Fredrik Brodersen mot Tvedestrandsposten

PFU-sak 016/03


SAMMENDRAG:
Tvedestrandsposten hadde torsdag 23. januar 2003 et oppslag over fire spalter på første side med hovedtittel » Ønsker granskning av dobbeltroller «. En stikktittel lød: » Lyngør Båtselskap taper 219.000 kr på Ceres-konkursen «. I henvisningsteksten på førstesiden het det:

«Lyngør Båtselskap AS taper etter all sannsynlighet 219.000 kroner på konkursen i Ceres Shipping AS. Båtselskapet hevder at Ceres Shipping AS leide mannskap for å kjøre MS «Ceres» uten å gjøre opp for seg. Den ekstraordinære generalforsam-lingen i Lyngør Båtselskap AS ønsker at dobbeltroller granskes. Flere personer engasjerte seg både i båtselskapet og Ceres Shipping AS»

Oppslaget inne i avisen dekket en hel side med hovedsak og undersaker. Hovedsaken hadde tittelen » Taper trolig 219.000,- kr på Ceres-konkursen «. En undersak hadde tittelen » Ønsker gransking av dobbeltroller «, og her het det i ingressen:

«En ekstraordinær generalforsamling i Lyngør Båtselskap tar til orde for gransk-ning fordi flere tidligere styremedlemmer i båtselskapet også var medeiere og styremedlemmer i Ceres Shipping AS»

Videre het det i brødteksten:

«På den ekstraordinære generalforsamlingen i fjor høst stilte alle medlemmene i styret til Lyngør Båtselskap AS sine plasser til disposisjon. Generalforsamlingen skiftet ut flere styremedlemmer. Blant andre gjaldt det styreleder Fredrik Brodersen som også var styremedlem og daglig leder i Ceres Shipping AS, og Harald J. Halvorsen som var investor i Ceres Shipping AS. Generalforsamlingen stilte seg sterkt kritisk til at flere sentrale aktører i båtselskapet også engasjerte seg i Ceres Shipping AS.»
(…)

«- På den ekstraordinære generalforsamlingen kom det fram et ønske om at forholdene rundt disse dobbeltrollene blir undersøkt nærmere, sier Mads Oppegaard som våren 2002 ble valgt inn som Tvedestrand kommunes representant i styret til Lyngør Båtselskap AS.»

Det opplyses videre i artikkelen at styret er i full sving med å følge opp generalforsam-lingens krav om å vurdere mulighetene for granskning. Til slutt i artikkelen het det:

«- Rent generelt vil jeg si at det kan være svært uheldig å blande roller man har i ulike selskaper, sier Mads Oppegaard. Som kommunens representant i styret for båtselskapet er det hans oppgave å ivareta offentlighetens tarv.

– Når en person sitter i styret i to forskjellige selskapet som har med hverandre å gjøre, kan det være vanskelig å holde tunga rett i munnen. Jeg vil ikke si noe om hva som kan ha skjedd i denne konkrete saken, det må en eventuell granskning vise, sier Mads Oppegaard.»

Artikkelen var illustrert med et foto over to spalter av den omtalte Brodersen, med teksten:

«Fredrik Brodersen var styreleder i Lyngør Båtselskap AS, samtidig som han var styremedlem og daglig leder i Ceres Shipping AS. (Arkivfoto).»

I en mindre undersak, med tittelen » Brodersen: – Var bare med helt i starten «, het det i sin helhet:

«Tvedestrandsposten kontaktet tirsdag tidligere styreleder i Lyngør Båtselskap AS, Fredrik Brodersen, for å få hans kommentar til båtselskapets krav i boet til Ceres Shipping AS, og påstanden om sammenblanding av roller han har hatt i de to selskapene. Brodersen sa at han bare var med «helt i starten» for å få til en avtale mellom Ceres Shipping AS og Lyngør Båtselskap AS.»

Lørdag 25. januar (neste utgave) brakte Tvedestrandsposten et leserinnlegg over nærmere en side, signert Fredrik Brodersen. Leserinnlegget hadde tittelen » Kjære Tvedestrandsposten og de andre som ønsker å inspirere til innsats «. Leserinnlegget var en kritikk av avisen og navngitte medarbeidere, blant andre journalisten som hadde skrevet artiklene som er omtalt
over. Leserinnlegget er også en relativt detaljert forklaring på de forholdene som omtales i artiklene. I den påfølgende uken brakte avisen ytterligere leserinnlegg om saken.

KLAGEN:
Klager er Fredrik Brodersen, som er omtalt i artiklene. Han skriver

«23.1.03 hadde Tvedestrandsposten et stort nyhetsoppslag om «Lyngør Båtselskap» og «Ceres AS». Tittelen med ordene «granskning» og «dobbeltroller» kombinert med et stort bilde av meg ‑ har helt åpenbart et spekulativt tilsnitt .»

» Allerede før man begynner å lese saken, har avisen gitt et sterkt inntrykk av at jeg må ha gjort noe ulovlig i kategorien økonomisk kriminalitet. Videre pakker avisen inn sine spekulasjoner på en måte som gjør at leserne ikke bare aner, men blir overbevist om at jeg må ha gjort noe kriminelt . Avisen støtter seg utelukkende til styremedlem i Lyngør Båtselskap, Mads Oppegaard, som også er næringskonsulent i Tvedestrand kommune. Uttalelsene til Oppegaard går på «vil ikke si noe om hva som kan ha skjedd» og «vanskelig å holde tunga rett i munnen». Disse sitatene bare forsterker spekulasjonene. Avisen lar mistanken om noen muffens affærer bli hengende. Det er ikke gjort forsøk på å forklare hva disse dobbeltrollene eventuelt går ut på og hvilke følger de måtte ha hatt for de to selskapene .»

«Avisen har i første omgang ikke brutt de etiske regler om tilsvarsretten. Jeg ble kontaktet og svaret jeg ga er kort gjengitt. Men dette er bare halve sannheten. Da avisens journalist ringte
befant jeg meg på jobb i en kran. Det passet dårlig med en lengre prat, og jeg ba ham i stedet
snakke med en navngitt person som kunne orientere ham. Da jeg fikk anledning senere på dagen ringte jeg avisens redaktør Marianne Drivdal. Jeg forklarte at jeg var i en vanskelig situasjon og ikke kunne forklare hele sammenhengen på grunn av et taushetsløfte.»

I klagebrevet beskriver klageren hvilket forhold det dreier seg om. Så heter det videre i klagen:

» Jeg ba redaktøren om forståelse for at jeg ble satt i en meget vanskelig situasjon når jeg ikke kunne forklare min og styrets versjon av saken. Jeg mente derfor det var uriktig av avisen å lage en spekulativ sak. Redaktøren lovte å snakke med journalisten som hadde laget saken for å ta en vurdering. Uansett lovte hun å ringe meg tilbake. Men verken journalisten eller redaktøren ringte. I stedet kom saken på trykk .»

«Saken slik den er fremstilt er en stor belastning for meg og min familie og vårt lille lokalsamfunn. Jeg frykter at den også kan skade mine virksomheter i Lyngør Seilmakerverksted og Seilmakerfruens kro. (For ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at Lyngør Båtselskap er et halvoffentlig selskap som mottar tilskudd fra fylkeskommunen og kommunen. Alt arbeid i styret drives på dugnad uten noen form for betaling, jeg har deltatt i 10 år)».

» Tvedestrandsposten har etter min klare mening brutt de etiske retnningslinjer for media på flere punkter. Tvedestrandsposten er en lokalavis i et område der alle kjenner alle. Dette burde skjerpe avisens egne krav til etterrettelighet og ikke motsatt .»

TILSVARSRUNDEN:
Tvedestrandspostens redaktør avviser klagen og skriver:

«Undertegnede kan ikke se at Tvedestrandsposten i sakene vedrørende Lyngør Båtselskap AS og Ceres AS, som sto på trykk 23. januar i år, har opptrådt klanderverdig, eller har brutt pressens etiske regler. Fredrik Brodersen fikk anledning til å kommentere saken, og hans uttalelse sto på trykk i samme avis som artiklene .»

«Kvelden før avisen gikk i trykken, fikk jeg en telefon fra Fredrik Brodersen, der han ba oss ikke skrive om sakene. Han var spesielt bekymret for at vår omtale ville gå utover (NN). Jeg lovte Brodersen at jeg sammen med journalisten ville gå gjennom saken, og spurte om han var tilgjengelig på telefon dagen etter. Slik jeg oppfattet vår samtale lovte jeg ikke å ringe tilbake. Dette fant jeg heller ingen grunn til, da personen Brodersen henviste til, så vidt er nevnt i den ene artikkelen.»

«Fredrik Brodersen fikk for øvrig anledning til å kommentere Tvedestrandspostens artikler i et leserinnlegg. Dette sto på trykk lørdag 25. januar.»

Klageren peker i sitt tilsvar på at han intet har hørt fra avisen med hensyn til en eventuell minnelig ordning og at han opprettholder klagen.

Tvedestrandsposten har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klageren, som er næringsdrivende i Lyngør, mener Tvedestrandsposten brøt god presseskikk da avisen i en omtale av en konkurs i et båtselskap refererte til at det på
generalforsamlingen i et samarbeidende selskap var bedt om en granskning av dobbeltroller. I artiklene som er innklaget er klageren nevnt som en av de med slike dobbeltroller. Klageren mener han var bundet av taushetsplikt og derfor ikke fullt ut kunne imøtegå antydningene om mulige uheldige forhold.

Tvedestrandsposten peker på at klageren både fikk komme samtidig til orde og at han dessuten fikk på trykk et tilsvar i neste utgave av avisen.

Pressens Faglige Utvalg mener Tvedestrandsposten var i sin fulle rett til å omtale forholdene rundt de to selskapene og de personene som var og er involvert i de i ulike roller, inkludert klageren.

Utvalget konstaterer at klageren fikk komme samtidig til orde. Så langt utvalget kan se, kunne klageren ha kommentert antydningene i artiklene langt mer detaljert, selv om han var bundet av en taushetsplikt. En slik utdypning ble da også gjort i klagerens omfattende tilsvar i avisen to dager senere. Utvalget kan forstå at omtalen ble opplevd som både ubehagelig og belastende, men finner likevel ikke at avisens dekning av saken representerer noe brudd med de presseetiske normene.

Tvedestrandsposten har ikke brutt god presseskikk.

Oslo , 24. april 2003
Catharina Jacobsen,
John Olav Egeland, Liv Ekeberg,
Grete Faremo, Ingeborg Moræus Hanssen, Jan Vincents Johannessen