NN mot Namdalsavisa

PFU-sak 025/12


SAMMENDRAG:

***

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel publisert i Namdalsavisa, både på papir og nett, fra begravelsen til en av de som ble drept på Utøya 22. juli 2011. Klagerne er foreldrene til avdøde, som skriver at de har opplevd at avisen har tatt hensyn og vist omtanke i tidligere dekning, men at familien reagerte kraftig på bildene fra begravelsen. Klagerne mener avisen gikk for nært da den publiserte bilder som viste ansikter til familie og venner i dyp sorg. Det reageres spesielt på vegne av barna. Klagerne viser til at familien gjennom presten hadde formidlet et ønske om at mediene ikke skulle publisere nærbilder eller bilder av gjenkjennbare ansikter.

Namdalsavisa (NA) viser til tett kontakt med klager, både før og etter publisering. Avisen trykket også en beklagelse på lederplass dagen etter. Samtidig mener avisen at bildene ikke er i strid med god presseskikk. Avisen viser til avtalen som ble gjort med presten i forkant; at det ikke skulle tas nærbilder eller detaljbilder. Slik avisen ser det, er bildene i tråd med denne avtalen. Avisen peker også på at begravelsen var av offentlig interesse og hadde et sterkt offentlig preg, og avisen trodde dermed at bildene var innenfor det familien hadde forventet.

Pressens Faglige Utvalg vil på generelt grunnlag mene at selv om begravelser er offentlige begivenheter, er den enkeltes sorg høyst privat. Presseetikken pålegger derfor mediene visse begrensinger i dekningen av sorgmarkeringer. Det vises både til punkt 4.3, om privatlivets fred, og punkt 4.6, om å vise hensyn til mennesker i sorg. Utvalget har tidligere uttalt at mediene skal være varsomme med å bruke bilder med gjenkjennelige personer som viser sterke følelser. Videre at mediene skal være forsiktige med å knytte sorgreaksjoner til navn.

I det påklagede tilfelle registrerer utvalget at det ikke er uenighet om hvorvidt Namdalsavisa skulle dekke begravelsen, men om avisen brøt god presseskikk ved sin bildebruk.

Utvalget konstaterer at bildene viser gjenkjennbare personer i sorg. Selv om bildene teknisk sett ikke kan kalles nærbilder, er utvilsomt innholdet nært, og sett i lys av familiens ønske, forstår utvalget familiens reaksjon. Slik utvalget ser det, kunne avisen med fordel hatt større avstand til personene på bildet.

Samtidig finner utvalget det vanskelig å felle avisen, fordi det i det påklagede tilfellet dreier seg om en kommunikasjonssvikt. Familien informerte presten at de ikke ønsket bilder av gjenkjennbare ansikter, mens avisen ble fortalt at den ikke skulle ta nærbilder eller detaljbilder. Pressen ble henvist til galleriplass og Namdalsavisa ga beskjed om at den kom til å ta bilder fra utgangen. Utvalget legger avgjørende vekt på at Namdalsavisa i det påklagede tilfellet må sies å ha handlet i god tro og i overensstemmelse med det avisen trodde var avtalen med familien. Utvalget registrerer at avisen har stor forståelse for klagernes reaksjoner og at den også har beklaget publiseringen.

Namdalsavisa har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 27. mars 2012

Hilde Haugsgjerd,
Håkon Borud, Hege Holm, Line Noer Borrevik,
Stig Inge Bjørnebye, Georg Apenes, Camilla Serck-Hanssen