Tom Christophersen mot Varingen

PFU-sak 017/09


SAMMENDRAG:

Nittedal-avisen Varingen hadde onsdag 22. oktober 2008 som hovedoppslag på førstesiden: «For mye i ordførerlønn». Henvisningsteksten lød:

«Tidligere rådmann Jorun Gjørwad kvitterte ut vel 50.000 kroner til tidligere ordfører Tom Christophersen. Beløpet skulle kompensere manglende ferie og ble urettmessig utbetalt på toppen av ordførerlønn. Administrasjonen gikk også god for å betale ut godtgjørelse for 112 møter, stikk i strid med kommunestyrets møtereferat. Ingen har så langt kunnet dokumentere om det er referatet eller lønnsreglene som er feil.»

Inne i avisen ble to nyhetssider brukt på saken, under hovedtittelen «Kan ha fått 160.000 utover reglene». Her het det i ingressen:

«Med eksrådmann Jorun Gjørwads underskrift fikk tidligere ordfører Tom Christophersen 51.692 kroner i feriekompensasjon, uten at kommunestyret ble spurt.»

Og videre i brødteksten:

«I tillegg fikk Christophersen utbetalt godtgjøring for å delta i 112 kommunestyre- og formannskapsmøter, i strid med hva han ifølge kommunens møtebøker har krav på.»

Varingen opplyser at ordføreren tidligere fikk møtegodtgjørelse på toppen av sin årslønn, innen denne praksisen ble endret av kommunestyret i november 2003. «Ifølge protokollen fra møtet vedtok politikerne at ordførerens årslønn skulle økes med 100.000 kroner, og at dette inkluderte godtgjøring for kommunestyre- og formannskapsmøter.»

«Tom Christophersen deltok ikke under debatten eller avstemningen i saken, men har signert både innkallingen og protokollen etter møtet. Likevel mottok han i en periode på fire år møtegodtgjørelser for 112 møter, til sammen 109.160 kroner, stikk i strid med hva møteboka forteller at han hadde krav på.»

«Varingens gjennomgang av Tom Christophersens timelister viser at han til sammen har fått utbetalt 160.852 kroner mer enn kommunens reglementer tillater.»

Avisen gjengir her en spesifisert møteliste med tilsvarende utbetaliger som Christophersen skal ha mottatt.

Det framgår videre at tidligere rådmann Jorun Gjørwad ikke har ønsket å snakke med avisen, mens «Nittedal kommune mener ordføreren ikke kan lastes for det som har skjedd, selv om de bekrefter at ekstrabetalingen for manglende ferie var urettmessig».

«- Godtgjøringen til ordføreren utbetales 12 ganger i året, og det trekkes ikke for ferie slik det gjøres for vanlige lønnsmottakere, bekrefter kommunen.»

Til slutt i hovedartikkelen opplyses det at Christophersen ikke ønsker å la seg intervjue, «men velger i stedet å besvare våre spørsmål i et sammenhengende innlegg». Den tidligere ordførerens detaljerte svarinnlegg gjengis m.a.o. sammen med Varingens reportasje, under tittelen «Ordførergodtgjøring 2003-2007 – en kommentar». Christophersen skriver bl.a.:

«Mine kommentarer er en sammenhengende tekst, som gir svar på alle Varingens spørsmål, og som, etter min mening viser at virkeligheten er en annen enn den avisa forsøker å fortolke fram.»

«Når det gjelder spørsmålet fra Varingen om det jeg har fått utbetalt utover det som jeg har hatt krav på, kan jeg ikke si annet enn at jeg har vært i god tro, og så får jeg, sammen med andre, vurdere dette nærmere.»

I teksten til et firespaltet arkivbilde av Christophersen het det dessuten:

«VISSTE IKKE. – Jeg tok det for gitt at tidligere rådmann Jorun Gjørwad kjente regelverket, sier tidligere ordfører Tom Christophersen. Han hevder at han ikke visste at det bare er kommunestyret som kan vedta ekstrabevilgninger i ordførers lønn.»

En av tre korte underartikler forteller videre om «Full forvirring på rådhuset» når det gjelder «det originale forslaget som ble vedtatt av politikerne i 2003». I underartikkel nr. 2 hevder jussprofessor Eivind Smith at «flere i Nittedal kan få vansker med å forklare hva som har skjedd». I den tredje underartikkelen har tidligere varaordfører Hilde Thorkildsen «vanskeligheter med å forstå at Tom Christophersen fikk møtegodtgjørelser på toppen av årslønna».

Samme dag kommenterte Varingen saken på lederplass, under tittelen «Rådhusbyråkratene har rotet igjen». Her het det innledningsvis:

«Tidligere ordfører Tom Christophersen står i fare for, om ikke akkurat å få ødelagt sitt gode navn og rykte, så i alle fall å få en ”lei ripe i lakken”, som følge av rotete saksbehandling på rådhuset. Etter lang tids nitid graving i kommunens arkiver kan Varingen i dag avsløre at det er begått feil i utbetaling av godtgjøring til eks-ordfører Christophersen.»

«Det tjener Christophersen til ære at han selv spurte administrasjonen om det var rett at han skulle ha både godtgjørelse og fast ”lønn”. Administrasjonen har bekreftet at sånn var det nye regulativet å forstå. I ettertidens kranke blekhet kan en anføre at han også burde ha bedt administrasjonen forklare det åpenbare misforholdet mellom møteprotokollen og regulativet.»

«På anvisning fra daværende rådmann får tidligere ordfører også utbetalt 51.000 kroner i kompensasjon for at han ikke fikk tid til å ta full ferie. Også her burde administrasjonen ha visst bedre. Det kunne ha spart både Christophersen og det lokalpolitiske miljøet for den kjedelige og unødvendige saken som nå kommer til offentlighet.»

«I denne saken er det flere som har svin på skogen. Nå må det ryddes opp. Først og fremst må revisjonen og kontrollutvalget sørge for å få klarhet i hva som faktisk ble vedtatt i kommunestyrets famøse ”godtgjøringsmøte”.»

Fredag 24. oktober fulgte avisen opp saken i en innsidereportasje med hovedtittelen «Revisjonen gransker ordførerlønna». Ingressen lød:

«Kommunens revisor griper inn etter onsdagens artikkel i Varingen om ureglementerte utbetalinger til tidligere ordfører Tom Christophersen.»

I hovedartikkelen uttaler lederen av Nedre Romerike distriktsrevisjon bl.a. at Nittedal kommunes lønnsreglement «ikke stemmer overens med det politikerne ifølge protokollen vedtok i 2003, da ordførerlønna ble justert». Ifølge avisen vurderer også kommunens kontrollutvalg – på eget initiativ – å se nærmere på saken. Dessuten het det at nåværende ordfører Mette Tønder ber administrasjonen «om å gjennomgå både tidligere ordfører Tom Christophersen[s] og tidligere varaordfører Hilde Thorkildsens lønn».

I en underartikkel med tittelen «Har kastet papirer i ti år» opplyste avisen at «Nittedal kommune har hatt som praksis å makulere politiske forslag etter ett år». «Praksisen bryter ikke med Arkivloven, men vanskeliggjør nå kommunens arbeid med å komme til bunns i ordførersaken.»

En kort énspaltet underartikkel fortalte dessuten:

«Tidligere ordfører Tom Christophersen reagerer på onsdagens oppslag i Varingen, og varsler at han vil sende et klagebrev til Pressens faglige utvalg (PFU). – Varingen har ikke fulgt Vær Varsom-plakaten, mener Christophersen. I et intervju med Romerikes Blad sier Christophersen videre: – Jeg ba om litt mer tid for å undersøke saken, men det var ikke Varingen villig til å gi meg, sikkert i frykt for at krigsoverskriftene skulle ryke.»

Onsdag 29. oktober brakte Varingen et nytt innlegg fra Tom Christophersen, under tittelen «Har Varingen skjønt Vær Varsom-plakaten?» Her betegner han onsdag 22. oktober, da Varingen kom med sitt førstesideoppslag, som «en forferdelig dag». «Riktignok tas det et lite forbehold: ”Han kan ha fått for mye”. Men måten dette presenteres på, er slik at mistanken skapes og ”underbygges”.

Sammen med innlegget brakte avisen forslaget til godgjøring for politiske verv som ble fremlagt i 2003. Ifølge Christophersen hadde kommunepolitiker John Ivar Rygge (H) fortsatt forslaget liggende på sin pc. Og Christophersen skriver i innlegget:

«Varingens journalist ble gjort kjent med at vi kunne dokumentere Rygges forslag og dermed sannsynliggjøre at det var det protokollførte vedtaket som var feil. Det skjedde mandag kveld [20. oktober], og han fikk se dokumentasjonen tirsdag morgen. Men dette tåkelegges under tittelen ”Full forvirring på rådhuset”.»

«Jeg skal love at jeg skal hjelpe til med å grave, og jeg ser fram til at revisjonen og kontrollutvalget nå også kommer inn i saken. For øvrig ringte jeg selv til Nina Neset i Distriktsrevisjonen på mandag, to dager før Varingen skrev om saken. Det er en lang rekke opplysninger som bør fram i denne saken. Jeg skal bidra til at det skjer.»

KLAGEN:

Klageren, Tom Christophersen, «har intet imot at en avis skriver om at tidligere ordfører kan ha fått for mye utbetalt». «Det er måten saken omtales på, som gjør at jeg mener dette ikke kan være god presseskikk.»

«For meg begynte denne saken torsdag 9. oktober. (…) Juridisk rådgiver i Nittedal kommune, Anne Kristin Berntsen, ringte meg. Hun sa at det var kommet en henvendelse fra Varingen, hvor det ble hevdet at jeg hadde mottatt et betydelig beløp som jeg ikke hadde krav på. (Varingens mail til kommunen som Berntsen refererte fra, følger som vedlegg 4). Jeg ble svært overrasket, men redegjorde for det jeg der og da husket om sakene i 03 og 06/07 om folkevalgt godtgjøring. Seint på kvelden skrev jeg en mail til Berntsen hvor jeg presiserte og utdypet det jeg hadde sagt. (Mailen følger som vedlegg 5). Kopi ble sendt til ordfører, rådmann og ordførers sekretær.»

Klageren viser til etterfølgende telefonkontakt med Varingens redaktør Jan Fossen, som opplyste at «bakgrunnen for at de undersøkte saken, var et tips avisa hadde fått». «Tipseren hadde sagt at undersøkte ikke Varingen saken, ville vedkommende ta det opp med Romerikes Blad. Han sa også at tipset kom fra tredje etasje på rådhuset. Jeg spurte hvem det var. Men jeg skulle få vite det når vi snakket sammen seinere, og han understrekete: Varingen skulle ikke skrive noe om denne saken før svar var kommet fra kommunens administrasjon og før han og jeg hadde snakket sammen om saken.»

«Søndag ettermiddag den 19. ble jeg oppringt av Fossen. Varingen måtte skrive om saken så fort som mulig, dvs onsdag den 22, sa han. For nå sto brevet fra kommunen med svar til Varingen på postlista. Dermed kunne for eksempel Romerikes Blad ta saken før dem, og det kunne de ikke risikere. (…) Jeg mente avisa måtte ha en selvstendig vurdering av om dette var en ”sak”, og om undersøkelsene de hadde gjort, var gode nok. Det var å snakke for døve ører. Han lovet jeg skulle få se alt de skulle skrive, og jeg skulle få skrive en kommentar til dette, som de skulle trykke samtidig.»

Når det gjelder Varingens tipser, skal klageren etter hvert ha fått kjennskap til at det dreide seg om en tidligere ansatt i Nittedal kommune. «Å gå til en avis på denne måten var jo illojalt mot både tidligere og nåværende arbeidsgiver, og hensikten kunne ikke være noen annen en[n] at vedkommende hadde et ønske om å ramme meg, av en eller annen grunn.»
En mail til kommunen, med klagerens betraktninger rundt dette forholdet, følger som vedlegg 7.

Videre viser klageren til utsagn fra kommunalt hold, om at «Varingens journalist hadde gått meget hardt på vedkommende som var saksbehandler i 03». «Han hadde truet med å henge henne ut i Varingen hvis hun nektet å uttale seg om saken.»

Etter dette mottok klageren en mail fra journalisten (vedlegg 8). «Redaktøren hadde lovet [at] jeg skulle få se det de ville skrive i avise. Det skulle være grunnlaget for min kommentar. Men det var tydelig at det ikke var det jeg fikk nå. Det jeg fikk var sju spørsmål. Sterkt ledende spørsmål, ikledd en tekst som gav uttrykk for en fortolkning av situasjonen som var krystallklar: Du har bevisst, urettmessig tilegnet deg 160.000 kr, i strid med vedtak og regelverk.»

Klageren forteller at han, etter henvendelsene fra Varingen, hadde «tumlet med» disse spørsmålene: «Hva var det som var korrekt i forhold til det vedtaket som kommunestyret gjorde i november 2003? Var det innførselen i protokollen, eller var det det som var nedfelt i reglementet?». Som i avisinnlegget 29.oktober, viser klageren til det enstemmig vedtatte forslaget som Høyre-representanten John Ivar Rygge ennå hadde på sin pc. «Det viste at ordfører fortsatt skulle ha godtgjøring for møtene i formannskap og kommunestyre, som et tillegg til den generelle godtgjøringen.»

«Som viktig bakgrunnsmateriale vedlegges det protokollerte vedtaket fra 2003, reglementet slik det ble utformet i 03, forslaget som John Ivar Rygge fremmet i 03 og som han hadde tatt vare på, og endelig vedtaket i saken om ordførers godtgjøring fra 07.» (Vedlegg 10,11, 12 og 13).

«Jeg ringte også til journalist Venli i Varingen og fortalte om dette. Jeg sa at etter min mening viste dette at det etter all sannsynlighet var protokollen som var feil, og at det var reglementet, som jeg hadde fått godtgjøring utbetalt etter, som var korrekt.»

«Jeg spurte om ikke Varingen kunne vente til fredagens avis (Varingen kommer ut onsdag og fredag) med å skrive om saken, så de kunne få med det nye som nå var kommet fram om protokollen og vedtaket som ble fattet i november 03. Venli svarte omgående at han ikke trodde de ville vente med å skrive til neste utgave av avisa…».

«Det var ikke vanskelig å skjønne hvor dette bar hen. Jeg endret derfor litt på tilsvaret mitt, og satte inn et par setninger om det nye som var kommet fram, og at vi forgjeves hadde bedt om litt mer tid før Varingen skrev. (…) Seinere fikk jeg vite at også kommunens juridiske rådgiver Berntsen denne kvelden hadde ringt Venli etter at hun hadde fått mailen fra meg. Hun hadde understreket overfor ham at det nå var lagt fram dokumentasjon som viste at det var reglementet som var korrekt og protokollen som var feil.»

Det framgår at journalisten var på Berntsens kontor om morgenen tirsdag 21. oktober, der han fikk se den aktuelle dokumentasjonen. «Men legger han den ved siden av det andre kildematerialet og foretar en analyse og vurdering av de samlede forhold som er kommet fram? Nei, det gjør han ikke. Tvert imot blir det tåkelagt i en liten artikkel under overskriften ”Full forvirring på rådhuset”.»

E-post fra juridisk rådgiver Berntsen til journalisten senere samme dag følger som vedlegg 15 og 16.

I denne sammenheng reagerer klageren også på at jussprofessor Eivind Smith åpenbart bare er blitt forelagt møteprotokollen, og ikke Rygges dokumentasjon. «Hvis [Smith]hadde fått det, hadde han trolig uttrykt seg mer nyansert.» Dessuten mener klageren at journalisten «har satt seg så dårlig inn i saken at han ikke evnet å konfrontere [tidligere varaordfører] Thorkildsen med motsigelsen mellom vedtakene i formannskap og kommunestyre i 06/07, og det hun sier om vedtaket i 03».

Etter klagerens mening viser hans redegjørelse så langt at Varingen har «et mildest talt frynsete forhold til prinsippene i Vær Varsom-plakaten allerede i selve innsamlingsarbeidet, eller ”gravingen” som enkelte kaller det”. Klageren påpeker samtidig «menneskers krav på beskyttelse mot misteliggjøring og usannferdig omtale», idet han viser til Vær Varsom-punkt 3.2, om kildekritikk og kontroll av opplysninger.

«Man har tydeligvis blitt så oppglødd over å komme med en avsløring av en politiker at normal kildekritikk har fordunstet som dogg for sola. (…) Likeledes er også språkbruken usaklig. Å avfeie uttalelsene fra kommunens administrasjon, og indirekte Rygges dokumentasjon, med det kommunens folk er ”forvirret”, er rett og slett usaklig.»

Når det gjelder lederartikkelen 22. oktober, ser klageren denne som «en dom uten forbehold». «Varingens selvtilfredse utsagn om nitid og grundig arbeid, og poengteringen av at dette dreier seg om en avsløring, viser at her er det gjort noe veldig galt. Når det i lederen utheves at ”Flere har svin på skogen”, er det neppe mange lesere som er i tvil om at et[t] av disse svina er tidligere ordfører.»

Dessuten skriver klageren:

«Jeg ba om å få komme med et tilsvar i avisa uken etterpå. Det fikk jeg, selvfølgelig. Det rettet opp noe av inntrykket som var skapt. (…) Oppslaget den 22.10 sto også på avisas nettside. Mitt tilsvar kom ikke inn på nettsiden. Det tok jeg opp med redaktøren i en mail. Men min anmodning om å få det inn der, ble avvist, med den begrunnelsen at det var et leserinnlegg, og leserinnlegg har man så langt valgt ikke å ta inn på Varingens nettsider.»
(E-korrespondansen følger som vedlegg 17).

«Da er det bare å konstatere at Vær Varsom-plakatens råd om at en som er utsatt for angrep og kritikk, skal ha anledning til å svare, den ”retten” gjelder kun for Varingens papirutgave og ikke for nettutgaven.»

Som vedlegg 18 følger for øvrig klagerens redegjørelse overfor distriktsrevisjonen, og som vedlegg 19 revisjonens utkast til etterfølgende notat.
TILSVARSRUNDEN:

Varingens redaktør oppfatter klagen slik at det først og fremst er «måten angjeldende sak ble behandlet på fra redaksjonens side og senere omtalt i lokalavisen, det reageres på». «De faktiske forhold som Varingen har brakt til torgs, bestrides ikke. (…) Vi føler likevel det er nødvendig å presisere at alt som har stått på trykk i lokalavisen om denne saken, er grundig dokumentert og at denne dokumentasjonen er tilgjengelig i Nittedal kommunes arkiver.»

«Redaksjonen presenterte funnene for kommunens administrative ledelse, samtidig som de ble bedt om en nærmere forklaring. Tom Christophersen ble også informert om Varingens arbeid med saken. Varingens henvendelse til administrasjonen medførte at saken ble offentlig tilgjengelig. Dermed oppsto den situasjonen at andre medier kunne snappe fra oss en nyhetssak som lokalavisen etter vår målestokk hadde brukt store redaksjonelle ressurser på å grave fram. Derfor valgte vi å publisere våre funn i lokalavisen den 22.10.08.»

«Dette gjorde vi kjent for Christophersen på forhånd. For å ivareta hensynet til samtidig tilsvar, fikk Christophersen oversendt hele Varingens oppslag på e-post et drøyt døgn før publisering. Samtidig ba vi han om et intervju for å få brakt hans synspunkter fram for våre lesere. Det ønsket ikke Christophersen å medvirke til. I stedet ba han om spalteplass for et inserat der han uredigert kunne presentere sitt syn på saken.»

«Han insisterte videre på at hans meningsytring ikke ble plassert på avisens faste plass for leserbrev, men gjengitt i sin helhet på samme side som Varingens oppslag. Det gjør vi vanligvis ikke, men åpnet likevel for det denne gangen på grunn av sakens spesielle karakter.»

«Vi mener at vår omtale av saken forholder seg til fakta, og ikke bringer til allmennhetens kunnskap opplysninger som ikke er dokumenterbare. Vi mener at rapporten fra Nedre Romerike Distriktsrevisjon underbygger dette. I skrivende stund gjenstår Nittedal kommunestyres behandling av distriktsrevisjonens funn/konklusjoner i sin gransking i denne saken.»

«Sett fra Varingens ståsted har lokalavisens håndtering av denne høyst spesielle og oppsiktsvekkende saken hele tiden fokusert på å ”ta ballen, ikke mannen”. Det er mangelfulle kommunale kontrollrutiner og kvalitetssikring av lokalpolitiske beslutninger som har vært avisens hovedfokus. Vi forstår derfor ikke at Christophersen evner å se denne saken som en forfølgelse av ham som person. Det har ikke vært i våre tanker.»

Klageren tilbakeviser avisens anførsel om at han fikk «oversendt hele Varingens oppslag på e-post et drøyt døgn før publisering». «Dette er ikke riktig. Jeg har ikke fått en slik e-post, og Varingen har heller aldri dokumentert at de har sendt en slik e-post til meg. (…) Varingens oppslag så jeg for første gang da jeg åpnet avisa om morgenen 22.10.08.»

«Det framgår tydelig av min kommentar at jeg ikke kan ha sett det redaktøren påstår jeg har fått. Jeg forholdt meg til det Varingen hadde sendt meg, nemlig sju spørsmål fra Venli. Hadde jeg fått tilsendt ”hele Varingens oppslag”, hadde min kommentar fått et annet innhold.»

«Redaktøren blander her sammen det som skjedde før oppslaget 22.10.08 med det som skjedde da Varingen skulle skrive om revisjonens rapport om saken, noe som skjedde i avisas utgave 28.01.09. Da fikk jeg se artiklene på forhånd i en e-post fra Venli 26.01.09 (jfr vedlegg 1). Da ble jeg spurt om å stille opp til intervju. Det avslo jeg (jfr vedlegg 2), og ba om å få skrive en kommentar, som Varingen plasserte på leserbrevsida.»

Klageren finner det villedende når avisen hevder at «alt som har stått på trykk i lokalavisen om denne saken, er grundig dokumentert, og at denne dokumentasjonen er tilgjengelig i Nittedal kommunes arkiver». (…) Ingen bestrider eksistensen av disse dokumentene eller deres faktiske innhold. Det er fortolkningen av dem og det budskapet som Varingen formidler når avisa slår opp saken, som denne klagen gjelder.»

«Når redaktøren svarer, imøtegår han ikke den klage og den kritikk som er satt fram fra min side. Han snakker om noe annet, serverer noen honnørord og en uriktig påstand om at alt de skriver, er dokumentert.»

«Så er det da heller ikke faktaopplysningene i seg selv som er problemet. Problemet og det kritikkverdige ligger i utvalget av fakta, i sammenstillingen av dem, i det at enkelte fakta tåkelegges eller nærmest underslås, og i det at den som artiklene rammer, ikke ble gitt mulighet for samtidig tilsvar.»

«Varingen hevder at ”rapporten fra Nedre Romerike Distriktsrevisjon underbygger” det avisa skriver. Dette skrives med bred penn, uten noen som helst referanse til den nevnte rapporten. Det er forståelig. Ved sin brede analyse, sin nøytrale ordbruk og sin grundighet står revisjonens rapport i klar kontrast til Varingens ulike oppslag.»

«Redaktøren hevder at det er ”mangelfulle kommunale kontrollrutiner og kvalitetssikring av lokalpolitiske beslutninger som har vært avisens hovedfokus”. Pussig da at redaktøren på den foregående siden (i avisens tilsvar; sekr anm.) omtaler saken som ”ordførersaken”. Det er verken snakk om rådmannssak eller administrasjonssak eller en annen slags sak.»

Varingens redaktør understreker at avisen ga klageren «gjentatte tilbud om å la seg intervjue». «Det valgte han å avstå fra. I den grad klageren mener at han ikke fikk benyttet sin tilsvarsrett, var det fordi han ikke selv ønsket å bidra til det. Vi gjorde det som sto i vår makt for å forelegge vårt funn for Christophersen og gi han anledning til tilsvar, før artikkelen ble publisert. Klagers utsagn om at ”tidligere ordfører ikke fikk mulighet til å gi samtidig tilsvar, rett og slett fordi han ikke fikk se det Varingen skulle skrive”, mener vi faller på sin egen urimelighet.»

Imidlertid skriver redaktøren deretter i avisens siste tilsvar:

«Klager har rett i at han ikke ble forelagt Varingens oppslag den 22.10.08 før publisering. Vi beklager at vi tidligere har hevdet dette. Det skyldes at undertegnede ferierte utenlands på dette tidspunkt og fulgte derfor opptakten til denne klagesaken fra ”sidelinjen”. Jeg kom derfor i Varingens første tilsvar til PFU (datert 04.03.09) beklageligvis i skade for å forveksle vår håndtering av det første oppslaget med den prosedyren som vi fulgte i vår påfølgende artikkel.»

«Når det er sagt, ønsker vi å legge til at det ikke er vanlig praksis fra Varingens side at folk vi intervjuer gis adgang til å lese samtlige redaksjonelle artikler i angjeldende sak, før publisering.»

Angående klagerens opprinnelige anførsel om professor Eivind Smiths utsagn, skriver redaktøren:

«Smith uttaler seg om kommunestyrets protokoll. Uavhengig av hva annet som ble vedtatt i møtet, er professor Smiths poeng at tidligere ordfører og administrasjonen uansett har et forklaringsproblem. Smith debatterer ikke hva som eventuelt ble vedtatt i det nå så mye omtalte kommunestyremøtet. Vi kan imidlertid dokumentere at Smith ble gjort kjent med John-Ivar Rygges regneark. Smith leste på forhånd gjennom vårt intervju med ham og aksepterte det (ref. vedlagt korrespondanse på e-post mellom Varingen og Smith).

«Hilde Thorkildsen var en av tre lokalpolitikere som var medlem av utvalget som i sin tid fremmet forslaget til nytt godtgjøringsregulativ. Hun var derfor etter vår mening en relevant kilde.» «Poenget vårt med å intervjue de to nevnte var nettopp å styrke kildegrunnlaget.»

Redaktøren viser videre til klagerens anførsel om at han handlet i god tro etter å ha spurt seg for i kommuneadministrasjonen. «Dette forhold mener Christophersen at Varingen har tillagt for liten vekt i vår omtale av saken. Vi mener imidlertid at det var en rekke forhold i saken som måtte belyses.»

«Med sin lange fartstid i kommunepolitikken og mangeårige virke som ordfører, burde Christophersen være vel kjent med forskjellen mellom å motta godtgjøring og lønnsutbetaling. Han er fullt på det rene med at rådmannen ikke rår over ordfører. Det er kommunestyret som er ordførers ”arbeidsgiver”. Følgelig burde Christophersen også ha reist spørsmålet om kompensasjon for betydelig merarbeid/ikke uttatt ferie, for kommunestyret.»

«Hadde han gjort det, ville ikke disse godtgjøringssakene fått noe etterspill. At administrasjonen ikke hadde tilstrekkelig orden i sine dokumenter og unnlot å tilrå ordfører å gå til kommunestyret, er kritikkverdig. Det har da også Varingen holdt fram i vår omtale av ”ordførersaken”.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et førstesideoppslag og påfølgende reportasjer i Varingen med søkelys på utbetaling av kommunale ekstragodtgjørelser til tidligere Nittedal-ordfører Tom Christophersen.

Han reagerer sterkt på at oppslaget om «For mye i ordførerlønn» kom tidligere enn opprinnelig avtalt, og uten at han fikk kjennskap til måten lokalavisen ville framstille saken på. Klageren mener derfor at han ikke ble gitt mulighet til reell samtidig imøtegåelse. Etter klagerens mening ville avisen ved å vente med publiseringen også fått med mer avklarende opplysninger om kommunevedtak som tidligere var gjort. Slik klageren ser det, røper Varingens håndtering av «ordførersaken» en mangelfull kildekritisk holdning. Dessuten anser han at avisen på lederplass avsier en forbeholdsløs dom i saken.

Varingen kan ikke se at de faktiske forhold avisen omtaler, er bestridt. Redaksjonen finner det likevel nødvendig å presisere at alt som er publisert, baserer seg på dokumentasjon fra Nittedal kommunens arkiver. Avisen mener klageren ble gitt akseptabel mulighet til samtidig imøtegåelse, ved at han fikk spalteplass til eget innlegg sammen med den opprinnelige reportasjen. Her viser Varingen ellers til at det ikke er vanlig å gi intervjuobjekter anledning til på forhånd å lese alt redaksjonelt materiale i en sak.

Pressens Faglige Utvalg mener Varingen var i sin fulle rett til å etterprøve om utbetaling av ekstragodtgjørelser til klageren var i henhold til vedtak kommunestyret hadde gjort flere år tidligere. Utvalget konstaterer at avisen med rette tok utgangspunkt i at ordlyden i en møteprotokoll ikke var i overensstemmelse med det lønns- og godtgjøringsreglement som kommunens administrasjon praktiserte.

Ut fra dette anser utvalget at avisen hadde legitime grunner til å stille spørsmål ved kommunens kontrollrutiner, og blant annet beskrive situasjonen med formuleringen «Full forvirring på rådhuset». Slik utvalget ser det, har avisen i den første reportasjen på akseptabel måte fått fram at den omtalte møteprotokollen kunne være feilført, men at dette så langt ikke var dokumentert fra kommunens side. Utvalget noterer seg dessuten at klageren selv får fram momentet med mulig protokollfeil i sitt samtidige kommentarinnlegg.

Selv om det i etterkant kan diskuteres om avisen burde ha ventet med reportasjen til saken på dette punkt var oppklart, slik det var avtalt med klageren, anser ikke utvalget at publiseringen på det aktuelle tidspunktet i seg selv kan betraktes som et presseetisk overtramp.

På den annen side har utvalget forståelse for at Varingens oppslag kan oppleves som personlig belastende for klageren. Utvalget viser her generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, som maner redaksjoner til saklighet og omtanke i innhold og presentasjon. Likevel må utvalget påpeke, slik det er gjort i lignende tidligere klagesaker, at det i den politiske reportasjen må være stor takhøyde og på lederplass rom for sterke karakteristikker. Selv om avisen på enkelte punkter går langt i bruken av konstaterende formuleringer, kan ikke utvalget se at det framkommer konkrete beskyldninger som retter seg mot klageren personlig.

Uansett må det etter utvalgets mening legges stor vekt på at redaksjonen allerede i første omgang lot klageren komme samtidig til orde med en lengre redegjørelse, og også senere har fått kommentere saken ytterligere gjennom eget innlegg.

Etter en samlet vurdering finner utvalget at Varingen ikke har brutt god presseskikk.

Oslo, 28. april 2009

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Halldis Nergård, John Olav Egeland,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Henrik Syse