Gunnar A. Stavnes p.v.a. bydelsdirektør Jan Hagen mot Oslo Vest

PFU-sak 023/05


SAMMENDRAG:
Oslo Vest , som er en månedsavis for bydeler på vestkanten i Oslo, brakte i sitt januarnummer i 2005 et leserbrev signert Terje Bjøro, Venstres gruppeleder i Vestre Aker bydelsutvalg .

Leserbrevet hadde tittelen « Bydelsdirektør i Vestre Aker sjokkerer ». Ingressen:

«Vi mener det er feil å bruke kommunens begrensede ressurser og de frivillige organisasjonenes tid til å pynte på Oslo Sporveiers forslag.»

Videre utdrag fra teksten:

«Det har lenge vært oppgitthet over bydelsdirektørens mangel på service, post som ikke kommer, forsinkelser etc. Men det er utillatelig når bydelsdirektøren ikke sender ut tilleggsinnstillingen til budsjettbehandlingen noen dager før møtet. (…) Da settes virkelig de folkevalgte på sidelinjen. Ønsker bydelsdirektør Jan Hagen i Vestre Aker bydel det? Selv om han distribuerer dokumenter på e-mail et par dager før møtet, må det være et krav at folkevalgte får alle dokumentene hjem til seg på papir. (…)
Dessverre har Høyre og FrP flertall, og fikk vedtatt sine forslag. Men Venstre valgte å ikke akseptere bydelsdirektørens udemokratiske behandling av tilleggsinnstillingen, og avstod fra å stemme i pkt. 6 «Tilleggsinnstilling». For første gang i et politisk organ har det vært nødvendig å bryte kommunelovens krav om stemmeplikt. Det er faktisk umulig å stemme når administrasjonen ikke har villet legge forholdene slik til rette at man får dokumenter på forhånd. Det er stor forskjell på forslag til vedtak og lengre innstillinger. I bystyresammenheng har jeg aldri opplevd en slik mangel på service, og under tidligere bydelsdirektører i Røa bydel ville det ha vært utenkelig. I slike situasjoner har de folkevalgte ikke annet å gjøre enn å si: Nok er nok!»

KLAGEN:
Klageren oppgir at han er senior gruppeleder for Høyre i bydelsutvalget, og at han er blitt bedt av «partiene SV, A, Frp og medlemmer fra egen gruppe (H) (om) å sørge for at alle de beskyldningene som rettes mot Jan Hagen tilbakevises».

I klagen heter det:

« Det er grunn til å mene at redaktøren i Oslo Vest har unnlatt å sjekke de opplysninger som fremkommer i leserinnlegget, særlig anses dette som alvorlig i og med at det er et direkte personangrep på en ansatt i Oslo kommune som i slike saker ikke har anledning til å gi tilsvar annet enn gjennom den kommunaldirektør han skal forholde seg til. Dette er også gjort i denne sak, og det foreligger en skriftlig redegjørelse fra kommunaldirektøren om dette.»

SPØRSMÅL OM SAMTYKKE:

Klageren har, på henvendelse fra sekretariatet , innhentet skriftlig samtykke til klagebehandling fra bydelsdirektøren. Det heter i samtykkebekreftelsen: «Jeg synes dette er bra. Fint at dere tar opp slike angrep på meg, for som du selv sier er jeg helt forsvarsløs i slike situasjoner overfor folkevalgte.»

TILSVARSRUNDEN:
Oslo Vest anfører i sitt tilsvar at avisen oppfatter at det er «rutinene og ikke personen Jan Ha Hagen som kritiseres. Vi kan ikke se at det forekommer sjikane og heller ikke noe utilbørlig i den kritikken av rutiner som fremsettes.»

Videre heter det i avisens tilsvar:

«Som avis tar vi ikke stilling til rimeligheten av den kritikk og personlige synspunkter som fremkommer i leserinnlegg. Vi har imidlertid, da forholdet ble påklaget overfor oss, forsøkt å få klageren til å imøtegå kritikken på den samme måte som den har kommet til uttrykk i våre spalter. Vi har også tilbudt at dette kan gjøres i intervjus form for å lette arbeidet for klageren. Dette med bakgrunn i en selvfølgelig rett til spalteplass, for å kunne svare på kritikken. En slik ryddig og problemløsende fremgangsmåte ville ikke Gunnar A. Stavnes (klageren; sekr. anm.) være med på. Hans tilbakemelding var klar på at han ikke ønsket å ha noe å gjøre med avisen før vi sluttet å trykke leserinnlegg fra hans politiske motstander i bydelsutvalget.»

Klageren anfører i sitt tilsvar at dette er en prinsipiell sak, med spørsmål om i hvilken grad en ansatt i Oslo kommune som er «helt forsvarsløs i slike situasjoner overfor folkevalgte» er beskyttet gjennom Vær Varsom-plakaten. Det vises videre til vedtak i bydelsutvalget, der det heter at 14 av 15 representanter «ikke kan akseptere angrep av denne karakter på bydelsdirektøren». På avisens tilbud om spalteplass for tilsvar opplyser klageren at han ikke anså det som riktig å kommentere en sak i en avis han var i konflikt med. Han skriver videre:

«Spørsmålet er med andre ord ikke et spørsmål for meg å få et tilbud om å sende leserinnlegg eller la seg intervjue til det leserinnlegg som denne sak berører. Saken er i hvilken grad en redaktør har et selvstendig ansvar for å sørge for at når det er grunn til å tro at det i et leserinnlegg fremmes sjikanøse påstander om en person som gjennom sitt ansettelsesforhold er avskåret fra å komme med kommentarer, har et selvstendig ansvar om ikke å trykke slike innlegg.»

Oslo Vest har muntlig gitt beskjed om at avisen ikke har noe å tilføye.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder et leserinnlegg i bydelsavisen Oslo Vest fra en politiker. Klageren, som også er politiker i bydel Vestre Aker, klager på vegne av bydelsdirektøren i samme bydel. Leserinnlegget dreide seg om rutiner ved utsendelse av saksdokumenter, og inneholdt, ifølge klageren, direkte anklager mot bydelsdirektøren. Artikkelen hevdet at hans praksis var udemokratisk og at den «setter de folkevalgte på sidelinjen». Klageren påpeker i tillegg at bydelsdirektøren ikke har anledning til å komme med tilsvar i avisen.

Oslo Vest avviser at det foreligger brudd på god pressekikk, og anfører at leserinnlegget ikke inneholdt kritikk mot bydelsdirektøren som person, men mot rutinene i forbindelse med utsendelse av sakspapirer. Avisen opplyser å ha tilbudt klageren både spalteplass for et tilsvar, og eventuelt å bli intervjuet om saken.

Pressens Faglige Utvalg viser på generelt grunnlag til Vær Varsom-plakatens punkt 1.2, der det blant annet heter: «Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk.»

I det innklagede tilfellet dreier klagen seg om et leserbrev der en folkevalgt kritiserer praksis i egen administrasjon. Etter utvalgets vurdering har ikke det innklagede leserinnlegget et innhold som representerer noe brudd med de presseetiske normene. Samtidig må det naturligvis være slik at klageren, eller den han klager på vegne av, må få full anledning til å ta til motmæle, noe også avisen har gitt tilbud om. Utvalget stiller seg for øvrig noe undrende til at en bydelsdirektør, slik klageren skriver, ikke har anledning til å ta til motmæle når han blir kritisert i «det offentlige rom».

Oslo Vest har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 31. mars 2005
Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Sigrun Slapgard, John Olav Egeland, ,
Siri Bjerke, Trygve Wyller