NN mot NRK

PFU-sak 027/10


SAMMENDRAG:

***

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder to nettartikler og ett nyhetsinnslag, publisert henholdsvis på NRK Hordalands nettsider og i nyhetssendingen ”Vestlandsrevyen”. Artiklene og nyhetsinnslaget omhandler vitneavhør av en av de fornærmede i en omfattende overgrepssak – den såkalte ”Lommemannen”-saken. Klager er onkel til den fornærmede gutten. Han klager over publiseringen av detaljerte beskrivelser av omstendighetene rundt overgrepet, og mener NRK Hordaland ikke i tilstrekkelig grad har tatt hensyn til konsekvensene omtalen har for den fornærmede gutten.

NRK Hordaland viser til at de omarbeidet artiklene på nettsiden deres da de ble gjort oppmerksom på hvordan omtalen av beskrivelsen av overgrepet virket på den fornærmede og hans pårørende. Redaksjonen mener imidlertid at deres omtale av saken ikke er i strid med god presseskikk. De viser til at det var viktig for dem å få fram alvoret i tiltalen i saken, og at omtalen ikke var egnet til å identifisere gutten ut over den krets som allerede var kjent med hendelsen.

Pressens Faglige Utvalg vil påpeke at omtale av pågående rettssaker er en viktig del av pressens samfunnsrolle. Åpenhet om pågående rettsaker vil derfor også gjelde saker som er sensitive, for eksempel saker som omhandler overgrep mot barn. Utvalget vil imidlertid i slike saker understreke betydningen av Vær Varsom-plakatens punkt 4.6, hvor det manes til å ta hensyn til hvordan omtale av kriminalsaker kan virke på ofre og pårørende slik at man ikke påfører dem ytterligere belastninger.

Utvalget har tidligere uttalt seg i en tilsvarende klage mot en annen redaksjon. I likhet med den tidligere saken finner utvalget det også i dette tilfellet uheldig at detaljerte opplysninger om overgrepet blir omtalt sammen med konkret angivelse av sted for overgrepet. I dette tilfellet, som i den tidligere saken, legger utvalget vekt på at overgrepet skjedde i en liten by. I tillegg blir det i denne saken gjengitt detaljerte beskrivelser av guttens uttrykte følelser under dommeravhøret i den ene nettartikkelen. Etter utvalgets mening tar dekningen av saken ikke i tilstrekkelig grad hensyn til konsekvensene omtalen av dette kan få for gutten.

Utvalget merker seg at NRK Hordaland omarbeidet nettartiklene etter å ha bli gjort oppmerksom på de pårørendes reaksjoner. Likevel kan ikke utvalget se at dette veier opp for det opprinnelige overtrampet.

Utvalget vil vise til Vær Varsom-plakatens punkt 4.8, der det blant annet heter: ”Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet”.

NRK Hordaland har brutt god presseskikk.

Fredrikstad, 27. mai 2010

Odd Isungset,
Kirsti Nielsen, Halldis Nergård, John Olav Egeland,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen