Norsk fengsels- og Friomsorgsforbund v. Roar Øvrebø mot Telemarksavisa

PFU-sak 024/99


SAMMENDRAG:
Telemarkavisa hadde onsdag 13.januar 1999 en reportasje med følgende henvisnings-tittel på førstesiden: «Fengselsbetjent drev utleie av innsatte». Selve saken er presentert inne i avisen under tittelen «Leide ut innsatte.» I ingressen der heter det:
«Notodden/Fyresdal: En fengselsbetjent ved Skogforlegningen i Fyresdal har i flere år vært styreformann i Nidarå Tømmersalgslag, samtidig som han har ledet kultiveringsarbeidet fangene har utført. Tømmersalgslaget betalte i 1997 i underkant av 200.000 kroner for 12 mann.»
I brødteksten bekrefter fengselsdirektøren i region sør, Eystein Eriksen, at fengselsbetjenten har styreverv i tømmersalgslaget, men avviser at det har skapt problemer for dem. Det går frem av artikkelen at betjenten ikke er styreformann i tømmerslagslaget, som det skulle ha fremgått av Riksrevisjonens rapport.
Disponenten i tømmersalgslaget, Aasulv Løvdal, er også kritisk til Riksrevisjonens rapport, og mener den bygger på feil opplysninger. Videre går det frem at Fengselsdirektøren i Arendal, Gordon Gabrielsen, stiller seg uforstående til rapporten, og mener at de ikke kan kjenne til forholdene ved leirene i Vest-Telemark.
Nidarå Tømmersalgslags disponent, Aasulv Løvdal, forklarer at tømmersalgslaget tjener penger ved å fakturere noen av administrasjonskostnadene til de skogeierne som slipper de innsatte til i skogene sine. Ut over det er det bare den enkelte skogeier som har nytte av arbeidet som utføres. Løvdal avviser at vedkommende fengselsbetjent har noen nytte av jobbene som utføres. «Den fengselsbetjenten det er snakk om i dette tilfellet er skogeier i Vegårdshei og har altså ingen nytte av de jobbene som utføres. Og ergo har han heller ingen som helst vinning i forhold til sitt styreverv, understreker Løvdal.»
Videre uttaler fengselsdirektøren i Arendal, Gordon Gabrielsen, at fengselsbetjenten aldri har vært med på å behandle forholdet mellom fengselsvesenet og tømmersalgslaget, og han fortsetter: «Å antyde at han skulle påvirke resultatet i sitt eget tømmersalgslag ved å jobbe som fengselsbetjent faller på sin egen urimelighet. Tømmersalgslaget omsetter for 160 millioner kroner. Hvilket bidrag kan vi gi sett i det forholdet».
Den omtalte fengselsbetjenten er ikke intervjuet eller navngitt. Det går heller ikke frem om han er forespurt om intervju.

KLAGEN:
Klageren er Norsk Fengsel- og Friomsorgsforbund ved leder Roar Øvrebø, med samtykke fra den omtalte fengselsbetjenten. Klagen tar også for seg to andre avisers dekning av saken. For TAs del pekes det på førsteside-oppslaget, der det heter «Fengselsbetjent drev utleie av innsatte». Videre mener klageren at artikkelen gir inntrykk av at fengselsbetjenten kan ha tjent penger på at innsatte har arbeidet i skogen som Nidarå Tømmersalgslag rår over. Klageren viser til pressemeldingen, og siterer: «Alle avtaler som er gjort er håndtert administrativt av Nidarå, og styret har (dermed) ikke hatt noen befatning med dette. Det er derfor fullstendig uriktig å reise tvil om habiliteten til vårt styremedlem,…»
Klageren anfører at omtalen har vært en belastning for fengselsbetjenten, og mener at pressedekkingen har vært unyansert og skadelig for hans omdømme. På denne bakgrunn ber klageren om å få vurdert artikkelen ut fra den etiske standarden som er satt for pressen her til lands. De peker på punkt. 4.4 i Vær Varsom-plakaten, der det heter: «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og ut annonseringer ikke går lengre enn det er dekning for i stoffet.»

Tilsvarsrunden:
Telemarkavisa er noe usikker på klagens innhold, da den er formulert mot tre aviser, men oppfatter klagen for egen del å gjelde TAs bruk av førstesidetittelen «Fengselsbetjent drev utleie av innsatte.»
Telemarksavisa anfører at den har basert seg på forholdet om at innsatte har utført arbeid i Nidarå Tømmersalgslag mot betaling, med utgangspunkt i Riksrevisjonens rapport om det samme. Videre heter det i tilsvaret: «TA innrømmer at førstesidehenvisningen kan oppleves unødig konstaterende, men avisen har ikke skrevet at fengselsbetjenten drev utleie til eget selskap eller at han hadde egen økonomisk gevinst av forholdet – momenter som klager fremfører generelt i sitt brev til PFU.»
TA anfører videre at tittelen er en henvisning til en artikkel inne i avisen som redegjør for saken. Avisen mener at artikkelen i all vesentlighet er viet oppfatninger og meninger som i ettertid viser seg å samsvare med klagers syn i saken. Det vises dessuten til kildene i artikkelen, som alle tilbakeviser at det foreligger kritikkverdige forhold i saken.

Klageren fremholder i sitt tilsvar at tittelen på førstesiden, «Fengselsbetjent drev utleie av innsatte», og overskriften i artikkelen «Leide ut innsatte», må ses i sammenheng. Videre påpeker de at første setning i ingressen begynner med «En fengselsbetjent har i flere år vært styremedlem i?». Klageren mener at det med dette slås ettertrykkelig fast at det er en fengselsbetjent som står for utleie av innsatte, og at det er denne personen som er hovedpersonen i saken. Klageren gjentar at fengselsbetjenten ikke har drevet utleie av innsatte.
Telemarksavisa har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en artikkel i Telemarksavisa, der det av titlene fremgår at en fengselsbetjent har drevet utleie av fanger. Klageren, Norsk fengsels- og Friomsorgsforbund på vegne av et medlem, mener titlene som er brukt i saken, både på førsteside og inne i avisen, gir et inntrykk av at fengselsbetjenten kan ha tjent penger på utleie av fanger til Nidarå Tømmersalgslag. Det hevder klageren er feil, og mener avisen har brutt god presseskikk ved å gå lengre i overskriftene enn det er dekning for i stoffet.
Telemarksavisa innrømmer at tittelen på førstesiden kan oppleves unødig konstaterende, men avisen påpeker at den ikke har skrevet at fengselsbetjenten drev utleie til eget selskap, eller at han har hatt egen økonomisk vinning av forholdet. Avisen betegner førstesidetittelen som en henvisning til artikkelen inne i avisen, en artikkel som i det vesentlige tilbakeviser at det foreligger kritikkverdige forhold.

Pressens Faglige Utvalg forstår at titlene kan oppfattes dit hen at det er klageren som har leid ut fangene i egen vinning. Utvalget mener titlene er konstaterende, og gir et annet inntrykk enn det leserene får ved å lese artikkelen i avisen. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4., der det heter: «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lengre enn det er dekning for i stoffet».
Telemarksasvisa har brutt god presseskikk.
Bergen , 30. april 1999
Sven Egil Omdal,
Catharina Jacobsen, Odd Isungset, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Brit Fougner, Jan Vincents Johannessen