Finanshuset Acta v/ informasjonsdirektør Mirja Herrdin mot P4

PFU-sak 017/12


SAMMENDRAG:

P4 hadde tirsdag 27. desember 2011 en nyhetsmelding på sine nettsider med tittelen ”Acta fratatt konsesjonen”.

Meldingen var for øvrig:

Acta Kapitalforvaltning AS blir nedlagt etter at selskapet nå er fratatt tillatelsen til å omsette finansprodukter.

Det omstridte selskapet har selv valgt å levere tilbake konsesjonen etter en storm av kundeklager om betydelige beløp.

Selskapet skriver i en pressemelding at det blir nedlagt når – klagesakene er avgjort.

KLAGEN:

Klageren er Acta, som innledningsvis viser til pressemeldingen firmaet sendte ut og som var utgangspunktet for nyhetsmeldingen. Klageren mener nyhetsmeldingen bryter med punkt 4.4 i Vær Varsom-plakaten.

Videre presiserer klageren ulike forhold ved sin drift og i tilknytning til de forhold som har ført til at den konsesjonspliktige virksomheten nå er avsluttet. Blant annet er det viktig for klageren å understreke at det var selskapet selv som avviklet sin virksomhet og som frivillig leverte tilbake tillatelsen til å yte investeringstjenester.

På denne bakgrunn mener klageren at tittel og ingress gir et feil inntrykk, av to grunner: ”Den naturlige forståelsen av bruken av ordet ”Acta” i tittelen er at hele, eller i det minste en viktig del av, Acta nå står uten konsesjon, som selvsagt er en forutsetning for å drive innen vår bransje.”

Og videre: ”Den naturlige forståelsen av både tittel og ingress er at Acta/Acta Kapitalforvaltning er fratatt tillatelsen mot sin vilje.”

På grunn av dette mener klageren at et slikt feilaktig inntrykk av at firmaet er ”avskiltet”, er svært skadelig for virksomheten. Avslutningsvis heter det: ”I etterkant av medieoppslagene i romjulen har vi fått et stort antall henvendelser fra kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter som tror hele Acta skal legges ned og lurer på hvordan de skal forholde seg.”

Klageren mener det har spredd seg en oppfatning i pressen om at firmaet er ”fritt vilt” og ønsker derfor en behandling i PFU.

TILSVARSRUNDEN:

P4 bekrefter innledningsvis de faktiske forhold rundt publiseringen av nyhetsmeldingen og presiserer at det var svært få ”treff” de første dagene meldingen lå ute.

P4 mener det ikke er noe usikkerhet knyttet til hvilken del av selskapet som er omtalt: ”P4 mener at dette kommer klart og tydelig frem ettersom ’Acta Kapitalforvaltning AS blir nevnt først i ingressen. De som leser saken, vil etter P4s mening ikke være i tvil om hvilken del av bedriften som er berørt. P4 mener også at det ikke kan forventes at et så langt selskapsnavn skal være med i tittelen, så lenge det skrives umiddelbart i ingressen.”

Videre mener kanalen at ordet ”fratatt” i tittel og ingress ble brukt fordi konsesjonen rent formelt er fratatt etter Finanstilsynets vedtak. Det viser også til at utsagnet er presisert videre i teksten: ”Derfor skriver P4 i andre setning av den innklagede nyhetsmeldingen nettopp dette; at selskapet selv har valgt å levere konsesjonen.”

P4 konkluderer derfor: ”P4 mener at de som leser nyhetsmeldingen får tydelig presisert klagers innsigelser; at det er Acta Kapitalforvaltning er berørt og at de selv har levert inn konsesjonen.”

Avslutningsvis viser P4 til at det er gjort forsøk på minnelig ordning, men at klager ikke ønsket dette og ville ha behandling i PFU.

Acta opprettholder sin klage og peker på at det ikke kan ha betydning for saken at det var få som leste nyhetsmeldingen. Klageren presiserer også at det er urealistisk å forvente at leserne skulle ha kjennskap til intern struktur i selskapet, og at nyhetsmeldingen er misvisende for dem som ikke har denne kunnskapen.

P4 hadde ikke ytterligere kommentarer og tilsvarsrunden ble dermed avsluttet.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nyhetsmelding på nett om at Acta Kapitalforvaltning AS ikke lenger har tillatelse til å omsette finansprodukter. Nyhetsmeldingen er basert på en pressemelding fra selskapet.

Klageren er det omtalte selskapet, som mener at tittel og ingress går lenger enn det er dekning for i teksten, og at dette bidrar til å gi leseren et feilaktig inntrykk av hva som er situasjonen.

P4 avviser klagen og mener nyhetsmeldingen inneholder korrekt informasjon som gir et riktig bilde av sakens fakta.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at det ikke er uenighet om hvorvidt forholdet skulle omtales, men at det presseetiske spørsmålet er hvorvidt tittel og ingress gir leserne et feilaktig inntrykk av saken.

Utvalget viser generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, der det heter: ”Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet.” Utvalget ser at det kan stilles spørsmål ved presisjonen i enkelte av formuleringene i tittel og ingress i den påklagede nyhetsmeldingen, men er av den oppfatning at dette først og fremst dreier seg om spissfindige definisjoner og ikke om sakens reelle innhold. Utvalget mener både tittel og ingress blir tilstrekkelig underbygget og presisert i nyhetsmeldingen og at det er dekning for den informasjonen som fremkommer.

P4 har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 27. mars 2012

Line Noer Borrevik
Håkon Borud, Hege Holm,
Stig Inge Bjørnebye, Georg Apenes, Camilla Serck-Hanssen