Advokat Morten N. Wexels (p.v.a. klient) mot Telemarksavisa

PFU-sak 016/10


SAMMENDRAG:

Telemarksavisa publiserte fredag 17. juli 2009 en artikkel med tittelen ”Ringte forsikringsselskapet før brannen”, og følgende ingress:

”Få dager før brannen i X gartneri skal eier NN ha ringt sitt forsikringsselskap og forhørt seg om at alt var i orden med forsikringene.”

Videre heter det i artikkelen:

”Politiadvokat Ole-Jacob Schelver ved Telemark politidistrikt ønsker ikke å kommentere disse opplysningene som TA har fått bekreftet via andre kilder. I går ble det kjent at en person er siktet for å ha tent på gartneriet, men Schelver vil ikke bekrefte at det dreier seg om eier og daglig leder NN. TA har imidlertid fra flere kilder fått bekreftet at NN er den siktede.”

Under undertittelen ”Boligplaner på tomta” følger:

”TA sitter også på opplysninger om at NN skal ha vært i kontakt med et lokalt arkitektkontor og luftet tanker om å bygge boliger på området hvor gartneriet lå. Schelver vil ikke kommentere hvorvidt politiet sitter inne med de samme opplysningene og om dette er ett av momentene som har dannet grunnlaget for siktelsen.”

Informasjonsdirektør Jack Frostad i IF Skadeforsikring er deretter intervjuet.

”Informasjonsdirektør Jack Frostad i If Skadeforsikring sier på generelt grunnlag at alle telefonsamtaler mellom forsikringstakere og forsikringsselskapet blir loggført. Han kan imidlertid ikke bekrefte at NN var i kontakt med selskapet få dager før brannen.
-Jeg kjenner ikke til det, men det er jo ikke uvanlig at forsikringstakere er i kontakt med selskapet, sier Frostad.”

Til sist i artikkelen fremkommer det at NN ikke ønsker å kommentere påstandene fra TA:

”Jeg har ikke lyst til å kommentere dette. Dette er ille nok.”

I en artikkel med tittelen ”-Burde hatt advokat”, publisert tirsdag den 21.juli 2009, er hovedinnholdet klagers advokats synspunkter omkring politiets håndtering av situasjonen da klager gikk fra å være vitne til å bli siktet i saken. Han uttaler:

”NN stiller seg helt uforstående til siktelsen og jeg har nå fått tilsendt omfangsrike saksdokumenter som jeg vil gå gjennom så snart jeg er ferdig med ferien.”

I tillegg gjentas formuleringene om hvilke opplysninger TA sitter med om kontakt med forsikringsselskap og planer om boligutbygging på gartneritomta.

I klagegrunnlaget inngår også en tredje artikkel, publisert tirsdag den 20.10.2009, med tittelen ”Politiet saumfarer NN-økonomien”. Her gjentas for tredje gang at TA sitter med opplysninger om at NN skal ha kontaktet forsikringsselskapet før brannen ”for å forsikre seg om at alt var i orden med forsikringene.”

KLAGEN:

Klager er eieren av det nedbrente gartneriet, ved sin advokat.

Klageren mener at publiseringen av de tre artiklene er et brudd på en rekke av punktene i ”Vær Varsom-plakaten”.

Han anfører at TA bevisst har gått ut med uriktig informasjon som er egnet til å utpeke NN som gjerningsmann. Dette hevder klageren er et brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 1.5, samt punkt 4.5 om forhåndsdømming. Han viser til at det er feil at han ringte forsikringsselskapet få dager før brannen for å forsikre seg om at forsikringene var i orden: ”En henvendelse fra en i selskapet til forsikringsselskapet If gjaldt personalforsikring. TA har ved å bruke uttrykket ”for å sjekke om forsikringen var i orden” gitt leserne det klare inntrykk at dette var gjort som en forberedelse til å tenne på. Slik må leserne ha oppfattet artikkelen.”

Klageren viser også til Vær Varsom-plakatens punkt 4.7, og mener at det var feil å identifisere ham i den grad avisen har gjort: ”NN er en kjent person i lokalmiljøet. Likevel har det ikke vært nødvendig å bruke navn i den grad TA har gjort.”
Klager er også av den oppfatning at artiklene utgjør et brudd på punkt 3.2, da TA ikke har kontrollert at opplysningene som er gitt er korrekte.

I tillegg hevdes det fra klagers side at punkt 4.14, om samtidig imøtegåelse, kommer til anvendelse da ”imøtegåelsen fra denne side ikke er blitt referert i artikkelen 20.10.09. Dette til tross for at TA kjente innsigelsen.”

Klager opplyser også om at han har forsøkt å få TA til å trykke et dementi uten at det er etterkommet fra avisens side. Klager har imidlertid oppfattet det slik at avisen har tilbudt å skrive at det ikke var klager, men hans bror, som tok telefonkontakt med forsikringsselskapet. Avisen har også, etter klagers oppfatning, vært villig til å publisere en artikkel hvor det fremgår at ”forsikringssporet er svekket”.

TILSVARSRUNDEN:

Telemarksavisa viser først til at det i klagen ”kan oppfattes som om Wexels antyder at TA ønsket mer eller mindre å fabrikere en historie knyttet til Per og Erik NN. Det er totalt feil.” Avisen viser til at den ”ønsket å gi NN ved Wexels anledning til å hevde på trykk det man hevdet ovenfor TA. Dette gjelder også forsikringssporet som Wexels mente var ute etter etterforskningen etter at den If-ansatte Petter Pettersen forklarte at kontakten som er omtalt her dreide seg om personal-og yrkesskadeforsikring.”

Avisen viser videre til at den har forsøkt å kontrollere opplysningene som Wexels fremmet, i kontakt med politiet: ”Imidlertid sa politiet ved politiadvokat Knut Kolloen til TA så seint som i den innklagede artikkelen 20. oktober 2009 følgende: ”Vi ønsker ikke å kommentere hva slags kontakt det har vært mellom den siktede og hans forsikringsselskap, men vi har sikret oss informasjon fra det aktuelle forsikringsselskapet.” Etter den tid har heller ikke politiet på spørsmål ville bekrefte det Wexels hevder vedrørende denne kontakten. Dermed ville det være umulig for TA å dementere opplysninger kun basert på en påstand fra siktede og hans advokat, ut over at siktede og hans advokat hadde løpende og åpent tilbud om å fremme disse opplysningene på trykk i TA.”

Avisen hevder at den aldri har bevisst gått ut med uriktig informasjon i saken: ”NN er siktet i saken. Det er altså, etter politiets mening, skjellig grunn til å mistenke NN for denne brannen. Fortsatt.”

Avisen viser videre til at de har fått tipset om at NN var i kontakt med sitt forsikringsselskap før brannen ”fra en troverdig, uavhengig kilde.”
”TA har konfrontert alle involverte med dette tipset. Vi er kjent med at tipset vedrørende kontakt mellom NN og forsikringsselskapet var et spor på et tidspunkt i etterforskningen. Vi er også kjent med at advokat Wexels hevder at det elementet er sjekket ut av saken. Vi har tilbudt Wexels å si det på trykk i avisa. Vi har også, etter at vi ble kjent med, via Wexels, at det elementet skal være sjekket ut av saken, ikke satt på trykk nettopp dette om denne kontakten. Men vi har ikke fått bekreftet Wexels påstand fra annet hold.”

Avisen påpeker også at den aldri har skrevet hvilke type forsikringer den eventuelle kontakten skulle gjelde.

Når det gjelder identifiseringen av NN, skriver avisen i sitt tilsvar at klager ”er en kjent og profilert forretningsmann i Grenland. Hans gartneri brant ned – og det førte til stor oppmerksomhet. […] Siden han selv hevdet at det skulle være ”to menn som truet ham og deretter satte fyr” ville det også være svært tvilsomt å ikke skrive at det var NN selv som ble siktet i saken.”

Hva angår retten til samtidig imøtegåelse viser TA til at de ”ved hvert eneste tilfelle vi har omtalt denne saken bedt om en kommentar fra NN og etter hvert hans advokat Wexels. Det har vi, ved flere tilfeller, ikke fått. Vi har likevel tatt kontakt hver eneste gang. Da ny informasjon ble gjort kjent for oss fra advokat Wexels har han fått muntlig og skriftlig tilbud om å framføre denne informasjonen på trykk i TA. Det har blitt avvist.”

Klager har etter dette ikke hatt mer å tilføye.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder tre artikler i Telemarksavisa (TA) om en gartneribrann hvor eier av gartneriet er siktet i saken. I artiklene blir det blant annet hevdet at eieren av gartneriet ringte forsikringsselskapet før brannen for å sjekke om forsikringene var i orden, samt at han skal ha kontaktet et arkitektfirma med tanke på å bygge boliger på gartneritomta.

Klager er eieren av gartneriet ved sin advokat. Han klager på at TA bevisst skal ha publisert uriktige opplysninger om saken, og at klager er identifisert i den grad avisen har gjort. Klager mener at artiklene er ledd i en forhåndsdømming, og at han i oppfølgingsartiklene ikke i tilstrekkelig grad har fått anledning til samtidig imøtegåelse.

Telemarksavisa avviser samtlige påstander om at artiklene er brudd på god presseskikk. Avisen viser til at de har fått opplysningene som fremkommer av artiklene fra en troverdig og uavhengig kilde, og at den har kontrollert opplysningene på en tilfredsstillende måte. Avisen viser dessuten til at den gjennomgående har kontaktet klager for samtidig imøtegåelse, uten at klager alltid har ville benytte seg av denne retten.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis understreke at det vanskelig kan ta stilling til bevisene, eller påstandene, i den pågående saken da det er opp til politiet, og eventuelt retten, å avgjøre holdbarheten av disse. Utvalget vil samtidig påpeke pressens rett til å drive undersøkende journalistikk i forbindelse med ulykker og kriminalsaker som er under etterforskning. Som et holdepunkt for pressens arbeid i slike saker vil utvalget likevel, på generelt grunnlag, vise til Vær Varsom-plakatens punkt 4.7, hvor det blant annet heter: ”Vis særlig varsomhet ved omtale av saker på et tidlig stadium”.

Selv om artiklene, slik utvalget ser det, ikke direkte uttrykker i hvilken hensikt klager angivelig skal ha kontaktet forsikringsselskapet, er det liten tvil om hvilket inntrykk leserne av avisen sitter igjen med. Påstandene om kontakt med forsikringsselskapet og planer om boligbygging på tomta, samt den konstaterende tittelbruken utgjør et helhetsbilde som er egnet til å skape inntrykk av at det er konkludert i en sak som enda er under etterforskning. Utvalget ser også at de gjentagende påstandene om kontakt med forsikringsselskap og arkitektbyrå i oppfølgingsartiklene er med på å forsterke inntrykket.

Utvalget vil vise til Vær Varsom-plakatens punkt 4.5, der det blant annet heter: ”Unngå forhåndsdømming i kriminal- og rettsreportasje. Gjør det klart at skyldspørsmålet for en mistenkt, anmeldt, siktet eller tiltalt først er avgjort ved rettskraftig dom. ”

Telemarksavisa har brutt god presseskikk.

Oslo, 27. april 2010

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Marit Rein, John Olav Egeland,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse