Norsk Våpeneierforbund v. formann Are Fosjord mot TV 2

PFU-sak 031/03


SAMMENDRAG:
TV 2s «Magasinet» brakte lørdag 8. februar 2003 et reportasjeinnslag om våpen i privat eie i Norge. I en «teaser» forut for innslaget het det: » De ønsker en mer liberal våpenlov, og mener drap og skytevåpen ikke har noe med hverandre å gjøre. » Fra studio kom følgende intro:

» Dokumentaren om våpengale amerikanere lokker nå nordmenn til kinosalene. For også her i landet er interessen for våpen stor. Norsk Våpeneierforbund mener den norske våpenloven er for streng. »

På skjermen viser en mann fram en gammel hagle, og reporteren presenterer mannen slik: » Are Fosjord elsker skytevåpen. Men han mislikere politikere som ønsker å fjerne våpen fra norske hjem. » Og Fosjord uttaler: » – For nå er det Kristelig Folkeparti, Arbeiderpartiet og SV som har flertall. Og da må vi ved valg, det blir jo tre år til da, prøve å forandre det. »

I tilknytning til opptak fra en skytetrening, sier reporteren:

» Hver onsdag er det vaffel og skyting i pistolklubben på Lillestrøm. De diskuterer våpen og våpenpolitikk, og de siste ukene har en amerikansk dokumentarfilm om våpenkulturen i USA, skapt ny debatt.

Her følger utsnitt fra den amerikanske dokumentaren, laget av Michael Moore, der en mann intervjues og bekrefter at han sover med en .44 Magnum under puta.

Etter ytterligere opptak med Fosjord, sier reporteren: » Som i USA er det mange våpen pr. innbygger også i Norge. Til sammen er det ca. 1,5 millioner lovlige skytevåpen i norske hjem. » Og reporteren spør: » – Er det uproblematisk? » Fosjord svarer: » – Sånn som vi ser det innad i miljøet er det ikke noe problem. Vi oppbevarer dem riktig, vi må søke, som jeg sier, vi er nødt til å tilfredsstille samfunnets krav til edruelighet og pålitelighet, vi blir sjekket for den måten vi opptrer på, ser ingen problemer med det. »

Senere i reportasjen sier reporteren: » Men skytevåpen er ikke bare moro. I Norge blir det drept vel 4 mennesker pr. 100 000 innbygger. Langt flere enn i våre naboland .» Og Fosjord uttaler seg igjen:

» – Nei, jeg vil ikke ta den diskusjonen om våpen og drap, altså. Jeg vil ikke ta og prate om det, for der går det hele tiden opp i mot det, det vi kan prate om det er våpen opp imot konkurranse, den vil vi alltid vinne. Men motstanderne våre, de ser ikke på dem som konkurransevåpen. De vil hele tiden vinkle det over til at det blir brukt til noe annet. »

Reporteren tilføyer:

» Fosjord jobber altså for å liberalisere våpenloven, men å snakke om farene ved skytevåpen, det vil han ikke. Statistikken viser tydelig at jo flere husholdninger som har skytevåpen, jo flere mennesker dør som følge av drap og selvmord, også i Norge. Likevel mener de at det er feil å tro at skytevåpen er farlige.

Også et par andre medlemmer av pistolklubben uttaler seg, innen reporteren sier: » Norsk Våpeneierforbund frykter at en ny debatt om våpenkultur skal ende med en strengere våpenlov. » Forsjord uttaler: » – Og politiet har jo da en mulighet til å komme hjem til meg, ved å si fra på 48 timer, og sjekke det. » Reporteren: » – Hva synes du om at politiet kan gjøre det? » Fosjord avslutter slik:

» – Altså, det er ugreit, fordi vi mener det at politiet har ingenting inni hjemmet vårt å gjøre så lenge vi oppfører oss helt perfekt. (…) – Men, vi er jo ikke mer enn 600 000 personer, da. Så ved å yte en liten skjerv ved neste valg, så skal det være mulig å forandre det. Det ligger der. »

KLAGEN:
Klager er formann Are Fosjord i Norsk Våpeneierforbund (NV). Han opplyser at TV 2s medarbeider Kjetil Frugård på forhånd sa han ønsket å lage en reportasje som skulle «balansere debatten om skytevåpen i Norge etter programmet Standpunkt i NRK1. Han ønsket å presentere skytternes oppbevaring av våpen og hvilke oppgaver NV arbeider med.» Og klageren fortsetter:

«Det ble avtalt at jeg skulle ta kontakt med en forretning for å ta opptak av våpenskap og orientere hvordan våpen i Norge blir oppbevart. (…) Jeg fikk tak i et skap og opptak ble gjort på NVs kontor. Det eneste Frugård fikk ut av filmingen ble: I det jeg tar ut en mauser, sier Frugård: ? Fosjord elsker våpen ? og det var det om oppbevaring.!!»

«På kontoret under opptak av NVs arbeidsoppgaver, som overhodet ikke presenterte noe som helst i det viste programmet, pratet Frugård om pressens etikk. Han sa at programmet skulle ta for seg oppbevaring og vårt arbeide, og da skulle jeg stole på at det ble slik. Jeg presiserte til stadighet at NV ikke ville være med i programmer hvor drap med våpen ble presentert. Han nevnte overhode ikke at klipp fra en amerikansk film skulle danne utgangspunktet… Hans agenda for programmet var å fremstille oss som våpengale mennesker… «.

«NV arbeider overhodet ikke for å liberalisere Våpenloven. Det vi intenst arbeider for er å fjerne politiets rett til å komme inn i hjemmet til lovlydige borgere som ikke har brutt noen norsk lov. (…) Jeg presiserte hele tiden at våpenloven er streng nok, men det er politikerne som ikke tar tak i lovbryterne og straffer disse. Videre presiserte jeg at en kriminell som ikke har registrerte våpen, der må politiet ha rettens kjennelse for å gå inn i dennes hjem. En slik forskjell på lovlydige personer og kriminelle har ikke noe i en norsk lov å gjøre . »

» Det som ble vist på TV, ble overhodet ikke representativt for det programmet Frugård sa han skulle lage. Ved filmingen… fremla han falske premisser for deltagelse overfor NV og de personer som deltok… »

Klageren viser også til reporterens uriktige bruk av statistikk. «Etter hans fremstilling blir det drept ca. 200 personer hvert år med skytevåpen i Norge. Dette er fei1.»

Som vedlegg følger en redegjørelse fra de øvrige fremmøtte på skytebanen, foruten kopier av korrespondanse klageren har hatt med TV 2-sjef Kåre Valebrokk .

TILSVARSRUNDEN:
TV 2 «motsetter seg på det sterkeste at formannen i Norsk Våpeneierforbund Are Fosjord ble kontaktet for ? å presentere skytternes oppbevaring av våpen og hvilke oppgaver NV arbeidet med.»

«Det teamet avtalte på telefon forut for intervjuet var at reporteren skulle snakke med ham om Norsk Våpeneierforbunds syn på bruk og oppbevaring av våpen. Reporteren fortalte ham at bakgrunnen for henvendelsen var at det hadde startet en ny runde med våpendebatt etter at det i januar var to drapssaker med skytevåpen. (…) På samme tid var det mye oppmerksomhet og debatt om dokumentarfilmen ?Bowling for Columbine? om våpenkulturen i USA, som skulle ha premiere 31. januar.»

» Det sentrale poenget var at mens ?våpenmotstanderne? dominerte diskusjonen hadde representantene for våpeneierne, typisk Norsk Våpeneierforbund, ikke deltatt eller blitt omtalt i debatten. Det som ble sagt til forbundsformann Fosjord forut for intervjuet var at
dette ville være en anledning for Norsk Våpeneierforbund til å få sitt syn kjent, slik at ikke bare motstandernes argumenter fikk dominere.»

«Det ble ikke gjort noen avtaler ut over dette, verken hva gjelder redigeringen eller den redaksjonelle vinklingen. Det pekes også på at den amerikanske filmen som man viste til, nettopp fremsto som en viktig del av det nyhetsmessige bakteppet til diskusjonen. Det kan vanskelig være i strid med god presseskikk å vise til denne.»

«Det foreligger ikke noe grunnlag for å hevde at reporteren hadde en ?agenda? med programmet, og at denne gikk ut på å fremstille klagerne i Norsk Våpeneierforbund som ? våpengale mennesker ?. På den annen side må TV 2 kunne vise det som faktisk skjer og de kommentarer som gis til teamet. Det kan heller ikke være i strid med god presseskikk å presentere annen informasjon rundt problemstillingene integrert i innslaget. På vei fra forbundsformann Fosjords kontor til skytebanen gjentok vår reporter at NVs argumenter skulle komme frem, men det ble uttrykkelig presisert at forbundsformann Fosjord også måtte akseptere at TV 2 ikke kunne eller ville lage en ?reklamevideo? for NV».

«Hva gjelder det konkrete innholdet uttales det i introen at Norsk Våpeneierforbund mener at den norske våpenloven er for streng. Det pekes ikke på noen konkrete punkter her, men av innslaget sett i sammenheng at det særlig er kontrollreglene det reageres mot. Det fremtrer også direkte av klagen at Norges Våpeneierforbund i alle fall på et punkt, mener at lovgivningen er for streng overfor våpeneiere; den nevnte adgangen til kontroll. »

Her har TV 2 vedlagt dokumenter som man mener underbygger forbundets syn på våpenloven.

For øvrig opplyser TV 2 at opptakene ble skrudd av når noen av de som ble filmet krevde det. » I ettertid uttaler teamet at dette medførte at forbundsformann Fosjord i det ferdige innslaget fremstod som mindre liberal i forhold til bruk og oppbevaring av våpen, enn det han faktisk ga uttrykk for da kameraet var slått av .»

«Forbundsformann Fosjord viser til at Norsk Våpenforbund ikke ønsker å være med i programmer der drap med våpen er et tema. Det er TV 2s overbevisning at det var teamets journalistiske plikt å stille dette spørsmålet til et forbund som har det formål som NV har. (…) Forbundsformannens syn på hvorfor han ikke ønsket å snakke om våpen og drap er gjengitt og begrunnelsen er tatt med.»

Når det gjelder bruken av statistikk, heter det i tilsvaret: «Bakgrunnen for det valg som ble gjort var at TV 2 anså det som åpenbart relevant å referere statistikk som inkluderer alle som drepes med skytevåpen, også de som skyter seg selv eller de som dør ved skyteulykker».

Klageren fastholder at det på forhånd ble presisert «at NV ikke ønsket å lage et program der drap og misbruk av våpen ble presentert». «Frugård spurte om de tilstedeværende hadde sett den omtalte amerikanske filmen. Det hadde ingen av oss og Frugård nevnte ikke med et ord at innslag fra denne filmen skulle danne et visst grunnlag for innslaget.» Ifølge klageren ble det heller ikke nevnt noe om at drapsstatistikk skulle flettes inn.

» Det kan ikke sies at det å arbeide for å fjerne en bestemmelse som er i strid med Grunn- loven, er å arbeide for å liberalisere våpenloven .»

TV 2 finner det «beklagelig hvis det skulle ha vært misforståelser eller forventninger hos klageren som ikke ble oppfylt». «Etter våre gjennomganger er det imidlertid TV 2s oppfatning at teamet vanskelig kan klandres. God presseskikk kan vanskelig medføre en presseetisk forpliktelse til å imøtekomme disse subjektive forutsetninger/ønsker eller føre til fellelse når slike brister.»

«Hva gjelder spørsmålet om det er i strid med god presseskikk å uttale at Norsk Våpeneier- forbund og forbundsformann Fosjord ? mener den norske våpenloven er for streng ? og at forbundsformann Fosjord ? arbeider for å liberalisere våpenloven ?, kan TV 2 ikke se annet at det er dekning for påstanden.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder et reportasjeinnslag i TV 2s «Magasinet», der det ble satt søkelys på bruk og oppbevaring av skytevåpen i privat eie. Klageren, som er formann i Norsk Våpeneier-forbund, mener TV 2 brøt forutsetningene for medvirkning i reportasjen ved å kople opptakene med ham til filmkutt om våpenkulturen i USA og drap med skyte-våpen. For øvrig tar klageren avstand fra at forbundet i innslaget blir framstilt som om man arbeider for en liberalisering av våpenloven.

TV 2 tilbakeviser på det sterkeste at reportasjeteamet skulle ha gått med på klagerens forutsetninger. Ifølge TV 2 ble det kun avtalt at Norsk Våpeneierforbund skulle få sitt syn gjort kjent i innslaget, men uten at det framsto som en «reklamevideo» for forbundet.
TV 2 anser ellers å ha dekning for å hevde at klageren mener den norske våpenloven er for streng, og at dette innebærer ønske om liberalisering.

Pressens Faglige Utvalg viser generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 3.3, der det heter: «Det er god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og ellers i forhold til kilder og kontakter.»

I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at partene har ulike framstillinger av hva som skulle være betingelsene for klagerens medvirkning i reportasjen. Utvalget kan imidlertid ikke se at klageren på en presseetisk uakseptabel måte settes i direkte sammenheng med amerikansk våpenkultur og drapsstatistikk. Selv om klageren misliker reportasjens innfallsvinkler, mener utvalget at redaksjonen måtte stå fritt i sitt valg av innhold ut over hva som omhandlet Norsk Våpeneierforbund.

Når det gjelder TV 2 s utlegning av klagerens syn på våpenloven, mener utvalget at reporterens formuleringer har dekning i klagerens uttaleser.

TV 2 har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 20. mai 2003
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Sigrun Slapgard,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Trygve Wyller