Advokat Knut Smedsrud mot Verdens Gang

PFU-sak 026/13


SAMMENDRAG:

Verdens Gang brakte mandag 21. januar 2013 en artikkel med tittelen «Utpekt som leder i narkonettverk».

Ingress:
«For andre gang på under et år står Hells Angels-medlem Ove Jørgensen Høyland (50) tiltalt for grov narkotikakriminalitet.»

Det framgår av artikkelen at rettssaken starter i Nord-Troms tingrett samme dag.

I artikkelen forekommer følgende:
«- Han avviser at han har noe med saken å gjøre, og dermed også at han har deltatt i en organisert, kriminell grupper, sier Espen H. Johansen til VG. Han er Høylands forsvarer sammen med advokat Knut Smedsrud, tidligere assisterende politidirektør. Smedsrud var politimester i Drammen da Bandidos-lokalene ble sprengt i 1997. En kvinnelig bilist døde.»

Artikkelen var blant annet illustrert med et en-spaltet foto av Smedsrud, med følgende bildetekst:
«HA-forsvarer: Advokat Knut Smedsrud, tidligere assisterende politidirektør og politimester i Drammen.»

KLAGEN:

Klager er den omtalte advokat Knut Smedsrud. Hans primære anførsel er at Verdens Gang omtaler ham som «HA-forsvarer». Han skriver:

«Det medfører riktighet at jeg er forsvarer for Ove Jørgensen Høyland, og også at Høyland er medlem av Hells Angels, HA. Det gjør meg imidlertid ikke til «HA-forsvarer». HA er en organisasjon/klubb, som jeg aldri har vært forsvarer av, verken formelt eller reelt. Jeg er imidlertid oppnevnt av domstolen til å være offentlig forsvarer for Høyland, for å ivareta hans juridiske rettigheter under rettssaken. Formuleringen «HA-forsvarer» medfører derfor en direkte feil fremstilling av faktum.

Klageren viser til forskrift til domstolsloven, der det i kapittel 12, pkt. 1.2 heter: «Advokaten bør ikke identifisere seg med sin klient og har krav på ikke å bli identifisert med de standpunkter han forfekter for sin klient og de interesser klienten har.» Han mener VGs formulering nettopp medfører en slik identifisering mellom klient og advokat, og derfor medfører et brudd på forskriften. Han anfører at gitt Hells Angels historikk og generelt negative rykte og anseelse, innebærer identifiseringen «en sterkt stigmatiserende effekt for meg som person og advokat».an Ha HHan

Klageren viser ellers til at Verdens Gang har gitt feil opplysning med hensyn til når han var politimester i Drammen, og at han ikke var politimester i byen da Bandidos-sprengingen fant sted.

Klageren viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, om saklighet og omtanke, og punkt 4.4, om titler osv. som går lenger enn det er dekning for i teksten.

TILSVARSRUNDEN:

Verdens Gang avviser klagen. Avisen konstaterer at HA står for Hells Angels og at ordet «forsvarer» i den konkrete sammenhengen må være å oppfatte som forsvarsadvokat. Avisen mener at «den eneste rimelige og åpenbare forståelsen av HA-FORSVARER i VGs reportasje er at Smedsrud er forsvarer for en klient som er HA-medlem. Å lese det som at Smedsrud er en forsvarer av Hells Angels kultur og virksomhet er ikke mulig.» VG mener tolkningen klager argumenterer for, både er urovekkende og besynderlig fra en person med lang fartstid og fremtredende posisjoner i politi og rettsvesen.

Avisen viser videre til at det er innarbeidet praksis for betegnelser av den typen klageren har påklaget, og har lagt ved en rekke eksempler på dette fra norsk presse.

Med hensyn til feilopplysningen om når klageren var politimester i Drammen, har avisen rettet dette i nettversjonen – publisert i VG+.

Klageren kan ikke se at tidligere bruk av begrepet HA-forsvarer gjør situasjonen noe bedre. «Desto viktigere er det å få korrigert denne praksisen», heter det i klagerens tilsvar. Han mener uttrykket ikke kan tolkes på noen annen måte enn at han er forsvarer for Hells Angels. Han antyder at å bli omtalt som Høyland-forsvarer ville vært akseptabelt fordi det i så fall ville vært korrekt.

Han mener også at VG har hatt til hensikt å stigmatisere ham ved å trekke inn hans tidligere stillinger i politiet, og anfører at dette var bakgrunnen for å henvise til forskriften i domstolsloven. Han forundrer seg i brevet over at ansvarlig redaktør i landets største avis føler seg hevet over forskriftens innhold.

Verdens Gang har vedlagt ytterligere et par eksempler på bruken av «HA» i tilknytning til rettssaken der klageren forsvarer et medlem av Hells Angels. I avisens tilsvar heter det: «Det må være helt åpenbart at den sammenstilling VG har gjort følger en lang og akseptert norsk pressetradisjon der vi av praktiske, leseeffektive årsaker knytter forsvarer- og advokattittelen til navn, miljø, åsted eller kriminell handling.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klageren er advokat og var forsvarer for et medlem av Hells Angels som sto tiltalt for narkotikakriminalitet i Nord-Troms tingrett i januar i år. Klageren reagerer primært på at Verdens Gang i en tekst under et bilde av ham i papirutgaven, omtalte ham som «HA-forsvarer». Han viser til at han ikke var forsvarer for HA (Hells Angels), men for en person som er medlem av gruppen. Klageren viser til en forskrift til Domstolsloven som sier at advokater ikke skal identifiseres med sine klienters standpunkter. Han mener at å bli omtalt som HA-advokat, rammes av forskriften. I tillegg reagerer han på at VG har omtalt at han tidligere har vært politimester i Drammen og assisterende politidirektør.

Verdens Gang avviser klagen. Avisen viser til at det er innarbeidet praksis i norsk presse å omtale forsvarsadvokater på den måten det ble gjort i det påklagede tilfellet. VG mener at den eneste rimelige og åpenbare måten å forstå uttrykket «HA-forsvarer» på, er at det dreier seg om en forsvarsadvokat som forsvarer et HA-medlem. Avisen mener ellers at det var høyst relevant å omtale klagerens tidligere virke i politi- og påtalemyndighet.

Pressens Faglige Utvalg kan ikke se at det var presseetisk uakseptabelt å opplyse at klageren tidligere har vært politimester og assisterende politidirektør, og mener også at en feilopplysning om tidspunktet for hans politimestertid, var pressetisk akseptabel. Dette ble også korrigert.

Utvalget har imidlertid en viss forståelse for klagens hovedanførsel, og er enig med klageren i at uttrykket «HA-forsvarer» isolert sett kan forstås som at det dreier seg om en person som er advokat for Hells Angels. Utvalget vil derfor benytte anledningen til å advare mot formuleringer som kan skape en feil oppfatning. Det er sikkert korrekt at det er en innarbeidet praksis for slike formuleringer, og VG har vist til flere eksempler, men ikke desto mindre er det åpenbart at klageren ikke er HA-forsvarer, men forsvarer for en person som er medlem av HA. Dette framgår også av artikkelen, og utvalget mener at det ikke er vanskelig ut fra artikkelen i sin helhet å forstå klagerens forsvarerrolle. Slik sett har Verdens Gang synliggjort dette på en akseptabel måte, selv om avisen med fordel kunne ha valgt en annen formulering og slik ha tydeliggjort klagerens rolle som forsvarer for en enkeltperson.

Etter en samlet vurdering finner utvalget at Verdens Gang ikke har brutt god presseskikk.

HA
Oslo, 21. mars 2013

Håkon Borud,
Eva Sannum, Alexander Øystå, Øyvind Brigg,
Hadi Strømmen Lile, Henrik Syse