Finanshuset Acta v/ informasjonsdirektør Mirja Herrdin mot TV 2

PFU-sak 016/12


SAMMENDRAG:

TV 2 hadde tirsdag 27. desember 2011 en nyhetsmelding på sine nettsider med tittelen ”Acta fratatt konsesjonen”.

Meldingen var for øvrig:

Acta Kapitalforvaltning AS har blitt fratatt tillatelsen til å yte investeringstjenester og omsette finansprodukter.

I pressemeldingen heter det at Acta, som i den siste tiden har fått et skred av kundeklager mot seg, selv har valgt å levere tilbake tillatelsen, skriver vg.no.

Vedtaket innebærer at Acta Kapitalforvaltning AS ikke lenger er et verdipapirforetak under tilsyn av Finanstilsynet.

I pressemeldingen heter det at Acta, som i den siste tiden har fått et skred av kundeklager mot seg, selv har valgt å levere tilbake tillatelsen.

Dette skal ha skjedd allerede for to måneder siden. Først tirsdag fattet Finanstilsynet vedtak om å godta tilbakekallingen av tillatelsen.

TV 2 har fortalt om flere tilfeller av privatpersoner som har mistet store verdier i investeringsfadeser der Acta har vært involvert – sist om ekteparet Pyvin og Gunn Hansen som kom heldig ut av en uheldig situasjon da de vant over Acta.
KLAGEN:

Klageren er Acta, som innledningsvis viser til pressemeldingen firmaet sendte ut og som var utgangspunktet for nyhetsmeldingen. Klageren mener nyhetsmeldingen bryter med punkt 4.4 i Vær Varsom-plakaten.

Videre presiserer klageren ulike forhold ved sin drift og i tilknytning til de forhold som har ført til at den konsesjonspliktige virksomheten nå er avsluttet. Blant annet er det viktig for klageren å understreke at det var selskapet selv som avviklet sin virksomhet og som frivillig leverte tilbake tillatelsen til å yte investeringstjenester.

På denne bakgrunn mener klageren at tittel og ingress gir et feil inntrykk, av to grunner: ”Den naturlige forståelsen av bruken av ordet ”Acta” i tittelen er at hele, eller i det minste en viktig del av, Acta nå står uten konsesjon, som selvsagt er en forutsetning for å drive innen vår bransje.”

Og videre: ”Den naturlige forståelsen av både tittel og ingress er at Acta/Acta Kapitalforvaltning er fratatt tillatelsen mot sin vilje”.

På grunn av dette mener klageren at et slikt feilaktig inntrykk av at firmaet er ”avskiltet”, er svært skadelig for virksomheten. Avslutningsvis heter det: ”I etterkant av medieoppslagene i romjulen har vi fått et stort antall henvendelser fra kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter som tror hele Acta skal legges ned og lurer på hvordan de skal forholde seg.”

Klageren mener det har spredd seg en oppfatning i pressen om at firmaet er ”fritt vilt” og ønsker derfor en behandling i PFU.

TILSVARSRUNDEN:

TV 2 viser innledningsvis til at det er en svært kort nyhetsmelding som er påklaget, og skriver: ”Det fremgår helt tydelig – i påfølgende setning i ingressen – at saken gjelder ’Acta Kapitalforvaltning AS’…Dette er således gjort helt klart i direkte sammenheng med overskriften.”

Kanalen påpeker at selskapet selv bruker ”Acta” for å profilere seg: ”At man her omtaler klager som ’Acta’ når klager selv innarbeider en samlebetegnelse og det derigjennom kan oppstå en oppfatning som klagen gir uttrykk for, må ’Finanshuset Acta’ selv bære konsekvensene av.”

Videre skriver TV 2 at det måtte være greit å vise til at Finanstilsynet hadde fattet formelt vedtak om tilbakekall av tillatelsen: ”Dette må kunne forsvares idet man to steder – første gang i 2. linje og deretter i 8. linje – sier klart at selskapet ’selv har valgt å levere tilbake tillatelsen.” Ifølge tilsvaret er det samme presisert i fet skrift inne i artikkelen.

Kanalen konkluderer: ”Lest i sin helhet er artikkelen faktisk korrekt. Vi ser ikke grunnlag for å hevde at det er fremført ’villedende påstander’…”

TV 2 påpeker at klager ikke tok kontakt med redaksjonen før klagen ble sendt til PFU. Etter at klagen ble registrert, har TV 2 likevel gjort enkelte presiseringer i artikkelen for å imøtekomme klageren.

Klageren opprettholder sin klage og mener at lengden på artikkelen ikke spiller noen rolle. Videre kan klageren ikke se at selskapets egen bruk av konsernnavn ikke har noen betydning for klagen: ”Hovedpoenget er jo at TV 2 har laget en sak som for alle som ikke kjenner detaljene i konsernstrukturen i Acta vil bli oppfattet som at Acta som helhet er blitt fratatt sin konsesjon.”

Klageren mener derfor fortsatt at det ikke var dekning for tittelen.

TV 2 skriver i sitt siste tilsvar at lengden på artikkelen ikke er uviktig: ”At artikkelen er kort er et poeng idet en leser dermed ikke behøver å lese gjennom mye tekst før den helhetlige – og korrekte informasjon fremtrer.”

Kanalen avviser at artikkelen vil bli oppfattet som at Acta som helhet er blitt fratatt sin konsesjon.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nyhetsmelding på TV 2s nettsider om at Acta Kapitalforvaltning AS ikke lenger har tillatelse til å omsette finansprodukter. Nyhetsmeldingen er basert på en pressemelding fra selskapet.

Klageren er det omtalte selskapet, som mener at tittel og ingress går lenger enn det er dekning for i teksten, og at dette bidrar til å gi leseren et feilaktig inntrykk av hva som er situasjonen.

TV 2 avviser klagen og mener nyhetsmeldingen inneholder korrekt informasjon som gir et riktig bilde av sakens fakta.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at det ikke er uenighet om hvorvidt forholdet skulle omtales, men at det presseetiske spørsmålet er hvorvidt tittel og ingress gir leserne et feilaktig inntrykk av saken.

Utvalget viser generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4 der det heter: ”Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet.” Utvalget ser at det kan stilles spørsmål ved presisjonen i enkelte av formuleringene i tittel og ingress i den påklagede nyhetsmeldingen, men er av den oppfatning at dette først og fremst dreier seg om spissfindige definisjoner og ikke om sakens reelle innhold. Utvalget mener både tittel og ingress blir tilstrekkelig underbygget og presisert i nyhetsmeldingen og at det er dekning for den informasjonen som fremkommer.
Utvalget merker seg dessuten at artikkelen senere er presisert ytterligere.

TV 2 har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 27. mars 2012

Line Noer Borrevik
Håkon Borud, Hege Holm,
Stig Inge Bjørnebye, Georg Apenes, Camilla Serck-Hanssen