Sør-Trøndelag politidistrikt, v. personalsjef Joachim A. Kristiansen mot froya.no

PFU-sak 029/12


SAMMENDRAG:

Nettavisen froya.no hadde onsdag 19. oktober 2011 en artikkel med tittelen «Frøyapolitikerne ble lurt!». I artikkelen het det blant annet:
«Avgjørelsen om å legge ned politikontoret på Frøya var i realiteten allerede tatt, da politikerne stemte for ett felles kontor for Frøya og Hitra. Det sier politibetjent Torbjørn Sørlie som kaller prosessen skitten.
Politimesteren greide å lure politikerne på Frøya til å tro at det ville bli en rettferdig konkurranse mellom Frøya og Hitra om hvor politikontoret skulle ligge. Men på det tidspunktet var det allerede avgjort at kontoret ville ligge på Fillan (på Hitra; sekr. anm.). Resten var et spill for å få ro om nedleggingen og for å få aksept for bare ett kontor. Dette sier tillitsvalgt Torbjørn Sørlie ved Frøya lensmannskontor. I et kraftig innlegg på Frøya.no i debatten om at politimesteren har bestemt at politikontoret skal ligge på Hitra, tar han bladet fra munnen. Sørli avslutter innlegget med å signere med ”tillitsvalgt ved Hitra lensmannskontor avdeling Frøya. Tanken bak denne omorganiseringen er ikke å bedre polititilbudet, men å spare noen kroner og sentralisere, skriver Sørlie. Overfor Frøya.no utdyper han hva han mener.
Avgjørelsen var tatt
Mange tror dette har vært en skikkelig prosess der politikerne hadde påvirkningsmuligheter. Men beslutningen om å legge ned politiet på Frøya ble tatt for lenge siden, sier Torbjørn Sørlie. Det skjedde allerede da man begynte å legge om vaktstrukturen vår. Så kom passkiosken, som objektivt sett burde vært plassert på Frøya, men som allikevel havnet på Hitra etter at man gikk bort fra de kriteriene som var satt. Da politikerne vedtok ett kontor, forsvant lokaliseringsdebatten. Vi på politikontoret på Frøya har dessverre ikke hatt så mange mulighetene til å gjøre noe. Vi har ikke hatt egen lensmann siden Arne Uttian. Jon Asbjørn Jegtvik var lensmann en periode, før han ble han stemplet som illojal og skjøvet ut i kulden. Han var nok for frittalende, tror Sørlie.
Oppdrag nedleggelse
Torbjørn Sørli mener det var en klar strategi bak det som har skjedd. Elisabet Nermoen ble sendt hit av politimesteren for å legge ned kontoret, mener han. Det er det ingen tvil om. Vi ønsket oss en konsekvensutredning av å bare ha ett kontor, men det ble feid under teppet. I stedet ble det kjørt en informasjonsoffensiv mot lokalpolitikerne om at det skulle bli ett politikontor, og at man skulle velge det kontoret som var best. Nermoen sa til og med i media at politikontoret burde legges til Sistranda, selv om resten hun sa talte for Hitra.

Onsdag 26. oktober, brakte froya.no en ny artikkel, den gang med tittelen «Sørlie inn på teppet». Her het det:
«Politimester Nils Kristian Moe kalte i dag inn politibetjent Torbjørn Sørlie på teppet for uttalelsene han kom med i Frøya.no. Men istedet for å få den lovede straffen, endte møtet med at politimesteren la seg helt flat i møtet med frøyapolitiet.
Det var etter et intervju i Frøya.no om prosessen som førte til at politimesteren gikk for Hitra som kontorsted, at tillitsvalgt Torbjørn Sørlie fikk et krasst brev fra politimester Nils Kristian Moe. I brevet ble han kalt inn på teppet i Trondheim på bakgrunn av det mesteren kalte uakseptable uttalelser om kolleger og om hvordan politidistriktet ble ledet og drev sine prosesser. Og det var ikke småtteri som fulgte. For i brevet gjore politimesteren det helt klart at han kom til å straffe Sørlie for dette utspillet. Formålet med møtet er å klargjøre og berede grunnen for hvorvidt du skal ilegges tjenestelig tilrettevisning, ilegges ordenstraff, tap av ansinitet eller eventuell nedsettelse av stilling. I møtet vil jeg også gi uttrykk for at dine uttalelser og de holdninger du viser er totalt uakseptable, skriver Moe i brevet til Sørlie.»

KLAGEN:

Klager er Sør-Trøndelag politidistrikt, ved personalsjefen. Klageren anfører at det har foregått en ryddig prosess i forbindelse med omorganiseringen av lensmannskontorene, og at det har skjedd helt etter kravene i Hovedavtalen i Staten. Det hevdes at Sør-Trøndelag politidistrikt ikke er kontaktet av froya.no «for å få verifisert eller avkreftet opplysningene, og heller ikke for å nyansere debatten og gi bredde og relevans i diskusjonen. Det anføres at artiklene i froya.no «skaper et bilde av en uredelig prosess, bestående av korrupte tjenestemenn som prøver å lure politikerne».

Det vises i klagen videre til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, om kontroll av opplysninger, og til 4.1, om saklighet og omtanke.

TILSVARSRUNDEN:

Froya.no anfører at den første påklagede artikkelen er et intervju med den tillitsvalgte i forlengelse av et innlegg han fikk publisert på froya.no en ukes tid før intervjuet. Nettstedet viser til at ingen fra politimesterens kontor tok kontakt i forbindelse med dette og at heller ingen fra politiet tok kontakt med nettstedet etter at det påklagede intervjuet ble publisert.

Videre heter det i froya.nos tilsvar:
 
«Når politidistriktets mann sier de aldri har blitt kontaktet av journalist i sakens anledning, så stemmer ikke dette helt. Frøya.no har ved flere anledninger ringt politimesteren og bedt om både samtale og kommentarer. Men det har aldri lyktes oss å få snakke med han. Vi har lagt igjen mange beskjeder med tilbud om å ringe, men vi har aldri fått svar. Ingen fra politimesterens stab har ringt oss tilbake. Vi har heller ikke fått noen mail eller andre henvendelser. Da mesteren selv kom til Frøya spurte vi nok engang om kommentar personlig, men igjen overså han oss fullstendig.  Frøya.no ventet i rimelig tid på at politiet skulle ringe tilbake, men da det ikke skjedde, og protestene vokste, anså redaksjonen det så viktig at man trykte politibetjent Sørlies utdyping av sitt leserinnlegg uten tilsvar fra politiet. Vi mente de hadde fått sjanser nok, men ikke brukt dem. Det kom altså ikke noen henvendelser fra politiet etter at saken ble publisert heller. Først 16 januar, over TRE måneder etter at artikkelen ble publisert, og etter at protestene mot politimesteren hadde nådd nye høyder, sender Kristiansen klage til PFU. Det sier vel sitt. Følelsen av at dette er et ledd i den pågående striden om nedlegging av politikontorer i Sør Trøndelag ligger snublende nær. (…)

Vi synes vel det er rart at man ønsker Frøya.no påtalt for å ha brakt uttalelser som politimesteren selv etter hvert ikke fant alvorlige nok til å forfølge. Ennå i dag har ingen i politiet tatt kontakt med oss for å diskutere saken, slik vi har bedt om. Våre beskjeder ligger kanskje fortsatt på forværelset. Det sier vel det meste om hva denne saken egentlig handler om.»
 

Klageren har ikke hatt ytterligere kommentarer, og tilsvarsrunden ble dermed avsluttet.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klageren, Sør-Trøndelag politidistrikt, mener froya.no brøt god presseskikk da nettstedet gjenga kritikk fra en tillitsvalgt mot politidistriktet. Den tillitsvalgte hevdet at politimesteren hadde lurt politikerne på Frøya til å tro at det ville bli en rettferdig konkurranse om hvor politikontoret for Hitra og Frøya skulle plasseres. Klageren mener froya.no har framstilt omstillingsprosessen i politiet på en ukorrekt og belastende måte, og anfører at det ikke ble gitt mulighet til samtidig imøtegåelse.

Froya.no avviser klagen. Det vises til at det er en ansatt ved Sør-Trøndelag politidistrikt som framfører kritikken, og at man må anta at han bringer korrekt informasjon. Med hensyn til klagepunktet om manglende mulighet for samtidig imøtegåelse, viser froya.no til at man har rettet flere forespørsler til klageren med anmodning om kommentar, men at man nå ikke kunne vente lenger med å publisere kritikken.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at de påklagede artiklene i froya.no omhandler forhold som har offentlig interesse, organiseringen av politietaten i fylket, inkludert det området nettavisen dekker. Utvalget konstaterer videre at utsagnene fra den tillitsvalgte om at det har foregått et spill i forbindelse med nedlegging av lensmannskontorer i Sør-Trøndelag, er svært dårlig dokumentert. I Vær Varsom-plakatens punkt 3.2 manes det til kontroll av opplysninger.

Utvalget mener videre at påstandene fra den tillitsvalgte er ytringer som utløser en åpenbar rett for klageren til samtidig imøtegåelse, i tråd med kravet i Vær Varsom-plakatens punkt 4.14. Froya.no har anført at man har gjort flere forsøk på å få politimesterens samtidige kommentar, uten å ha lykkes med dette. Utvalget velger å feste sin lit til at dette har skjedd, og viser til punktets andre setning der det heter: «Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.»

Utvalget mener imidlertid froya.no burde ha informert sine lesere om at man, på tross av flere forsøk, ikke hadde greid å innhente imøtegåelsen. Det vises her til utvalgets praksis og Vær Varsom-plakatens forarbeider.

Etter en samlet vurdering finner utvalget at froya.no har opptrådt kritikkverdig.

Oslo, 19. juni 2012

Line Noer Borrevik,
Kirsti Nielsen, Martin Riber Sparre, Håkon Borud
Henrik Syse, Camilla Serck-Hanssen, Reidun Førde