liste i kommunen ved det kommende lokalvalget. Klageren, Fedrelandspartiet i Rogaland, mener NRK brøt god presseskikk ved ikke å kontakte partiet i forbindelse med innslagene, og viser til at Fedrelandspartiet ikke hadde levert noen liste i Haugesund og heller ikke hadde til hensikt å gjøre det. Partiet benekter også at man overhodet hadde vært i kontakt med den intervjuede kvinnen. Klagerne mener også at NRK ikke rettet opp og beklaget feilen på en tilfredsstillende måte.
NRK Rogaland anfører at spørsmålet om hvorvidt Fedrelandspartiet skulle stille liste i Haugesund, ikke var noe hovedpoeng i reportasjen, men at man derimot hadde tatt utgangspunkt i at det nærmet seg valg, at noen blir forespurt om å stå på valglister og om reglene for fritak fra dette. NRK oppfatter spørsmålet om rettelse og beklagelse som det vesentlige i klagen, og viser til at man gikk ut med en presisering straks man ble kontaktet av klageren.

Pressens Faglige Utvalg er ikke i tvil om at de påklagede innslagene måtte forståes slik at Fedrelandspartiet faktisk hadde levert inn en valgliste i Haugesund og at den omtalte kvinnen, uten samtykke, var oppført på denne listen. For et politisk parti vil dette måtte fremstå som en sterk beskyldning.
Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, hvor det heter: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte.» Utvalget viser også til punkt 4.14.: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha anledning til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger».
På denne bakgrunn burde NRK Rogaland gjort mer for å bringe de faktiske forhold i saken på det rene, blant annet hvorvidt det var levert en valgliste fra Fedrelandspartiet. Representanter for partiet skulle også vært kontaktet i sakens anledning. Utvalget kan ikke se at NRKs presisering i tilstrekkelig grad klargjorde de faktiske forhold.
NRK Rogaland har brutt god presseskikk.
Bergen , 30. april 1999
Sven Egil Omdal,
Catharina Jacobsen, Odd Isungset, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Brit Fougner, Jan Vincents Johannessen

FOR OFFENTLIGGJØRING I NYHETSSENDING:
Pressens Faglige Utvalg, PFU, som er norsk presses eget klageorgan, mener NRK Rogaland brøt god presseskikk i forbindelse med flere innslag om Fedrelandspartiet i januar i år. PFU mener innslagene ga inntrykk av at partiet hadde levert inn valgliste i Haugesund foran det kommende lokalvalget, og at en eldre kvinne, uten å ha gitt sitt samtykke, var ført opp på listen. PFU uttaler at NRK Rogaland burde ha kontrollert opplysningene nøyere og at Fedrelandspartiet burde vært kontaktet i sakens anledning.