Halden kommune ved Rådmannen mot NRK

PFU-sak 023/11


SAMMENDRAG:

NRK Østfold publiserte fredag 19. november 2010 en nyhetsartikkel med tittelen «Varsler erstatningskrav» og ingressen:

«Høyesterett opphevet bygge- og deleforbudet for 34 tomter på Brattskog i Halden. Halden kommune kan vente seg erstatningskrav.»

Artikkelen var illustrert med et bilde som viste deler av veggen på Halden Rådhus, og i bildeteksten sto det:

«Halden kommune fikk seg en nesestyver i den såkalte Brattskog-saken. Eiendomsutvikler Ludvig Moksnes fikk Høyesteretts medhold i at bygge- og deleforbudet han var ilagt for sitt prosjekt i Halden måtte fjernes.»

I artikkelen ble advokat for Brattskog AS sitert, og under mellomtittelen «– Ønsket å forsinke tomteprosjekt», het det:

«Kommunestyret i Halden fattet i møte 28. oktober 2010 vedtak om å godkjenne forslaget til reguleringsendring for 10 tomter som ligger i den ytterste tomterekken mot Iddefjorden. Forslaget fra Frp om samtidig å oppheve bygge- og deleforbudet for de resterende 24 tomtene som forbudet omfattet, ble ikke vedtatt. – Høyesterett har slått fast at forslaget til Frp var i samsvar med plan- og bygningsloven, sier Ola Brekken som er advokat for Brattskog AS. Kommunen kan ikke opprettholde bygge- og deleforbudet for noen av tomtene når det er vedtatt reguleringsendring. – Brattskog AS mener at bakgrunnen for at kommunestyret ikke ville frigi tomtene, er et ønske om å forsinke salget av tomtene på Hovsfjellet, med tanke på salg av tomter i egne tomtefelt, hevder advokaten.»

Videre ble det også opplyst at Brattskog AS har tatt ut søksmål om gyldigheten av bygge- og deleforbudet og et hogstforbud, og at en avgjørelse i favør Brattskog kan aktualisere et erstatningskrav. Dessuten ble Statsadvokatens sletting av en bot mot Brattskog AS omtalt i siste del av brødteksten.

Artikkelen ble etter publisering endret; både ingress og bildetekst ble erstattet med nye formuleringer:

«[Bildetekst:] Bygge- og deleforbudet for det mye omtalte ’Brattskog-prosjektet’ i Halden er falt bort.»

«[Ingress:] Bygge- og deleforbudet for 34 tomter på Brattskog i Halden er falt bort.»

Dessuten ble den først siterte uttalelsen til advokaten og påfølgende setning under mellomtittelen «– Ønsket å forsinke tomteprosjekt», fjernet.

KLAGEN:

Klager er Halden kommune ved Rådmannen, som mener NRK Østfold har brutt Vær Varsom-plakatens punkter 4.1 (saklighet og omtanke), 4.4 (dekning for titler etc.), 4.14 (samtidig imøtegåelse) og 4.15 (tilsvar).

Slik klager ser det, er den påklagede artikkelen «gitt en skjev og usaklig fremstilling hvor det skapes inntrykk av at [den] tapende part i Høyesterett har ”vunnet[”] en sak mot Halden kommune». Klager reagerer også på at «Halden kommune fremstilles som en part som blir tildelt ”nesestyvere”», og anfører: «Billedteksten ”Halden kommune fikk seg nok en nesestyver” finnes det ikke dekning for i Høyesteretts kjennelse. ”Ønsket å forsinke tomteprosjekt” er en påstand det ikke finnes noe saklig argument for å fremføre.»

Klager spør seg hva NRK Østfold mener med formuleringene «nesestyver» og «nok en» i bildeteksten, og anfører: «Det som dog er klart er at Nrk med denne billedteksten viser at de ønsker å sette Halden kommune i et negativt lys, og at man har ønsket å forsterke negativiteten med å føye til ”nok en”.»

Etter klagers mening har NRK Østfold også fremstilt det som at «Halden kommune har videreført bygge- og deleforbudet på grunn av at Frps tilleggsforslag (…) ikke ble vedtatt». Klager påpeker: «Kommunen er selvsagt klar over hvilken virkning et reguleringsvedtak har i forhold til et bygge- og deleforbud. Frps tilleggsforslag medførte derfor i realiteten ingen endring i rådmannens innstilling, og den innstilling som allerede var fremmet for kommunestyret.»

Klager forklarer også om bakgrunnen for saken: «Halden kommune fattet 7.4.2009 vedtak om å nedlegge midlertidig bygge- og deleforbud etter plan- og bygningsloven (pbl) § 33 for to tomterader på et byggefelt på Brattskog i Halden. Fylkesmannen i Vestfold, som var oppnevnt settefylkesmann i saken stadfestet 26.10.2010 kommunens vedtak om å nedlegge bygge- og deleforbud. Det følger av pbl at et midlertidig bygge- og deleforbud gjelder frem til reguleringsspørsmålet er avgjort. Kommunestyret vedtok enstemmig 28.10.2010 endring av gjeldende reguleringsplan. Ved dette vedtaket falt også det midlertidige bygge- og deleforbudet automatisk bort. Frps kommunestyregruppe fremmet tilleggsforslag, som fikk 6 stemmer og falt: ”Omreguleringen gjelder 10 tomter. Byggeforbudet på de resterende 24 tomter frafalles”.»

Med hensyn til saken Høyesteretts ankeutvalg har vurdert, opplyser klager at Høyesterett tok stilling til en anke fra Brattskog AS «over Borgarting lagmannsretts kjennelse 13. september 2010 (…) mot staten v/Miljødepartementet», og at ankeutvalget i sin kjennelse fant «at den ankende part (Brattskog AS) ikke lenger har rettslig interesse i å få anken behandlet, idet det er truffet nytt vedtak om reguleringsendring av kommunestyret i Halden 28. oktober 2010». Klager tilføyer: «Det midlertidige bygge- og deleforbudet har dermed falt bort, jf plan- og bygningsloven § 33, jf § 27-2 nr 1 og nr 2. Utvalget fant derfor enstemmig at anken må avvises i medhold av tvisteloven § 30-9 annet ledd.» Av Høyesteretts slutning (se vedlegg, sekr. anm.) fremgår det dessuten at Brattskog AS skal betale staten kr. 5000 i sakskostnader.

Slik klager ser det, fremgår det altså «tydelig at Brattskog AS har tapt sin ankesak på alle punkter (…) Det finnes ikke et eneste holdepunkt i kjennelsen for å hevde at Høyesterett har opphevet noe vedtak». Klager anfører: «Høyesterett uttaler ikke på noe sted i sin kjennelse at de gir Brattskog AS medhold i noen del av saken.»

Når det gjelder retten til samtidig imøtegåelse og tilsvar, opplyser klager at kommunen ikke har fått anledning til å kommentere faktiske opplysninger. Klager anfører: «Dersom riktig faktum var lagt til grunn for saken, ville artikkelen nødvendigvis ha måttet blitt gitt stikk motsatte vinkling, nemlig at Brattskog AS ikke fikk medhold i Høyesterett.» Slik klager ser det, har NRK Østfold understøttet sin fremstilling ved å la Brattskogs advokat komme til orde, mens klager altså ikke har fått uttale seg.

Klager reagerer spesielt på at man ikke har fått kommentere advokatens påstand om at kommunestyret ikke ville frigi tomtene, for å forsinke salget: «Påstanden er i seg selv svært ufin, da advokat Brekken selvsagt vet at bygge- og deleforbudet er bortfalt ved reguleringsvedtaket, og ved at han tillegger kommunen usaklige beveggrunner for å opprettholde et bygge- og deleforbud.»

Klager kommenterer også andre påstander og opplysninger i artikkelen som kommunen ikke har fått kommentere. Det anføres blant annet at det ikke stemmer at den opprinnelige reguleringsplanen vil gjelde dersom Brattskog AS får medhold i at det midlertidige bygge- og deleforbudet er ugyldig (i saken der Brattskog AS har tatt ut søksmål). I tillegg mener klager at avsnittet under siste mellomtittel om statsadvokaten og fjerningen av boten mot Brattskog, er fremstilt «ensidig positivt for den ene parten», og klager reagerer også på at redaksjonen her har utelatt opplysninger.

Klager er klar over at artikkelen er endret etter første publisering, men mener likevel at den etter endringene «fremstår i hovedsak som den samme, og er like ensidig i sin fremstilling». Klager legger også til: «Når en artikkel endres uten at det opplyses om hva som er endret, og når den endres etter at artikkelen ikke lenger er førstesideoppslag, har endringen liten eller ingen virkning. Nettnyheter leses når de er på nettstedets forside.» I denne sammenheng viser klager også til PFUs prinsipputtalelse om rettelser på nett.

FORSØK PÅ MINNELIG ORDNING:

Partene har vært i kontakt i et forsøk på å komme fram til en minnelig ordning, uten at dette har lykkes dem.

TILSVARSRUNDEN:

NRK Østfold opplyser at den påklagede artikkelen er «én av flere i en kontinuerlig dekning av sakskomplekset», og at artikkelen «bygger på en pressemelding fra utbygger Brattskog ASs advokat, som i artikkelen uttaler seg om konsekvensene av kjennelsen i Høyesterett». Etter redaksjonens syn, er advokaten «en relevant og kompetent kilde i saken».

Med hensyn til faktiske feil i artikkelen, innrømmer NRK Østfold at det var feil å formidle «et inntrykk av at ”Høyesterett har opphevet bygge- og deleforbud på 34 tomter i Halden”». Redaksjonen anfører: «Artikkelen ble for øvrig korrigert kort tid etter publiseringen, som følge av interne kvalitetsrutiner. Det gjelder bildetekst (…), den opprinnelige ingressen (…) Etter korrigeringene i november i fjor har imidlertid saken ligget uendret frem til nå. Årsaken til dette er at det har vært ukjent for redaksjonen at det har vært faktiske feil i artikkelen. Ettersom klager verken har fremført misnøye med innholdet eller påpekt faktiske feil overfor oss, ble ikke NRK kjent med at artikkelen var omstridd før vi mottok PFU-klagen.»

NRK Østfold forklarer at redaksjonen har ønsket å strekke seg langt for å finne en minnelig løsning på saken, og at redaksjonen derfor har tilbudt klager «å få korrigere inntrykket artikkelen har gitt», både på nett og i radio, «gjennom en studioprat eller en reportasje» (se vedlegg). Tilbudet er ikke akseptert, noe NRK Østfold finner beklagelig. Redaksjonen anfører at rådmannen i stedet skal ha opplyst «at hensikten med klagen først og fremst var å gi journalisten og redaksjonen en lærepenge, fordi klager mener NRK Østfold har drevet en utidig dekning av Halden kommune.»

Videre opplyser NRK Østfold at redaksjonen uansett har korrigert saken (se vedlegg), og det anføres: «Vi mener derfor vi har gjort det som kan kreves av oss i denne saken, etter at vi ble klar over at vi har viderebrakt feilaktige opplysninger. Vi kan derfor vanskelig se at behandlingen i PFU kan tjene noen annen hensikt enn å fastslå den feil vi allerede har innrømmet og deretter rettet på en tilfredsstillende måte.»

Klager bemerker i sitt tilsvar: «Vi registrerer at NRK i sitt brev i liten grad kommenterer den innklagede artikkelen. Vi registrerer også at det i den rettede artikkelen på NRK Østfolds nettsider ikke fremkommer at artikkelen er rettet på grunn av feil fremstilling av sakens faktum, men at den er ”rettet etter en klage fra Halden kommune”. Det fremkommer heller ikke på noen måte at NRK beklager at de urettmessig har skrevet usant og usaklig om Halden kommune.»

Videre avviser klager at man med klagen har hatt til hensikt å gi NRK Østfold «en lærepenge»: «Klagen har kommet som følge av at Halden kommune opplever det som problematisk at journalisten Rainer Prang og redaktøren publiserer nyheter om kommunen som ikke bare er feilaktig fremstilt, men også er gitt en form som ikke kan ha noen annen hensikt enn å skade Halden kommunes omdømme. (…) Saken fremstilles videre som om Halden kommune bedriver ulovlig virksomhet ved å holde igjen private byggefelt for å favorisere egne prosjekter.»

For øvrig opplyser klager at Høyesterett og Oslo tingrett har «avvist krav om å behandle tiltakshavers ugyldighetsinnsigelser mot vedtaket.

Når det gjelder NRK Østfolds innvending om at klager ikke har kontaktet redaksjonen, men i stedet klaget til PFU, anfører klager: «Halden kommune ville i vanlige tilfeller ha kontaktet redaktøren og gjort oppmerksom på det vi anser å være feilaktig fremstilling av faktum i saken. I dette tilfellet har imidlertid NRK på ukjent tidspunkt endret artikkelen som følge av interne kvalitetsrutiner. Dette så da også kommunen da teksten ble endret. Endringen medførte dog kun at NRK fjernet billedteksten (…) – en billedtekst som ikke kan ha noen annen intensjon enn å latterliggjøre og å fremstille Halden kommune som lite kompetent, samt å endre ingressen. (…) Videre indikerer ordlyden i den seneste ingressen at Halden kommune hadde fjernet bygge- og deleforbudet knapt 14 dager før Høyesteretts ankeutvalg for å tilpasse seg denne behandlingen. Faktum er at bygge- og deleforbudet bortfalt som følge av at kommunen hadde ferdigbehandlet en reguleringsendring, og at dette har skjedd helt uavhengig av den saken som har versert for domstolene, mellom miljøverndepartement og utbygger.»

Slik klager ser det, burde også NRK Østfolds «interne kvalitetsrutiner» ha avdekket at artikkelen «ikke hadde gitt Halden kommune anledning til samtidig imøtegåelse».

For øvrig nevner klager en annen sak i mai 2010 der kommunalsjefen i kommunen hadde kontakt med NRK Østfold, og der han «opplevde å bli irettesatt av distriktsredaktør Davidsen i NRK». Den gang skal kommunen ha tatt kontakt for å få tiltrekkelig informasjon «for å kunne gi en kvalifisert uttalelse». Klager anfører: «Dette ønsket ikke NRK å gi. Det fremkommer av denne artikkelen at andre som har uttalt seg til samme sak har fått lese det omtalte brevet. Utskrift av kommunikasjonen følger vedlagt. Sett i lys av tonen og innholdet i tidligere kommunikasjon med NRK Østfold, har Halden kommune dessverre liten tillit til at NRK ville ha ønsket å endre og beklage den innklagede artikkelen. Vi valgte derfor å klage artikkelen direkte til PFU.»

NRK Østfold anfører i et kort siste tilsvar: «NRK registrerer at Halden kommune, til tross for at de hevder å ha opplysninger som kan korrigere den innklagede saken, fortsatt foretrekker å gå veien om PFU, fremfor å ha kontakt med redaksjonen for en eventuell korrigering av sakens fakta. NRK Østfold vil imøtese enhver kontakt som har som formål å korrigere faktiske feil. Det har ikke vært mulig å få til. Utover dette har vi ingen ting å tilføye i sakens anledning.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nettartikkel publisert av NRK Østfold om Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse knyttet til et bygge- og deleforbud i Halden kommune.

Klager er Halden kommune ved Rådmannen, som mener NRK Østfolds fremstilling av saken er skjev og usaklig. Slik klager ser det, har redaksjonen fremstilt det som om den tapende part i Høyesterett har vunnet mot Halden kommune. Klager reagerer også på flere formuleringer i bildeteksten og ingressen som opprinnelig ble publisert, samt at kommunen ikke har fått anledning til å kommentere saken. Dessuten merker klager seg at NRK ved korrigering av artikkelen opplyser at dette skyldes en klage fra kommunen, og at redaksjonen ikke har beklaget eller innrømmet at rettelsene skjedde på grunn av feil fremstilling av sakens faktum.

NRK Østfold innrømmer å ha formidlet et feilaktig inntrykk av at Høyesterett hadde opphevet det omtalte bygge- og deleforbudet, og opplyser at artikkelens ingress og bildetekst ble endret kort tid etter publisering. Redaksjonen ble imidlertid ikke klar over klagers misnøye og at det skulle være flere feil, før PFU-klagen forelå. NRK Østfold opplyser at man etter dette har foretatt ytterligere korrigeringer. Slik NRK Østfold ser det, har redaksjonen forsøkt å strekke seg langt for å finne en minnelig løsning på saken, og den mener også å ha gjort det som kan kreves av redaksjonen etter å ha blitt klar over at artikkelen inneholdt feilaktige opplysninger.

Pressens Faglige Utvalg merker seg at den påklagede artikkelen først ble endret på redaksjonens eget initiativ, og at dette skal ha skjedd kort tid etter publisering. Samtidig noterer utvalget seg at klager ikke er tilfreds med endringene som ble gjort, ettersom klager mener artikkelen fremdeles gir et skjevt bilde av de faktiske forhold. Utvalget konstaterer at NRK Østfold ikke ble klar over denne misnøyen før PFU-klagen forelå. I denne sammenheng vil utvalget derfor på generelt grunnlag minne om viktigheten av å kontakte redaksjonen umiddelbart når man mener noe bør rettes opp. For selv om det i Vær Varsom-plakaten stilles krav til redaksjonene blant annet med hensyn til å kontrollere opplysninger før de publiseres, er mediene også avhengig av tilbakemeldinger fra de som er omtalt, for å kunne rette opp feil og klargjøre upresisheter.

I det påklagede tilfellet merker utvalget seg videre at NRK Østfold har forsøkt å imøtekomme klager da redaksjonen ble kjent med misnøyen. Den påklagede artikkelen er derfor kraftig redigert etter at redaksjonen mottok foreliggende klage, og klager har også fått tilbud om å komme til orde for å korrigere inntrykket som ble skapt i den påklagede artikkelen. Slik utvalget ser det, må foreliggende klage dermed vurderes i lys av de tiltak redaksjonen har foretatt seg i ettertid, og spørsmålet er om tiltakene veier opp for et eventuelt overtramp.

Utvalget merker seg at den artikkelversjonen som ble liggende tilgjengelig inntil NRK Østfold mottok PFU-klagen, bygger på en pressemelding fra den ene parten bygge- og deleforbudet rammet, og utvalget er enig med klager i at denne versjonen har en svært ensidig fremstilling. Samtidig noterer utvalget seg at det her også fremsettes en påstand som kommunen burde fått anledning til å kommentere. Påstanden er imidlertid fjernet i den siste redigerte versjonen. Utvalget mener likevel at NRK Østfold allerede ved publisering burde skjønt at kommunen skulle vært kontaktet for en kommentar til denne påstanden (jf. Vær Varsom-plakatens punkt 4.14 om samtidig imøtegåelse). Etter utvalgets mening ville redaksjonen derigjennom også fått anledning til å kontrollere opplysningene (som omtalt i Vær Varsom-plakatens punkt 3.2), og dermed trolig unngått feilene som senere er korrigert. Etter en helhetsvurdering mener utvalget derfor at redaksjonen skulle foretatt seg mer før publisering, og at tiltakene i ettertid ikke veier helt opp for disse svakhetene.

NRK Østfold har opptrådt kritikkverdig.

Oslo, 27. april 2011

Hilde Haugsgjerd,
John Olav Egeland, Marit Rein, Line Noer Borrevik,
Henrik Syse, Eva Sannum, Reidun Førde