Lene Bergmo mot NRK

PFU-sak 020/12


SAMMENDRAG:

NRK Troms og Finnmark publiserte fredag 13. januar 2012 et radioinnslag som omhandlet overtidsbruk ved helsesenteret i Nesseby kommune. Innslaget inneholdt et opptak av en diskusjon mellom Lene Bergmo (LB), virksomhetsleder ved helsesenteret, og Atle Larsen (AL), hovedtillitsvalgt i Fagforbundet ved Nesseby kommune. Innslaget startet slik:

«LB – Tror du at ansatte er interessert i å jobbe gratis?
AL – Nei, ikke gratis. Men enkelte ansatte var interessert i å ikke notere overtida si.
LB – Nei, vet du hva!
AL – Da fikk de jobbe ubegrenset …
LB – Nei, det er ikke sant at …
AL – Derfor kunne jeg beregne at de hadde 400 overtidstimer.
LB– Det er en påstand.
AL – Ja, det er en påstand.
LB – Jeg synes du skal ta det opp med rådmannen og du bør ikke komme, ikke komme, nedover i organisasjonen med den, når du har løftet den opp på rådhusnivå.
AL – Jeg har jo tatt den opp …
LB – Da har du ingenting her å gjøre, – hvis du har tatt den opp.
AL – Jeg kommer ikke hit mer.»

I innslaget uttaler reporter (R):

«R – Mellom årene 2007 og 2010 mener Fagforbundet at helsesenteret systematisk har brukt ulovlig overtid. Lovbruddet skal ha skjedd ved bruk av en uoffisiell timeliste, en ”svartbok” kalt ”Banken”. Der kan personalet skrive opp ekstravakter de tar, men boka går ikke videre til lønningskontoret og registreres. Kommunen skjuler på den måten ulovlig overtid, sier hovedtillitsvalgt Atle Larsen.»

I innslaget ble ytterligere et opptak av diskusjonen mellom LB og AL sendt:

«AL – Men hvorfor får ikke jeg de listene så jeg kan sjekke dette her? Det er jo så enkelt. Hvorfor får jeg ikke de listene?
LB – Jeg har ikke nektet deg ”Bankboka”.
AL – Dere har nektet meg bankboka og dere har nektet meg den komplette listen som dere fører dag for dag for dag.
LB – Ja, men Herre Gud, Atle! Det er jo det som er på timelista. Det er jo det som er på lønningskontoret.
AL – Ja, men du sier at dere har ikke nektet meg det, hvorfor får jeg den ikke da?
R – Etter at NRK kom rett inn i krangelen mellom hovedtillitsvalgt Atle Larsen og virksomhetsleder for Helsesenteret, Lene Johnsen Bergmo, vil hun ikke stille på intervju. Men stiller opp seinere på ettermiddagen. Det er ikke sant det Fagforbundet påstår, sier Bergmo.
LB – Det medfører jo ikke riktighet. ”Bankboka” er jo noe som alle ansatte har mulighet til å skrive inn i. Også jeg. Den er riktignok innelåst på arkivet. Men alle som skal skrive inn i den eller ut av den, får tilgang til den. Og de skriver de timene ut eller inn med noen fra ledelsen eller sekretæren til stede.
R – Stemmer det at Fagforbundet ikke har fått innsyn i den her?
LB – Nei, det stemmer ikke ….. (utydelig). De har innsyn i den så mye de bare orker. Selvfølgelig med alle til stede. Vi slipper ikke løs den boka, for det er jo dokumentasjon.»

KLAGEN:

Klager er Lene Bergmo, den omtalte virksomhetslederen ved helsesenteret. Hun hevder NRK benyttet skjult opptak og dermed brøt god presseskikk.

Klager opplyser at NRK og hovedtillitsvalgt kom til hennes kontor og spurte etter en påstått «svart» bok med ulovlig overtid. Klager skriver: «Det blir ikke opplyst noe om at det skal gjøres opptak. Journalisten sier nesten ikke noe, annet enn at han lytter til en opphetet diskusjon mellom meg og hovedtv. Under denne diskusjonen sier jeg til journalisten: «Du tar vel ikke opp dette?» Journalisten benekter dette tvert, og jeg og hovedtv fortsetter å diskutere. Diskusjonen fører ingen vei, så jeg sender de to til rådmannen i kommunen for å få svar på det de lurer på. Jeg får senere på dagen en telefon fra samme journalist med konkrete spørsmål å svare på. Disse svarene jeg her gir sa journalisten var bra og ville bli sendt på radio.»

Klageren reagerer sterkt på at NRK avkreftet at opptak ble gjort, for deretter å publisere det, uten å informere henne på forhånd. Hun hevder hun kom med uttalelser i opptaket som hun aldri ville uttalt om hun visste opptaket ville bli sendt.
Det reageres også på at journalisten uttaler at han kom inn i en krangel. Ifølge klager er dette feil, fordi journalisten allerede var på kontoret da hovedtillitsvalgte kom inn og startet diskusjonen med henne.

FORSØK PÅ MINNELIG ORDNING:

Partene har vært i kontakt i et forsøk på å komme fram til en minnelig ordning, uten at dette har lykkes dem.

TILSVARSRUNDEN:

NRK Troms og Finnmark avviser å ha benyttet skjult opptak. NRK opplyser at hovedtillitsvalgt først ble intervjuet og at NRK deretter dro til helsesenteret for å sikre tilsvar (samtidige imøtegåelse: sekr. anm.). NRKs reporter Robert Lundberg beskriver situasjonen slik: «Da jeg står og snakker med Bergmo, kommer Atle Larsen inn for å levere noen dokument. Larsen og Bergmo begynte å diskutere den aktuelle saken, som jeg nettopp hadde intervjuet Larsen om. Jeg tar opp min opptaker for å gjøre opptak på diskusjonen. Jeg vet at det ikke er lov at gjøre opptak skjult så jeg venter med at trykke på record. Da Bergmo plutselig vender seg mot meg og stiller spørsmålet ”spiller du inn dette?” . Jeg nikker og svarer ”Ja” og jeg trykker record. Bergmo og Larsen fortsetter diskusjonen. Lyden som er brukt i reportasjen er tatt opp etter at Bergmo spurte meg om jeg tar opp. Opptakeren var hele tiden fullt synlig, da jeg holdt den imellom de to. Det kan ikke være tvil for noen i rommet at jeg gjør opptak. Etter at Larsen har gått sin vei, vil ikke Bergmo stille til intervju, men henviser til Rådmann. Seinere på ettermiddagen stiller Bergmo opp på telefonintervju.»

NRK skriver: «Begge aktørene er godt kjent med at Robert Lundberg [reporter; sekr.anm.] er på kontoret i egenskap av journalist, de starter en diskusjon om sakens realitet og uenigheten mellom den kommunale virksomhetslederen og tillitsvalgt utspilles med journalisten til stede i rommet. Lundberg holder sågar opptakeren godt synlig og bekrefter at han har gjør opptak og begge parter fortsetter diskusjonen. […] NRK Troms og Finnmark har vært i kontakt med hovedtillitsvalgt Atle Larsen, som var til stede i rommet og som også er med i innslaget. Han sier til NRK at det ikke var tvil om at Lundberg gjorde opptak, opptakeren var godt synlig og Lundberg bekreftet på forespørsel, mens det hele stod på, at han gjorde opptak.» Slik NRK ser det, kunne klager latt være å diskutere med tillitsvalgt i påhør av NRKs journalist, eller på annet vis avbrutt diskusjonen når hun ble oppmerksom på opptakeren.

For øvrig finner NRK det merkelig at ikke klager tok kontakt med en gang. Det opplyses at NRK ikke har mottatt noen henvendelse fra klager før PFU-klagen.

Klager er ikke enig i NRKs versjon. Klager skriver at hun oppdaget mikrofonen tilfeldig og spurte journalisten om han gjorde opptak, noe han avkreftet. Det vises også til at hun ga klart uttrykk for at hun ikke ønsket noe opptak.

Da journalisten ringte klageren senere på ettermiddagen, mener klageren at han burde opplyst henne om dette opptaket. Klageren skriver: «Noe han i alle fall burde si da han sa at han IKKE hadde gjort opptak tidligere på dagen. Jeg burde også fått mulighet her allerede til å høre gjennom opptaket for å godkjenne det!!! Nå når han ringer på ettermiddagen så spør han først om å få intervjue meg og gjøre opptak, det er ok og det er helt greit.»
 
At NRK oppgir hovedtillitsvalgt som kilde, mener klageren er lite troverdig: «Som det framkommer så er det jo ingen tvil om at Atle vil bekrefte at det er gjort opptak da han har alt å vinne på dette.» Ifølge klager var det flere som stod i gangen da NRK kom, «synes dere også skal spørre dem om det ble opplyst om at det skulle gjøres opptak!!»

Klager opplyser at innslaget har vært svært belastende for henne: «Jeg som person har fått en rekke henvendelser om min opptreden på radio og de synes det var rart at jeg pratet sånn for det er ikke slik jeg opptrer og i alle fall ikke på radio. Jeg er villig til å gå veldig langt med denne saken da skjulte opptak kan jeg ikke akseptere og slett ikke når de blir videreformidlet PÅ DETTE VISET av en statskanal.»
 

NRK Troms og Finnmark fastholder at det ikke ble gjort skjult opptak, og skriver: «Det framgår av begge hennes skriftlige dokumenter i saken at hun mener NRK burde klarert med henne at opptaket ble publisert. Det kan også virke som om Bergmo mener at hun skal godkjenne hva vi publiserer. Hun fortsetter å hevde at det var avtalt spill mellom NRK og tillitsvalgt Atle Larsen, som skapte situasjonen på hennes kontor. Dette er selvfølgelig ikke korrekt.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et radioinnslag i NRK Troms og Finnmark som omhandler overtidsbruk ved helsesenteret i Nesseby kommune. Ifølge hovedtillitsvalg i Fagforbundet i kommunen finnes det en såkalt ”svart” bok som brukes til oppføring av ulovlig overtid. I innslaget publiseres det to opptak av en diskusjon mellom virksomhetsleder ved helsesenteret og hovedtillitsvalgt om innsyn i denne boka.

Klager er lederen for helsesenteret. Hun reagerer på at NRK har publisert det hun mener er skjult opptak av diskusjonen mellom henne og hovedtillitsvalgt. Ifølge klager spurte hun NRKs journalist om han gjorde opptak, noe han avkreftet. Klager opplyser at da journalisten ringte henne noe senere for et intervju, informerte han ikke om at han hadde et slikt opptak, noe klager mener han burde gjort. Det opplyses at publiseringen har vært svært belastende og at hun har fått en rekke henvendelser om sin opptreden på radio.

NRK avviser klagen og nekter å ha benyttet skjult opptak. NRK har en annen beskrivelse av situasjonen. Ifølge NRKs reporter svarte han bekreftende på spørsmålet fra klager om det ble gjort opptak, og satte igang opptaket etter dette. Det vises til at opptakeren hele tiden var fullt synlig for alle på kontoret. Slik NRK ser det, kunne klager latt være å diskutere med hovedtillitsvalgt eller avbrutt diskusjonen. NRK mener klager argumenterer som om hun skulle ha krav på å godkjenne hva som skal publiseres, noe kanalen mener hun ikke har.

Pressens Faglige Utvalg mener NRK Troms og Finnmark var i sin fulle rett til å sette fokus på overtidsbruken i kommunen. Dette er helt i tråd med en av pressens oppgaver, å avdekke kritikkverdige forhold. Videre konstaterer utvalget at NRK har åpne kilder som målbærer kritikken, og at den som blir utsatt for kritikk har fått anledning til å imøtegå denne. Dette er også helt i tråd med pressens etiske normer. Utvalget merker seg også at klager innehar en rolle som leder, og derfor må tåle et kritisk søkelys på sitt ansvarsområde.

Utvalget kan forstå at klager finner publiseringen av opptaket belastende. Spørsmålet her blir om klager var kjent med at det ble gjort opptak. Utvalget registrerer at klager var klar over at NRK var til stede på kontoret og ønsket et intervju om overtidsbruken. Videre merker utvalget seg at klager og innklaget er enige om at det har vært en samtale omkring mikrofonbruken. NRKs journalist hevder klager var innforstått med at det ble gjort opptak, mens klager hevder det motsatte. Utvalget må her konstatere at påstand står mot påstand.

Sik utvalget ser det, er ikke opptaket nødvendig for å belyse saken. At noe ikke er nødvendig, betyr ikke nødvendigvis at det er brudd på god presseskikk å publisere det. I en presseetisk vurdering blir spørsmålet om publiseringen påfører klager unødig belastning. I lys av situasjonen som utspant seg på kontoret og opptakenes karakter, mener utvalget at NRK tydeligere burde forsikret seg om at klager var innforstått med at det ble gjort opptak og at deler av opptaket kom til å bli publisert. Utvalget viser til punkt 3.3, om å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og ellers i forhold til kilder og kontakter.

NRK har brutt god presseskikk.

Fredrikstad, 23. april 2012

Hilde Haugsgjerd,
Øyvind Brigg, Line Noer Borrevik,
Eva Sannum, Reidun Førde, Georg Apenes

FOR FRAMFØRING I RELEVANT SENDETID:

Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, mener NRK Troms og Finnmark brøt god presseskikk da kanalen ikke gjorde premissene klare nok i forbindelse med et radioopptak av en diskusjon i et nyhetsinnslag som omhandlet overtidsbruk ved helsesenteret i Nesseby kommune. Klageren er lederen av helsesenteret, som mener NRK benektet at det ble gjort opptak da hun diskuterte med en tillitsvalgt. NRK mener klager var klar over opptaket. I lys av situasjonen som utspant seg på kontoret og opptakets karakter, mener utvalget at NRK tydeligere burde forsikret seg om at klager var innforstått med at det ble gjort opptak, og at deler av opptaket kom til å bli publisert.