Advokat Joakim Marstrander på vegne av Trafigura Beheer B.V., c/o Trafigura Ltd. mot NRK

PFU-sak 021/09


SAMMENDRAG:

NRK Brennpunkt brakte tirsdag 28. oktober 2008 følgende nyhetsmelding:

Programleder Håkon Haugsbø:

« – Det skjer ikkje kvar dag at saker som Brennpunkt avdekkar blir tema i britisk høgsterett og får følgjer for titusenvis av menneske i Afrika. Men avsløringa vår om kva som låg bak eksplosjonsulukka hos Vest Tank i Gulen i fjor vår har fått følgjer. Selskapet Trafigura vedgår no at dei er ansvarlege for å ha dumpa bensinavfall på Elfenbenskysten. Både der og i Gulen blei folk sjuke av bensinavfall.»

Super: Abidjan. Elfenbenskysten

Reporter Kjersti Knudssøn:

«- De eier knapt noe, men de krever sin rett i det største massesøksmålet i britisk historie. 20 000 mennesker mener de ble syke etter at avfall fra skipet Probo Koala ble dumpet her. I to år har Trafigura nektet skyld. Like lenge har advokatene i Leigh Day jaktet på bevis. Og gjennom Brennpunkt fant de det de lette etter. Kaustisk soda, svovel og bensin gjorde folk syke i Gulen. Kaustisk soda var sentralt for å fjerne svovel fra Trafiguras lyskye produksjon av dårlig bensin. Og det var nettopp kaustisk soda, svovel og bensin som ble dumpet her i Abidjan. Etter å ha sett Brennpunkt, kom ofrenes advokater hit for å samle bevis.»
Advokat Nikolai Jørgensen, Leigh Day & Co:
«– Så den første gang du luktet den var i oktober 2006?»

Kurt Westervik, innbygger i Gulen:
«– Ja.»

Kjersti Knudssøn:
«– Vitnemål fra Sløvåg og Brennpunkt ble lagt fram for High Court i London sist uke, og etter to år innrømmer nå Trafigura for første gang at de var ansvarlige for dumpingen her i Afrika. Men de står fast på at dette ikke kan ha gjort folk syke.»

Den korte nyhetsmeldingen var en oppfølging av en lengre dokumentar, med tittelen «Mitt skip er lastet med», som ble sendt 19. juni 2008.

KLAGEN:

Klager er det omtalte oljehandelsfirmaet Trafigura, via norsk advokat. Klagen gjelder formuleringer i nyhetsmeldingen:

«Selskapet Trafigura vedgår no at dei er ansvarlege for å ha dumpa bensinavfall på Elfenbenskysten.»

og

«… innrømmer nå Trafigura for første gang at de var ansvarlige for dumpingen her i Afrika.»

Det anføres at disse opplysningene ikke er korrekte, og at det er skadelig for selskapet. I klagen heter det: «Når NRK derfor utlegger det som om Trafigura har erkjent ansvar i saken, til tross for at man ikke har erkjent slikt ansvar, er dette ikke bare uriktig, men også meget skadelig for Trafigura – som altså er part i en prosess for domstolene i England som dekkes av media i svært mange land.» Det anføres at Brennpunktredaksjonen var kjent med at selskapet ikke erkjenner slikt ansvar, før meldingen ble publisert. Det vises til at det er inngått en «Case Managment Agreement» mellom partene i rettsprosessen, men at den ikke innebærer at man påtar seg ansvar for dumping i Elfenbenskysten. ¨

Klager antyder at meldingen passer inn i en sammenheng der NRK ønsker å framstå som en som har seiret. «I denne konteksten passet det nok bedre å fremstille det som om Trafigura fullt ut erkjente ansvar enn å fremstille det som det var – nemlig at Trafigura for å sette rettssikkerhetshensyn og hensynet til klientene foran hensynet til advokatene, men uten å erkjenne ansvar overhodet, aksepterte å betale kompensasjon til enhver saksøker som kan bevise overfor High Court at de har lidd dekningsmessig tap som følge av avfallet.»

TILSVARSRUNDEN:

NRK avviser klagen. I et omfattende tilsvar vises det til det opprinnelige programmet, «Mitt skip er lastet med…», om Brennpunkts avdekking av hendelsen i Sløvåg, og om klagerens rolle. Om selve klagen heter det:

«Den 24. oktober (2008) inngår Trafigura og Leigh Day (saksøkernes advokat; sekr. anm.) en avtale om at rettssaken kun skal dreie seg om at avfallet (i Abidjan; sekr. anm.) virkelig kunne føre til sykdom og dødsfall. Trafigura sier de gjør dette for å korte ned rettssaken, Leigh Day går ut offentlig og sier at dette er en halv seier og en viktig innrømmelse fra Trafigura. For første gang siden 2006 går Trafigura bort fra å argumentere for at de ikke hadde ansvar for avfallet og dumpingen på fyllingene.» Det vises til en pressemelding fra selskapet der det heter, om den omtalte avtalen:

«The agreement means that the English group action claimants, represented by Leigh Day & Co, will no longer have to prove that any technical breach of the legal duty of care. All that they will be required to establish is that they were injured in the way that has been alleged and this was caused by Trafigura.»

NRK anfører at de tolker dette som om saksøkerne ikke lenger trenger å bevise at Trafigura var ansvarlig for avfallet og dumpingen, og at dersom det blir påvist sammenheng mellom avfallet og sykdom, så påtar Trafigura seg å betale erstatning. NRK mener videre at Trafigura motsier seg selv senere i pressemeldingen, men at man var forhindret fra å få dette utdypet fordi Trafigura ikke var tilgjengelig for kommentar. Det anføres at det ikke er NRKs oppgave å publisere pressemeldinger man ikke får sjekket.

NRK mener det ligger en klar innrømmelse av ansvar fra Trafiguras side fordi de påtar seg å betale erstatning til de saksøkerne som kan dokumentere at de har fått skader. «På bakgrunn av dette valgte vi å si at Trafigura nå for første gang innrømmer ansvar for dumpingen i Abidjan…» Det anføres videre at NRK er fullt klar over at Trafigura opprettholder påstanden om at selskapet ikke hadde et slikt ansvar, og at dette punktet i rettssaken er trukket av rent prosessøkonomiske årsaker. «Vi mener derimot det er vår jobb som journalister også å ha fokus på, og forklare og vurdere fakta om juridiske prosesser og holde det opp mot annen informasjon.»

Klageren opprettholder sine påstander om at NRK har opptrådt i strid med god presseskikk. Innledningsvis i sitt tilsvar bringer klageren, via sin advokat, eksempler på det som hevdes å være eksempler på manglende etterrettelighet og partiskhet. Videre i tilsvaret heter det:

«Trafigura har hele tiden anført at de ikke er ansvarlig for avfallet og dumpingen på fyllingsplassene – av den enkle grunn at Trafigura ikke er ansvarlig. Trafigura har fastholdt dette konsekvent og har understreket dette poenget i den uttalelse (pressemeldingen; sekr. anm.) som ble gitt til NRK, men som altså NRK gjenga feilaktig. Det er ingen tvil om at NRK har vært forutinntatt og påvirket av den rettslige motparten Leigh Day.»

Det vises også til et brev NRKs juridiske avdeling har sendt klageren, der klageren mener det erkjennes at Trafigura ikke innrømmet ansvar. «Det er således temmelig forbausende at NRK i forkant av sendingen følte at det var greit å kringkaste sterke uttalelser om Trafiguras ansvarserkjennelse, for deretter å akseptere at det ikke forelå noen slik ansvarserkjennelse, for deretter igjen i klagetilsvaret å falle tilbake på den opprinnelige posisjon ved nok en gang å insistere på at Trafigura likevel faktisk har innrømmet ansvar.»

NRK avviser klagen også i sitt andre tilsvar. Angående klagers anførsel om manglende mulighet til samtidig imøtegåelse, vises det i tilsvaret til at dette ble forsøkt fra NRKs side, men at Trafigura takket nei, og viste til en pressemelding fra et PR-byrå. Det avvises også at NRK ikke har utvist tilstrekkelig kildekritikk, og gitt motparten en annerledes behandling enn klageren. «Vi mener vi i aller høyeste grad forstår at advokatfirmaet har en agenda i denne saken (…). Nettopp derfor ble ikke Leigh Days pressemelding formidlet før vi selv hadde fått snakke med dem og hadde fått stilt de spørsmålene vi ønsket. Vi godtar ikke at Trafiguras advokat hevder vi er forutinntatt.»

NRK viser videre til at det første tilsvaret fra NRK var omfattende fordi man mente det var nødvendig for å gi PFU tilstrekkelig bakgrunnsinformasjon om saken og historikken mellom NRK og Trafigura. Om ansvarsforholdet, som klagesaken dreier seg om, vises det til at det på Trafiguras nettsider i oktober 2008 sto å lese: «“This means that Trafigura would not require the claimants to go to the expense of having to prove a technical breach of a duty of care by the company.” Saksøkerne slipper altså å måtte bevise at Trafigura var ansvarlig for avfallet i Elfenbenskysten, Trafigura vil betale erstatning til ofrene dersom det bevises at avfallet førte til de omtalte sykdomstilfellene og dødsfallene. Dette formidler vi til våre seere som en innrømmelse av ansvar fra Trafiguras side, og det er en konklusjon vi trekker på bakgrunn av Trafiguras handlinger. Trafigura har ikke på noe tidspunkt tidligere i denne saken vært villige til å betale erstatning for et forhold de har hevdet de ikke var ansvarlige for. Når de i oktober 2008 plutselig vil betale erstatning konkluderer vi med at de innrømmer ansvar.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et kort innslag i NRK Brennpunkt i oktober 2008. I innslaget ble det opplyst at selskapet Trafigura, som var blitt gjenstand for omfattende omtale i Brennpunkt noen måneder tidligere, hadde innrømmet ansvar for ulovlig dumping av oljeavfall i havnebyen Abidjan i Elfenbenskysten. Klageren, selskapet selv via advokat, hevder at NRKs påstand om innrømmet ansvar er helt feilaktig. Selskapet mener NRK har framført påstanden mot bedre vitende, og at Brennpunkt-redaksjonen har vært forutinntatt og påvirket av den rettslige motparten, det britiske advokatfirmaet Leigh Day.

NRK avviser klagen. Det vises til at klageren fram til oktober 2008 aldri har vært villig til å betale erstatning for et forhold de ikke var ansvarlig for, men at forliket fra 2008, sammen med pressemeldingen fra selskapet, måtte forstås som en innrømmelse av ansvar. Dette under forutsetning av at det kunne bevises at sykdomstilfeller og dødsfall i Elfenbenskysten skyldtes oljeavfallet. Det anføres videre fra NRKs side at klageren aldri har vært villig til å kommunisere med NRK om saken.

Pressens Faglige Utvalg vil på generelt grunnlag anføre at NRK Brennpunkt naturligvis var i sin fulle rett til å belyse eventuelle kritikkverdige forhold knyttet til klagerens virksomhet. Gjennom dokumentarfilmen «Mitt skip er lastet med…» avslørte NRK slike forhold. Med dette som bakteppe var det også, etter utvalgets mening, naturlig for Brennpunkt-redaksjonen å følge opp saken i et senere program.

Den presseetiske problemstillingen i den foreliggende klagesaken er knyttet til berettigelsen av å hevde at klageren har innrømmet ansvar for å ha dumpet bensinavfall i Abidjan. Slik utvalget ser det, er det en forskjell mellom en formell juridisk tilnærming til spørsmålet om ansvar, klagerens versjon, og en mer reell tolkning, altså NRKs versjon. Utvalget mener Brennpunkt med fordel kunne ha presentert saken på en måte som fikk fram denne forskjellen snarere enn å hevde at selskapet «vedgår no at dei er ansvarlege for å ha dumpa» og «innrømmer nå (…) for første gang at de var ansvarlige for dumpingen». NRKs tolkning er likevel rimelig i lys av opplysningen om at selskapet er villig til å betale erstatning til ofrene dersom det kan dokumenteres at avfallet har påført dem skade og død.

Etter en samlet vurdering finner utvalget at NRK ikke har brutt god presseskikk.

Fredrikstad, 26. mai 2009

Hilde Haugsgjerd,
Halldis Nergård, John Olav Egeland, Hege Lyngved Odinsen,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Stig Inge Bjørnebye