Sør-Trøndelag politidistrikt, v. personalsjef Joachim A. Kristiansen mot Opdalingen

PFU-sak 028/12


SAMMENDRAG:

Opdalingen hadde torsdag 3. november 2011 hovedoppslag på første side med tittelen «Skaper opprør». Henvisningsteksten, der det vises til sidene 7, 8 og 9:

«Konfliktene rundt politimester Nils Kristian Moe (bildet) tilspisser seg. Tillitsvalgt Torbjørn Sørlie på Frøya hevder tidligere lensmann Stein Bratseth ble plassert i Rennebu for å legge ned kontoret. Politikerne setter nå kursen mot Stortinget for å få beholde det. De søker også støtte hos nabokommunene, men i Oppdal ble ikke Rennebu nevnt med et ord da kommunestyret vedtok å be om å få ha lensmannen i bygda.»

Tittelen på side sju: «- Plassert for å legge ned». Ingress:

«Tidligere lensmann Stein Bratseth ble plassert i Rennebu for å legge ned kontoret. Kritikken kommer fra politiets tillitsvalgt på Frøya».

Videre i teksten:

«Påstanden er ikke ny, men for første gang ytres den offentlig. Politibetjent Torbjørn Sørlie er tillitsvalgt ved Frøya lensmannskontor, og hevder overfor det lokale nettstedet Froya.no at det samme skitne spillet har skjedd ved lensmannskontorene både der og i Rennebu. – Jeg burde nok lagt til tror for Rennebus del, innrømmer Sørlie overfor Opdalingen, men slår fast. – Jeg stiller spørsmål ved at Stein Bratseth ble lensmann i Rennebu. I hvert fall når jeg trekker paralleller til det som skjedde her.»
Senere i artikkelen avviser politimester Nils Kristian Moe påstandene fra Sørlie. Han kaller påstandene usaklige og vanvittige, og hevder at de ikke har noe med virkeligheten å gjøre.

KLAGEN:

Klager er Sør-Trøndelag politidistrikt, ved personalsjefen. Det vises til en omfattende omtale på nettstedet froya.no, som Opdalingen har fulgt opp. Klageren anfører at det har foregått en ryddig prosess i forbindelse med omorganiseringen av lensmannskontorene, og at det har skjedd helt etter kravene i Hovedavtalen i Staten. Det hevdes at Sør-Trøndelag politidistrikt ikke er kontaktet av journalist «for å få verifisert eller avkreftet opplysningene, og heller ikke for å nyansere debatten og gi bredde og relevans i diskusjonen. Det anføres at artiklene i froya.no og Opdalingen «skaper et bilde av en uredelig prosess, bestående av korrupte tjenestemenn som prøver å lure politikerne».

TILSVARSRUNDEN:

Opdalingen avviser klagen. Det anføres at politimesteren fikk full mulighet til samtidig imøtegåelse, og at han er intervjuet i artikkelen om de påstandene den tillitsvalgte på Frøya kommer med. Når det gjelder tidligere lensmann Bratseth, anfører avisen at man ikke oppfatter at han har imøtegåelsesrett i den påklagede artikkelen, men at han har uttalt seg om saken tidligere. Avisen har vedlagt tidligere artikler.

Klageren har ikke hatt ytterligere kommentarer og tilsvarsrunden ble dermed avsluttet.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klageren, Sør-Trøndelag politidistrikt, mener Opdalingen brøt god presseskikk da avisen gjenga kritikk fra en tillitsvalgt mot politidistriktet. Den tillitsvalgte hevdet, med et forbehold, at politimesteren hadde plassert en lensmann i Rennebu med oppdrag å legge ned kontoret. Han hevdet, uten forbehold, at det samme hadde skjedd på Frøya. Klageren mener avisen har framstilt omstillingsprosessen i politiet på en ukorrekt og belastende måte, og hevder også at det ikke ble gitt mulighet til samtidig imøtegåelse.

Opdalingen avviser klagen. Det vises til at klager, ved politimesteren, fikk mulighet til, og benyttet seg av, samtidig imøtegåelse. Avvisen viser ellers til at den påklagede artikkelen omhandler forhold av allmenn betydning.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at den påklagede artikkelen i Opdalingen er en av flere som handler om organiseringen av politietaten i fylket og i det området avisen dekker. Utvalget konstaterer videre at utsagnene fra den tillitsvalgte om at det har foregått et spill i forbindelse med nedlegging av lensmannskontorer i Sør-Trøndelag er svært dårlig dokumentert. I Vær Varsom-plakatens punkt 3.2 manes det til kontroll av opplysninger.

På den annen side framstår påstandene fra den tillitsvalgte som meningsytringer, og det blir i ett av tilfellene også tatt et visst forbehold. Dette sammen med at politimesteren, i tråd med kravet i plakatens punkt 4.14 får komme samtidig til orde med sin versjon, betyr etter utvalgets mening at avisen har balansert den omtalte kritikken på en akseptabel måte.

Opdalingen har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 19. juni 2012

Line Noer Borrevik,
Kirsti Nielsen, Martin Riber Sparre, Håkon Borud
Henrik Syse, Camilla Serck-Hanssen, Reidun Førde