Sonja Krohn (og Geir Holst) mot Vestby Nytt

PFU-sak 019/01


SAMMENDRAG:
Vestby Nytt brakte i sitt desembernummer 2000 et stiftet bilag på fire sider med tittelen «Golf – familiesporten fremfor noen». Forsiden er illustrert med tre personer som spiller golf. Inne i bilaget er de samme tre intervjuet om hvorfor de spiller golf, under tittelen ?Golferne?. Videre er reguleringsplanen for golfområdet avbildet på bilagets midtside.
Under tittelen ?landbruksekspertene?, er tre professorer intervjuet om fordelene ved å lage en golfbane. På baksiden, under tittelen ?Våre tanker?, forteller lederen i Soon Golfklubb, Roy Sørensen, om golfklubbens visjoner. Her opplyses det også om adressen og telefonnummeret til golfklubben, sammen med klubbens logo.
KLAGEN:
Klagerne, Sonja Krohn og Geir Holst, reagerer på vedlegget, og mener det er «all grunn til å tro at det er redaksjonens medarbeidere som har utformet annonsemateriellet/artikkelen som denne saken gjelder». Klagerne mener det er gjort «svært lite for å synliggjøre om dette er annonsemateriell eller artikkelstoff i bilagsform som er stiftet inn».
Klagerne viser til en rekke punkter i Vær Varsom-plakaten, blant annet punkt 2.6, om skillet mellom reklame og redaksjonelt innhold. «Ut over dette er deres prinsipp uttalelse Om journalistikk og PR-virksomhet særlig relevant for denne saken da saken det her gjelder, nærmest i sin helhet kan beskrives som prototypen på den adfærden som deres sidelange uttalelse advarer mot. I kort form: Et gedigent og uproffesjonelt sammrøre som absolutt bør bemærkes».
TILSVARSRUNDEN:
Vestby Nytt viser til at avisen er partipolitisk nøytral, og kommer ut 11 ganger i året som gratisblad. Driften finansieres ved annonseinntekter, og Vestby Nytt anfører at bladet er «svært nøye med å skille mellom annonser og PR relatert redaksjonelt stoff». I det påklagede tilfellet opplyser Vestby Nytt at bladet har stått for layout, «mens alt skriftlig materiale til annonsebilaget er levert av Soon Golfklubb, hvilket er normal prosedyre for tilsvarende annonsebilag fra andre annonsører i Vestby Nytt.
«Etter vårt skjønn skiller bilaget seg skarpt ut fra vårt øvrige redaksjonelle materiale ved at Soon Golfklubb med telefonnr. og adresse står som avsender. I tillegg er annonsebilaget i tykkere papirkvalitet og merket, noe vi selvsagt aldri gjør med redaksjonelle artikler. Det er selvsagt ingen ting i veien for å merke annonsebilaget med ordet ?annonsebilag?. I dette tilfellet ble det ikke gjort, da vi aldri gjør det på andre annonsebilag hvor avsendere er klart identifisert som her.

Klagerne har ingen ytterligere kommentarer.
PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder et annonsebilag på fire sider i månedsbladet Vestby Nytt. Klagerne, to privatpersoner, reagerer på bilaget, som de me ner bryter med flere punkter i Vær Varsom-plakaten. Klagerne anfører at Vestby Nytt ikke klart nok synliggjør at dette er annonsemateriell og ikke redaksjonelt stoff. Videre hevder klagerne at det trolig er redaksjonens medarbeidere som har laget bilaget.
Vestby Nytt anfører at bladet har stått for layouten, mens Soon Golfklubb har levert det skriftlige materialet. Redaksjonen mener bilaget skiller seg skarpt ut fra det redaksjonelle stoffet i bladet, og viser til at annonsebilaget har en tykkere papirkvalitet. Vestby Nytt mener også at det tydelig framgår at Soon Golfklubb står bak annonsebilaget.
Pressens Faglige Utvalg viser på generelt grunnlag til Vær Varsom-plakatens punkt 2.6, der det heter: «Avvis alle forsøk på å bryte ned det klare skillet mellom reklame og redaksjonelt innhold. Avvis også reklame som tar sikte på å etterligne eller utnytte et redaksjonelt produkt, og som bidrar til å svekke tilliten til den redaksjonelle troverdighet og pressens uavhengighet».
I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at omtalene i bilaget har klare likheter med en ?normal? redaksjonell tekst, og at det innstiftede bilaget ikke er merket med annonse. Utvalget mener imidlertid at teksten må sees i sammenheng med resten av annonsebilagets utforming og presentasjon. Slik utvalget vurderer det, skiller annonsesidene seg tilstrekkelig fra bladets redaksjonelle sider. Utvalget legger vekt på at annonsebilaget har en annen farge og en annen papirkvalitet enn de redaksjonelle sidene. Utvalget vil likevel påpeke at Vestby Nytt med fordel kunne merket det innstiftede bilaget fra golfklubben med annonse.
Etter en samlet vurdering finner utvalget at Vestby Nytt ikke har brutt god presseskikk.
Oslo, 27. mars 2001
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Odd Isungset,
Harald Berntsen, Grethe Faremo, Marvin Wiseth